Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : brzucha]
Sort By :
1. Pokazy ta?ca, szko?a ta?ca, wieczory panie?skie - szko?a ta?ca i zespó? taneczny
Shadora zajmuje si? arabskim ta?cem brzucha, bollywood, klasycznym ta?cem hinduskim, rewiowym ta?cem brzucha, ta?cem z rekwizytami oraz ta?cem hawajskim.
Wyst?puje sama oraz z za?o?onym w 2004r. zespo?em Teatro del Oriente.
Prowadzi warsztaty, kursy, lekcje indywidualne
Wroc?aw, ca?a Polska

Kategoria:

Data wpisu: Jan 13, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Odchudzanie brzucha
Ta kawa na odchudzanie z powodzeniem zast?puje normaln? kaw? i ?rodki na odchudzanie. Jest propozycj? dla osób, które lubi? zalety kawy i zarazem zastanawiaj? si?, jak pr?dko zgubi? zb?dne kilogramy. Komfortowy sposób aplikowania, który dzia?a jak koktajle odchudzaj?ce, powoduje, ?e ?rodek mo?na wykorzystywa? w wybranym czasie: w domu i w pracy. Slim coffee zawiera ekstrakty z ro?lin znanych z mo?liwo?ci pozytywnie dzia?aj?cych na trawienie, hamuj?cych uczucie g?odu i przybywanie tkanki t?uszczowej. Nale?y do nich zielona herbata, dzi?ki której dieta jest niegro?na dla ?o??dka. Sk?ad ?rodka nie szkodzi zdrowiu i zapewnia efektywne odchudzanie w krótkim czasie. Produkt osi?galny jest w kilku wersjach smakowych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Szybkie odchudzanie
Fachowy portal poruszaj?cy w sposób fascynuj?cy, atrakcyjny i praktyczny problemy dotycz?ce zdrowego i skutecznego odchudzania. Na bazie wiedzy obecnej w naszym portalu mog? Pa?stwo damodzielnie we w?asnym zakresie przygotowa? i przeprowadzi? odchudzanie. Doradzimy, jakie preparaty stosowa?, a których nale?y si? wystrzega?. Podpowiadamy jak ?wiczy? oraz z jak? intensywno?ci?. Podwa?amy powszechne mity dotycz?ce odchudzania. Do Pa?stwa dyspozycji s? nasi eksperci, którzy ch?tnie doradz? w kwestii zdrowego odchudzania. Na bazie indywidualnych preferencji i wymaga? podpowiedz?, jaki typ diety wybra?. Przedstawiamy w osobnej zak?adce nowe specyfiki oferowane na rynku. Dzi?ki wiedzy obecnej na portalu b?d? Pa?stwo mogli unikn?? nieprzewidzianych komplikacji zdrowotnych zwi?zanych z niew?a?ciwym stylem od?ywiania podczas odchudzania.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Jak szybko schudn??
Preparat dla osób walcz?cych ze zb?dnymi kilogramami. Innowacyjne tabletki na odchudzanie, które mog? by? odbierane jak dodatek do diety. Zawieraj? dopuszczalnie najwi?ksze ilo?ci elementów skutecznych w odchudzaniu. Dzi?ki temu odchudzanie z aquaSlim odbywa si? w sposób szybki a przy tym zdrowy dla organizmu. Dowodzi to tego, ?e szybkie odchudzanie nie musi by? uci??liwe. ?rodek jest te? komfortowy, je?eli chodzi o aplikowanie. Jedna dawka jest umieszczana w pojedynczym opakowaniu. Codziennie trzeba tylko wsypa? zawarto?? saszetki do butelki z wod? i systematycznie pi?. Zainteresowani maj? te? do wyboru 3 smaki: oboj?tny, mi?towy i cytrynowy. Tak dawkowany ?rodek minimalizuje uczucie g?odu i poprawia metabolizm. Testy pokazuj?, ?e aquaSlim to najlepsze tabletki na odchudzanie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Koktajle odchudzaj?ce
Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? osoby, które poszukuj? preparatu stymuluj?cego szybkie odchudzanie. Zrealizowali?my dodatek do diety Goodbye Appetite, który ma olbrzymi? efektywno??. To propozycja dla kobiet i m??czyzn, którzy maj? problem ze zrzuceniem zbytecznych kilogramów a tak?e nie potrafi? utrzyma? zadowalaj?cej wagi. Oferujemy najprostsze, sprytne i wydajne wyj?cie. Dyskretna saszetka zapewnia aplikowanie suplementu diety we wszelkich okoliczno?ciach. Goodbye Appetite sk?ada si? z nasion babki p?esznik, glukomannanu jak równie? fasolaminy, których powi?zanie wywo?uje taki rezultat, ?e nie czuje si? ?aknienia, za? perystaltyka jelit pozostaje uregulowana.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. B?onnik pokarmowy
Preparat prezentuje pomys?owe po??czenie kilku czynników wspieraj?cych efektywne odchudzanie. Jest w?ród nich wyci?g z kaktusa, b?onnik pokarmowy ró?nych rodzajów. Ich po??czona si?a zapewnia szybkie odchudzanie. Organizm osoby, która aplikuje ?rodek zostaje pobudzony do dzia?a? na rozmaitych poziomach, które powoduj? chudni?cie brzucha i innych cz??ci cia?a. Co najwa?niejsze nutrislim hamuje apetyt a tak?e poprawia metabolizm. Pobudzony do dzia?ania organizm usuwa te? niepotrzebne sk?adniki. Osobom, które rozmy?laj?, jak pr?dko schudn?? odpowiada? b?dzie zw?aszcza wygodny sposób aplikowania. ?rodek mo?na wymiesza? z ka?dym napojem a nawet z warto?ciow? sa?atk?. Fakt, ?e te pigu?ki na odchudzanie faktycznie si? sprawdzaj?, potwierdzaj? specjalistyczne testy. Trzeba jednak traktowa? je jako suplement pe?nowarto?ciowej diety.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.