Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : biuro rachunkowe warszawa]
Sort By :
1. Biuro Rachunkowe
Priorytetem naszego biura jest zapewnienie klientom maksymalnego komfortu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, poprzez przej?cie obowi?zków, zapewniaj?c sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w ka?dej sytuacji. Oferujemy kompleksowe us?ugi ksi?gowe: ksi?gi handlowe, ksi?gi przychodów i rozchodów, rycza?t ewidencjonowany, rejestry i deklaracje VAT, VAT UE,CIT,PIT, AKC, bilans i sprawozdania finansowe, wyprowadzanie zaleg?o?ci podatkowych, audyt, doradztwo podatkowe. Ponadto prowadzimy us?ugi kadrowo-p?acowe: naliczanie sk?adek ZUS, podatek dochodowy PIT-4, zasi?ki w ZUS, i dokumentacja do ZUS, deklaracje roczne dla pracowników PIT-11, umowy o prac?, ?wiadectwa pracy, urlopy, prowadzimy akta osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzie?o, kontrakty mened?erskie. Zapewniamy konsultacje i pomoc w bie??cych sprawach, np.: rejestracje firm w GUS, KRS, US, kontakty z Urz?dami, za?wiadczenia o nie zaleganiu, inne nietypowe zlecenia w zale?no?ci od potrzeb. Prowadzimy windykacj? nale?no?ci. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. PBR - biuro rachunkowe Warszawa
PBR - biuro rachunkowe Warszawa - dostarcza informacji finansowej niezb?dnej do zarz?dzania, zapewnia bezpiecze?stwo fiskalne firmy i uwolnia Klienta od czynno?ci ksi?gowych. Misj? PBR jest profesjonalna wspó?praca z Klientem i wysoka jako?? ?wiadczonych us?ug. Coraz wi?ksze zainteresowanie us?ugami oferowanymi przez PBR, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz inwestycje w infrastruktur? przyczyni?y si? do dynamicznego rozwoju firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Ksi?gowo?? Warszawa
Firma kompetentna ksi?gowo?? warszawa proponuje Pa?stwu doradztwo przy wyborze us?ug ksi?gowych po niskich cenach. Teraz wybór biura rachunkowego staje si? konieczno?ci?. Oprocentowanie obligacji jest obecnie mizerne. Je?li zatem planujemy zbiera? w banku, sprawd?my czy fundusze inwestycyjne s? wyszczególnione w ofercie. Dlatego w?a?nie ?wiadczymy wiedz? zwi?zan? z wyborem rzeczy typu: doradztwo podatkowe, trwa?e us?ugi rachunkowe, odpowiedzialny bieg?y rewident warszawa, szyte na miar? rozliczenia podatkowe, czy rachunkowo?? warszawa. Zlokalizowani jeste?my w stolicy. Nawet najs?absze fundusze przynosz? g?ównie dostrzegalane zyski. Kilkuletnie inwestycje w fundusze z udzia?em akcji, nawet niewielkimi kwotami, mog? przynie?? widoczny zysk. Bior?c to pod uwag? nie trzeba pomin?? problemu wyboru – biuro rachunkowe stanowi priorytetowy czynnik. Wa?ne jest by kancelari? wyró?nia?o drobiazgowe podej?cie. Sprawd? - solidna ksi?gowo?? Warszawa!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Biuro rachunkowe radom
Od lat prowadzimy swoje biura w ró?nych cz??ciach Polski. Nasze biuro rachunkowe radom sukcesywnie zdobywa coraz to wi?cej klientów, którzy gdy ju? raz zaczn? z nami wspó?prac?, nigdy jej nie przerywaj?. Mimo, ?e nasz zespó? stanowi? g?ównie m?odzi pracownicy, to jednak ka?dy z nich mo?e pochwali? si? ogromnym do?wiadczeniem, a dzi?ki niezwyk?ej dok?adno?ci praktycznie nie pope?niamy b??dów. Jako, ?e prowadzimy dzia?alno?? przez Internet (online) na wspó?prac? z nami mo?e pozwoli? sobie ka?dy, bez wzgl?du na to, w której cz??ci Polski si? znajduje. Zapraszamy na nasz? stron?, gdzie mog? pa?stwo zapozna? si? z kompletn? ofert? naszych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Biuro rachunkowe Mokotów
Kancelaria Podatkowa Biuro Rachunkowe o nazwie ENTER z sukcesami dzia?a od 1993 roku - na terenie Warszawy. Dzia?alno?? Biura Rachunkowego wyró?nia rzetelno?? i dyskrecja. Oferta us?ugowa Biura ENTER jest bardzo wszechstronna. Obejmuje nie tylko ksi?gowo??, ale te? pe?ny zakres us?ug kadrowych i p?acowych, doradztwo podatkowe, sprawne wsparcie dla biznesu. Biuro Rachunkowe ENTER stawia na kompetentn? obs?ug? oraz profesjonalizm realizowanych us?ug. Dodatkowe zalety Biura to obs?uga w j?z. obcych oraz dojazd do Klienta po dokumenty. Warto skorzysta? z profesjonalnych us?ug Biura Rachunkowego I Kancelarii Podatkowej ENTER z Warszawy.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Grand Livre - Wirtualne Biuro Warszawa | Biuro ksi?gowe Warszawa
Nasze biuro ksi?gowe dzia?a w Warszawie ju? od wielu lat. Przez ten ca?y czas, niezmiennie ?wiadczymy us?ugi ksi?gowe na najwy?szym poziomie. Swoje us?ugi kierujemy do ma?ych i ?rednich firm, potrzebuj?cych kompleksowej obs?ugi ksi?gowej w dobrej cenie. Uzupe?nieniem naszej oferty s? równie? us?ugi administracyjne oraz zwi?zane z wynaj?ciem adresu do celów formalnych. Prowadzone przez nas wirtualne biuro, jest w stanie zapewni? szeroki wachlarz us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Biuro Rachunkowe MAGFIN - ksi?gowo?? Warszawa
Je?li szukasz biura rachunkowego, które w sposób profesjonalny i odpowiedzialny b?dzie dla Ciebie ?wiadczy? us?ugi rachunkowe to dobrze trafi?e?. Mo?esz bez obaw powierzy? nam swoj? firm?. Jako biuro rachunkowe w sposób profesjonalny, z udzia?em kompetentnych i do?wiadczonych specjalistów z zakresu finansów, zarz?dzania, podatków i rachunkowo?ci ?wiadczymy najwy?szej jako?ci us?ugi ksi?gowe, kadrowo - p?acowe, podatkowe i inne, by? Ty nie musia? si? martwi? o nic, jak tylko o biznesowy aspekt Twojej firmy. Nasze biuro rachunkowe z siedzib? w Warszawie stawia na indywidualne podej?cie do klienta, dlatego te? oferujemy Ci dogodne warunki wspó?pracy. Czy jeste? w?a?cicielem pr??nie dzia?aj?cego przedsi?biorstwa, czy prowadzisz ma?? firm?, my dostosujemy zakres us?ug do Twoich potrzeb. Wybieraj?c nasze us?ugi mo?esz by? pewien, ?e powierzasz kwestie finansowe swojej firmy w dobre r?ce. Nasze biuro rachunkowe to profesjonalizm, wysoka jako?? us?ug i bezpiecze?stwo.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. www.horizonfinance.pl
Przygotowanie comiesi?cznych raportów analitycznych dotycz?cych wykonania bud?etu, wnioski o wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej oraz pozosta?e czynno?ci zwi?zane z rozpocz?ciem dzia?alno?ci, sporz?dzanie umów o prac? i umów cywilnoprawnych, jak równie? prowadzenie rejestrów VAT to wybrane us?ugi, jakie w ramach swojej dzia?alno?ci ?wiadczy Horizon Finance N. J?drzejczak-Klimek Sp. j. w Warszawie. Oferujemy Pa?stwu kompleksow? obs?ug? ksi?gow?, porady i konsultacje oraz sporz?dzanie i sk?adanie wniosków do w?a?ciwych organów. Zapraszamy do wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.