Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : biuro rachunkowe]
Sort By :
1. Biuro Rachunkowe Kraków - Anmar - O nas
Biuro Rachunkowe Anmar Kraków oferuje swoim klientom profesjonalne us?ugi ksi?gowe: pe?na ksi?gowo??, prowadzenie ksi?g przychodów i rozchodów, sprawy kadrowo-p?acowe, rozliczenia ZUS. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje si? w kompleksowej obs?udze finansowo-ksi?gowej osób prawnych i osób fizycznych. Prowadzenie ksi?gowo?ci zleci?o nam ju? kilkadziesi?t przedsi?biorstw i firm handlowo-us?ugowych o ró?nej wielko?ci i zró?nicowanych formach prawnych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 13, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Kadry plus - Outsourcing kadr i p?ac, Obs?uga kadrowo p?acowa, Payroll, Ksi?gowo??, Szkolenia, Rozli
KADRY plus to firma oferuj?ca kompleksow? obs?ug? kadrowo - p?acow? oraz us?ugi ksi?gowe i szkoleniowe zwi?zane z administracj? pracownicz?. Us?ugi outsourcingu kadrowo – p?acowego to odci??enie Klientów od czasoch?onnej i skomplikowanej pracy administracyjnej. Dodatkowo prowadzimy równie? obs?ug? w zakresie ksi?gowo?ci, szkolenia bhp i bada? okresowych oraz szkolenia motywacyjne i integracyjne

Kategoria:

Data wpisu: Jan 22, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Wroc?awskie biura rachunkowe
Biuro Rachunkowe KOMEX to firma dzia?aj?ca od 1997 roku na rynku profesjonalnych us?ug ksi?gowych. Jeste?my wyspecjalizowani w dziedzinie outsourcingu us?ug ksi?gowych, kadr i p?ac oraz administracji. Ksi?gowo??, biuro rachunkowe, biura rachunkowe, rachunkowo??, wroc?aw biura rachunkowe, wroc?awskie biura rachunkowe, kadry i p?ace, us?ugi ksi?gowe, outsourcing, wroc?awskie biura rachunkowe, us?ugi ksi?gowe.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Us?ugi ksi?gowe
Biuro Rachunkowe Marta w Nysie woj. opolskie. Nasza firma jest licencjonowanym biurem, której celem jest profesjonalne i rzetelne ?wiadczenie us?ug z zakresu ksi?gowo?ci, finansów i spraw kadrowo p?acowych. Specjalizujemy si? w obs?udze ma?ych ?rednich i du?ych (grup kapita?owych) przedsi?biorstw o ró?nym profilu dzia?alno?ci. Mamy du?e do?wiadczenie w prowadzeniu rachunkowo?ci i podatków zdobyte w czasie d?ugoletniej praktyki zawodowej.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. KOMPUTERY, SERWIS, NAPRAWA, KALISZ, DOC SYSTEMS
Od 15 lat komputeryzujemy firmy i instytucje. ?wiadczymy szereg us?ug, od pomocy w wyborze sprzetu oraz oprogramowania poprzez instalacj?, monta?, wdro?enia, serwis i asyst? powdro?eniow?. Jako Autoryzowany Partner firmy Sage oferujemy programy Symfonia dla niemal?e ka?dej dziedziny biznesu.
Jeste?my dost?pni na terenie Kalisza, by?ego województwa kaliskiego oraz obecnego wielkopolskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. WL Accountancy Sp. z o.o. - us?ugi ksi?gowe
Szybko rozwijaj?ce si? biuro rachunkowe o nazwie WL Accountancy Sp. z o.o. specjalizuje si? w obs?udze spó?ek dzia?aj?cych w oparciu o przepisy prawa handlowego: zak?adanie i likwidacja dzia?alno?ci gospodarczej, wyprowadzanie zaleg?o?ci podatkowych oraz reprezentowanie spó?ki przed wa?nymi instytucjami pa?stwowymi, takimi jak: Urz?d Skarbowy, Pa?stwowa Inspekcja Pracy i ZUS, czy KRS. Z naszego do?wiadczenia wiemy, ?e rzetelnie i profesjonalnie ?wiadczone us?ugi ksi?gowe mog? i?? razem w parze z przyjemn? atmosfer?. Posiadamy kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Us?ugi ksi?gowe, biuro rachunkowe Rzeszów
Dzia?aj?c na rynku od roku 2002 jeste?my zespo?em o sporym do?wiadczeniu, któremu towarzyszy sumienno?? w ?wiadczonych us?ugach i determinacja w rozwi?zywaniu najtrudniejszych zagadnie?. ?wiadczymy us?ugi ksi?gowe dla szerokiej grupy klientów z ró?nych bran?. Zapewniam, ?e zrobimy wiele aby znale?? najlepsze rozwi?zania ksi?gowe dla Pa?stwa firmy, a nasza praca b?dzie wykonana sumiennie, z której b?d? Pa?stwo zadowoleni.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Biuro Rachunkowe
Priorytetem naszego biura jest zapewnienie klientom maksymalnego komfortu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, poprzez przej?cie obowi?zków, zapewniaj?c sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w ka?dej sytuacji. Oferujemy kompleksowe us?ugi ksi?gowe: ksi?gi handlowe, ksi?gi przychodów i rozchodów, rycza?t ewidencjonowany, rejestry i deklaracje VAT, VAT UE,CIT,PIT, AKC, bilans i sprawozdania finansowe, wyprowadzanie zaleg?o?ci podatkowych, audyt, doradztwo podatkowe. Ponadto prowadzimy us?ugi kadrowo-p?acowe: naliczanie sk?adek ZUS, podatek dochodowy PIT-4, zasi?ki w ZUS, i dokumentacja do ZUS, deklaracje roczne dla pracowników PIT-11, umowy o prac?, ?wiadectwa pracy, urlopy, prowadzimy akta osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzie?o, kontrakty mened?erskie. Zapewniamy konsultacje i pomoc w bie??cych sprawach, np.: rejestracje firm w GUS, KRS, US, kontakty z Urz?dami, za?wiadczenia o nie zaleganiu, inne nietypowe zlecenia w zale?no?ci od potrzeb. Prowadzimy windykacj? nale?no?ci. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Biuro Rachunkowe Jolanta Saska
Biuro Rachunkowe Jolanta Saska w Krakowie to koncesjonowane Biuro Rachunkowe ?wiadcz?ce kompleksowe us?ugi ksi?gowo-rachunkowe, obs?ug? kadrowo-p?acow? oraz rozliczenia z ZUS dla osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? oraz spó?ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci?.
U nas mo?ecie Pa?stwo za?atwi? wszystkie formalno?ci zwi?zane z za?o?eniem firmy i jej prowadzeniem.
Us?ugi ksi?gowe dla Firm:

Podatkowa Ksi?ga Przychodów i Rozchodów
Pe?na ksi?gowo?? (Ksi?gi rachunkowe)
Prowadzenie dokumentacji p?acowej
Sporz?dzanie rozlicze? rocznych

Us?ugi dla Klientów Indywidualnych:

Pomoc w zak?adaniu dzia?alno?ci gospodarczej
Roczne zeznania podatkowe (PIT)
Wnioski o zwrot wydatków zwi?zanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)
Rozliczanie dochodów z najmu i dzier?awy

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Biuro podatkowe Bydgoszcz
Kancelaria podatkowa ADEP ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie obs?ugi podatkowej, ksi?gowej i kadrowej. Realizujemy projekty w zakresie doradztwa europejskiego sk?adaj?c wnioski o wsparcie unijne w ramach krajowych i lokalnych programów inwestycyjnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich pa?stwa zainteresowanych nasz? ofert? na nasz? stron? internetow?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.