Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : bank]
Sort By :
1. Robot Sygma Bank
Strona Sygma-bank-awatar.pl stanowi serwis internetowy Sygma Banku. Witryna po?wi?cona jest zaprezentowaniu nowego wcielenia banku. Placówka obrazuje swoje aktualne logo, w postaci cyborga, jakim jest Awatar Sygma Bank. W obr?bie serwisu obja?niony zosta? cel modyfikacji obrazu Sygma Banku. Pomys? wprowadzenia awatara imieniem Sygma opiera si? na ekspozycji trwa?ej pozycji banku w?ród kredytów konsumenckich. Robot Sygma Bank ma symbolizowa? sympati? wobec Klientów i podkre?la? nowoczesne podej?cie banku wobec osób korzystaj?cych z kredytów oraz podkre?li?, ?e podczas zakupów zawsze mo?na liczy? na Sygm?. Przychylne opinie dotycz?ce Sygma Banku i jego nowej twarzy potwierdzaj? trafno?? zmiany wizerunku przez bank.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Sygma Bank opinie
Opinie Klientów o naszym banku s? dla nas najcenniejsze najwa?niejsze. Z tego powodu stworzyli?my witryn?, która pomo?e w kontakcie Sygma Bank - Klienci. Strona zawiera wszystkie mo?liwe kana?y komunikacji. Sygma Bank opinie jest uciele?nieniem dobrze funkcjonuj?cej instytucji, dla której najbardziej istotne jest zaufanie oraz partnerstwo stworzone dzi?ki wyra?anym opiniom. Jako pierwsi na rynku Sygma Banque utworzyli funkcj? Mediatora Klienta, dzi?ki której obs?uga naszych Klientów b?dzie sta?a na najwy?szym poziomie. Je?li maj? Pa?stwo ochot? podzielenia si? z nami swoj? opini? zapraszamy do kontaktu z Sygma Bank.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Sygma Bank
Jest to serwis internetowy prezentuj?cy baz? partnerów wspó?pracuj?cych z Sygma Bank, który jest polskim oddzia?em francuskiej spó?ki Sygma Banque Societe Anonyme S.A. Wszyscy partnerzy Sygma Bank zebrani s? w jednym miejscu w postaci ?atwej w obs?udze wyszukiwarki. Dzi?ki niej ?atwo i szybko znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat lokalizacji sklepów oferuj?cych karty kredytowe Sygma. W?ród naszych partnerów mo?na znale?? mi?dzy innymi Ostrów Wielkopolski, Pabianice czy P?ock. Je?eli jeste? zainteresowany rozpocz?ciem wspó?pracy z nami, to serdecznie prosimy o kontakt. Z ch?ci? nawi??emy nowe kontakty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Blog Finansowy Opinie Kredyty
Nasz portal stanowi porównanie najlepszych ofert po?yczek pozabankowych, chwilowek, kredytów. Od niedawna firmy pozabankowe wprowadzi?y w ramach swojej oferty pozycj? o nazwie darmowa po?yczka, co doprowadzi?o do tego, ?e podwy?szy?a si? atrakcyjno?? po?yczek na krótki okres.

Ze wzgl?du na potrzeb? skonfrontowania ze sob? po?yczek w ramach tej bezp?atnej us?ugi, powsta? portal
W tym portalu znajdziemy rankingi i porównania, które odnosz? si? do:

- przyznawalno?? chwilówek i po?yczek pozabankowych,
- ogólna ocena firmy pozabankowej,
- okres i ilo?? rat na jaki b?dzie przyznana po?yczka,
- artyku?y z bran?y finansowej o tym jak nie popa?? w p?tle zad?u?enia, na co uwa?a? przy zaci?ganiu po?yczki, promocje i porównania.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

5. Konto osobiste ranking
Elementarn? ró?nic? mi?dzy kontem oszcz?dno?ciowym a osobistym jest to, ?e do kwoty, któr? wp?acili?my, uwzgl?dniane jest dodatkowe oprocentowanie. Dzi?ki temu po pewnym czasie uzyskamy fundusze za sam fakt posiadania rachunku. Inaczej ni? w przypadku zwyk?ej lokaty mamy mo?liwo?? wyci?gni?cia cz??ci lub pe?nej sumy z rachunku bez utraty udzia?u procentowego. Nale?y pami?ta?, ?e zazwyczaj transfery z tego rodzaju kont s? p?atne. Cho?by przy niedu?ej nadwy?ce finansowej warto inwestowa? pieni?dze. Chocia? przy niedu?ych liczbach, kwoty nie b?d? wielkie, to tworzymy bardzo wa?ny odruch oszcz?dzania.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 10, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.