Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : Szkolenia]
Sort By :
1. Kitesurfing
Kitesurfing, sklepy ze sprz?tem do uprawiania kitesurfingu, o?rodki oferuj?ce szkolenia i kursy w Polsce, system ocen, komentarze. Na stronie system newsów u?ytkowników, kalendarz imprez, dzia? z filmikami, galeria zdj?? z imprez, zawodów, indywidualne, u?ytkowników, triki, opisy, polecane produkty.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 8, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Nurkowanie wrakowe - kursy Hel, Jastarnia
Baza nurkowa Diving Baltic, oferuj?ca szkolenia nurkowe w systemie CMAS, wyprawy na wraki, turystyk? nurkow?, nurkowanie nocne i zimowe. W bazie do dyspozycji sprz?t, ?ód? itp.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 8, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Team & Personal - Budowanie zespo?u, Team building, Wyjazdy i Imprezy Integracyjne, Kraków.
Team&Personal specjalizuje si? w budowaniu zespo?ów poprzez szkolenia biznesowe, wyjazdy integracyjne, eventy i konferencje. Aby osi?gn?? cel korzystamy z projektów artystycznych, warsztatowych, zaj?? outdoorowych ( w tym gier scenariuszowych), po projekty CSR.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 26, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Studio Ta?ca Styl - profesjonalna szko?a ta?ca i zespó? taneczny
Profesjonalna szko?a ta?ca oraz show taneczne, wychodz?ce na przeciw najbardziej wymagaj?cym oczekiwaniom.

STUDIO TA?CA STYL zajmuje si? ró?norodnymi formami ruchu: show dance, taniec klasyczny, towarzyski, charakterystyczny, jazz, modern, funky, break dance, hip-hop, akrobatyka i inne. W sk?ad zespo?u wchodz? tancerze i choreografowie o du?ym dorobku artystycznym i pedagogicznym.

STUDIO TA?CA STYL wspó?pracuje ze znanymi firmami w kraju i poza jego granicami, organizuj?c, wspó?organizuj?c lub uczestnicz?c w ró?nego rodzaju spektaklach, projektach, przedsi?wzi?ciach oraz eventach, z zakresu ta?ca, teatru, muzyki i sztuk wizualnych.

NASZE PROGRAMY:
Lata dwudzieste, lata trzydzieste...
Fiesta, fiesta - hiszpa?skie rytmy flamenco i corridy
Czar Wiednia - kombinacja ta?ców standardowych
Gor?ce rytmy Ameryki Po?udniowej - kombinacja ta?ców latynoameryka?skich
Techno Party - po??czenie ostrych rytmów muzyki m?odego pokolenia z ta?cem nowoczesnym
Step into the Future - program oparty na muzyce elektronicznej, elementy ta?ca wspó?czesnego po??czone z break dance, hip-hop, funky, akrobatyka
Piknik country - w rytmach Dzikiego Zachodu
Cyga?ska biesiada” - ta?ce romskie i ba?ka?skie
Magia odleg?ych krain - afro-ameryka?skie rytmy
Cudowny czas prywatek - przeboje lat 50-tych, 60-tych, 70-tych i 80-tych
Piek?o i niebo - wspó?czesne uj?cie walki dobra ze z?em
Gor?czka sobotniej nocy - niezapomniane przeboje Abby i Bee Gees skojarzone z klimatem takich musicali jak: Hair, Grease i Chorus Line
Piracka bijatyka - shanty i nie tylko.

SZKO?A TA?CA:
Zapraszamy na sta?e zaj?cia taneczne i rekreacyjne:
Show Dance
Break Dance
Rock & Roll
Taniec wspó?czesny
Taniec orientalny
Zaj?cia taneczne dla Pa? 40+
Indywidualne lekcje ta?ca dla par
Lekcje ta?ca dla singli.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. tworzenie stron www
Zajmujemy si? profesjonalnym tworzeniem serwisów internetowych, sklepów internetowych tzw. e-biznes oraz hostingiem. Serwisy wykonujemy w technologiach DHTML, Java Scripts, Perl, PHP, FLASH. Ka?dy projekt realizujemy wed?ug potrzeb klienta tak aby najlepiej spe?nia? jego oczekiwania. Posiadamy m?ody i pr??ny zespó? fachowców, który poradzi sobie z ka?dym wyzwaniem. Istniejemy na rynku od ponad dziesi?ciu lat co pozwoli?o nam zdobyc niezb?dne do?wiadczenie oraz rzesze zadowolonych klientów. Nasze motto to : Wysoka jako?? - niskie ceny. Przyk?ady naszych realizacji mog? Pa?stwo znale?? na naszym serwisie pod adresem http://www.lipbit.pl. Ponadto realizujemy projekty aplikacji internetowych opartych na PHP i MySQL, prezentacje multimedialne w internecie jak i na p?ytach CD i DVD.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Public relations
Dr Dariusz Tworzyd?o jest ekspertem od public relations, niedawno zosta? wybrany do Rady Etyki PR. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz badania na temat NLP oraz public relations. Stale wspó?pracuje z wieloma firmami wspieraj?c je w dzia?aniach PR. Zapraszam na stron? gdzie znajdziecie Pa?stwo informacji na temat dzia?alno?ci Pana Tworzyd?o oraz na temat kszta?towania wizerunku.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. GDprawko - Szko?a Nauki Jazdy - www.gdprawko.pl
Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat;b;. Gwarantujemy profesjonalne nauczanie w bezstresowych warunkach. Oferujemy atrakcyjne ceny, promocje, raty, materia?y szkoleniowe gratis, wysoki standard sal wyk?adowych, fiaty grande punto; jak na egzaminie.
W naszej Szkole Nauki Jazdy mog? Pa?stwo rozpocz?? kurs w ka?dy Poniedzia?ek.
Kurs Podstawowy na Prawo Jazdy kat. B sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i cz??ci praktycznej. Rozpoczynamy od cz. teoretycznej ( wed?ug przepisów musi to by? minimum 30 godzin lekcyjnych zaj?? ). Na pierwszych zaj?ciach otrzymuj? Pa?stwo materia?y, z których sami poza zaj?ciami mo?ecie pog??bia? swoj? wiedz? i ?wiczy? rozwi?zywanie zada? testowych w domu. Równie? w naszej Sali wyk?adowej s? komputery do Pa?stwa dyspozycji.
W naszej Szkole cz??? teoretyczna trwa trzy i pó? tygodnia. Jest to osiem spotka? ka?de po 3 godziny zegarowe z dwiema krótkimi przerwami. Zaj?cia odbywaj? si? w naszej Sali Wyk?adowej w ka?dy poniedzia?ek i czwartek od godz. 17.00. Na ostatnim spotkaniu cz. teoretycznej przeprowadzany jest tzw. Egzamin Wewn?trzny (wymóg ustawowy ). Egzamin ten ma s?u?y? sprawdzeniu nabytej wiedzy, jednak nie powinien on budzi? jakichkolwiek obaw - w naszej Szkole wszyscy Kursanci egzamin ten zaliczaj? pozytywnie.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. zarz?dzanie czasem
Firma FranklinCovey to globalny lider na rynku rozwi?za?, których g?ównym tematem s?: podnoszenie efektywno?ci, narz?dzia i techniki wspomagajace wzrost wydajno?ci. Us?ugi doradztwa i konsultacje biznesowe, szkolenia i warsztaty koncentruj? wszystkie wysi?ki pacowników , kadr? kierownicz? , menad?erów, na najwa?niejszych zadaniach, czyni?c realizacj? kluczowych zada? najwi?kszym priorytetem. Od wi?kszo?ci ludzi zajmuj?cych si? biznesem nieustannie wymaga si? po?wi?cenia czasu i uwagi wykonywanej pracy. Nacisk jest po?o?ony na zdobycie praktycznych umiej?tno?ci umo?liwiaj?cych realizacj? zada?, które musz? zosta? wykonane w szybkim tempie Szkolenie "Focus.Najpierw rzeczy najwa?niejsze ?" pozwala rozwija? sprawdzone umiej?tno?ci z zakresu zarz?dzania czasem na podstawie funkcjonalnych systemów planowania, tak aby przede wszystkim zosta?y wykonane rzeczy najwa?niejsze.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Portal niezale?nej wiedzy o mlm czyli marketing sieciowy w przyst?pnej formie.
Je?li chcesz dowiedzie? si? jak sprzedawa? oraz odkry? tajemnice mlm to przej?yj t? stron? uwa?nie.
Wreszcie kto? obja?nia co to jest Marketing Sieciowy czyli Network Marketing bez sekciarskiego be?kotu!

Strona wyjawia sekrety doskona?ych przedstawicieli handlowych oraz mangerów MLM. Co powoduje, ?e oni maj? sukces a wielu ludzi tego sukcesu tylko pragnie i go nie ?apie. Dowiesz si? na naszym portalu. Wreszcie marketing sieciowy, czy network marketing przestanie by? dla Ciebie tajemnic?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Gry biznesowe
Jeste?my firm? dzia?aj?c? na nieznanym dot?d w Polsce obszarze Edutainment w biznesie. To unikalne po??czenie edukacji i rozrywki, dla maksymalizacji korzy?ci biznesowych klienta. Us?ugi doradcze Exprofesso s? nierozerwalnie zwi?zane z ofert? programow?. Cenimy indywidualno?? grup i zespo?ów – ka?de szkolenie przygotowujemy pod k?tem konkretnych uczestników.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.