Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : wakacje]
Sort By :
41. Oferty last minute
Serwis internetowy za po?rednictwem którego w bardzo sprawny i prosty sposób przeprowadzisz rezerwacj? wycieczek, biletów lotniczych czy hoteli. Oferta Alltravel jest regularnie modernizowana a dotyczy przede wszystkim takiej propozycji jak: oferty last minute, wycieczki do najró?niejszych miejsc na kuli ziemskiej tak?e wyjazdy dla firm. Serwis wspó?pracuje z wieloma organizatorami wyjazdów tak aby zapewni? najlepsze na rynku turystycznym oferty wakacje. Alltravel gwarantuje najni?sze ceny oraz kontakt z wyspecjalizowanym personelem za pomoc? infolinii telefonicznej, chatu, komunikatora skype i innych. Serdecznie zach?camy do rezerwacji.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

42. Chorwacja
Chorwacja - miejsca i zwi?zane z nimi atrakcje
Najwi?ksz? popularno?ci? cieszy si? zachodnia cz??? kraju - pó?wysep Istria i Dalmacja oraz wyspy. Chorwacja ma ponad 1000 wysp i wysepek (niektóre przewodniki podaj?, ?e dok?adnie 1185), ale zamieszka?ych jest nieca?e 70.
Najwi?ksza wyspa Cres, ma ponad 400 km2 i ca?kiem sporo do zaoferowania. Pe?no tu niewielkich miasteczek, licz?cych czasami kilkadziesi?t mieszka?ców. Mo?na wybra? si? te? nad jezioro Vransko albo przejecha? do miejscowo?ci Vrana, gdzie znajduj? ruiny twierdzy templariuszy. Warto zajrze? do miasta Osor. Znajduje si? w nim most obrotowy, ??cz?cy Cres z mniejsz? wysp? Lošinj. Dawno temu obie wyspy stanowi?y ca?o??. Mo?na powiedzie?, ?e bardzo dawno temu, bo dziel?cy je kana? wykopali staro?ytni Rzymianie. Osor ma pewn? cech? wspóln? z Chicago, Bukaresztem i Belgradem. We wszystkich tych miastach mo?na podziwia? dzie?a Ivana Meštrovicia (1883-1962), jednego z najs?ynniejszych chorwackich rze?biarzy. Mi?o?nicy muzyki klasycznej powinni wybra? si? do tego miasteczka mi?dzy po?ow? czerwca a ko?cem sierpnia, kiedy czo?owi chorwaccy arty?ci daj? koncerty w miejscowej katedrze i na rynku.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

43. Tanie apartamenty w Bu?garii
Serwis WakacjeBG.pl to internetowa platforma dzier?awy kwater wakacyjnych znajduj?cych si? w Bu?garii. Jeste?my zarz?dc? apartamentów, które nale?? do prywatnych osób. Dzi?ki nawi?zaniu z nimi wspó?pracy mamy szans? przedstawi? Pa?stwu bardzo atrakcyjne ceny. Nasz? firm? tworz? m?odzi ludzie, których misj? jest ca?kowite zadowolenie klientów. Z nami mo?na wynaj?? naprawd? tanio!

Apartamenty, przez nas zarz?dzane, s? zlokalizowane w najciekawszych turystycznie miejscowo?ciach czarnomorskich, jak S?oneczny Brzeg, ?wi?ty W?as, Nesseber, Elenite czy Karniewo. Ka?dy z oferowanych apartamentów zosta? przez nas sprawdzony pod k?tem wyposa?enia, lokalizacji i poziomu wyko?czenia. Apartamenty s? w pe?ni przygotowane do kwaterowania, klimatyzowane, zawieraj? aneksy kuchenne z niezb?dnymi do wykonania i spo?ywania da? urz?dzeniami. Koszty najmu apartamentów s? u nas sta?e i nie ulegaj? zmianie a? do zamkni?cia sezonu letniego. Naprawd? udane wakacje w Bu?garii dost?pne s? tylko u nas.

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ofertami.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

44. Biuro podró?y Kraków, Mamut Travel, Rejsy po morzu ?ródziemnym, Kolej transsyberyjska
Szukasz oferty wakacyjnej? A mo?e ju? planujesz sp?dzenie urlopu zimowego w tropikach? Teraz w jednym miejscu oferty sprawdzonych organizatorów online. Zapraszamy równie? grupy zorganizowane – bo w grupie zawsze taniej. Dzi?ki wspó?pracy z wieloma organizatorami dajemy mo?liwo?? wyboru najbardziej odpowiedniej i najkorzystniejszej cenowo oferty. Wycieczki po Europie, wczasy w krajach egzotycznych, pielgrzymki, rejsy, kolonie, obozy, wczasy rehabilitacyjne i wiele innych ofert znajd? Pa?stwo na naszej stronie. A je?li nie macie czasu szuka? – wystarczy dok?adnie i szczegó?owo wype?ni? formularz kontaktowy, a z tysi?cy ofert znajdziemy t? odpowiedni?. Specjalnie dla Pa?stwa mamy w swojej ofercie równie? bilety na kolej transsyberyjska , a dla najbardziej samodzielnych turystów mo?liwo?? rezerwacji hoteli online.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

45. Wczasy w Polsce
Je?li w toku Twoich wakacji dominuje monotonia, to na serio powiniene? porozwa?a? nad zawitaniem do naszego wortalu internetowego. Informacje turystyczne, oferty woja?y do odmiennego pa?stwa, ciekawe opisy o?rodków, czy tak?e lista tanich lotów, to tylko niektóre newsy, jakie wynajdziesz za nasz? spraw?.
Baza noclegowa prezentuje propozycje urlopowe z ca?ej Polski, tak wi?c o ile nie masz obecnie ?adnych pomys?ów na Twoje wymarzone wczasy nad jeziorem, to ten stan rzeczy mo?e ulec zmianie. Warszawa czy Wroc?aw w tym obszarze znajdziesz Twój domek letniskowy.
Sugerujesz lokum w Twoim kwaterze prywatnej lub odmiennego typu to napisz swoj? propozycj? na ?amach naszej bazy i przyci?gnij wi?cej wczasowiczów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

46. Tanie pokoje nad morzem
Najlepsze tanie pokoje nad morzem w Polsce - Oferujemy Pa?stwu tanie pokoje w domkach letniskowych, kwaterach prywatnych, kempingach i willach o wysokim standardzie i komforcie. Starannie wyselekcjonowane zlokalizowane nad polskim morzem w rejonie pó?wyspu helskiego - W?adys?awowo, Puck, Cha?upy, Jastarnia, Jurata, Jastrz?bia Góra, Rozewie i okolice. Nasza oferta skierowana jest do osób chc?cych sp?dzi? zarówno wymarzone wakacje, jak te? weekendy nad morzem. Zapraszamy zarówno do sp?dzenia urlopu, jak i skorzystania z naszej oferty podczas kilkudniowych wycieczek i weekendów z przyjació?mi. Czas sp?dzony nad polskim morzem oka?e si? dla Pa?stwa cennym ?ród?em rado?ci i niezapomnianych wra?e?. Serdecznie zapraszamy na wakacje przez ca?y rok.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 4.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

47. W?adys?awowo - Wakacje nad Morzem
W?adys?awowo ONLINE to powsta?a w 1997 roku nieoficjalna strona miasta zawieraj?ca wiele ciekawych informacji, zdj?cia o ka?dej porze roku, aktualna baza noclegowa w tym hotele, pensjonaty, pokoje go?cinne i campingi. Ilustrowana historia miasta, aktualno?ci i opis okolicy. Strona zawiera równie? interaktywn? panoram? miasta, opis atrakcji turystycznych, spis ulic i plan miasta. Liczno?? atrakcji dost?pnych w tym rejonie o ka?dej porze roku nie pozwoli znudzi? si? Pa?stwu, wr?cz przeciwnie. Dzi?ki nim b?d? mogli Pa?stwo aktywnie sp?dzi? czas, urozmaici? wypoczynek i naby? wspania?e wspomnienia z pobytu w tak uroczym miejscu jakim jest W?adys?awowo. Zach?camy do odwiedzenia tego nadmorskiego kurortu po?o?onego u nasady Pó?wyspu Helskiego i zapoznanie si? z najlepszymi ofertami noclegowymi na naszej stronie internetowej W?adys?awowo ONLINE!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

48. Wakacje nad Morzem - Pó?wysep.pl
Pó?wysep Helski i okolice to jedno z pi?kniejszych miejsc do sp?dzenia wczasów nad morzem. Od strony pe?nego morza od samego Helu poprzez Jastarni?, W?adys?awowo, Jastrz?bi? Gór?, Karwi? rozci?gaj? si? pi?kne piaszczyste pla?e. Teren jednak jest zró?nicowany, ca?y pó?wysep stanowi? tereny po?o?one do kilku metrów nad poziomem morza natomiast od miejscowo?ci Ch?apowo a? do Jastrz?biej Góry wyst?puj? brzegi klifowe ze spadzistymi urwiskami. Tego typu ukszta?towanie terenu sprzyja uprawianiu paralotniarstwa. Pó?wysep Helski od strony Zatoki Puckiej i sama zatoka jest niespotykanym akwenem w skali europejskiej ze wzgl?du na ci?gn?ce si? kilometrami p?ycizny. Jest to wi?c akwen sprzyjaj?cy nauce i uprawianiu sportów wodnych takich jak windsurfing, ?eglarstwo i innych. Nie wszyscy którzy pragn? sp?dza? wczasy nad morzem s? zorientowani ?e podczas urlopu nad Ba?tykiem warto zapozna? si? z ofert? np. szkó?ek ?eglarskich i windsurfingowych w celu bardziej aktywnego wykorzystania swojego urlopu. Równie? rozbudowana i dost?pna na ka?d? kiesze? baza noclegowa zach?ca do odwiedzin tego pi?knego zak?tka Polski.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

49. Ogólnopolska Baza Noclegowa. Noclegi na TOP-ie.
Ogólnopolska Baza Noclegowa. Noclegi na TOP-ie.


Zapraszamy do odwiedzenia naszej ogólnopolskiej Bazy Noclegowej - Top-Noclegi.eu zwieraj?cej w sobie najciekawsze oferty noclegowe z ca?ego kraju, od gór przez jeziora, wy?yny, miasta, niziny a? po samo morze. Po?ród wszystkich ofert znajd? Pa?stwo wszelkiego rodzaju obiekty od pokoi go?cinnych przez kwatery prywatne, motele, apartamenty, domki letniskowe, pensjonaty a? po hotele, pa?acyki i zamki o najwy?szym standardzie.

Aby znale?? swój wymarzony obiekt na nocleg wystarczy u?y? wyszukiwarki okre?laj?c swoje kryteria wyszukiwania i ju? mo?na cieszy? si? ze znalezienia wspania?ego miejsc na wakacje. Dodatkowo dzi?ki wielu szczegó?owym informacj? zawartym w ka?dym og?oszeniu ju? podczas jego przegl?danie znajd? Pa?stwo wszelkie informacje potrzebne do podj?cia decyzji a je?li to nie wystarczy to dzi?ki formularzowi kontaktowemu, zawsze mo?na, w ?atwy i szybki sposób, skontaktowa? si? z w?a?cicielem zadaj?c mu bardziej szczegó?owe pytania.

Zarazem dla wszystkich osób które s? w?a?cicielami obiektów turystycznych przygotowali?my bardzo atrakcyjn? i konkurencyjna ofert? reklamow? (w tej chwili jest to jedna z najta?szych ofert reklamowych jakie mo?na znale?? w internecie) która pozwoli Pa?stwo w ?atwy ale zarazem profesjonalny i niedrogi sposób rozreklamowa? swój obiekt w naszej ogólnopolskiej Bazie Noclegowej - Top-Noclegi.eu tak aby ka?dy móg? go zobaczy? i aby pó?niej móc cieszy? si? z zape?nionego po brzegi obiektu noclegowego, i zadowolonych klientów.

Prosz? pami?ta?, ?e konkurencja nigdy nie ?pi. Nie daj si? jej wyprzedzi?!

Zapraszamy do naszej Ogólnopolskiej Bazy Noclegowej - Top-Noclegi.eu
Pozdrawiamy,
Zespól Top-Noclegi.eu

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

50. senior
Jeste? seniorem? Marzysz o wakacjach za granic?, ale si? ich obawiasz i s? dla Ciebie za drogie? Skorzystaj z programu Senior Travel. Nowa i niezwylke popularna forma odpoczynku w Hiszpanii oferowana mieszka?com Unii Europejskiej. W efekcie wspó?pracy hiszpa?skiego rz?du stworzono program European Senior Tourisme gwarantuj?cy atrakcyjne ceny na wyjazdy wakacyjne w ró?ne rejony Hiszpanii dla osób w wieku od 55 lat. Co warte podkre?lenia, ka?dy senior korzystaj?cy z programu mo?e podró?owa? z osob? towarzysz?c? w dowolnym wieku. Wybierz wspó?finansowane przez hiszpa?ski rz?d, bezpieczne, ciekawe wczasy na Pó?wyspie Iberyjskim.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.