Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : meble]
Sort By :
41. Meble ForteStyle
Masz zamiar wymieni? lub kupi? nowe meble do mieszkania, domu lub biura? Internetowy Sklep Meblowy meblewsieci.pl - pe?na oferta takich producentów mebli jak Black Red White (BRW) Mebelton, Forte ForteStyle, Drewmix, a tak?e importerów mebli zagranicznych Halmar i Signal. W ofercie naszego sklepu meble pokojowe, kuchenne, dzieci?ce i m?odzie?owe, sto?y, krzes?a i inne. W sprzeda?y tak?e meble biurowe i dla klientów instytucjonalnych, w tym rega?y, szafy, biurka, fotele obrotowe i inne. Wyró?nioa nas profesjonalna obs?uga klienta przez internet, bardzo dobrze zapakowany towar w przesy?kach kurierskich a przede wszystkim bogaty wybór. Obs?ugujemy rejony: Opole i województwo opolskie, Wroc?aw, Dolny ?l?sk, Katowice i ?l?sk. transport ju? od 19 PLN. Dobrze zabezpieczone przesy?ki. ?yczymy udanych zakupów!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

42. szafy warszawa
Warszawska firma Mi?dzy ?cianami od dawna zajmuje si? projektowanie mebli na zamówienie. W naszej ofercie znajdziesz meble ka?dego rodzaju. Katalog naszych obejmuje zarówno projektowanie wystroju wn?trz jak i projektowanie oraz wykonanie mebli pod wymiar. W naszych znajdziesz ca?y szereg wykonanych przez nas mebli. Urz?dzamy kuchnie, pokoje go?cinne, pokoje dziecinne i wszelkiego rodzaju pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Nasza firma mo?e si? poszczyci? wykonywaniem projektów mebli zarówno dla indywidualnych odbiorców jak i dla firm. Ponadto oferowane przez nas szafy spe?niaj? wszelkie wymagania, zarówno pod wzgl?dem funkcjonalno?ci jak i staranno?ci wykonania oraz ergonomii. Nasza firma zajmuje si? g?ownie wykonywaniem mebli do mieszka?, biur i pokoi znajduj?cych si? na terenie Warszawy oraz w okolicach. Nasze produkty ciesz? si? ju? spor? renoma na rynku. Nasze projekty cechuje indywidualizm w podejmowaniu decyzji. My nie zajmujemy si? po prostu konstruowaniem mebli. Naszym celem jest znalezienie kompromisu pomi?dzy oczekiwaniami zamawiaj?cego a nowatorskim podej?ciem do sztuki wykonania danego elementu zestawu mebli. Nasza firma po prostu dopasowuje wykonane meble zarówno do otaczaj?cego je pomieszczenia jak i do osobowo?ci osoby zamawiaj?cej. W?a?nie po??czenie tych dwóch cech powoduje, ?e nasze realizacje w zagospodarowywaniu pomieszcze? ciesz? si? tak? popularno?ci? w?ród naszych odbiorców. Tak wi?c pami?taj. Je?li urz?dzasz kuchnie, pokój dzieci?cy lub potrzebujesz szafy to zapraszamy do skorzystania z oferty Mi?dzy ?cianami – kuchnie Warszawa.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

43. Sklepy meblowe w FirmyMeblowe.pl
Twórcy serwisu FirmyMeblowe.pl doskonale wiedz?, ?e meble w dzisiejszych czasach to nie tylko kwestia mody, ale tak?e wyra?ania swojego charakteru. Mo?na straci? na prawd? du?o czasu, je?d??c po ca?ym województwie w poszukiwaniu sklepu meblowego ze sprz?tami, które uznaliby?my za idealne. Dzi?ki portalowi FirmyMeblowe.pl oszcz?dzamy ten czas - we w?asnym domu mo?emy bowiem przejrze? oferty tysi?cy sklepów i zak?adów, jak równie? biur projektowych, spisa? sobie ich dane i wybra? konkretn? us?ug?. Dzi?ki temu twoja oferta dotrze do milionów potencjalnych klientów, którzy w?a?nie tutaj poszukuj? danych firm mog?cych pomóc im w zaprojektowaniu wn?trza, umeblowaniu biura, czy naprawie mebli. Z pewno?ci? ?adna reklama nie potrafi tyle osi?gn??.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

44. Meble woskowane
Producent mebli drewnianych stworzonych z ró?nych rodzajów drewna. W?ród propozycji meble sosnowe, d?bowe, bukowe. Mo?liwo?? realizacji indywidualnego projektu. Firma zapewnia wszystkie typy mebli: szafy, sto?y, ?ó?ka i pozosta?e. Szczególn? popularno?ci? wyró?niaj? si? ?ó?ka drewniane, odznaczaj?ca si? stabiln? budow? i komfortem u?ytkowania. W ofercie meble zaprojektowane w rozmaitym wzornictwie: tradycyjne i nowatorskie. Proces produkcji cechuje si? wyj?tkow? dba?o?ci? o ?rodowisko naturalne. Do konserwacji w miejsce lakieru stosuje si? ekologiczne woski i oleje. Dzi?ki tym sposobom meble s? bardzo trwa?e, a przy tym bezpieczne dla otoczenia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

45. Pufy do siedzenia
Kompleksowa propozycja w zakresie komfortowych mebli wypoczynkowych. Wytwórca mebli Rizar oferuje: pufy, worki sako, fotele wypoczynkowe, pufy do siedzenia, pufy dla dzieci. Produkowane przez nas fotele i pufy ?wietnie nadaj? si? dla ci??arnych kobiet oraz osób z chorobami kr?gos?upa. Nasze meble znalaz?y uznanie wielu klinik rehabilitacyjnych. Fotele i pufy s? tak?e stosowane w przedszkolach, salonach pi?kno?ci i odnowy biologicznej. Nasze fotele wypoczynkowe ?wietnie si? sprawdzaj? w klubach i restauracjach. Zakupy u nas do rzecz prosta. Nasi pracownicy udziel? Pa?stwu informacji odno?nie wysy?ki. Doradz? tak?e w sprawie fasonu i koloru. Realizujemy tak?e indywidualne zlecenia.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

46. Meble do jadalni
Sklep elektroniczny klawemeble.pl obejmuje bardzo du?? jak równie? ró?norodn? propozycj? handlow? mebli. Sklep meblowy Lublin oferuje meble pokojowe, meble sypialniane, m?odzie?owe, meble dzieci?ce oraz wiele innych. Popularyzowany sklep rekomenduje w szczególno?ci meble do jadalni, meble biurowe, meble do przedpokoju dodatkowo meble salonowe. Sklep klawemeble.pl proponuje produkty tylko wyselekcjonowanych, najlepszych polskich producentów. Us?uga transportowa mebli wykonywana jest na obszarze ca?ego kraju, kooperuj?c z najbardziej solidnymi firmami spedycyjnymi. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

47. Meble dzieci?ce
Wirtualny sklep Meble z Bajki to ulubiony sklep wszystkich dzieci. W?ród asortymentu znajdziemy meble dzieci?ce i materace. Realizacja zamówienia dokonywana jest po dokonaniu wp?aty i nast?puje w trakcie trzech dni roboczych licz?c od potwierdzenia wp?aty. Firma Meble z Bajki przekazuje meble kurierem Opek. W Internecie monitorowa? mo?na losy przesy?ki. Gdyby paczka mia?a cechy charakterystyczne uszkodzenia nale?y sporz?dzi? protokó?, jest on bowiem konieczny przy uwgl?dnianiu reklamacji dotycz?cych zaboru mienia lub uszkodzenia przesy?ki. Firma transportowa gwarantuje przekazanie towaru w trakcie dwudziestu czterech godzin, za ewentualne opó?nienia sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci. Meble dla dzieci oferowane przez Meble z Bajki wyró?niaj? si? wysok? trwa?o?ci? i posiadaj? roczn? gwarancj?.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

48. Meble Kuchenne Radomsko
Producent mebli kuchennych pod zamówienie oraz standardowych. Firma specjalizuje si? w zabudowie nietypowych pomieszcze? kuchennych, wykorzystuj?c najnowsze rozwi?zania technologiczne i materia?owe. G?ównym rejonem na którym dzia?a przedsi?biorstwo s? województwa ?ódzkie, ?l?skie, ?wi?tokrzyskie i Ma?opolskie. W historii swej dzia?alno?ci firma Meble Kluczny oprócz realizacji projektów dla osób prywatnych wykonywa?a ona tak?e meble dla szkó? czy sklepów a tak?e mia?a okazj? zaprezentowa? swe produkty na targach budowlanych. Producent zajmuje si? nie tylko wykonaniem mebli ale tak?e przeprowadzeniem klienta przez ca?y proces wyboru odpowiedniego rozwi?zania dla jego domu, wliczaj?c w to wykonanie wizualizacji graficznej proponowanego rozwi?zania.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

49. Szafki szkolne
Meble metalowe oferowane przez wytwórc? PROMAG to wynik d?ugoletniego do?wiadczenia oraz wykorzystania innowacyjnych technik. PROMAG dysponuje nowoczesnym zak?adem produkcyjnym, dzi?ki któremu nietypowe zamówienie mo?e by? zrealizowane w ekspresowym czasie. Firma nieustannie udoskonala standardy proponowanych wyrobów, ich design i estetyk? wytwarzania. Priorytetem jej dzia?alno?ci jest zapewnienie najwi?kszej u?yteczno?ci z zachowaniem regu? ergonomii oraz obowi?zuj?cych norm i przepisów. To wszystko oraz bogactwo wzorów i barw przyczynia si? do tego, ?e nasze szafy, sto?y i meble warsztatowe zosta?y docenione przez Konsumentów i uhonorowane wieloma nagrodami i wyró?nieniami.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

50. Meble gda?skie
Przed podj?ciem jakiejkolwiek decyzji dotycz?cej zmiany mieszkania, musimy sobie u?wiadomi?, jakim celom wn?trze ma s?u?y?. Tylko wówczas mo?emy urz?dzi? je wygodnie i stylowo. Gdy wiemy ju?, co chcemy osi?gn??, pomy?lmy, w jaki sposób b?dzie to mo?liwe: czy dzi?ki zmianie istniej?cego podzia?u wn?trza, czy jego przebudowie lub rozbudowie. Du?e znaczenie ma tak?e dobór odpowiednich mebli. Zarówno meble biurowe jak i wypoczynkowe powinny by? funkcjonalne i odpowiednio dobrane do wystroju wn?trz.  Aby mieszkanie wyda?o si? na przyk?ad wi?ksze, powinny w nim dominowa? odpowiednie barwy i o?wietlenie. Urz?dzanie wn?trza to nie tylko planowanie i zagospodarowanie przestrzeni, to równie? tworzenie atmosfery przez odpowiednio dobrane meble wypoczynkowe, kolory ?cian, ?wiat?a i materia?y. W ten w?asne sposób ludzie tworz? w?asne otoczenie. Niekiedy jest ono wyposa?one w meble stylowe, a innym razem przewa?aj? rozwi?zania nowoczesne.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.