Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : biuro rachunkowe]
Sort By :
41. Elmark-Serwis Bytom
Dzia?alno?? naszej firmy to od samego pocz?tku naszej dzia?alno?ci realizowanie us?ug dopasowanych do oczekiwa? naszych klientów w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i p?acowych, ksi?gowo?ci. Gwarantujemy naszym klientom realizacj? poszczególnych us?ug przez do?wiadczonych specjalistów. Zapraszamy do wspó?pracy oraz kontaktu!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 15, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

42. Biuro rachunkowe Hera
Biuro rachunkowe Hera powsta?o w 1989r. Siedziba firmy znajduje si? w Sosnowcu przy ul ?ytniej 13, natomiast jej oddzia?y mieszcz? si? we Wroc?awiu i Kroczycach. Biuro rachunkowe Hera zajmuje si? ?wiadczeniem us?ug z zakresu finansowo-ksi?gowego oraz kadrowo-p?acowego, oferuj?c te? doradztwo operacyjne, pozwalaj?ce na podniesienie efektywno?ci firm oraz zwi?kszenie ich warto?ci.
Firma zatrudnia specjalistów i praktyków w dziedzinie zarz?dzania przedsi?biorstwami, którzy na podstawie swojej wiedzy i do?wiadczenia s? w stanie zaoferowa? klientowi najkorzystniejsze rozwi?zania, od razu oszacowuj?c prawdopodobne efekty, które uda si? osi?gn??. Pracownicy Hery nie ograniczaj? si? przy tym tylko do przygotowania koncepcji, ale te? aktywnie wspó?pracuj? z pracownikami klienta przy wra?aniu wszelkich zmian, maj?c ?wiadomo??, ?e tylko w ten sposób wdro?enia b?d? skuteczne, a efekty trwa?e.
Wszystkie dzia?ania firmy przeprowadzane s? z wykorzystaniem oprogramowania i sprz?tu nale??cego do Hery, (oprogramowanie i sprz?t o najwy?szych standardach bezpiecze?stwa). W indywidualnych przypadkach (na ?yczenie klienta) dzia?ania te mog? by? przeprowadzane na oprogramowaniu innym ni? te nale??ce do Hery.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

43. Ksi?gowo?? O?wi?cim
Najlepsze us?ugi ksi?gowe O?wi?cim proponuje Pa?stwu Royal-Profit. Firma zajmuje si? ksi?gowo?ci? wielu kluczowych podmiotów, których lista stale si? powi?ksza i ?wiadczy o profesjonalizmie pracowników. Prowadzona dokumentacja zabezpieczona jest w kilkustopniowym procesie archiwizacji. Dane przechowywane s? na wysokiej klasy serwerze. Dzi?ki temu klienci mog? mie? pewno??, ?e informacje poufne s? w?a?ciwie przechowywane.

Kategoria:

Data wpisu: May 8, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

44. Biuro rachunkowe MJM z Cz?stochowy
Biuro rachunkowe MJM z Cz?stochowy

Gwarantujemy fachowe porady w zakresie prawa podatkowego oraz obs?ugi ksi?gowo-podatkowej, p?acowo-kadrowej i BHP. Jeste?my lokaln? kancelari? obs?uguj?c? przede wszystkim klientów z Cz?stochowy i okolic.

Ju? ponad 10 lat obs?uguj?c przedsi?biorstwa i indywidualnych klientów zdobywamy niezb?dne do?wiadczenie w bran?y. Naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiego standardu us?ug, dzi?ki czemu klienci prowadz?cy firmy nie musz? martwi? si? ksi?gowo?ci?, podatkami i prowadzeniem dokumentacji. Zajmujemy si? wszelkimi sprawami rachunkowymi, podatkowymi, a tak?e obs?ug? firm w zakresie BHP. Dla osób fizycznych, które nie prowadz? dzia?alno?ci gospodarczej ?wiadczymy us?ugi rozlicze? PIT oraz doradztwa w wszelkich kwestiach podatkowych np. podatku od darowizny, spadku, najmu lokalu itd.

Wybieraj?c Kancelarie Prawa Podatkowego Mariola Janusz – Micha?owska zyskujesz pewno?? prowadzenia us?ug rachunkowo-podatkowych na najwy?szym poziomie. Poznaj szczegó?owy zakres oferty na naszej stronie. Zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: Sep 3, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

45. Biuro rachunkowe Katowice
Ksi?gowi pomog? ka?dej firmie w rozliczaniu faktur oraz rozliczeniu podatku. Biuro rachunkowe z Katowic zajmuje si? oczywi?cie tak?e rozliczaniem rocznym. Wszystkie sprawy dotycz?ce miesi?cznych, kwartalnych oraz rocznych op?at mo?na zleci? ksi?gowym. Biuro rachunkowe, które zatrudnia do?wiadczonych specjalistów z pewno?ci? podejmie wspó?prac? z ka?d? ch?tn? firm?. Wiadomo, ?e ma?o który przedsi?biorca potrafi sam poradzi? sobie z szeregiem faktur, paragonów oraz innych spraw administracyjnych. Od tego w?a?nie s? biura rachunkowe, które takimi sprawami zajmuj? si? ka?dego dnia.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 10, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

46. Ksi?gowo?? Lublin
Us?ugi doradztwa podatkowego ?wiadczymy we w?asnym biurze w Lublinie lub w siedzibie Klienta. Zawsze dostosowujemy si? do Twoich potrzeb. Nasi pracownicy to do?wiadczeni ksi?gowi, którzy projekty z zakresu doradztwa podatkowego realizuj? w oparciu o obowi?zuj?ce polskie i mi?dzynarodowe prawo podatkowe. Jeste?my nowoczesnym biurem i zapewniamy ci?g?? oraz profesjonaln? opiek? wykwalifikowanych i rzetelnych osób, które na tym co robi? znaj? si? jak ma?o kto. Codziennie staramy si? dostarcza? us?ugi na jak najwy?szym poziomie. Dla Nas nie ma problemów, s? natomiast wyzwania, do których z pe?nym zaanga?owaniem podchodzimy i realizujemy je.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 19, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

47. Acega - ksi?gowo??
Firma Acega to biuro rachunkowe z Poznania, które na co dzie? obs?uguje podmioty z ró?nych bran? i w ró?nych formach opodatkowania. Biuro to mo?e si? pochwali? mi?dzy innymi bogatym do?wiadczeniem w obs?udze firm dzia?aj?cych na rynku nieruchomo?ci, jak i równie? wspólnot mieszkaniowych. Klienci tego biura mog? zdecydowa? si? na pe?n? ksi?gowo??, poszczególne prace, ponadto doradca podatkowy jest w stanie ka?demu pomóc w rozwik?aniu ró?nych problemów i w?tpliwo?ci zwi?zanych z systemem podatkowym w Polsce.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 13, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

48. annakarwacka.pl
Nasze biuro rachunkowe powsta?o z pasji, jak? darzymy prowadzenie ksi?gowo?ci dla naszych zleceniodawców. Du?? rado?? sprawia nam sprawdzanie nowych rozporz?dze? ustawodawcy oraz dostosowywanie swojej pracy do wymogów. ?wiadczymy us?ugi na wysokim poziomie, dbaj?c o interes wspó?pracuj?cych z nami przedsi?biorców. Ju? teraz mo?emy zaj?? si? prowadzeniem ksi?g tak?e w Twojej firmie. Sprawd? sam ju? dzi?!

Kategoria:

Data wpisu: Mar 13, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

49. Gie?da papierów warto?ciowych
Gie?da papierów warto?ciowych. Jest ona przedsi?biorstwem dzialaj?cym wedlug okre?lonych regul handlowych i norm prawnych. Nie jest ona jednak stron? handlu, a jedynie organizatorem wymiany. W swej dzialalno?ci nie nastawia si? na maxymalizacj? zysku, co nie oznacza, ?e go nie osi?ga.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 9, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

50. Spó?ka komandytowo-akcyjna
Spó?ka komandytowo-akcyjna – spó?ka osobowa, za zobowi?zania której odpowiada bez ogranicze? co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) a przynajmniej jeden jest akcjonariuszem. Sukces danej firmy zale?y oczywi?cie od wielu czynników. Jednym z nich jest, niew?tpliwie, dobre wspó?dzia?anie zespo?u pracowników. Je?li powstaj? mi?dzy nimi spory, konflikty, je?li pracownicy nie potrafi? si? ze sob? porozumie?, mo?e okaza? si?, ?e ich wspó?dzia?anie nie przynosi po??danych efektów. Dlatego ogromn? rol? odgrywa integracja pracowników. S? to dzia?ania, które maj? na celu nawi?zanie i potrzymanie wi?zi mi?dzy osobami, które ze sob? wspó?pracuj?. takie dzia?ania pomagaj? wspiera? si? wzajemnie i motywowa? do dzia?ania w grupie.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.