Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : biuro rachunkowe]
Sort By :
21. Biuro Rachunkowe Kaweccy B?dzin ?l?sk
Biuro Rachunkowe Kaweccy s.c. jest profesjonaln?, dynamicznie rozwijaj?c? si? firm?, ?wiadcz?c? wszechstronne us?ugi przez wysoko wykwalifikowan? kadr?.

Prowadzimy kompleksowe us?ugi ksi?gowe:

podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów
ksi?g rachunkowych
rycza?tu ewidencjonowanego
rejestru zakupu i sprzeda?y VAT
ewidencji ?rodków trwa?ych i wyposa?enia
deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
sprawozda? finansowych
dokumentacji i rozlicze? z ZUS
obs?ugi kadrowo-p?acowej firm m. in.: umowy o prac?, umowy zlecenia, listy p?ac
reprezentowania klienta w US, ZUS i innych instytucjach na podstawie udzielonego pe?nomocnictwa
wyprowadzania zaleg?o?ci podatkowych
sprawozda? statystycznych do GUS
rocznych zezna? podatkowych
pomocy przy rozpocz?ciu dzia?alno?ci
innych us?ug wed?ug potrzeb i ?yczenia klienta.

Pomagamy odzyska? zap?acony za granic? podatek.

Zajmujemy si? po?rednictwem w obrocie nieruchomo?ciami oraz wykonujemy ?wiadectwa Energetyczne, Certyfikaty Energetyczne.

www.kaweccygroup.pl

Kaweccy s.c.
ul. Podwale 2
42-500 B?dzin
woj. ?l?skie
tel. 509 050 305, 505 100 668
tel/fax: 32 761 98 97
www.kaweccygroup.pl

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 4

Member Reviews Visitor Ratings

22. Ksi?gowo?? dla firm - aktualno?ci, blog, baza firm z ca?ej Polski
Blog, aktualno?ci oraz baza firm biur rachunkowych. Na blogu prezentowane s? informacje, porady jak wybra? dobre biuro rachunkowe b?d? znale?? dobrego ksi?gowego, na co nale?y zwróci? uwag?. W dziale aktualno?ci prezentowane b?d? ciekawe i istotne informacje dla osób prowadz?cych firm?. Ponadto bardzo rozbudowana baza firm z ca?ej Polski - obecnie ponad 550 stanowi cenne ?ród?o informacji, dla ma?ych cz?sto jednoosobowych firm chc?cych skorzysta? z biura rachunkowego. Nasz blog posiada najnowsze informacje odno?nie biur i firm rachunkowych na terenie ca?ej Polski. Jeste?my pewni ?e dzi?ki naszej stronie odszukacie pa?stwo odpowiednie rozwi?zanie dla waszej firmy

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

23. Biuro rachunkowe Ekonomist
Biuro rachunkowe Ekonomist powsta?e w 1991 roku wyró?nia kompleksowo??, profesjonalne i indywidualne podej?cie do ka?dego zainteresowanego oraz zapewnienie poufno?ci i bezpiecze?stwa powierzonych nam informacji oraz dokumentów.
G?ównym obszarem naszej dzia?alno?ci jest województwo ?l?skie. W szczególno?ci Miko?ów, Chorzów oraz Katowice, aczkolwiek wdro?one przez nas funkcjonalne i innowacyjne systemy pracy pozwalaj? na podj?cie wspó?pracy z ka?dym klientem, niezale?nie od siedziby prowadzonej firmy.

Celem i g?ówn? specjalizacj? biura rachunkowego Ekonomist jest wspieranie klienta w rozwoju jego firmy, a tak?e organizacja oraz prowadzenie pe?nej obs?ugi ksi?gowej, finansowej i kadrowo - p?acowej. Oprócz typowych us?ug ksi?gowych, ?wiadczymy równie? profesjonalne i bardzo przydatne dla przedsi?biorców doradztwo ksi?gowo - finansowe oraz doradztwo podatkowe. Natomiast nasi certyfikowani rewidenci zapewni? przeprowadzenie badania bilansu oraz innych niezb?dnych us?ug audytorskich.

Z pe?n? ofert? mog? Pa?stwo zapozna? si? na naszej stronie firmowej.
W razie jakichkolwiek pyta?, nasi konsultanci s?u?? profesjonalnym doradztwem.
Zapraszamy do wspó?pracy!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

24. Biuro rachunkowe w Opolu
Specjalizujemy si? w prowadzeniu ksi?g rachunkowych, KPIR, obs?udze kadr i p?ac, ewidencjach rycza?towych. Je?li poszukujesz jednej firmy, która za?atwi wszystkie problemy rachunkowe, nie szukaj dalej. Po wi?cej informacji zapraszamy na nasz? stron? internetow?. Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia, certyfikat Ministra Finansów, oraz polis? OC., Biuro rachunkowe ALFA kieruje swoje us?ugi do przedsi?biorstw i osób prywatnych z Opola i okolic. Oferujemy ca?y profil us?ug rachunkowych, tak?e pe?n? ksi?gowo??. U nas dostaniesz ca?o?ciow? obs?ug? i doradztwo finansowe. Wszelkie informacje nam powierzone zostaj? tajemnic? por?czan? przez umow?.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

25. Ksi?gowa Zielona Góra
Oferujemy Pa?stwu wszechstronn? obs?ug? ksi?gow? a tak?e p?acow?. Obs?ugujemy firmy o ró?norodnym profilu dzia?alno?ci , a tak?e formie prawnej. Zapewniamy pomoc podczas zak?adania nowej firmy i pomagamy wybra? najbardziej korzystnego sposobu Waszego opodatkowania. Posiadamy Certyfikat Ksi?gowy uprawniaj?cy do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych wydany przez Ministra Finansów RP oraz, zgodnie wraz obowi?zuj?cymi przepisami, jeste?my dobrze ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej zwi?zanej z nasz? dzia?alno?ci?. Biuro rachunkowe Zielona Góra jest bardzo po??dan? dzia?alno?ci? w Zielonej Górze. Oczywi?cie tylko wtedy je?eli, ?e zna si? na tym zawodzie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

26. Ksi?gowa Rybnik
Biuro Rachunkowe Hossa w Rybniku specjalizuje si? w obs?udze firm w zakresie ksi?gowo?ci, podatków oraz kadr i p?ac. ?wiadczymy us?ugi wszelkim podmiotom gospodarczym, równie? spoza Rybnika. Zapewniamy stabilno??, jeste?my godnym zaufania partnerem dla naszych klientów od wielu lat. Oferujemy atrakcyjne ceny. Nasze us?ugi ?wiadczymy na terenie ca?ego ?l?ska w szczególno?ci miasta takie jak Rybnik, ?ory, Wodzis?aw ?l?ski, Racibórz, Jastrz?bie, Gliwice i Zabrze.
Prowadzenie ksi?g rachunkowych
• tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowo?ci,
• przygotowywanie planu kont,
• bie??ce ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
• prowadzenie ksi?g rachunkowych zgodnie z ustaw? o rachunkowo?ci,
• konsultacje ksi?gowe i podatkowe,
• ewidencj? ?rodków trwa?ych oraz wyposa?enia,
• sporz?dzanie sprawozda? finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sk?adaj?cych si? z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmuj?cej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale w?asnym oraz rachunku przep?ywów pieni??nych,
• projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla w?a?cicieli, zarz?du, rady nadzorczej),
• dokonywanie rozlicze? podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i us?ug,
• sporz?dzanie sprawozda? statystycznych dla GUS oraz NBP,
• uzgadnianie sald nale?no?ci i zobowi?za?.

Obs?uga kadrowo p?acowa
• pe?nej dokumentacji kadrowo-p?acowej,
• obliczanie wynagrodze? i sporz?dzanie list p?ac,
• sporz?dzanie pasów wynagrodze?,
• wyliczanie sk?adek ZUS i sporz?dzanie miesi?cznych deklaracji ZUS,
• przygotowanie miesi?cznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawc? [ PIT-4, PIT 11 ],
• przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
• przygotowywanie deklaracji PFRON,
• przekazywanie drog? elektroniczn? dokumentów ZUS,
• pomoc w organizacji szkole? BHP,
• nadzór nad dokumentacj? kadrow? - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenie podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów
• ewidencja kosztów i przychodów,
• ewidencja ?rodków trwa?ych i wyposa?enia,
• ewidencje podatku od towarów i us?ug,
• obs?uga pracowników, rozliczenia w?a?cicieli,
• dokonywanie rozlicze? podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i us?ug,
• rozliczenia z Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Prowadzenie ewidencji rycza?towych
• ewidencje podatku od towarów i us?ug,
• obs?uga pracowników,
• rozliczenia z Urz?dem Skarbowym i Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Us?ugi dodatkowe
• obs?uga oraz pomoc przy wdra?aniu zintegrowanego systemu (ERP),
• pomoc w za?o?eniu firmy, przekszta?ceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia dzia?alno?ci,
• pomoc w wyprowadzaniu zaleg?o?ci ksi?gowych i podatkowych,
• rejestracja dzia?alno?ci gospodarczej,
• przygotowywanie przelewów dla klienta,

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

27. Biuro Rachunkowe Pozna?
Biuro rachunkowe VINDEX w Poznaniu istnieje ponad 15 lat. Od samego pocz?tku dzia?alno?ci naszego biura rzetelna obs?uga klientów, profesjonalne us?ugi ksi?gowe i rachunkowe oraz porady stanowi? dla nas cele nadrz?dne. Jest to widoczne w wysokim poziomie zadowolenia naszych klientów, którym dzi?ki naszej pomocy udaje si? bez problemu przebrn?? przez g?szcz przepisów polskiego i unijnego prawa podatkowego.
Pe?na ksi?gowo??, KPiR, sprawozdania finansowe, zeznania roczne, obs?uga p?acowa, rozliczenia z ZUS - to tylko niewielki zakres naszych obowi?zków. W naszym biurze nacisk k?adziemy przede wszystkim na rzetelno??, profesjonalizm i doskona?e przygotowanie merytoryczne pracowników. Doskonale wiemy jak wysokie s? Pa?stwa oczekiwania dlatego w sposób elastyczny i indywidualny traktujemy ka?de powierzone nam zlecenie. Gwarantujemy ?yczliw?, owocn? i satysfakcjonuj?c? wspó?prac?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

28. Biuro rachunkowe KaTax
Prowadzenie firmy wymaga od ka?dego bardzo wiele ró?norakich dzia?a?, które b?d? mi?dzy innymi decydowa? o tym, ?e firma b?dzie dzia?a? zgodnie z prawem. Nasza firma jest miejscem, gdzie mo?ecie zamówi? us?ugi, które odci??? Pa?stwa od konieczno?ci obs?ugi prawnej przedsi?biorstwa. Oferujemy Pa?stwu przede wszystkim obs?ug? rachunkow? przedsi?biorstwa. Wszelkie sprawy zwi?zane z rozliczeniami podatkowymi, sprawy kadrowe, p?acowe b?d? w naszej gestii. Dzi?ki temu nie b?dziecie Pa?stwo samodzielnie musieli zajmowa? si? tymi kwestiami, które bardzo cz?sto wymagaj? doskona?ej znajomo?ci trudnych i licznych przepisów prawnych.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

29. Biuro rachunkowe
Wszyscy którzy prowadz? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? wiedz? jak uci??liwe jest co miesi?czne rozliczanie firmy oraz wype?nianie deklaracji podatkowych. Je?eli chcieliby Pa?stwo zaoszcz?dzi? sobie czasu który po?wi?cacie na rozliczenia a spo?ytkowa? go w inny przyjemny sposób zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszego biura rachunkowego, które to oferuje w bardzo konkurencyjnych cenach kompleksowe us?ugi ksi?gowe dla ma?ych firm oraz du?ych przedsi?biorstw. Jeste?my profesjonalistami w ksi?gowo?ci którym mog? Pa?stwo zaufa?. Dzia?amy w bran?y rachunkowej wiele lat i dzi?ki temu zyskali?my solidn? mark? na rynku.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

30. Biuro Rachunkowe Icentes
Posiadanie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej mo?e by? du?ym wyzwaniem. Zw?aszcza wtedy, gdy uwzgl?dniane s? kwestie finansowe. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ka?da firma ma obowi?zek, ?eby prowadzi? ksi?gowo??, umo?liwiaj?c? zapisywanie przychodów i wydatków. Mog? to by? sprawy do?? skomplikowane i czasoch?onne. Z tego te? powodu - zamiast korzysta? z programów komputerowych, dobrze jest zda? si? na solidne biuro rachunkowe. Za spraw? tego rodzaju us?ug oszcz?dzisz wiele czasu i nie b?dziesz mia? powodów, by martwi? si? sprawami wi???cymi si? z fiskusem czy Zak?adem Ubezpiecze? Spo?ecznych. Profesjonalne biura rachunkowe s? w stanie przej?? od Ciebie ca?e zaanga?owanie. Twoim zadaniem jest tylko i wy??cznie … zarabianie. Dokumenty mo?na donie?? osobi?cie lub te? korzystaj?c z firm kurierskich b?d? poczty. Nale?y zda? si? na us?ugi, jakie oferuje biuro rachunkowe z kolejnego powodu. Zawsze mo?esz bowiem liczy? na wsparcie, a ponadto rzetelne doradztwo. W ten sposób prowadzenie ksi?g rachunkowych nie b?dzie ju? takie problematyczne. Do ksi?gowych mo?esz trafi? na kilka ró?nych metod: za pomoc? telefonu oraz mailowo. Wybierz rzetelne biura rachunkowe i dowiedz si?, jak du?o mo?esz zaoszcz?dzi?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 4, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.