Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : Bydgoszcz]
Sort By :
21. Mieszkania Bydgoszcz
Udaj?c si? do biura i szukaj?c mieszkania Bydgoszcz, warto mie? przemy?lane to, jakiego dok?adnie mieszkania szukasz – w jakiej dzielnicy czy na jakim osiedlu (je?li to nie jest ci oboj?tne, bo wtedy zadanie jest znacznie ?atwiejsze), ile pokoi ma mie? mieszkanie, czy mieszkanie ma by? rozk?adowe czy w amfiladzie, czy ?azienka i ubikacja mog? by? razem, czy musz? by? osobno. Takie informacje znacznie u?atwi? ci poszukiwania, odrzucaj?c od razu na pocz?tku wszystkie te oferty, które i tak by ci? nie zainteresowa?y po obejrzeniu. Szukasz mieszkania do zakupu lub wynaj?cia? Niezale?nie od tego, czy interesuje ci? rynek wtórny czy pierwotny, czy jeste? sprzedawc?, czy kupuj?cym, warto skorzysta? z us?ug naszego biura obrotu nieruchomo?ciami.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

22. Hurtownia outlet - outlet-hurt.pl
Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani kupnem hurtowo odzie?y nowej lub u?ywanej, zapraszamy na nasz? witryn?. Wychodzimy na przeciw potrzebom rynku i rosn?cemu popytowi na odzie? po przyst?pnych cenach. Nasza firma para si? sprzeda?? zachodniej odzie?y second-hand oraz odzie?y outlet. Sprzedajemy odzie? zarówno sklepom, kontrahentom kupuj?cym hurtowo jak i osobom prywatnym, które chcia?yby kupi? co? taniego dla siebie czy rodziny. W sklepie internetowym zamieszczonym na mojej stronie b?dziecie Pa?stwo mogli naby? interesuj?ce towary online. Zapraszamy równie? na twitter. Tutaj b?dziemy uaktualnia? dane na temat naszej rozwijaj?cej si? dzia?alno?ci. Nasz? wielk? zalet? jest to, ?e proponujemy mi?dzy innymi ubrania wysokiej jako?ci po niewygórowanych cenach. U nas w?a?ciwie ka?dy ma mo?liwo?? zakupi? wi?ksz? albo mniejsz? ilo?? prawdziwie markowej odzie?y.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 5 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

23. Hale Bydgoszcz budowa
Firma specjalizuj?ca si? w projektowaniu obiektów o konstrukcji stalowej cienko?ciennej. W ofercie posiada autorski system hal stalowych. Jest to nowoczesny i bardzo konkurencyjny ekonomicznie produkt, który ci?gle jest udoskonalany w kontek?cie kolejnych realizacji obiektów budowlanych. Firma zajmuje si? tak?e obs?ug? inwestycji budowlanych. G?ówn? ide? firmy jest, aby projekty by?y wykonane w mo?liwie najkrótszym czasie tj. w terminie ustalonym z inwestorem, k?ad?c nacisk na: rzetelno??, stosowanie najbardziej ekonomicznych rozwi?za? i ich optymalizacj?. Pozwala to zoptymalizowa? czas trwania ca?ego procesu inwestycyjnego, a tym samym ograniczy? do minimum koszty inwestycji. Optymalizacja przeprowadzana jest bardzo szczegó?owo i wnikliwie i opiera si? na projektowaniu obiektów budowlanych z wykorzystaniem niezb?dnej ilo?? stali i ?elbetu, potrzebnej dla zachowania formy i bezpiecze?stwa obiektu.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

24. Agencja ochrony Bydgoszcz
Agencja Ochrony Ares oferuje profesjonalne kompleksowe us?ugi ochrony osób, mienia i obiektów. Posiada wieloletnie do?wiadczenie w ochronie imprez masowych. Firma dysponuje wykwalifikowan? kadr?. Pracownicy posiadaj? wszystkie niezb?dne licencje. Zajmuje si? konwojowaniem warto?ci pieni??nych i przedmiotów warto?ciowych. ?wiadczy us?ugi monitoringu systemów sygnalizacji w?amania i napadu oraz monitorowania i lokalizacji osób za pomoc? GPS. Projektuje, instaluje i konserwuje systemy telewizji przemys?owej oraz monitoring video. Zapewnia szkolenie dla firm w zakresie obs?ugi systemu oraz bezp?atny serwis gwarancyjny. Ares to tak?e agencja detektywistyczna ?wiadcz?ca szeroko poj?te us?ugi detektywistyczne. Firma posiada w?asny o?rodek szkoleniowy, w którym szkoli pracowników cywilnych, pracowników ochrony, funkcjonariuszy s?u?b mundurowych oraz personel medyczny.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

25. Serwis laptopów, telewizorów Bydgoszcz dojazd gratis
?wiadczymy us?ugi Elektroniczne i Informatyczne, naprawa sprz?tu elektronicznego u?ytku domowego np. telewizory CRT, LCD, plazma, sprz?t audio, odtwarzacze DVD, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, monitory i wiele innych urz?dze? RTV… ?wiadczymy us?ugi informatyczne czyli naprawy i przeinstalowanie systemów operacyjny, usuwanie z?o?liwego oprogramowania, aktualizacje bios, odzyskiwanie utraconych danych, kopiowanie materia?u video do formatu DVD, tworzenie i projektowanie stron internetowych www. Na terenie Bydgoszczy oferujemy dojazd bezp?atny. Na wykonane us?ugi dajemy gwarancj? Multi-Servis oraz producenta cz??ci zamiennych.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

26. FM Group Kraków
Strona niezale?nego konsultanta FM Group Polska. Ta firma s?ynie ze swoich perfum i kosmetyków. Pe?na oferta dost?pna jest na mojej stronie i obejmuje: wysokiej jako?ci perfumy, doskona?ej jako?ci ?rodki czysto?ci FM Group HOME, kosmetyki kolorowe FM Group MAKE UP oraz us?ugi telefonii komórkowej FM Group MOBILE. Uzupe?nieniem asortymentu s? produkty perfumeryjne (m.in. balsamy, ?ele pod prysznic, wody po goleniu, kremy do r?k, pianki do golenia, perfumy do w?osów oraz inne perfumowane kosmetyki). Wyobra? sobie prac?, w której oprócz wysokich zarobków masz czas dla rodziny, przyjació?, siebie. Prac? w której sam dla siebie jeste? szefem. W której sam dobierasz sobie wspó?pracowników. Zawsze mo?esz liczy? na pomoc od osób, które nale?? do firmy. Zalety pracy w FM Group: zawsze mo?esz liczy? na pomoc od bardziej do?wiadczonych osób, zaczynasz w?asny biznes z minimalnym wk?adem gotówki, pracujesz w dowolnym dla Ciebie czasie i miejscu, sam dobierasz sobie wspó?pracowników, masz ogromne mo?liwo?ci zarabiania pieni?dzy, wszystko zale?y od Twojego zaanga?owania.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

27. Mieszkania Bydgoszcz
Galeria Nieruchomo?ci Imperium to profesjonalne biuro nieruchomo?ci dzia?aj?ce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W toku swojej wieloletniej dzia?alno?ci, zebrali?my ogromne do?wiadczenie w kompleksowej obs?udze klienta zarówno na rynku bydgoskim jak i warszawskim. Nasze biuro nieruchomo?ci wspó?pracuje z do?wiadczonymi fachowcami, odnosz?cymi liczne sukcesy zawodowe. Pracuj? tu ludzie zaanga?owani i dynamiczni w dzia?aniu, którzy za cel stawiaj? sobie zadowolenie klienta. Wspó?pracujemy tak?e z innymi biurami nieruchomo?ci na terenie Bydgoszczy, aby znale?? dla Pa?stwa wymarzone mieszkanie, dom czy dzia?k?. Pomagamy w uzyskaniu kredytu, dodatkowo tak?e nasz projektant bezp?atnie wykona aran?acje wn?trza kupionego przez Pa?stwa mieszkania czy domu. W naszej ofercie znajduje si? bogaty wybór: mieszka?, domów, lokali i dzia?ek w Bydgoszczy i okolicy. Zapraszamy do wspó?pracy!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

28. Szko?y j?zykowe Bydgoszcz
W?a?ciwa oferta nauki angielskiego dla osób, które chc? unikn?? konieczno?ci samodzielnej pracy w domu. W szkole j?zykowej Perfekt znaczny materia? przyswaja si? podczas samych lekcji. Dzi?ki aktywnemu podej?ciu nauczycieli, zwracaj?cych uwag? nie tylko na nauk? znacznej liczby wyrazów, ale te? o konsekwentne powtarzanie przerobionego materia?u, mo?na w krótkim czasie poczyni? wyra?ny krok naprzód. Podczas zaj?? stosowana jest znana ze skuteczno?ci Metoda Callana, a zaj?cia ca?kowicie skupiaj? si? na temacie lekcji, dzi?ki czemu my?li s?uchaczy ograniczaj? si? do zaj??. W czasie dialogu s?uchacze u?ywaj? ksi??ek, dzi?ki czemu pobudzana jest, a przez to sprawniej utrwalana, ju? przyswojona wiedza.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

29. Bydgoszcz us?ugi transportowe
Firma wykonuje us?ugi transportowe na terenie ca?ego kraju. Wyró?nia nas solidno?? i rzetelno??. Us?ugi wykonuje zaufana kadra kierowców. Posiadamy szybkie nowoczesne pojazdy z komfortowym wyposa?eniem kabiny pasa?erskiej: kierowca oraz 2 pasa?erów. Wybieraj?c nasz? firm? otrzymujecie Pa?stwo us?ug? terminow? gwarantuj?c? bezpiecze?stwo towaru i przewo?onych osób. Obszar dzia?ania: Grudzi?dz, Bydgoszcz, Toru?, ?wiecie, Kwidzyn, Che?mno a tak?e ca?y kraj i teren Unii Europejskiej. Dysponujemy ekip? do za- i wy?adunku. Stawki za us?ugi s? do negocjacji! Oferta obejmuje: us?ugi transportowe materia?ów budowlanych, przewóz mebli, transport AGD oraz urz?dze? elektromechanicznych, transport odzie?y, tekstyliów i produktów przemys?u lekkiego, przewóz europalet - 5 sztuk w jednym poje?dzie, przeprowadzki na zlecenie firm i urz?dów, przeprowadzki osób prywatnych na terenie kraju i Unii Europejskiej. Dysponujemy akcesoriami chroni?cymi przewo?ony towar takimi jak: pasy, folia b?belkowa, strecz i innymi u?atwiaj?cymi przewóz. Mamy du?e do?wiadczenie gwarantuj?ce punktualny i bezpieczny przewóz przedmiotów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 17, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

30. Adwokat Aleksander Domek
Porady i konsultacje prawne udzielane podczas konferencji z klientem. Zast?pstwo procesowe i reprezentacja indywidualna przed s?dami i organami administracji. Kompleksowa obs?uga prawna przedsi?biorstw i innych podmiotów gospodarczych. Obs?uga podmiotów gospodarczych obejmuje miedzy innymi kompleksow? pomoc prawn?, lub dora?ne konsultacje indywidualne w zakresie bie??cej dzia?alno?ci przedsi?biorstw, reprezentacj? przed s?dami, przygotowywanie kontraktów i ich opiniowanie i analiza. Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych, opiniowania i analiz prawnych, uczestnictwo w negocjacjach, reprezentowanie klientów przed s?dami, urz?dami i instytucjami.Sporz?dzanie tekstów umów. Sporz?dzanie opinii prawnych. Przygotowywanie pism procesowych – pozwów, wniosków, ?rodków zaskar?enia. Udzia? w negocjacjach w imieniu klienta (umowy, ugody, mediacja w sprawach karnych).

Kategoria:

Data wpisu: Feb 9, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 1.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.