Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wpisy [Tag : fotografia]
Sort By :
11. Fotografia Sferyczna
Zmie? zdj?cia na swojej stronie www a z pewno?ci? pozyskasz nowych klientów. Fotografia sferyczna to technologia przysz?o?ci. Obraz, który otrzymasz dzi?ki nam b?dzie tak realny jak by? by? w miejscu które ogl?dasz na swoim komputerze. Twoi klienci nie b?d? ju? mieli w?tpliwo?ci co do wysokiego standardu miejsc i pomieszcze? które dla nich przygotowa?e?. Zajrzyj na nasz? stron?, a zobaczysz jak to dzia?a.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

12. ?lubne fotografie S?upsk
Witam serdecznie w galerii fotografii ?lubnej mojego autorstwa. Jestem fotografem ?lubnym
z o?wiadczeniem zawodowym od 1993 roku. Oferuj? Pa?stwu w pe?ni profesjonalne us?ugi
w zakresie fotografii ?lubnej, reporta?owej, portretowej, artystycznej oraz u?ytkowej na zlecenie.
Fotografia ?lubna wykonywana przez ze mnie zrodzi?a si? z rozwijanej od lat pasji do fotografii. Sesja ?lubna, sesja portretowa, sesja rodzinna, zdj?cia ?lubne – pokazane w wyj?tkowy i profesjonalny sposób. Jako fotograf ?lubny z Koszalina przywi?zuj? du?? uwag? do estetyki i technicznej strony wykonywanych zdj??. Staram si?, aby wspólnie wykonane fotografie ?lubne by?y niepowtarzalne.
Najwa?niejsza jest dla mnie pozytywna relacja z Klientem. Nawi?zuj?c j? szybko, tworz? fotografie niepozbawione naturalno?ci i charakteru osób fotografowanych. Zakres mojej dzia?alno?ci obejmuje w szczególno?ci województwo zachodniopomorskie i pomorskie - miasta takie jak Koszalin, S?upsk, Ko?obrzeg, Dar?owo, Szczecinek, Po?czyn Zdrój, Bia?ogard, ?widwin, Mi?dzyzdroje, Trzebiatów.
Jestem otwarty na propozycje z innych regionów m.in. Pi?a, Z?otów, Gniezno, Jastrowie, Bydgoszcz, Toru?, Wa?cz, Cz?uchów, Chojnice, S?upsk, Ustka, L?bork, S?awno, ?eba i inne miasta z województw pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

W zakresie moich us?ug fotograficznych s? zazwyczaj fotoreporta?e z przygotowa? do ?lubu, b?ogos?awie?stwa Pary M?odej, fotoreporta? ze ?lubu ko?cielnego lub cywilnego USC, fotoreporta?
z wesela lub przyj?cia - bankietu oraz autorskie sesje ?lubne wykonywane w plenerze lub studio,
a tak?e w pomieszczeniach np. Bursztynowego Pa?acu w Strzek?cinie.
Zapraszam równie? na moj? stron? internetow? www.grundkowski.com fotografia ?lubna, reklamowa, portretowa, artystyczna.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

13. Fotografia ?lubna Warszawa
PHOTOLOGY to my - Asia i Rafa?. Stanowimy fotograficzny duet, artystyczny tandem. Jeste?my ma??e?stwem, wi?c na w?asnej skórze przekonali?my si? jak zwariowany potrafi by? dzie? ?lubu! Jeste?my te? najlepszymi przyjació?mi i chyba dzi?ki temu tak dobrze nam si? razem pracuje. Uzupe?niamy si? i równowa?ymy. ??czymy wra?liwo?? z racjonalno?ci?, co owocuje harmonijnymi zdj?ciami pe?nymi emocji.

Fotografi? zajmujemy si? od ponad sze?ciu lat i ci?gle doskonalimy swoje umiej?tno?ci. Zaczynali?my od fotografii analogowej, pracuj?c w ciemni nad ka?d? klatk? kliszy, niczym alchemicy nad tajemn? receptur?. Dzi? pos?ugujemy si? g?ównie lustrzankami cyfrowymi, ale na Wasze ?yczenie mo?emy uzupe?ni? sesj? o materia? analogowy, który niew?tpliwie dodaje zdj?ciom charakteru.

Jeste?my otwarci na Wasze pomys?y i fantazje – nawet te nieprzyzwoite:) Wspólnie wymy?limy kreacj?, która najlepiej odzwierciedli Wasze osobowo?ci i podkre?li ??cz?ce Was uczucie. W dniu ?lubu jeste?my zawsze obok Was, spokojni i opanowani, trzymaj?c r?k? na pulsie. Jeste?my jak Wielki Brat, który widzi wszystkie niepowtarzalne obrazy.
Jeste?my czuli na pi?kno.
Jeste?my ?wiat?oczuli

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

14. Fotografia ?lubna - Wideofilmowanie - FotoUrbanek
Wykonujemy artystyczne zdj?cia ?lubne. Nasza fotografia ?lubna jest pe?na emocji, które na zawsze zapami?tujemy dla Was.
Pracujemy na profesjonalnym sprz?cie Canon. Us?ugi wykonujemy na terenie ca?ej Polski i Europy.
Wykonujemy artystyczne zdj?cia ?lubne. Nasza fotografia ?lubna jest pe?na emocji, które na zawsze zapami?tujemy dla Was.
Pracujemy na profesjonalnym sprz?cie Canon. Us?ugi wykonujemy na terenie ca?ej Polski i Europy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

15. mbkstudio - profesjonalny kamerzysta i fotograf che?m lublin zamo??
Њluby, wesela, komunie, studniуwki, to niezapomniane chwile przywoіuj№ce najwspanialsze wspomnienia. Nasza firma istnieje, aby pomуc Paсstwu w uwiecznieniu tych uroczystoњci oraz aby najszczкњliwsze momenty w Waszym їyciu staіy siк naprawdк nieprzemijalne. Wierzymy, їe tak niezwykіe chwile wymagaj№ rуwnie niezwykіego poњwiкcenia i zaangaїowania przy pracy. Dlatego teї MBKstudio oferuje Paсstwu najwyїszej jakoњci usіugi wideo i foto, miі№ atmosferк oraz profesjonalne wykonanie. Posiadamy wieloletnie doњwiadczenie w dziedzinie wideofilmowania i fotografii.
Uwiecznienie tych, jak waїnych dla Paсstwa chwil nie obкdzie siк bez specjalistycznego sprzкtu. Nasza firma wykorzystuje najwyїszej jakoњci sprzкt cyfrowy renomowanych њwiatowych marek. Praca kamerzysty, czy fotografawymaga wielkiej pasji wiedzy i umiejкtnoњci, aby efekt byі zgodny, a nawet przewyїszaі oczekiwania Klienta.
Moїecie to Paсstwo osi№gn№ж razem z nami. Gwarantujemy, їe Wasz њlub,wesele, czy komunia bкd№ najwspanialsz№ pami№tk№.

Posiadamy najnowszy sprzкt do profesjonalnego filmowania i fotografii.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

16. Agencja Interaktywna Kraków
Agencja interaktywna Webiso Kraków. Tworzenie stron www, projektowanie stron internetowych, systemy CMS, grafika, flash, fotografia, Audyt stron www, optymalizacja stron www, modernizacja stron internetowych, sklepy internetowe. Twój sukces jest naszym sukcesem! Budowa wizerunku firmy, reklama w internecie. Zajmujemy si? projektowaniem stron internetowych, tworzeniem wizerunku firm w Internecie, audytem istniej?cych stron, pozycjonowaniem. Naszym celem jest tworzenie nieprzeci?tnych, oryginalnych projektów, zgodnych ze standardami panuj?cymi w sieci, zachowuj?c wysok? jako?? i krótki czas realizacji.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

17. Fotografia ?lubna ?l?sk
Witryna Patryka Wola?skiego dostarcza nam informacji o pracy i pasji autora, jak? jest fotografia. Szczególn? specjalno?ci? tego do?wiadczonego fotografika jest artystyczna fotografia ?lubna. Wykonuje zdj?cia plenerowe i studyjne, indywidualnie podchodz?c do ka?dego nowego zlecenia. Patryk Wola?ski zajmuje si? równie? fotografi? artystyczna i portretow?. Autor oferuje swoje us?ugi na terenie ca?ego kraju ze szczególnym uwzgl?dnieniem miast województwa ?l?skiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

18. rallyart.pl - dokumentacja wydarze?, sport
Przygotujemy fotografie z imprez firmowych, wykonamy reporta?. Zaprojektujemy tak?e grafik? firmow? oraz stron? www. Zobacz co potrafimy.
Wieloletnie do?wiadczenie jako reporta?ystów sportowych gwarantuje uchwycenie kluczowych momentów z najciekawszej perspektywy.

Zdj?cia wykonujemy w technologii zarowno cyfrowej (Nikon i Canon) z pe?nym zakresem ogniskowych (10-400mm) jak i analogowej: ma?o- i ?rednio obrazkowej (Nikon, Canon, Minolta, Weltaflex). Fotografie przekazujemy opcjonalnie z opisem w standardzie IPTC lub bez, na p?ycie CD/DVD lub dla pilnych zlece? równolegle tak?e ftpem. Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami naszej oferty obs?ugi fotograficznej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 31, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

19. Zdj?cia ?lubne Kielce
Proforma to profesjonalne studio fotograficzne w Kielcach, którego specjalno?ci? jest fotografia ?lubna, reklamowa i portretowa. Wieloletnie praktyka w zakresie zdj?? ?lubnych i wykorzystanie nowoczesnego sprz?tu pozwala oferowa? klientom najwy?ej jako?ci zdj?cia, reporta?e z uroczysto?ci weselnej oraz realizowa? sesje plenerowe i studyjne m?odej pary. Proforma to tak?e fotografia reklamowa, produktów, fotografia stolikowa oraz mody i obiektów architektonicznych. Studio przygotowuje tak?e zdj?cia do portfolio i fotografie portretowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

20. Arkadiusz Kubiak - Fotografia
Fotografia ?lubna to tematyka mi najbli?sza - w niej si? specjalizuj?. Uwielbiam pracowa? z lud?mi i wspania?e sesj? oraz wyjazdy "po zdj?cia" to mój ?wiat, który jest równie? dost?pny dla Was - zapoznajcie si? z moimi pracami.W dziale "historie" oraz "portfolio" odnajdziecie pe?ne reporta?e, zajawki wspania?ych sesji plenerowych, zapraszam równie? do kontaktu, gdzie mo?ecie podpyta? mnie o wi?cej szczegó?ów oraz sprawdzi? dost?pno?? swojego terminu. Je?eli Wam zale?y minimum tak jak i mnie na wspania?ych uj?ciach - spotkajmy si? i omówmy szczegó?y. Wykonajmy razem co? co b?dzie wyj?tkowe jak nigdy przedtem...
Pozdrawiam

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]
Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.