Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Zdrowie Uroda > Psychologia


Wpisy
Sort By :
81. Gabinet Psychoterapii Integratywnej- Anna Bia?ow?s
Psychoterapeuta i psycholog Anna Bia?ow?s,Gda?sk. Psychoterapia zaburze? emocjonalnych, l?kowych, jedzenia, depresji,bezsenno?ci, pomoc w kryzysach ?yciowych, diagnoza psychologiczna. Zapraszamy osoby poszukuj?ce pomocy w rozmaitych problemach i objawach. Skierowane przez specjalistw i szukaj?ce psychoterapii z w?asnej inicjatywy.
annabialowas@gmail.com, tel. 509 837 831

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

82. Psychoterapeuta Pozna?
Madra – o?rodek szkole? i psychoterapii Pozna?. Prowadzimy szeroki zakres szkole? i spotka? dostosowanych dla r?nych grup wiekowych i tematyce w zale?no?ci od potrzeb. Z uwag? wys?uchamy tego, co masz do powiedzenia. Dziel?c si? do?wiadczeniem, pomo?emy Ci znale?? najlepsze rozwi?zanie. Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug, nami naprawd? ?atwiej i?? przez ?ycie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

83. terapia m?odzie?y bia?ystok
Jeste?my zespo?em specjalistw, ktry zosta? stworzony w celu pomagania ludziom w ich trudno?ciach. Wyznaj?c zasad?, i? cz?owiek jest najwa?niejszy staramy si? sumiennie, zgodnie z etyk? i uczciwie wykonywa? swoj? prac?. Swoj? ofert? kierujemy do doros?ych, m?odzie?y, dzieci i rodzin. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? i zapoznanie si? z nasz? pe?na ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

84. psychoterapia bia?ystok
Psychoterapia jest miejscem gdzie w atmosferze szacunku i zaufania cz?owiek mo?e otwarcie mwi? o swoich nadziejach, pragnieniach, trudno?ciach i pora?kach i co za tym idzie dokonywa? dobrych dla siebie, w swoim tempie zmian. W zawodzie pracuj? od 1998 roku- NP ZOZ, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bia?ymstoku. Prowadz? terapi? indywidualn?. Pracuj? z osobami doros?ymi z rozpoznaniem depresji, zaburze? l?kowych, schizofrenii, zaburze? adaptacyjnych, zaburze? osobowo?ci itp

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

85. Psychoterapeuta ericksonowski
Psychoterapeuta ericksonoski zorientowany na wydobycie zasobw, w pracy wykorzystuje techniki rozwijaj?ce kreatywno?? oraz mocne strony pacjenta. Korzysta z technik ustawie? systemowych oraz wiedzy i do?wiadczenia z zakresu bioenergetyki. Prowadzi grup? pracy z cia?em oraz warsztaty rozwoju osobistego z elementami ustawie? systemowych. Pracuje z problematyk?: kryzysw ?yciowych, l?kw, depresji, stresw, zaburze? od?ywiania, kryzysw okresu dorastania oraz trudno?ciami wieku przedszkolnego. Wspiera w budowaniu satysfakcjonuj?cych relacji z innymi oraz podnoszeniu ?wiadomo?ci w?asnego funkcjonowania - rozwoju osobistego. Psychoterapia prowadzona jest w Warszawie oraz Pu?awach.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

86. psycholog wroclaw
Szukasz zmian w swoim ?yciu ? Rozmawiaj?c z psychologiem zwi?kszasz swoje szanse na skuteczne rozwi?zanie m?cz?cych Ci? problemw.
Uko?czy?am studia magisterskie z psychologii w zakresie psychologii klinicznej na Uniwersytecie Opolskim.

Posiadam szereg uprawnie? i kwalifikacji zawodowych m.in:
diagnoza psychologiczna dzieci, m?odzie?y i doros?ych, terapia zaburzonych zachowa? dzieci, m?odzie?y i doros?ych ,realizacja interwencji psychologicznych.

Odby?am praktyki w Katolickim O?rodku Adopcyjno - Opieku?czym i Wojewdzkim Centrum Medycznym.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

87. Psychoterapeuta ericksonowski Warszawa
Psychoterapeuta pracuj?cy z problematyk?; kryzysw ?yciowych, depresj?, l?kami, stresami, zaburzeniami od?ywiania, kryzysami zwi?zanymi z okresem dojrzewania oraz trudno?ciami wieku przedszkolnego. Wspiera w budowaniu satysfakcjonuj?cych relacji z innymi oraz podnoszeniu ?wiadomo?ci w?asnego funkcjonowania - rozwoju osobistego. Psychoterapia odbywa sie w Warszawie oraz Pu?awach.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

88. Internetowa Poradnia Psychologiczna BEBIA :: psycholog online
Internetowa Poradnia Psychologiczna (psycholog online) zapewnia profesjonaln? pomoc psychologiczn? bezpo?rednio w Twoim domu. Je?li szukasz pomocy psychologicznej - to miejsce powsta?o z my?l? o Tobie. Dzi?ki wykorzystaniu zaawansowanych mo?liwo?ci technologicznych takich jak sie? internetowa umo?liwia przeobra?anie tradycyjnych zasad funkcjonowania gabinetu psychologicznego w bardziej elastyczne formy dzia?alno?ci. Kontakt odbywa si? poprzez system ca?kowicie zintegrowany z serwisem. Gwarantujemy anonimowo??, bezpiecze?stwo, komfort i profesjonalizm.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Gosw: 2
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

89. seksuolog
Jeste?my grup? warszawskich seksuologw, psychologw i terapeutw. Prowadzimy konsultacje i terapi? indywidualn? oraz dla ma??e?stw i par. Je?li odczuwasz trudno??, nie wiesz co zrobi? albo potrzebujesz wsparcia, przyjd? i porozmawiaj z naszym specjalist?. Prowadzimy kompleksowy program edukacji seksualnej, prowadzony zarwno dla dzieci i m?odzie?y, jak i wychowawcw, opiekunw oraz rodzicw. Ka?de szkolenie, tematyka zaj?? oraz ich rozplanowanie czasowe dostosowywane s? indywidualnie do potrzeb danej placwki.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

90. Dobre Ksi??ki psychologiczne i ezoteryczne
Jeste?my ksi?garni? specjalistyczn?, nasza oferta skupia si? wok? takich dziedzin jak ezoteryka, parapsychologia, psychologia, wiedza duchowa, zdrowie ,psychotronika, edukacja a tak?e w mniejszym stopniu literatura, religia i filozofia. Staramy si? aby nasza oferta by?a reprezentatywna dla wy?ej wymienionych dziedzin. Ka?dy kto poszukuje i zale?y mu na w?asnym rozwoju znajdzie tu co? dla siebie. Zapraszamy do zamwienia bezp?atnego Katalogu Wysy?kowego Z Dobrej P?ki gdzie znajdziecie Pa?stwo ponad 300 aktualnie najciekawszych pozycji z wymienionych dziedzin.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.