Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Ró?ne Inne


Wpisy
Sort By :
11. Kosztorysy Warszawa
Kancelaria Doradcza Artur Busse zacz??a dzia?alno?? w 1996 roku pod nazw? Eko City. Zaufanie oraz potrzeby klientów przyczyni?y si? do rozbudowy us?ug o doradztwo z zakresu budownictwa i prowadzenia procesu budowlanego oraz kompleksowej obs?ugi procesu inwestycyjnego. Dzi?ki w?asnemu d?ugoletniemu do?wiadczeniu oraz bardzo ?cis?ej wspó?pracy z wieloma in?ynierami, licencjonowanymi zarz?dcami nieruchomo?ci, projektantami i firmami budowlanymi kancelaria nasza posiada odpowiedni? kadr? oraz zaplecze techniczne niezb?dne do realizacji us?ug w zakresie: zarz?dzania i administrowania nieruchomo?ciami, ekspertyz i opinii technicznych z zakresu budownictwa, wykonywania kontroli stanu technicznego i prowadzenia K.O.B. (Ksi??ki Obiektu Budowlanego), przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, Inwestor Zast?pczy ? PM, wykonywania odbiorów technicznych, nadzorów - Inspektor Nadzoru legalizacji samowoli budowlanych, w tym wykonywania dokumentacji odtworzeniowej, wykonywania projektów architektonicznych, budowlanych, inwentaryzacji, doradztwa w zakresie prowadzenia procesu budowlanego, szkole? grupowych i indywidualnych w w/w zakresie. W przypadku wykonywania opinii lub ekspertyz na potrzeby s?dowe, ?cis?a wspó?praca z radc? prawnym w sposób najbardziej dogodny i optymalny dla Klienta pozwala nam przeprowadzi? ca?e post?powanie s?dowe. Zapewniamy kompleksow? pomoc prawn? osobom fizycznym i prawnym. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

12. Pomoc drogowa Poznan
Pomoc Drogowa Maciej Prosi?ski to profesjonalna firma o d?ugoletniej tradycji w bran?y motoryzacyjnej. Us?ugi firmy mo?na podzieli? na dwie g?ówne grupy - jedn? jest pomoc drogowa a drug? naprawy powypadkowe. Nasze us?ugi wykonujemy solidnie i odpowiedzialnie a z naszym serwisem nie musz? si? Pa?stwo martwi? o bezpiecze?stwo holowanego auta i powierzonego mienia. Wci?? doskonalimy nasz? ofert?, wprowadzamy nowe us?ugi i powi?kszamy nasz? flot? aby sprosta? rosn?cym oczekiwaniom naszych Klientów. Dysponujemy profesjonalnym sprz?tem do ?wiadczenia pomocy drogowej, co zapewnia nam szybko?? i sprawno?? dzia?ania, a tak?e odpowiednie ubezpieczenie holowanych pojazdów. ?wiadczymy pomoc drogow? i holowanie pojazdów w Poznaniu, ca?ym kraju i za granic?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

13. Agregaty pompowe do ?cieków
Serwis prezentuj?cy informacje o pompach i agregatach pompowych. Przedstawiono agregaty pompowe do odwadniania, ig?ofiltrów, szlamu, pompy przeponowe, pompy stra?ackie. Urz?dzenia Flygt, BBA Pumps. Motopompy Honda i nie tylko. Serwis internetowy zawiera przegl?d agregatów pompowych do odwadniania, pomp do ig?ofiltrów, motopomp i pomp przeponowych. Zaprezentowano m.in. agregaty pompowe oparte o samozasysaj?ce pompy od?rodkowe ze wspomaganiem pró?niowym, a tak?e alternatywne rozwi?zanie oparte o pompy t?okowe. Zapraszamy do serwisu AgregatyPompowe.pl. Agregaty pompowe - serwis informacyjny. Agregaty pompowe do ig?ofiltrów, ogólnego odwadniania, szlamu, pompy dla stra?y po?arnej, agregaty oparte o pompy t?okowe. Motopompy do odwadniania i szlamu, agregaty pompowe oparte o pompy od?rodkowe ze wspomaganiem prózniowym. W serwisie przedstawiono wybrane urz?dzenia takich producentów jak FLygt oraz BBA Pumps.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

14. Pi?y rozbiorowe
P.P.H. "Master" Spó?ka Jawna w Solcu Kujawskim jest przedsi?biorstwem istniej?cym od ponad 18 lat, to znany i solidny partner dla producentów ?ywno?ci.

G?ówn? specjalizacj? jest produkcja wyrobów ze stali kwasoodpornej, a tak?e import towarów, cz??ci zamiennych, podzespo?ów do maszyn oraz urz?dze? pracuj?cych w halach uboju, rozbioru i przetwórstwa mi?sa.

Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Od lat klienci firmy doceniaj? profesjonaln? obs?ug?, szeroki wybór towarów i szereg us?ug dodatkowych. W ci?gu 18 lat firma sta?a si? jednym z wa?niejszych dostawców maszyn urz?dze? w bran?y spo?ywczej.

Sta?a wspó?praca z zak?adami mi?snymi Grup "Animex" S.A., "Soko?ów" S.A. oraz cenionymi mniejszymi ubojniami i przetwórniami pozwala zaspokoi? zapotrzebowania nawet najbardziej wymagaj?cych klientów.

W ci?g?ej sprzeda?y "Master" oferuje szerok? gm? wszelkiego rodzaju osprz?tu tn?cego, pi?, wyrobów ze stali szlachetnej oraz cz??ci zamiennych do maszyn i urz?dze?.

Na wszystkich klientów oczekuj? rabaty, szybka dostawa towaru, a tak?e ró?ne formy p?atno?ci.

W naszej ofercie m.in.:

- wózki w?dzarnicze
- pi?y rozbiorowe
- pi?y ubojowe
- kije w?dzarnicze
- no?e do skórowaczek
- ?apy gumowe do szczeciniarek
- kloce masarskie
- ig?y do nastrzykiwarek
- no?e kr??kowe
- pi?y do mi?sa jarvis
- formy do mi?sa
- kolumny parzelnicze
- wie?a do prasowania szynek
- wózki do farszu
- no?e suhner

Serdecznie zapraszamy na stron? Mastera: www.master-solec.pl!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

15. Magik
?wiatowej s?awy iluzjonista Maciej Pol zaprasza wszystkich do odwiedzenia jego strony www www.maciejpol.pl, na której wynajd? Pa?stwo wiele ciekawostek z ?ycia iluzjonisty oraz obszern? biografi?. Magik zdoby? do?wiadczenie wyst?puj?c w wielu pa?stwach, dlatego jego wszelkie wyst?py budz? tak wielki podziw w gronie publiczno?ci. Maciej Pol oczarowuje nas i przenosi do innego ?wiata. Dla wszystkich którzy chcieliby korzysta? z us?ug iluzjonisty zach?camy ?eby odwiedzili stron? a tam znajd? wszelkie potrzebne informacjie. Nikt tak jak Maciej Pol nie zaciekawi Was swoimi niewiarygodnymi wyst?pami, które czasem nawet mro?? krew w ?y?ach. Artysta oferuje Pa?stwu swoje us?ugi.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

16. Lista przebojów, ulubieni wykonawcy i piosenki
Je?li szukasz swoich ulubionych tekstów piosenek, to znajdziesz je w?a?nie u nas. Tytuly.pl to miejsce, w którym znajdziesz swoje ulubione teksty piosenek, a tak?e teledyski tych utworów. Ponadto posiadamy zbiór informacji odno?nie wykonawców, co wa?ne zbiór i info mo?na ci?gle poszerza?. I to mo?e robi? ka?dy! Bez wzgl?du na wiek. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Razem stwórzmy niepowtarzalny, najlepszy portal w internecie i to wszystko za darmo!
Portal muzyczny to miejsce, w którym znajdziesz swoje ulubione piosenki. Znajdziesz informacje o wykonawcach, zobaczysz teledyski, przeczytasz teksty piosenek. Dodasz swoje ulubione piosenki do listy przebojów i po??czysz si? w grupy i stefy fanów swoich ulubionych wykonawców. Tysi?ce piosenek, które czekaj?, a? je odkryjesz. Tysi?ce piosenek, które ju? znasz do których ch?tnie wracasz. I tysi?ce piosenek, które czekaj? na chwil?, w której dodasz je do naszej bazy. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

17. Balleriny repetto, ekskluzywne obuwie Warszawa
Moment w którym pokocha?am mod?? Ta fascynacja trwa od zawsze. Ubóstwiam W?ochy i W?ochów - ich kultur?, architektur?, wzornictwo kuchni? i klimat. To prawdziwi geniusze. To tam narodzi? si? pomys? na Shoeflad?. Dzi?ki studiom magisterskim w Mediolanie w Istituta Marangoni na kierunku Masters In Brand Management zrozumia?am w?oskie spojrzenie na mod? i jej biznesow? stron?. Teraz moj? najwi?ksz? pasj? chc? si? podzieli? z Polakami.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

18. Przeprowadzki Wroc?aw, tanie przeprowadzki Wroc?aw
Zajmujemy si? transportem na terenie miasta Wroc?aw, woj. dolno?l?skiego jak i ca?ego kraju. Jeste?my dyspozycyjni 24 godziny na dob? 7 dni w tygodniu. Us?ugi transportowe przez nas ?wiadczone wykonywane s? szybko, sprawnie i na czas, a do?wiadczona ekipa tworzy odpowiedzialny i sumienny zespó?.
Oferujemy: przeprowadzki, transport, przewóz, wywóz i wiele innych wed?ug potrzeb klienta. Dajemy gwarancj? zadowolenia z wykonanych przez nas us?ug - Nasz Klient zawsze do nas wraca, poniewa? zadowolenie Klienta jest gwarantem sukcesu.
Zadzwo? do nas, a my zajmiemy si? reszt?!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

19. Wypo?yczalnia zastawy sto?owej Warszawa
Nasza firma dzia?a na polskim rynku nieprzerwanie od 1998r. Zajmujemy si? wypo?yczaniem sprz?tu cateringowego oraz zastawy sto?owej jak równie? organizacj? wszelkiego rodzaju imprez. Przez te wszystkie lata zdobywali?my do?wiadczenie, którym z ch?ci? si? z Pa?stwem podzielimy i do?o?ymy wszelkich stara? aby Wasza impreza by?a wyj?tkowa i niepowtarzalna.
Wybieraj?c nasz? firm? pami?tajcie, ?e:
Wasz sukces jest naszym sukcesem i ?e u nas drogi jest tylko klient (czyli Wy)

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

20. Koszule damskie
Sklep internetowy WiModa ?wiadczy us?ugi z zakresu sprzeda?y odzie?y damskiej. Sprzedawan? odzie? charakteryzuje ró?norodno?? fasonów i bogactwo kolorystyki. Wszystkie te elementy stroju s? bardzo eleganckie i nadaj? si? na ró?ne okazje. Proponowane stroje bywaj? g?adkie lub te? z rozmaitymi wzorami, g?ównie kwiatowymi. W sklepie znale?? mo?na koszule damskie z rozmaitymi dodatkami, np. ?abotami. Specjalno?ci? firmy sta?y si? bluzki damskie, zarówno z krótkim, jak i d?ugim r?kawem. Serwis zawiera oczywi?cie mo?liwo?? zarejestrowania si? oraz cennik artyku?ów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.