Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia


Wpisy
Sort By :
101. mieszanki do tworzyw
Pol-Service Majcher Jacek dostawca maszyn do przetwrstwa tworzyw sztucznych. Firma zlokalizowana jest w Rzeszowie w wojewdztwie Podkarpackim. Zatrudniamy oko?o 20 osb. G?wn? dzia?alno?ci? firmy jest sprzeda? i serwis zarwno kompletnych linii technologicznych jak i pojedynczych urz?dze? takich jak: Wyt?aczarki jedno i dwu?limakowe; Linie do recyklingu tworzyw sztucznych PP, PE, PS, PCV; Linie do produkcji rur i profili; Linie do granulacji tworzyw sztucznych ; Linie do ta?m/p?yt PP PE PVC PC PS ABS; ?limaki do tworzyw; Cylindry do tworzyw; Extruder; Mieszalniki oraz m?yny do tworzyw sztucznych; Akcesoria do przetwrstwa tworzyw sztucznych; Uk?ady plastyfikuj?ce do wyt?aczarek jedno i dwu?limakowych. Pocz?tkowo dzia?alno?ci? firmy by?a produkcja rur PCV przez okres 5 lat, nast?pnie nast?pi?o przebran?owienie pod k?tem sprzeda?y maszyn nowych i u?ywanych, posiadamy wykwalifikowany pion techniczny. Wysoka jako?? oferowanych produktw oraz du?y nacisk k?adziony na obs?ug? gwarancyjn? i pogwarancyjn?, a tak?e profesjonalizm obs?ugi - to zasady, ktre w sposb najbardziej w?a?ciwy opisuj? funkcjonowanie naszej firmy

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

102. auto z?om
Auto Z?om Szczerbowski: Zajmujemy si? demonta?em pojazdw (osobowych, dostawczych, towarowych) oraz sprzeda?? auto cz??ci pozyskanych ze z?omowania pojazdw. Wiele lat do?wiadcze?, systematyczny rozwj i inwestycje w narz?dzia pracy uczyni?y nasz? dzia?alno?? profesjonaln?. Pod wzgl?dem ekologicznym spe?niamy wymogi Unii Europejskiej (jeste?my w sta?ym kontakcie z Wojewdzkim Inspektoratem Ochrony ?rodowiska). Stanowisko naszej pracy jest przygotowane do sprawnego prowadzenia oferowanych us?ug - posiadamy magazyn p?ynw eksploatacyjnych oraz wydzielone kontenery s?u??ce do przechowywania pozosta?ych odpadw. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci od Wojewody Ma?opolskiego nr SR.II.MW.6620-25-07.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

103. zestawy yerba mate
Sklep internetowy z najwi?kszym wyborem herbaty Yerba Mate. Szybka realizacja zamwie? oraz du?y wybr gwarantowany. Yerba mate posiada podobne w?a?ciwo?ci jak kawa z t? r?nic? ?e: kawa pobudza na krtko, a YERBA MATE d?ugotrwale i z du?o lepszym i bardziej daj?cym si? odczu? efektem; kawa wyp?ukuje z organizmu r?ne minera?y m.in. magnez, a YERBA MATE ich dostarcza. Substancja aktywna YERBA MATE to MATEINA. Jest to odmiana kofeiny. YERBA MATE jest szczeglnie bogata w witaminy i minera?y A, C, E, B-1, B-2 (czyli ryboflawin?) i B-complex; karoten, kwas pantotenowy, biotyn? czyli witamin? H, magnez, wap?, ?elazo, sod, potas, mangan, krzem, fosforyty, siark?, cynk, kwas chlorowodorowy, chlorofil, cholin? oraz inozyt. Pomaga utrzyma? balans elektrolitw w organizmie przy szybkiej utracie wagi podczas diety wysokobia?kowej oraz wyrwnuje ubytek minera?w po stosowaniu ?rodkw przeczyszczaj?cych

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

104. szkolenie makija? permanentny
Przedstawiam swoj? ofert? kierowan? do kobiet, ktre pragn? w delikatny a jednocze?nie trwa?y sposb podkre?li? swoj? urod? makija?em permanentnym lub makija?em klasycznym. Posiadam wykszta?cenie wy?sze medyczne oraz ponad 8-letnie do?wiadczenie w pracy w bran?y kosmetyczno-medycznej. Makija? jest moj? pasj? od zawsze. Dewiza jak? stosuj? w pracy jest przede wszystkim precyzja oraz skupienie si? na potrzebach Klientki tak, aby w jak najnaturalniejszy sposb upi?kszy? twarz. Stale podnosz? swoje kwalifikacje, tak aby zaproponowa? najwy?sz? jako?? us?ug. Niezwykle wa?ny dla mnie jest rwnie? komfort klienta podczas przeprowadzania zabiegu, dlatego te? wszystkie zabiegi pigmentacji wykonywane s? po wcze?niejszym znieczuleniu w mi?ej i kameralnej atmosferze. Zabiegi makija?u permanentnego wykonywane s? urz?dzeniem oraz barwnikami firmy Long Time Liner lidera w dziedzinie pigmentacji. Gwarantuje to niezwykle precyzyjny rozrysunek wstepny oraz idealnie dobrany makija? gdzie barwnik aplikujemy warstwa na warstw? - pozwala to na wykonanie naturalnego i nieprzerysowanego rysunku oraz stopniowe, kontrolowane wzmacnianie koloru. Najwy?szej jako?ci sprz?t oraz barwniki, a tak?e do?wiadczenie, cierpliwo?? , precyzja oraz nieustanne szkolenia gwarantuj? Paniom us?ug? najwy?szej jako?ci

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

105. kancelaria adwokacka Bia?ystok
Kancelaria Adwokacka – Adwokat Justyna Targo?ska prowadzi obs?ug? Klientw indywidualnych oraz instytucjonalnych. Celem dzia?ania Kancelarii jest zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug, a przez to bezpiecze?stwa prawnego Klientw, przy zachowaniu konkurencyjnych warunkw wsp?pracy oraz ?yczliwej, opartej na partnerstwie oraz wzajemnym szacunku i zaufaniu, atmosfery. Kancelaria dba o harmonijn? wsp?prac? z ka?dym Klientem oferuj?c pe?ne zaanga?owanie w tworzeniu skutecznych rozwi?za? prawnych oraz traktuj?c ka?dego Klienta indywidualnie i priorytetowo. Kancelaria skupia szczegln? uwag? na dok?adnej analizie i zrozumieniu sytuacji oraz potrzeb ka?dego Klienta, co pozwala na dok?adn? identyfikacj? problemu oraz precyzyjne zaplanowanie i skuteczn? realizacj? dzia?a?. Uwzgl?dniaj?c indywidualne oczekiwania i potrzeby Klientw Kancelaria d??y do przedstawienia w sposb jasny i zrozumia?y opisu sytuacji prawnej Klienta, ze wskazaniem najlepszych dla Niego rozwi?za?, informuj?c na wst?pie o istniej?cych zagro?eniach oraz potencjalnym ryzyku. W celu wypracowania rozwi?za? odpowiadaj?cych Pa?stwa oczekiwaniom Kancelaria na bie??co informuje o stanie zleconych spraw oraz pozostaje w sta?ym kontakcie z Klientami. Kancelaria zapewnia swoim Klientom dyspozycyjno?? oraz ca?kowit? dyskrecj?. D???c do jak najwy?szej jako?ci ?wiadczonych us?ug Kancelaria wsp?pracuje z innymi adwokatami, radcami prawnymi, a tak?e doradc? podatkowym. Dzi?ki temu zyskuje pe?ny pogl?d na obs?ugiwan? spraw? oraz dostarcza Klientom kompleksowe rozwi?zania. Kancelaria ?wiadczy us?ugi pomocy prawnej, w tym reprezentacji procesowej, przede wszystkim na terenie wojewdztwa podlaskiego oraz prowadzi sprawy Klientw zamieszkuj?cych za granic?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

106. Budowa domw K?pno
Firma Remontowo Budowlana "G.M.S" Wykonujemy us?ugi budowlane, us?ugi remontowe, wyko?czenia wn?trz, malowanie biur, mieszka?, budowa domw, us?ugi dekarskie, ocieplenia i elewacje budynkw. Nasz? firm? tworz? ludzie kompetentni, z pe?nym zaanga?owaniem wype?niaj?cy swoj? prac?. Posiadamy do?wiadczon? kadr? pracownicz? z wieloletnim sta?em, dzi?ki czemu mog? by? Pa?stwo pewni ?e wszelkie prace remontowe, wyko?czeniowe, dekarskie, ocieplenia i elewacje nam zlecone zostan? solidnie wykonane. Naszym priorytetem jest wysoka jako?? us?ug po atrakcyjnych cenach, poniewa? polecenie naszej firmy przez Klienta, jest najlepsz? mo?liwo?ci? reklamy. D??ymy do sprostania ka?demu zadaniu, rwnie? bardzo indywidualnemu i nietypowemu. Ka?de zlecenie zawsze jest dla nas nowym wyzwaniem do ktrego podchodzimy indywidualnie i z pasj? a zadowolenie Klienta jest naszym celem. Pragniemy w dalszym ci?gu podnosi? jako?? naszych us?ug i tym samym spe?nia? Pa?stwa wszelkie oczekiwania. Je?li poszukujesz rzetelnej ekipy, ktra wykona remont mieszkania, ocieplenie budynku, pokryje pap? termozgrzewaln? dach lub inne prace remontowe albo oglnobudowlane to trafi?e? na w?a?ciw? stron?. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

107. BSIW – kancelaria prawna pozna? – pomoc w sprawach biznesowych
Nasza kancelarii warto zleci? kompleksow? obs?ug? prawn? swojej firmy. Dopasujemy proponowane rozwi?zania prawne do specyfiki prowadzonej przez Ciebie dzia?alno?ci oraz potrzeb Twojego przedsi?biorstwa. Specjalizujemy si? we wprowadzaniu inwestorw zagranicznych na rynek krajowy oraz doskonale orientujemy si? w systemach prawnych pa?stw UE. Prowadzimy tak?e fachowe doradztwo prawne dotycz?ce takich zagadnie?, jak podatki, obrt nieruchomo?ciami, zamwienia publiczne, post?powanie upad?o?ciowe, s?dowe b?d? egzekucyjne. Nam warto powierzy? swoje interesy o czym ?wiadcz? liczne zadowolone z naszych us?ug firmy, ktre wsp?pracuj? z nami od lat.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

108. studio nagra? d?wi?kowych
Akademia Realizacji D?wi?ku oferuje szkolenia z zakresu pracy w studio nagra? d?wi?kowych oraz nag?a?niania koncertowego, a tak?e na wszelkie powi?zane z tymi zagadnieniami tematy. W bran?y Pro – Audio dzia?amy od 1991 roku, edukujemy natomiast od 1997 roku. Nasza firma jest prekursorem szkole? z zakresu technik pracy w ?rodowisku Pro – Audio w Polsce. W zawodzie pracuj? setki absolwentw naszych szkole?. W ramach szkole? zawodowych wsp?pracujemy zarwno z instytucjami pa?stwowymi, jak i prywatnymi. Zapraszamy na Kursy Realizacji D?wi?ku w studio nagra? oraz obs?ug? Apple Logic i Avid Pro Tools, a tak?e szkolenia z zakresu nag?o?nienia estradowego.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

109. Hydraulika si?owa sklep
Firma "Hydraulik-System" zosta?a za?o?ona w 1984r. przez Wies?awa Paw?owskiego. Pocz?tkowo dzia?alno?? firmy obejmowa?a napraw? elementw hydrauliki si?owej pochodz?cych g?wnie od maszyn i urz?dze? rolniczych. Z czasem rozszerzono ofert? naprawy elementw hydrauliki si?owej na maszyny i urz?dzenia z pozosta?ych ga??zi przemys?u. Wraz z nadej?ciem zmian ustrojowo-gospodarczych w roku 1989, firma "Hydraulik-System" rozpocz??a dzia?alno?? handlow?. Do oferty wprowadzono sprzeda? nowych elementw hydrauliki si?owej. Nawi?zane zosta?y umowy handlowe z dostawcami krajowymi oraz zagranicznymi. Byli?my przedstawicielami firmy "ORSTA-hydraulik". Wsp?praca wygas?a z powodu upad?o?ci tej?e firmy

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

110. Organizacja imprez sportowych
Marek Hanaczewski - Events Consulting. Organizacj? imprez sportowych, rekreacyjnych oraz integracyjnych. Do?wiadczenie zdobywane przez wiele lat pozwala na stworzenie imprez perfekcyjnych w ka?dym calu. Niezale?nie od rozmiaru. Tworz? nas ludzie z charakterem, nieszablonowi, zdeterminowani w swoich dzia?aniach, kreatywni w ka?dym calu Masz pomys? na imprez? sportow?, ale nie wiesz jak si? za to zabra?? Moje realizacje: World Series by Renault, Le Mans, Historic Car Races; SilesiaMarathon, Bieg Papiernika, ?wi?to Papieru itd. (biegi); Radkw Triathlon Cup (triathlony)Organizacja imprez sportowych, sport consulting, imprezy sportoweOrganizacja imprez sportowych, sport consulting, imprezy sportowe

Kategoria:

Data wpisu: Sep 6, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.