Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Ró?ne Inne > Organizacja ?lubów i wesel


Wpisy
Sort By :
1. Dorota ?elazna Fotograf ?lubny Legnica
Jako Fotograf ?lubny pracujemy od 2016 roku. W naszej pracy ??czymy nasz? wielk? pasj? do fotografowania, zatrzymywania w kadrach najwa?niejszych momentów z umiej?tno?ciami graficznymi, dzi?ki którymi zdj?cia staj? si? jeszcze pi?kniejsze. Czujemy si? wyró?nieni, ?e zapraszacie w?a?nie Nas do uczestniczenia w najwa?niejszym dla Was dniu. Na fotografiach uwielbiamy uwiecznia? emocje. Wszelkie u?miechy, ?zy i wzruszenia, subtelne spojrzenia w oczy czy taneczne, nami?tne u?ciski to momenty, na które przez ca?y czas czekamy tworz?c Wasze reporta?e i staraj?c si? by? niezauwa?eni jako fotograf. Legnica jest miejscem prowadzenia naszej dzia?alno?ci jednak spotkamy si? z Wami w ka?dym miejscu aby uwieczni? dla Was dzie? waszego ?lubu. Posiadamy równie? legitymacje fotografa nadan? przez Kuri? uprawniaj?ca do robienia zdj?? podczas ceremonii ko?cielnych. To czego nie lubimy w zdj?ciach ?lubnych to nudne ustawiane fotografie plenerowe i takich zdj?? nie robimy. Podczas plenerów zwykle panuje weso?a bezstresowa atmosfera, w której mo?ecie skupi? si? na sobie, w?asnych uczuciach i rado?ciach, bez sztywnego pozowania.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

2. Mercedes CLA (AMG) auto na wesele do ?lubu, wynajem AutemNaWesele.pl
Wiemy, ?e dzie? ?lubu jest dla pa?stwa wyj?tkowy. Dlatego te? przygotowali?my specjaln? ofert?, w której do wynaj?cia s? trzy eleganckie samochody, które sprawi?, ?e podró? na ?lub i wesele b?dzie niezapomniana.

Nasz kierowca lub dwóch kierowców zadba o bezpiecze?stwo oraz mi?? atmosfer? w trakcie tego niezwykle wa?nego dnia. A nasze samochody zrobi? wra?enie na go?ciach weselnych.

W naszej ofercie znajduj? si? dwa samochody – bia?y Mercedes CLA z pakietem stylistycznym AMG oraz czarny Opel Insignia. Wszystkie te samochody cechuj? si? wyj?tkowym stylem, szykiem i elegancj?.

W ofercie znajduje si? równie? opcja wynaj?cia kierowców w oryginalnych strojach góralski, mo?liwo?? zorganizowania napadu zbójnickiego w formie bramy oraz zamówienie wodzireja w stroju góralskim na wesele.

W cen? wliczone jest:
• odebranie Pana M?odego spod jego domu
• dostarczenie do Panny M?odej w ca?o?ci i w ?wietnym humorze :)
• przewiezienie do Ko?cio?a lub Urz?du Stanu Cywilnego
• przetransportowanie ma??onków do sali weselnej
• przejazd na sesj? zdj?ciow?
• jeden lub dwóch kulturalnych i eleganckich kierowców, którzy zawsze gotowi s? otworzy? parze m?odej drzwi od samochodu
• dostosowanie odpowiedniej muzycznej playlisty tworz?cej nastrój w samochodzie i dopasowanej do pa?stwa preferencji muzycznych

CENNIK:
Mercedes CLA AMG ( bia?y) – 600z?
Opel Insignia (czarny) – 300z?

*Ceny dotycz? czasu wynaj?cia samochodu od odebrania pana m?odego a? do odstawienia pary m?odej na wesele.
**Dla Par mieszkaj?cych powy?ej 100km od Suchej Beskidzkiej ceny ustalane s? indywidualnie.
***Je?eli para m?oda poleci nasze us?ugi innym przysz?ym ma??onkom i oni równie? z?o?? zamówienie, ca?a czwórka uzyskuje rabat 25% na wynajem samochodów.

O SAMOCHODACH:

Mercedes CLA AMG w kolorze bia?ym to idealna propozycja dla osób ceni?cych elegancje i prostot?. Sportowa sylwetka samochodu ?wietnie komponuje si? z doskonale znan? elegancj? samochodów grupy Mercedes-Benz. Od tego samochodu trudno oderwa? wzrok. Skórzana tapicerka i fotele sprawiaj?, ?e w ?rodku m?oda para mo?e poczu? si? naprawd? komfortowo.

Opel Insignia w kolorze czarnym. Samochód prosty, ale jednocze?nie elegancki. Idealna propozycja dla ludzi ceni?cych prostot? i mniejsz? widowiskowo??, jednak ceni?cych sobie komfort.

Istnieje mo?liwo?? wynajmu samochodów na imprezy okoliczno?ciowe, wieczory panie?skie i kawalerskie, studniówki, bankiety na terenie ca?ej Ma?opolski i nie tylko.

Telefon:
732 255 359
537 532 537
795 991 695

Kategoria:

Data wpisu: Jun 29, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. KOLOR SELEKTYWNY– FOTOGRAFIA i FILM ?LUBNY
KOLOR SELEKTYWNY to ludzie, którzy z potrzeby realizacji w?asnych pasji stworzyli firm?, która cieszy si? uznaniem i zaufanie klientów. Ania - fotograf, która potrafi dostrzec i przela? na papier szczere emocje, zachowuj?c przy tym doskona?a jako?? swoich prac. Zbierane przez lata do?wiadczenia pozwoli?y jej wspó?pracowa? m.in. z z magazynem WESELE, portalem abcslubu.pl oraz stworzy? bloga SelektywneSmaki.pl. ?wietnie bawi si? swoja prac? potrafi?c stworzy? kreatywny i jednocze?nie nie wymuszony kadr. Jej prace s? wizytówka ?wiadcz?ca o jej pe?nym profesjonalizmie i jednocze?nie g??bokiej artystycznej duszy. Micha? do??czy? do Ani wzbogacaj?c KOLOR SELEKTYWNY o ofert? reporta?y filmowych, które swoj? jako?ci? i artystycznym pi?knem ?wietnie wpasowuj? si? w dzia?alno?? firmy. Na stronie internetowej mo?na obejrze? ich projekty filmowe oraz fotograficzne nie tylko o tematyce ?lubnej ale równie?, ci??owej, dzieci?cej oraz kulinarnej.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Suknie ?lubne Warszawa
INES czyli suknie ?lubne Warszawa. Ta pracownia artystyczna to oferta na najwy?szym poziomie. Korzystaj?c z us?ug INES ma si? pewno??, ?e przygotowane suknie ?lubne spe?ni? najbardziej niebotyczne wymagania. W ofercie pracowni artystycznej równie? wypo?yczalnia fraków, smokingów, równie? szycie na miar? czy te? projektowanie sukni. Zapraszamy do sprawdzenia wszystkiego osobi?cie, zach?camy do wspó?pracy z najlepszymi w tej dziedzinie czyli INES

Kategoria:

Data wpisu: Dec 15, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Dekoracje ?lubne Eden Art
?lub dla ka?dego z nas jest wyj?tkow? i niepowtarzaln? chwil?. Chcemy mie? z niego jak najpi?kniejsze wspomnienia. Aby tak si? sta?o, nale?y zadba? równie? o wygl?d ró?nych elementów, które s? zwi?zane z danym weselem. Pomagam w dobraniu idealnych dekoracji, aby sta?y si? one doskona?ym uzupe?nieniem ca?ej uroczysto?ci.

Moje dekoracje ?lubne dobieram indywidualnie do potrzeb ka?dego klienta. Z ka?dym na pocz?tku przeprowadzam krótk? rozmow? na terenie Krakowa. Podczas spotkania zapoznaj? si? lepiej z potrzebami i oczekiwaniami danego klienta. Ca?a rozmowa w niczym nie zobowi?zuje. Po niej mo?emy jedynie dobra? razem z klientem idealne dekoracje na ?lub. S? to zarówno ozdoby samochodów, dekoracje do sal weselnych, jak i pi?kne bukiety kwiatów dla panny m?odej. Dbam o ka?dy, nawet najmniejszy szczegó?. Wszystko po to, aby razem z klientem stworzy? przepi?kn?, wyj?tkow? uroczysto?? weseln?.

Je?li wi?c ju? nied?ugo sam staniesz na ?lubnym kobiercu, odwied? nasze studiu studio dekoracji ?lubnych Eden Art . Zobacz, co mo?emy Ci zaoferowa?. Umów si? na wst?pn? rozmow?, w której poka?e Ci moje przyk?adowe pomys?y. Na pewno sam si? przekonasz, ?e warto zainwestowa? w pi?kne, atrakcyjne dekoracje ?lubne.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Teatrzyk dla dzieci Warszawa, ?ód?, Katowice, Gliwice
Teatr dla dzieci Kubika od kilkunastu lat bawi i uczy dzieci oraz doros?ych. U nas organizacja imprezy dla dzieci, atrakcje na pikniki skierowane do widowni familijnej, ?ód?, Katowice, Gliwice. Realizujemy fascynuj?ce widowiska i spektakle dla dzieci oraz zapewniamy atrakcje na imprezy dla dzieci i ca?ych rodzin. Aby wy?mienicie si? z nami bawi? wystarczy mie? w sobie troch? z natury dziecka. Autorskie scenariusze, ba?niowa scenografia, szczudlarze i wszystko czego potrzebujesz aby Twoje wydarzenie nabra?o indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru. Organizacja imprez dla dzieci i rodzin to nasza specjalno??. W ofercie teatrzyk dla dzieci, atrakcje na festyny, pikniki Warszawa - szczudlarz, dmucha?ce, programy artystyczne, animacje i inne atrakcje.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Fotograf ?lubny ?l?sk
Je?eli szukasz profesjonalnego fotografa ?lubnego, to odwied? moj? stron? internetow? lub skontaktuj si? ze mn?.
Nazywam si? Jacek Blaumann i jestem pasjonatem fotografii.
Fotografi? uwa?am za sztuk?, dlatego staram si?, by moje zdj?cia by?y najwy?szej jako?ci i i spe?nia?y standardy techniczne. Ponadto, posiadam certyfikat Katowickiej Kurii Archidiecezjalnej za?wiadczaj?cy o odbyciu szkolenia dla fotografów ?lubnych.
W fotografi? wk?adam maksimum zaanga?owania, podchodz?c indywidualnie do ka?dego zlecenia.
Oferuj? kilka pakietów reporta?y do wyboru. W sk?ad moich us?ug wchodzi: reporta? z ko?cio?a, sesja zdj?ciowa w dniu ?lubu, obrobione zdj?cia w pe?nej rozdzielczo?ci, fotografowanie na przyj?ciu, i wiele wi?cej.
Zach?cam do odwiedzenia mojej strony internetowej w celu zapoznania si? z portfolio. Serdecznie zapraszam do wspó?pracy!

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Fotobudka dla Twoich potrzeb
Fotobudka to ?wietny pomys? na uatrakcyjnienie imprezy, zarówno wesela jak i spotkania firmowego. Fotobudki wynajmowane s? na godziny, wraz z osob? odpowiedzialn? za jej obs?ug? i bezpieczn? zabaw?. Do urz?dzenia do??czone s? ?mieszne gad?ety aby zdj?cia by?y atrakcyjniejsze i wywo?ywa?y mi?e wspomnienia. Firma wynajmuj?ca fotobudk? na ?yczenie klienta tworzy t?o z logiem firmy a tak?e mo?e je umie?ci? na drukowanych zdj?ciach, co jest ?wietnym narz?dziem marketingowym. Zdj?cia mog? zosta? wys?ane na dowolny adres mailowy, zgrane na p?yt? lub pami?? przeno?n?. Gad?ety mo?na dobra? do tematu przewodniego imprezy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 1, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Kwiaciarnia w bydgoszczy BLOOMI
Nasza kwiaciarnia znajduje si? w Bydgoszczy, cho? lokalizacja nie ogranicza naszego zasi?gu. Dzia?amy równie? jako kwiaciarnia mobilna oraz wysy?kowa. Oferujemy przepi?kne, ?wie?e bukiety, które dostarczamy w dowolnie wskazane miejsce.

Przygotowujemy bukiety i kompozycje dostosowane do wybranej przez Pa?stwa okazji ,s?u??c przy tym fachow? rad? wykwalifikowanych florystów. Obs?ugujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostarczaj?c kwiaty do biur lub na sale konferencyjne. Kwiatami dekorujemy tak?e hotele i restauracje, nadaj?c ich wn?trzom wyj?tkowego charakteru.

Wspieramy tak?e Pary M?ode w ich najwa?niejszym dniu. Zajmujemy si? kompleksow? opraw?, od bukietu Panny M?odej, poprzez dekoracj? ko?cio?a, na sali weselnej sko?czywszy. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, realizujemy tak?e wi?ksze zamówienia na kwiaty ci?te lub doniczkowe.

Nasza oferta nigdy nie b?dzie posiada?a zamkni?tej, ograniczonej formy. Kwiaty s? na szcz??cie tak wdzi?cznym materia?em, ?e sprawdza? si? b?d? w najró?niejszych okoliczno?ciach. Niewa?ne wi?c czy poszukujecie Pa?stwo poczty kwiatowej, oprawy weselnej czy dekoracji hotelowej, zawsze mo?ecie liczy? na nasz? pomoc.

Serdecznie zapraszamy do Bloomi!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 24, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Zespó? muzyczny H-Band
Minimalny sk?ad zespo?u H-Band ma mo?liwo?? zapewni? multum rozrywki na ka?dego typu uroczysto?ci okoliczno?ciowej.
O ile macie ochot? wywija? na parkiecie przy najnowszych szlagierach a tak?e przy najwi?kszych i najbardziej znanych i lubianych przebojach z minionych lat to wybór zespo?u weselnego musi pa?? w?a?nie na H-Band.
Odpowiedzialno??, bieg?o??, ?wie?o?? i dowcip na w?a?ciwym pu?apie, jaki proponuje duet H-Band, gwarantuje niesamowite prze?ycia i znakomit? zabaw?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.