Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Produkcja Przemys? > Maszyny rolnicze


Wpisy
Sort By :
1. Firma Handlowo Us?ugowa ADRO Krzysztof Ko?uchowicz
Firma ADRO jest w bran?y od wielu lat i g?ównym obszarem dzia?ania jest obszar Krakowa i okolic. Trudnimy si? w wynajmowaniu podno?ników koszowych, przy pomocy których mo?liwe jest zrealizowa? ro?ne prace na wysokich odleg?o?ciach od ziemi takie jak miedzy innymi: usuwanie sopli lodowych, czyszczenie latarni i wiele innych. Posiadamy wymagane zezwolenia daj?ce uprawnienia do realizowania ka?dych prac na wysoko?ciach. Zatrudnimy ob??dnie wykszta?conych pracowników, solidnych i z gigantycznym do?wiadczeniem zawodowym, co gwarantuje zadowolenie wszelakiego zamawiaj?cego. Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 14, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. www.abcrolnictwa.pl - maszyny rolnicze
Rolnictwo obecnie jest we wszystkich etapach do?? wysoko zmechanizowana. Rolnik w swojej pracy wykorzystuje sporo ró?norodnych narz?dzi, jakie maj? go wspiera? w ka?dym etapie jego roboty. Przegl?daj?c Sie? internetow? znajdziemy w nim przyk?ady wielu najwy?szej klasy sprz?tu, jakie w po??czeniu z kombajnem wykorzystuje si? do danego etapu pracy pracownika na roli. Jednym z nich jest kosa boczna. W uprawianiu rzepaku wa?n? pomoc? jest stó? do rzepaku Case, John Deer, New Holland lub Bizon.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. www.eurosprzet.com.pl
Niedu?e wymiary podno?niki samochodowe powoduj?, ?e s? idealnie dostosowane do prac na powierzchniach, do których dost?p jest bardzo utrudniony. Mo?na ich u?ywa? zarówno w pomieszczeniach jak i na zewn?trz. Szeroko?? najmniejszych podno?ników monta?owych o granicznym wysi?gu dwana?cie metrów oscyluje od 1,34 do 2,5 metra rozpi?to?ci - tych o max. wysoko?ci dochodz?cej do 32m. Urz?dzeniem tym kieruje si? z platformy wysi?gnika. Podno?niki koszowe s? u?ywane przy robotach na wysoko?ciach. Wielokrotnie mo?emy je dojrze? jak pos?uguj? si? nimi drogowcy obcinaj?cy zbyteczne konary drzew, lub stra?acy w trakcie akcji ratunkowych. Oferujemy Pa?stwu mo?liwo?? wynajmu podno?ników o o maksymalnej wysoko?ci od 18m do 53m.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

4. U?ywane Maszyny Budowlane - onMachinery.com
Maszyny, jedno s?owo a niezmiernie szeroka tematyka. Bran?a ró?nego rodzaju maszyn to szereg powi?zanych ze sob? dziedzin przemys?u. Bez maszyn przemys?owych nie by?o by [b]maszyn budowlanych[/b] czy maszyn le?nych. Obecnie na rynku w obiegu jest wiele milionów ro?nego rodzaju maszyn, nie sposób podzieli? si? informacj? o ch?ci wymiany czy [b]sprzeda?y maszyn[/b] bez wykorzystania internetu. Wykorzystaj potencja? internetu i serwisu onMachinery. com aby sprzeda? swoje maszyny budowlane albo zakupi? interesuj?ce Cie urz?dzenia.
Zarejestruj si? - rejestracja w serwisie jest bezp?atna! Wykorzystaj nasz serwis do promowania w?asnej firmy i swoich produktów. Jednoczymy sprzedaj?cych i kupuj?cych z wielu bran?. Codziennie nasza strona odwiedzana jest przez du?e przedsi?biorstwa, ?rednie i ma?e firmy jak równie? przez osoby prywatne zwi?zane bezpo?rednio lub po?rednio z rynkiem maszyn i [b]urz?dze? budowlanych[/b], przemys?owych i innych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 18, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Turbospr??arki
Dzia?alno?? DIESEL SERVICE FTUH zajmuje si? regeneracj? i serwisem turbospr??arek u?ywanych oraz handlem nowych turbospr??arek.


Na wszystkie nabyte u nas turbospr??arki udzielamy Gwarancji producenta, na czas 12 miesi?cy, bez ogranicze? kilometrów. Decyduj?c si? na nas mo?esz by? pewny, ?e nabywasz now?, oryginaln? turbospr??ark? o optymalnych parametrach.


Klientami DIESEL SERVICE FTUH s? firmy transportowe oraz klienci indywidualni, zaufa?o nam ju? setki klientów, wszyscy s? zadowoleni z jako?ci ?wiadczonych przez nas us?ug oraz nabytego towaru.


W ofercie naszej firmy znajdziecie Pa?stwo turbospr??arki do ka?dej marki samochodu (osobowego, dostawczego, ci??arowego, maszyny budowlanej oraz rolniczej). Nasze turbospr??arki pochodz? od najlepszych producentów na ?wiecie np.: GARRETT, BorgWarner 3K Schwitzer, Holset, Mitshubischi.


Nasz towar mo?na naby? na trzy sposoby, poprzez sklep internetowy turbosprezarki-nowe.pl, przychodz?? do nas osobi?cie w naszym punkcie w Zbuczyn k/Siedlec oraz na naszych aukcjach allegro, nick: TurboDS.


Diesel Service FTUH Pawe? Protasiuk
ul. S?oneczna 16
08-106 Zbuczyn
e-mail: dieselservice@interia.eu
kom. 500 678 551, kom. 696 813 551

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. turbo spr??arki Ostrowiec
Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? naszego zak?adu napraw. Nasza oferta obejmuje serwis turbospr??arek, wulkanizacje i holowanie. W dziale Kontakt znajd? Pa?stwo Formularz za pomoc?, którego mog? si? Pa?stwo szybko z nami skontaktowa?. Turbospr??arki Nasze us?ugi w zakresie regeneracji turbospr??arek: demonta? turbospr??arki, czyszczenie i mycie poszczególnych elementów, kontrol? i ocen? punktów pomiarowych wskazanych przez producentów, kontrol? i ocen? punktów pomiarowych wskazanych przez producentów, wymian? elementów z zestawu naprawczego, wywa?anie zespo?u wibracyjnego, monta? ko?cowy, sprawdzenie i regulacja ci?nienia w turbospr??arkach.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wózki wid?owe Kraków
DSlift to mobilny serwis wózków wid?owych.Oferujemy serwis wszelkiego typu wózków podno?nikowych o nap?dzie zarówno spalinowym, elektrycznym jak i wózków "r?cznych" - tzw. paletowych. Pe?nimy us?ugi naprawcze u Klienta a nasz serwis jest do Pa?stwa dyspozycji 24h na dob?. Wykonujemy tak?e: Przegl?dy techniczne - okresowe Przegl?dy konserwatorskie ( wg zalece? U.D.T. ) DSlift to mobilny serwis wózków wid?owych.Oferujemy serwis wszelkiego typu wózków podno?nikowych o nap?dzie zarówno spalinowym, elektrycznym jak i wózków "r?cznych" - tzw. paletowych. Pe?nimy us?ugi naprawcze u Klienta a nasz serwis jest do Pa?stwa dyspozycji 24h na dob?. Wykonujemy tak?e: Przegl?dy techniczne - okresowe Przegl?dy konserwatorskie ( wg zalece? U.D.T. ) Remonty kapitalne ca?ych wózków Remonty silników benzynowych, diesel oraz elektrycznych Remonty skrzy? przek?adniowych automatycznych i manualnych Regeneracje podzespo?ów jak: si?owniki, tarcze sprz?g?a, uk?ady zawieszenia itp. Monta? instalacji LPG Naprawa uk?adów elektronicznych

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Opony rolnicze
Firma Agrokor dzia?a na rynku od 1994 roku. To w?a?nie dzi?ki do?wiadczeniu zdobytemu przez tak d?ugi czas w brany cieszymy si? pe?nym zaufaniem naszych klientów. Wspó?pracujemy z odbiorcami z ca?ego kraju. Podstawowym zakresem naszej dzia?alno?ci jest rynek agrotechniczny, na który oferujemy opony rolnicze, opony do ci?gników, pasy klinowe, obr?cze, panewki,tulejki korbowodowe oraz d?tek. Prowadzimy równie? sprzeda? opon do maszyn budowlanych, przewodów i kolanek silnikowych, opon do wózków wid?owych oraz resorów pneumatycznych. Podstaw? dzia?alno?ci naszej firmy jest sprzeda? hurtowa, jednak?e obs?ugujemy równie? klientów indywidualnych.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Cylindry hydrauliczne
Jeste?my producentem wielu rozwi?za? technicznych z zakresu hydrauliki si?owej na potrzeby przemys?u wydobywczego, rolniczego i innych ga??zi przemys?u. Nasze agregaty znajduj? szerokie zainteresowanie szerokiej masy klientów. Zapraszamy do wspó?pracy. Nasza strona internetowa :www.wropol.pl
Produkujemy:
projektujemy i budujemy urz?dzenia technologiczne z nap?dem hydraulicznym i sterowaniem PLC, np. prasy automatyczne do brykietowania,
elementy hydrauliki si?owej,
si?owniki hydrauliczne ró?nych typów,
t?ok si?ownika do 300mm,
skok si?ownika do 5000mm,
pow?oka chromowana,
pow?oka NiCr,
pow?oka specjalna ANTYSOL odporna na dzia?anie agresywnych ?rodowisk solnych.
podpory hydrauliczne,
multiplikatory hydrauliczne,
zawory hydrauliczne (ZO, ZZ, ZDZ, ZSZ),
agregaty hydrauliczne.
uk?ady hydrauliczne do nap?du maszyn

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. agregat
Oferowane przez nas agregaty pr?dotwórcze spe?niaj? wszelkie ?wiatowe standardy i normy dopuszczenia do eksploatacji. Zale?nie od potrzeb klienta jeste?my w stanie zaproponowa? ró?nego rodzaju wersje: w wykonaniu stacjonarnym i przewo?nym, otwarte i zabudowane, wyciszone i zainstalowane w kontenerach transportowych oraz przystosowane do obs?ugi r?cznej i automatycznej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.