Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Ślub i Wesele


Wpisy
Sort By :
1. Nice-Foto.pl - Fotobudka na wesele
Marzysz o weselu, które za równo dla Was jak i dla Waszych go?ci b?dzie niezapomniane?
Chcecie aby Wasi go?ci jeszcze na d?ugo wspominali t? noc?
Mamy dla Was super propozycj?, jest to nasza Fotobudka!
Fotobudka to doskona?a atrakcja na Eventy, Wesela, Studniówki, Imprezy Firmowe, Urodziny.
Jest urz?dzeniem dzi?ki któremu ka?da z imprez zostanie przez Was i Waszych go?ci w pami?ci na lata. Jak to dzia?a? My przyje?d?amy w wyznaczone miejsce, tam rozstawiamy ca?y swój sprz?t: Fotobudk?, super gad?ety, t?o fotograficzne i czekamy na Twoich go?ci! Przez ca?y czas nasz animator pilnuje aby ?wita?o, jako?? zdj?? oraz porz?dek wokó? Fotobudki by? idealny. Dodatkow? warto?ci? Fotobudki jest szybko?? drukowania zdj?? oraz ich personalizacja. Wi?cej informacji znajdziesz na naszej stronie.
ZAPRASZAMY!!!

Kategoria:

Data wpisu: Jun 26, 2017 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Suchy lód na wesela
Sklep internetowy zajmuj?cy si? sprzeda?? on-line granulatu suchego lodu luzem lub w zestawach zaopatruje firmy oraz odbiorców indywidualnych. Gotowe zestawy suchego lodu dostarczane s? w ci?gu 24 godzin pod wskazany adres. Dostawy suchego lodu realizowane s? po wype?nieniu formularza zamówie? oraz op?aceniu wybranego zestawu do godziny 15:00. Zestawy suchego lodu o zawarto?ci 30 kilogramów s? bardzo cz?sto kupowane przez firmy zajmuj?ce si? organizowaniem wesela dla m?odej pary. Pierwszy taniec w chmurze dwutlenku w?gla jest obecnie bardzo modny. Do wytworzenia ci??kiego dymu wykorzystywany jest granulat suchego lodu fi 16 milimetrów. Mniejsze zestawy o zawarto?ci 4 kilogramów suchego lodu kupowane s? przed weekendami na domowe imprezy typu domówki. W?a?ciwo?ci suchego lodu wykorzystywane s? do sch?adzania drinków lub wywo?ania efektów specjalnych. Granulat suchego lodu mo?na równie? kupi? na miejscu z magazynu który mie?ci si? w Raszynie. Dostarczamy równie? suchy lód w soboty po wcze?niejszej rezerwacji godziny i dnia dostarczenia przesy?ki. Przesy?ki z suchym lodem dostarczane s? za po?rednictwem firmy kurierskiej.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 25, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

3. Dorota ?elazna Fotograf ?lubny Legnica
Jako Fotograf ?lubny pracujemy od 2016 roku. W naszej pracy ??czymy nasz? wielk? pasj? do fotografowania, zatrzymywania w kadrach najwa?niejszych momentów z umiej?tno?ciami graficznymi, dzi?ki którymi zdj?cia staj? si? jeszcze pi?kniejsze. Czujemy si? wyró?nieni, ?e zapraszacie w?a?nie Nas do uczestniczenia w najwa?niejszym dla Was dniu. Na fotografiach uwielbiamy uwiecznia? emocje. Wszelkie u?miechy, ?zy i wzruszenia, subtelne spojrzenia w oczy czy taneczne, nami?tne u?ciski to momenty, na które przez ca?y czas czekamy tworz?c Wasze reporta?e i staraj?c si? by? niezauwa?eni jako fotograf. Legnica jest miejscem prowadzenia naszej dzia?alno?ci jednak spotkamy si? z Wami w ka?dym miejscu aby uwieczni? dla Was dzie? waszego ?lubu. Posiadamy równie? legitymacje fotografa nadan? przez Kuri? uprawniaj?ca do robienia zdj?? podczas ceremonii ko?cielnych. To czego nie lubimy w zdj?ciach ?lubnych to nudne ustawiane fotografie plenerowe i takich zdj?? nie robimy. Podczas plenerów zwykle panuje weso?a bezstresowa atmosfera, w której mo?ecie skupi? si? na sobie, w?asnych uczuciach i rado?ciach, bez sztywnego pozowania.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

4. slub-w-plenerze.com - wesele w plenerze
Wesele w plenerze niesie ze sob? sporo nowo?ci, ale równie? ryzyko. Dlaczego? Najwi?ksz? przeszkod? staje si? pogoda, która bywa kapry?na. Mo?e okaza? si?, ?e misterny plan okre?lony mianem ?lub poza urz?dem oka?e si? klap? bez w?a?ciwej organizacji. W zwi?zku z tym mo?na powierzy? organizacj? profesjonalistom, którzy s? przygotowani na ka?d? ewentualno??. Wesele na Podlasiu jest szczególnie popularne z uwagi na pi?kn? przyrod? i bajkowe krajobrazy. W?ród tych pi?knych widoków znajduje si? pensjonat Poniatowski, który posiada ogromne do?wiadczenie w organizacji tego rodzaju uroczysto?ci. Podlaskie wesele, niezale?nie od obranej formy, b?dzie niezapomnian? imprez? zarówno dla pary m?odej, jak i zaproszonych go?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 17, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Dom weselny Gród
Dom weselny Gród znajduj?cy si? w Podegrodziu niedaleko Nowego S?cza to nowo powsta?y obiekt, mog?cy pomie?ci? ponad dwustu go?ci, wyposa?ony w w?asn? kuchnie a tak?e pokoje go?cinne. Z my?l? o go?ciach, dopracowane zosta?y najmniejsze szczegó?y zwi?zane z wystrojem sali weselnej, jako?ci? przygotowywanych da? jak równie? obs?ug?. Na prezentowanej stronie internetowej nale??cej do sali weselnej Gród spotkaj? Pa?stwo szczegó?owy opis oferty wraz z zdj?ciami sali weselnej, przyk?adowe menu na ró?ne okazje, a tak?e opinie naszych dotychczasowych go?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 12, 2016 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Blog ?lubny
Chcesz pozna? wyj?tkowej jako?ci blog internetowy o tematyce ?lubnej? Chcecie pozna? wszystko co najlepsze w sprawach bi?uterii ?lubnej, fotografii ?lubnej, spraw zwi?zanych z wynajem sal weselnych? Polecamy po prostu ?lubny blog Moda Na ?lub. U nas same ?wie?e informacje, u nas same ciekawe rozwi?zania i oczywi?cie podane w sposób niezwykle przyst?pny. Zapraszamy serdecznie ju? dzisiaj do wspó?pracy, regularnego czytania

Kategoria:

Data wpisu: Sep 17, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Teledyski ?lubne Pozna? - FilmyBarwne
Kr?cimy profesjonalne i wyj?tkowe teledyski ?lubne oraz klasyczne reporta?e ?lubne z przygotowa?, ?lubu i wesela. Pracujemy na terenie Poznania i ca?ej Polski, korzystamy z nowoczesnego sprz?tu rejestruj?cego i stabilizuj?cego, wszystkie filmy ?lubne s? kr?cone przez 2 operatorów. Nasza oferta obejmuje tak?e podzi?kowania dla rodziców. Filmowanie wesel to nasza pasja!

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

8. Fotografia ?lubna Pozna? - Hasinscy Photo
Profesjonalne us?ugi fotograficzne w zakresie fotografii ?lubnej, na terenie Poznania, woj. Wielkopolskiego, jak i ca?ej Polski. Bogata oferta, bogaty wybór albumów ?lubnych, niebanalne kadry. Dwóch fotografów, których po??czy?a wspólna pasja, sfotografuje wasz ?lub jak swój w?asny daj?c gwarancje unikalnych kadrów. Odwied? nasz? stron?, zapoznaj si? z nasz? ofert?. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 26, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Sala weselna Kozuchow
W naszej restauracji zapewniamy naszym klientom profesjonalne oraz kompleksowe us?ugi mi?dzy innymi przy organizowaniu dla naszych klientów ró?nego rodzaju wydarze? okoliczno?ciowych pocz?wszy od bankietów, a? po du?e wesela. Posiadamy dwie eleganckie sale z parkietami tanecznymi. Zapraszamy do wspó?pracy!

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2015 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Fotograf ?lubny ?l?sk
Je?eli szukasz profesjonalnego fotografa ?lubnego, to odwied? moj? stron? internetow? lub skontaktuj si? ze mn?.
Nazywam si? Jacek Blaumann i jestem pasjonatem fotografii.
Fotografi? uwa?am za sztuk?, dlatego staram si?, by moje zdj?cia by?y najwy?szej jako?ci i i spe?nia?y standardy techniczne. Ponadto, posiadam certyfikat Katowickiej Kurii Archidiecezjalnej za?wiadczaj?cy o odbyciu szkolenia dla fotografów ?lubnych.
W fotografi? wk?adam maksimum zaanga?owania, podchodz?c indywidualnie do ka?dego zlecenia.
Oferuj? kilka pakietów reporta?y do wyboru. W sk?ad moich us?ug wchodzi: reporta? z ko?cio?a, sesja zdj?ciowa w dniu ?lubu, obrobione zdj?cia w pe?nej rozdzielczo?ci, fotografowanie na przyj?ciu, i wiele wi?cej.
Zach?cam do odwiedzenia mojej strony internetowej w celu zapoznania si? z portfolio. Serdecznie zapraszam do wspó?pracy!

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.