Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Dom Wn?trze > Baseny


Wpisy
Sort By :
1. Baseny ogrodowe stela?owe
Najlepszy w wakacyjne, letnie dni jest oczywi?cie czas sp?dzony na weso?ych zabawach i harcach w wodzie, które uwielbiaj? nie tylko ma?e dzieci czy m?odzie?, ale równie? doro?li. Nie trzeba jednak wyje?d?a? gdzie? daleko, je?li si? chce tego zazna?, wystarczy skorzysta? z oferty, jak? na Baseno s? baseny stela?owe prostok?tne, bardzo proste w monta?u, sk?adaj?ce si? równie? z pompy oraz filtra, dzi?ki którym u?ytkowanie basenu jest czysta przyjemno?ci?, niewymagaj?ca od nas w zasadzie ?adnych umiej?tno?ci. Wystarczy, ?e basen umie?cimy w dowolnie wybranym przez nas miejscu w ogrodzie, napu?cimy do niego wody, poczekamy, a? si? nieco zagrzeje – i czas rusza? do zabawy! A tak nasza wyobra?nia mo?e da? zna? o sobie – wszyscy wiedz? doskonale, ?e nie ma w wakacje lepszej zabawy ni? zabawa w wodzie, na przyk?ad za pomoc? dmuchanej pi?ki, w któr? gra si? w wodzie fantastycznie. W ka?dym wypadku, je?li mamy ju? basen we w?asnym ogrodzie, ogranicza nas jedynie nasza wyobra?nia, której nie powinni?my si? poddawa?.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 31, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. intex.xyz
Planujesz wyjazd nad morze? Tym razem zamiast rezerwowa? drogi hotel, wybra?e? pole namiotowe? W taki razie potrzebujesz dobrego ekwipunku, by Twoje wakacje by?y udane. Jedn? z najwa?niejszych rzeczy, o której z pewno?ci? nie mo?esz zapomnie? jest dobrej jako?ci materac do spania Intex. To on ochroni Ci? przed bólem pleców.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 6, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. basenyintex.pl
Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia oferty naszego sklepu zajmuj?cego si? sprzeda?? wysokiej jako?ci basenów ogrodowych ró?nego typu . Sprzedawane przez nas produkty pochodz? od sprawdzonej firmy Intex, która jest uznanym producentem basenów ogrodowych. Kupi? u nas mo?na takie baseny jak stela?owe okr?g?e, stela?owe prostok?tne oraz wiele innych basenów. Mamy bardzo bogat? ofert? ró?nych produktów.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 22, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Baseny prostok?tne
Profesjonalna firma Intex dzia?a od wielu lat i jest w stanie zagwarantowa? swoim klientom absolutnie najwy?szej jako?ci rozwi?zania w zakresie basenów ogrodowych. Gwarantujemy tak?e ró?ne akcesoria basenowe oraz wiele innych. Nie czekaj, ale jak najszybciej zapoznaj si? z pe?n? ofert? na naszej witrynie internetowej, gdzie Ci? zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 19, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Abatec - tanie baseny ogrodowe
Firma Abatec jest producentem drewnianych, ekologicznych basenów ogrodowych. Oferuje baseny w rozmiarach standardowych, jak równie? realizuje zlecenia czyni?ce zado?? indywidualnym preferencjom Klienta. baseny wykonywane s? z najlepszej jako?ci gatunków drewna skandynawskiego i nadba?tyckiego. Wszystkie wyroby s? poddawane impregnacji ci?nieniowej w nowoczesnych autoklawach tak, aby maksymalnie zabezpieczy? je przed szkodliwym dzia?aniem czynników atmosferycznych. Oprócz basenów ogrodowych firma proponuje swoim Klientom tak?e elementy uzupe?niaj?ce w postaci szafek na osprz?t, skrzynek na drobiazgi, tarasów oraz donic pozwalaj? rozbudowywa? basen w pe?nej harmonii z otoczeniem. Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z naszej oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 4, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Oczka wodne
Wielu z nas ?ni o cudownym domku oraz kolorowymurokliwym ogrodzie wokó? niego. Je?li mamy na tyle spore finanse, ?e mo?emy spe?ni? w?asne sny dobrze jest zawczasu wymy?li? plan takiego ogrodu. Musimy si? zastanowi? jaki klimat b?dzie panowa? w naszym ogrodzie, czy b?dzie to otwarty teren, czy przyk?adowo b?dzie to zagadkowy ogród poro?ni?ty wsz?dzie ro?linami. Kiedy ju? w naszych my?lach wykrystalizuje si? konkretny projekt mo?emy rusza? dalej. Nast?pnie b?dziemy musieli selekcjonowa? ro?liny do naszego ogrodu, jak przyk?adowo drzewka. Najlepiej jest przejrze? par? ró?norakich ofert z innych firm. Kiedy ju? wybierzemy ro?liny nale?y zastanowi? si? nad tym czy b?dziemy chcieli jakie? sprz?ty do ogrodu. Bez w?tpienia przydadz? nam si? systemy nawadniania. Tutaj najroztropniej wybra? automatyczne nawadnianie. Je?eli ju? stoimy przy wodzie musimy podj?? decyzj? czy chcemy posiada? jakie? oczko wodne a mo?e basen. Je?eli tak musimy wpierw wydzieli? odpowiedni urywek terenu na oczko wodne lub basen. Potem trzeba wyselekcjonowa? adekwatne tworzywa na basen b?d? oczko. Na dodatek ten element powinien wpasowa? si? w ogóln? przestrze? ogrodu. Kiedy ju? wszystko mamy rozplanowane mo?emy zwróci? si? do wykwalifikowanej firmy zajmuj?cej si? dok?adnie aran?acj? zieleni, która pomo?e nam wcieli? nasze plany w ?ycie. Pomog? nam wykwalifikowani pracownicy. Nie b?dziemy musieli przejmowa? si? tym, ?e co? pójdzie nie tak. Nasz wspania?y ogród b?dzie dok?adnie taki, jakim go sobie wy?nili?my.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Producent - Saun Fi?skich, Infrared, Grot Solnych, ?a?ni Parowych, Basenów.
Firma Golden Saunas zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, saun infrared, ?a?ni parowych, grot solnych i basenów. Realizujemy zamówienia na terenie ca?ej Polski, Niemiec, Czech, S?owacji .S?u?ymy pomoc? na etapie projektu. Pomagamy optymalnie zaaran?owa? powierzchni? pomieszczenia przeznaczonego na saun?. Do budowy saun wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno najwy?szej jako?ci klasy A, specjalnie przygotowane impregnowane specjalnym olejem inpregnacyjnym do d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Naszym Klientom oferujemy profesjonaln? obs?ug?. Wszystkie nasze sauny s? budowane w oparciu o normy i zasady budowy z przeznaczeniem do u?ytku publicznego jak i domowego. Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych jak i domowych.

Koszty transportu i monta?u sauny na terenie ca?ej Polski pokrywa Golden Saunas.
Bezpiecze?stwo ich u?ytkowania naszych urz?dze? zapewniaj? unijne certyfikaty i atesty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Bogata oferta domów firmy Horyzont
O gusty nie nale?y si? spiera?, jak mówi przys?owie. Dlatego aby zaspokoi? upodobania jak najwi?kszej rzeszy klientów, Autorska Pracownia Projektowa Horyzont, dzia?aj?ca na rynku ju? od kilku lat, ma w swej ofercie bardzo ró?norodne projekty domów. Zarówno domy jednorodzinne jak i bli?niaki, w stylu tradycyjnym lub nowoczesnym, przeznaczone dla wi?kszej lub mniejszej rodziny, a tak?e dla klientów mniej lub bardziej zamo?nych. Ka?dy projekt domu jest ponadto opracowywany w kilku wariantach. Natomiast nowoczesno?? projektów mo?e si? przejawia? zarówno w bryle budynku, jak i w organizacji przestrzeni , kolorystyce czy detalach wyko?czeniowych. W eksploatacji budynku nowoczesno?? mo?na znale?? w proponowanych przez firm? pakietach energooszcz?dnych do??czanych do ka?dego projektu

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Odnawialne ?ród?a energii
Soleon to grupa d???ca do stosowania w Polsce tak zwanych oze - odnawialne ?ród?a energii. Propaguje wi?c instalowanie zestawów solarnych, czy te? jakichkolwiek innych ogniw fotowoltaicznych i t?umaczy na czym polega ich dzia?anie a poza tym w jaki sposób przymocowa? je poprawnie na dachu domu. Naturalne zasoby energii zatem i s?oneczna jest niedoceniana, poniewa? ma?o kto wie, ?e by?aby w stanie wytworzy? pr?d i ciep?o potrzebne wszystkim mieszka?com Ziemi. Firma Soleon przekazuje równie? wiadomo?ci kontaktowe a propos sklepów które zajmuj? si? sprzedawaniem kolektorów s?onecznych etc. Pod adresem soleon wszyscy mog? otrzyma? pomoc a propos dofinansowania solarów.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Kratka ?ciekowa na basen
Wychodz?c z niecki basenu ?ciekaj?ca woda z cia?a p?ywaka, by nie stwarza? niebezpiecznego zagro?enia po?lizgni?cia si?, powinna zosta? odpowiednio odprowadzona. Zadaniem kratek ?ciekowych montowanych najcz??ciej na obrze?ach basenów jest zebranie gromadz?cej si? wody oraz sprawne umo?liwienie jej odp?ywu. Film instrukta?owy, który zosta? zamieszczony na stronach naszej witryny internetowej wskazuje prawid?owy monta? odwodnienia oraz funkcjonalno?? tego rodzaju rozwi?zania.Na stronach naszego serwisu internetowego zawarli?my wiele bardzo istotnych informacji na temat zastosowania kratek basenowych. Ich zadaniem jest sta?e i bardzo skuteczne odprowadzenie nadmiaru wody przede wszystkim w obiektach u?yteczno?ci publicznej. Kratki basenowe s? idealnym rozwi?zaniem przy obrze?ach basenów, w obiektach sportowych czy salonach SPA gdzie zosta?y zamontowane ci?gi prysznicowe. Odpowiednie odprowadzenie wody zapewnia nie tylko komfort ale równie? bezpiecze?stwo u?ytkowników.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 8 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.