Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Ró?ne Inne > Opakowania prezentowe


Wpisy
Sort By :
1. kartoniki z nadrukiem
Firma Minipak.pl jest uznanym producentem pude?ek z nadrukiem. To tak?e drukarnia opakowa? kartonowych. Pude?ko z nadrukiem jest doskona?ym produktem na opakowanie prezentów. Opakowania z nadrukiem mog? by? ma?ymi pude?kami kartonowymi oraz mo?esz zamówi? kartoniki z nadrukiem jako dodatek do opakowania.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. www.profix3d.pl
Druk bezpo?rednio na folii lentikularnej, czyli soczewkowej, umo?liwia ogl?danie przedstawianych obrazów w zale?no?ci od k?ta patrzenia. Firma Profix 3D z Krakowa idzie w tej technologii dalej i w przestrzennej prezentacji obrazu stosuje polipropylen PP. Nowatorstwo metody zwi?ksza atrakcyjno?? reklamy nawet 5-krotnie, a firma z powodzeniem stosuje j? w produkcji etykiet na zabawkach, art. szkolnych, szkle czy kubkach papierowych. Wszelkie detale dotycz?ce naszej oferty uzyskaj? Pa?stwo poprzez kontakt z naszym krakowskim biurem - zapraszamy!

Kategoria:

Data wpisu: May 18, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. www.najlepszekosze.pl - kosze ?wi?teczne, prezentowe
Oryginalnie wygl?daj?ce kosze wype?nione s? wy?mienitymi s?odyczami, a równie? w niektórych przypadkach alkoholem i mog? stanowi? ?wietny upominek dla kogo? z okazji rocznicy, Dnia Matki czy Dnia Babci lub ?wi?towanych w?a?nie imienin. Niema?ym zainteresowaniem ciesz? si? tak?e kosze ?wi?teczne. Korzystaj?c z tej witryny internetowej mo?na dowiedzie? si?, ?e oferta firmy jest bardzo bogata i urozmaicona. Znajduj? si? w niej zarówno produkty przygotowywane z okazji ?wi?t, takich jak np. Wielkanoc, jak równie? uroczysto?ci okoliczno?ciowych - ?luby, chrzciny itp. Na witrynie internetowej mo?na zapozna? si? dok?adnie z ofert?, pozna? ceny, a co najistotniejsze - od razu zrobi? zamówienie, kupuj?c pi?kny kosz wype?niony twoimi ulubionymi s?odko?ciami!

Zapoznaj?c si? z tym serwisem internetowym, zapragniesz kosza pe?nego prezentów! Przedstawione s? na tej witrynie kosze prezentowe, które tworzone s? przez rodzinn? firm?, jaka od d?ugiego ju? czasu specjalizuje si? w sprzeda?y s?odyczy. Dowiesz si? tak?e, ?e kosze upominkowe to z pewno?ci? doskona?y sposób na wyra?enie swych emocji, podzi?kowanie czy przeprosiny.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 9, 2014 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

4. Akcesoria jubilerskie
Kamienie szlachetne zawsze wywo?ywa?y u ludzi przy?pieszone bicie serca, a ju? g?ównie w?ród kobiet. Kobiety od zawsze uwielbia?y blask bogactwa. W dzisiejszych czasach akcesoria jubilerskie przybieraj? cudowne kszta?ty. Jubilerzy potrafi? zrobi? autentyczne dzie?a sztuki. Dzi?ki wykwalifikowaniu jubilerów i najnowocze?niejszej techniki bi?uteria jest bardzo precyzyjnie wykonana. Gdyby
przyjrze? si? jej pod siln? lup? mo?na dostrzec wielce precyzyjne detale. Ma?o tego samo wykonanie jest najwy?szej jako?ci. Koszt takich towarów jest naprawd? du?y. Ludzie mog? zap?aci? ogromnie wysokie pieni?dze, byle tylko mie? wymarzony pier?cionek. Ceny niektórych towarów mo?na porówna? do niedu?ej fortuny. Ale osoby zakupuj? tak drog? bi?uteri? nie tylko z powodów estetycznych, czy z czystego snobizmu. Klejnoty, wyroby jubilerskie tak jak z?oto, to znakomita inwestycja. Pieni?dz mo?e na przestrzeni zmienia? swoj? warto??, jednakowo? warto?? bi?uterii, klejnotów jest zwykle sta?a. Tak wi?c jest to idealne zabezpieczenie na przysz?o??. Mo?e doj?? do takiej sytuacji, ?e bank zbankrutuje i wszystkie nasze ?rodki pieni??ne przepadn?, natomiast klejnoty b?d? sobie bezpiecznie spoczywa? w naszym sejfie. To jest dobry powód, ?eby inwestowa? w bi?uteri?. Tym bardziej, ?e na rynku jest mnogo?? warsztatów jubilerskich i tych lepszych i tych mniejszych, które oferuj? nadzwyczaj bogaty asortyment swoich wyrobów. Wi?c ka?da osoba znajdzie co? dla siebie. A najprawdopodobniej najbardziej zadowolone b?d? panie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Zak?ad produkcji kartonów
Wytwarzamy opakowania z tektury falistej dla firm reprezentuj?cych ró?ne bran?e a tak?e na zlecenie odbiorców detalicznych. Produkowane przez nas pude?ka i kartony wyró?nia wyj?tkowo wysoka estetyka wykonania. Sprzedajemy je w firmowym sklepie znajduj?cym si? pod adresem i-kartony.pl. Oferowane s? przede wszystkim pude?ka klapowe i wykrojnikowe oraz ró?nego rodzaju artyku?y do pakowania i wysy?ek tj.: wytrzyma?e i odporne na rozrywanie i zgniatanie koperty b?belkowe - do wysy?ania produktów wymagaj?cych podwy?szonej ostro?no?ci, solventowe i akrylowe ta?my samoprzylepne, mocna i elastyczna folia stretch itp. Firma umo?liwia zakupy zarówno detaliczne jak i hurtowe. Polecamy!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

6. Producent opakowa? kartonowych
Wyrobem opakowa? kartonowych zajmujemy si? ju? od 20 lat.
Aktualnie wykonujemy opakowania z tektury litej.
W bogatej ofercie posiadamy zarówno opakowania bia?e jak i kolorowe, w wersjach sk?adanych, zszywanych oraz klejonych.
Dostarczamy opakowania dla wielu ró?nych bran?, takich jak cukiernictwo, cz??ci i akcesoria motoryzacyjne, akcesoriów meblowych, elektroniki, wyrobów pami?tkarskich czy te? do wszelkich elementów metalowych.
Oczywi?cie b?d?c otwartymi na potrzeby naszych klientów jeste?my w stanie zaprojektowa? i wykona? opakowania kartonowe zgodne z indywidualnymi wymogami.
Serdecznie zapraszamy do naszej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. LogoManiac / Odzie? / Unikalne Nadruki
LogoManiac - Modna odzie? oraz ambitna i niebanalna grafika. Ubierzemy Ci? w mocne has?a i jaskrawe obrazy. Przejrzyj wyj?tkowe koszulki, bluzy, kurtki, czapki, bielizn?, a tak?e gad?ety z warto?ciowymi przekazami. Jednym s?owem, jednym gestem, z pasj?, zaci?ciem i mi?o?ci?, opisujemy rzeczywisto??. Ubierz si? i komentuj j? z nami! Projektujemy równie? wzory na indywidualne zamówienia, na okre?lony temat, konkretne wydarzenie, czy te? okoliczno??. Zilustrujemy Wasze emocje i uczucia. Przy??cz si? do nas...

Kategoria:

Data wpisu: Mar 4, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Torby z nadrukiem, papierowe, foliowe, eko
Jeste?my firm? produkcyjn?, która powsta?a w 1986 roku. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom Klienta otworzyli?my lini? produkcyjn? oraz oddzia? dystrybucji. Produkujemy torby foliowe, papierowe, torby z logo i wiele innych.
Firma Visanen Sp. Z o.o. powsta?a w 1996roku. Pocz?tkowo, jako rodzinne przedsi?wzi?cie zajmowa?a si? produkcj? i dystrybucj? wy??cznie toreb foliowych.

Dzi? jako jedna z czo?owych firm z bran?y w kraju, jest w stanie sprosta? wszelkim wymogom najbardziej wyrafinowanego klienta.
Swój asortyment na dzie? dzisiejszy poszerzy?a o wszelkiego rodzaju torby papierowe, jak i najbardziej popularne ostatnio torby materia?owe. Produkcja toreb foliowych zosta?a oczywi?cie wzbogacona o lini? produkuj?c? torby biodegradowalne.
Swoje biuro handlowe z rodzinnego Gda?ska przenios?a do Warszawy, w której go?ci od 2000 roku.
Firma visanen jest laureatem presti?owej nagrody Korona Reklamy na Targach Rema Days oraz Certyfikatu Polish Produkt – Torboprzyjazny ?rodowisku.
Tutaj nale?y podkre?li?, i? popularne w ostatnim czasie torby materia?owe ekologiczne firma Visanen w odró?nieniu od firm konkurencyjnych sprowadzaj?cych torby z Chin – szyje wy??cznie w Polsce, z ,materia?ów krajowej produkcji.
Dzi? nale??c do krajowej czo?ówki obs?uguje rynek krajowy, jak i eksportuje do krajów Unii Europejskiej, USA czy Kanady. Mimo, i? firma obs?uguje du?e Agencje Reklamowe, jak i koncerny ?wiatowe, du?? uwag? przywi?zuje do wspó?pracy z ma?ymi i ?rednimi przedsi?biorstwami, dla których przygotowa?a specjaln? ofert? niskonak?adowych produkcji z zachowaniem konkurencyjnych na rynku cen. W najbli?szym czasie rusza portal firmy Visanen: WWW.szybkietorby.pl, poprzez który mo?liwy b?dzie b?yskawiczny zakup czystych toreb i opakowa? (bez nadruku) znajduj?cych si? w danym momencie na magazynie firmy. Dzia? sprzeda?y oferuje równie? swoim ma?ym klientom produkcje ju? od nak?adów 100 sztuk, przy zachowaniu niskich cen produkcji.
Szeroka gama toreb pozwala na dostosowanie asortymentu do potrzeb klienta. Atuty firmy to krótkie terminy realizacji, najwy?sza jako?? produkcji oraz atrakcyjna cena. Dlatego zaufa?y nam zarówno koncerny farmaceutyczne, stacje paliw, banki, instytucje rz?dowe, producenci samochodów jak i ma?e sklepy, biura handlowe, kwiaciarnie. W naszej ofercie posiadamy: torby, torby papierowe, torby foliowe, torby reklamowe i materia?owe. Bogata oferta, niskie ceny.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony: www.visanen.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

9. Opakowania prezentowe, t?oczenie na gor?co
Firma Elanopack to jeden z ogólnopolskich producentów opakowa?, zarówno w formach zwyk?ych, jak i prezentowych, a tak?e reklamowych i promocyjnych. Firma funkcjonuje na rynku od wielu lat, co pozwala jej zna? wymagania odbiorców hurtowych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. T?oczenie p?yt CD
Przedsi?biorstwo Alternati Projekt zajmuje si? t?oczeniem i kopiowaniem p?yt cd oraz dvd. Nasze nadruki na p?yty gwarantuj? klientom legalno?? transakcji dzi?ki umowom podpisanym z tak uznanymi firmami jak Phillips. Nagrywanie p?yt cd oraz nadruki na cd jeszcze nigdy nie by?y wykonywane na po?udniu Polski w tak dobrej jako?ci i przez tak rzetelny zespó?. Wykonujemy tak?e interaktywne prezentacje multimedialne oraz opakowania typu standard box.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.