Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Kultura Sztuka > Ksi?garnia


Wpisy
Sort By :
1. Ksi?garnia
Je?li jeste? mi?o?nikiem sp?dzania wolnego czasu z dobr? ksi??k? historyczn?, koniecznie odwied? nasz? internetow? ksi?garni?. Wspó?pracujemy, a dok?adnie istniejemy dzi?ki cenionemu wydawnictwu historycznemu. Tylko u nas znajdziesz pozycje ponad 200 autorów w kategoriach: powie?? historyczna, wojenna, dokument, biografia, fantastyka historyczna, krymina?. O wiele wi?cej czeka Ci? na stronie. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. eClicto - nowa kultura czytania
Projekt eClicto jest pierwszym w Polsce kompletnym systemem dedykowanym e-bookom, czyli elektronicznym ksi??kom, i ich czytelnictwu.
Na projekt eClicto sk?adaj? si? cztery ?ci?le powi?zane ze sob? obszary: -Ksi?garnia eClicto, czyli sklep internetowy ze zbiorem elektronicznych ksi??ek beletrystycznych i specjalistycznych.
-Czytnik eClicto – urz?dzenie mobilne, wykorzystuj?ce nie stosowan? dotychczas w Polsce technologi? elektronicznego papieru, które pozwala czyta? e-booki i inne publikacje elektroniczne,
-Manager eClicto – darmowy program, zapewniaj?cy ?atwy dost?p zakupionych e-booków i szybkiego przenoszenia ich na czytnik,
-Blog eClicto – z informacjami o projekcie eClicto i e-papierze, zapowiedziami i recenzjami e-booków, tak?e aktualno?ciami ze ?wiata kultury.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. ksi??ki z zagranicy
BWK Bookseller od 20 lat zajmuje si? importem, dystrybucj? i promocj? ksi??ek z zagranicy. We wspó?pracy z wydawnictwami z ca?ego ?wiata oferuje szeroki wybór najnowszych naukowych publikacji z zagranicy w j?zyku angielskim, francuskim, hiszpa?skim i niemieckim. Bookseller posiada zbiór ksi??ek z wielu dyscyplin naukowych: socjologia, filozofia, psychologia, ekonomia, informatyka, medycyna i wiele innych. Realizujemy zamówienia indywidualne, oferujemy ceny katalogowe, nie pobieramy dodatkowych op?at za zamówion? ksi??k?. Dla studentów English Division rabat 5% na podr?czniki akademickie po angielsku.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

4. Ksi?garnia Nysa
Ksi?garnia Internetowa oraz Hurtownia Podr?czników "Edukacja" powsta?a w Nysie w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego lokalnego rynku na specjalistyczn? ksi?garni? edukacyjn?.
Obecnie realizujemy zamowienia na terenie ca?ej Polski.

Nasza oferta kierowana jest do szkó?, przedszkoli, poradni logopedycznych, bibliotek oraz instytucji o?wiatowych.
Istniej? u nas mo?liwo?? zamawiania ksi??ek, pomocy dydaktycznych z wiod?cych wydawnictw edukacyjnych- jak WSIP, Nowa Era, Harmonia, itp. w promocyjnych cenach.

Je?eli Pa?stwo byliby zainteresowani nasz? ofert?, zapraszamy do sk?adania zamówie? poprzez

* nasz? stron? internetow? - www.edukacjawysylkowa.pl

* telefonicznie- 0791 77 42 42

* lub osobi?cie w siedzibie naszej firmy: Nysa, Rynek 36b /Ratusz, 3p./

GWARANTUJEMY PROMOCYJNE CENY (5% ni?sze od cen katalogowych) , a tak?e szybki czas realizacji zamówienia oraz darmow? przesy?k? (zamówie? powy?ej 100z?.)

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 6 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

5. aksiazka.pl
Ksi?garnia internetowa i sie? ksi?gar? w Krakowie. Dostawa na terenie ca?ej Polski i odbiór osobisty w Krakowie. Najlepsza dost?pno?? towaru. Do tego ?wietne ceny, ci?g?e obni?ki i promocje.Szukasz ksi??ki dla siebie? Jako prezent? U nas na pewno co? znajdziesz. Do tego wybierzesz spo?ród wielu form p?atno?ci, dostawy i odbioru towaru.

Zaczynaj?c na podr?cznikach do wszystkich szkó?, u nas znajdziesz równie? beletrystyk?, albumy, przewodniki, ksi??ki do j?zyków obcych i s?owniki, bajki, lektury, audiobooki, artyku?y papiernicze, gry planszowe, kalendarze, pocztówki i wiele wiele innych interesuj?cych rzeczy.
Odwied? nasz? stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Ksi?garnia Internetowa
Odwied? internetow? ksi?garni? historyczn? Klio. Ka?da ksi??ka wybierana jest przez naszych ekspertów: historyków sztuki i archeologów. Przesz?o 100 ty?. ksi??ek w atrakcyjnych cenach.
Tu znajdziesz rzadkie tytu?y wydawnictw naukowych i akademickich.
Nasze najbardziej popularne dzia?y to: historia, archeologia, ?ród?a historyczne, zabytki, zamki, architektura, sztuka i kutura.
Ofert? uzupe?niamy o ksi??ki z zakresu psychologii, dziennikarstwa i marketingu, poezji, religioznawstwa i politologii.
W ofercie znajdziesz równie? ciekawe ebooki.
Dla sta?ych klientów i przy wi?kszych zamówieniach oferujemy rabaty.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Podr?czniki szkolne i akademickie
Polanglo to przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? dostarczaniem dla placówek edukacyjnych podr?czników, s?owników j?zykowych i innych ksi??ek. Ksi?garnia j?zykowa Polanglo oferuje podr?czniki szkolne i akademickie najwy?szej jako?ci za przyzwoit? cen?. Na s?owniki j?zykowe, które dostarczamy szko?om mamy liczne rabaty, dzi?ki którym cena za s?owniki j?zykowe jest mniejsza ni? w innych ksi?garniach j?zykowych. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? w celu zapoznania si? z nasz? ofert? na s?owniki j?zykowe.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Ksi??ki katolickie
Bia?y Kruk to lider na krajowym rynku albumów, powsta? w 1996 r. z inicjatywy dziennikarza, fotografika i wydawcy - Leszka Sosnowskiego.
Wydawnictwo specjalizuje si? w albumach o tematyce katolickiej i kulturalnej publikowanych cz?sto tak?e w wersjach obcoj?zycznych.
Nale?y do najwi?kszych na ?wiecie wydawnictw przybli?aj?cych pontyfikat Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Ksi?garnia internetowa
Przyjazna ksi?garnia internetowa Bookador.pl posiada w ofercie sklepu literatur? dla Pa?, Panów oraz dla dzieci i m?odzie?y. Znajduj? si? w niej materia?y szkoleniowe dla nauczycieli oraz encyklopedie i s?owniki dla dzieci. Prócz tego znale?? mo?na podr?czniki, atlasy i inne pomoce naukowe oraz eseje i felietony dla starszych uczniów. Spory wybór literatury fantastycznej, sensacyjnej i hobbystycznej. Mnóstwo nowo?ci i promocji. Znajdziecie tu Pa?stwo naprawd? wszystko!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Ksi?garnia KNT.pl
Ksi?garnia prawnicza i ekonomiczna oferuj?ca ksi??ki z dziedzin: prawo, ekonomia, bankowo??, biznes, finanse i rachunkowo??. Oferta obejmuje zarówno podr?czniki akademickie jak i materia?y szkoleniowe oraz encyklopedie i s?owniki.Umo?liwiamy naszym klientom dotarcie do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych cenach. ZAPRASZAMY !!!!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 2, 2009 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.