Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Ró?ne Inne > Pogoda


Wpisy
Sort By :
1. Nowy S?cz Info
Nowy S?cz Info to portal Informacyjny zawieraj?cy najwa?niejsze informacje z Nowego S?cza. Spotkasz tutaj równie? na przyk?ad informacje na temat aktualnych imprez kulturalnych oraz sportowych jak równie? aktualne informacji z dróg oraz prognoz? pogody. Na stronach Serwisu Nowy S?cz Info oprócz aktualnych informacji regionalnych odnajdziesz bezp?atne og?oszenia i baz? s?deckich firm. Nie istotne czy mieszkasz w Nowym S?czy, czyjedynie planujesz urlop w naszym mie?cie – bez w?tpienia powiniene? wej?? na stron? Portalu nowy S?cz Info.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 20, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Prognoza pogody
Pogoda to okre?lenie opisuj?ce gwa?townie zmienne warunki meteorologiczne i atmosferyczne na ca?ej kuli ziemskiej. Pogoda jest czym? czego nawet uczony cz?owiek nie mo?e zbada? nawet z jak najwi?ksz? dok?adno?ci?. Dlatego pozyskiwaniem szczegó?owych informacji na temat klimatu, prognozy pogody i zmian meteorologicznych , zajmuje si? nauka zwana meteorologi?. Natomiast prognoza pogody, jest to w pewnym rodzaju sposób przewidywania zmiennych zmian stanu atmosfery i klimatu w naszym miejscu zamieszkania. To dzi?ki prognozie zmienia si? nasz klimat, jak tak?e warunki atmosferyczne. Rzeczywi?cie, prognoza pogody, wyst?puje zarówno jako zapowied? prognozy w telewizji. Obecnie telewizja i Internet to dwie si?y nap?dowe, dzi?ki którym mo?emy dowiedzie? si? jaka pogoda b?dzie nam sprzyja? podczas upragnionego wypoczynku. Jakie mamy rodzaje prognoz pogody? Uwa?am, ?e najbardziej rozpoznawaln? prognoz?, jest ogólna, prognoza w Polsce. Dotyczy ona wszelkich granic Polski i ukazuje jakie warunki atmosferyczne pojawi? si? na okre?lonym terenie. Kolejn? mo?e by? prognoza na 16 dni. Zazwyczaj taka prognoza pokazywana jest w Internecie i dotyczy kolejnych 16 dni w danym roku. Ostatnia, ju? chyba mniej popularn? prognoz? b?dzie prognoza sezonowa. Jest to prognoza , która obejmuje ca?y sezon. Takiej pogody równie? mo?emy szuka? w Internecie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Pogoda na jutro
Codziennie nowe i sprawdzone dane pogodowe na przysz?y dzie? oraz ca?y tydzie? dla ponad trzech tysi?cy miast w kraju i za granic?. Temperatura, opady oraz nas?onecznienie przedstawione przez najbardziej cenionych meteorologów. Sprawdzalno?? naszych prognoz ca?y czas plasuje si? w czo?ówce, dzi?ki czemu naszej pogodzie mo?esz zaufa?. Odwiedzaj nas zawsze i niech pogoda ju? Ci? nigdy nie zaskoczy. Planuj swoje wyjazdy i wakacje razem z naszym portalem pogodowym.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.