Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Nauka angielskiego


Wpisy
Sort By :
1. Angielski dla firm Gliwice
Linguastrefa jest to podmiot, który w g?ównej mierze zajmuje si? organizowaniem ró?nego rodzaju kursów j?zykowych dla pracowników firm oraz dla osób indywidualnych. Oferta jest bardzo mocno rozbudowana, aczkolwiek w sposób szczególny b?dziemy w tym miejscu wskazywali na taki aspekt, jakim s? kursy profilowane. Na pewno mo?na powiedzie?, i? wspó?cze?nie mamy do czynienia z bardzo du?ym zapotrzebowaniem na tego typu kursy, tote? na pewno te? nale?y wskaza? na to, ?e te kursy maj? wzi?cie. Angielski lekcje indywidualne Gliwice to jeden z tych elementów owej oferty, który cieszy si? obecnie bardzo du?ym powodzeniem, aczkolwiek na pewno nie jest to jedyny element wart naszej uwagi ? jest ich znacznie wi?cej.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 14, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Helen Doron English
Ka?de dziecko, które chce si? nauczy? j?zyka angielskiego powinno skorzysta? z us?ug sieci naszych szkó? j?zykowych. Dzia?amy na rynku od bardzo wielu lat i oferujemy angielski dla dzieci. Szkolimy zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i m?odzie? w wieku do 19 lat. Jeste?my przekonani, ?e dzi?ki naszym us?ugom ka?dy pozna j?zyk angielski.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 26, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Kursy j?zykowe w Poznaniu - Szko?a Akcent
Naucz si? z nami j?zyka angielskiego, niemieckiego, a mo?e francuskiego lub hiszpa?skiego? Oferta Szko?y J?zykowej Akcent w Poznaniu jest naprawd? bogata. Nie tylko pod wzgl?dem liczby j?zyków, których mo?na si? u nas pouczy?, ale tak?e poziomów i rodzajów kursów j?zykowych, które prowadzimy. Zaj?cia w naszej szkole przeznaczone s? dla doros?ych, dla dzieci oraz m?odzie?y, mamy kursy j?zykowe dla firm (koszt i zakres nauki do uzgodnienia), a nawet wyjazdy j?zykowe dla m?odzie?y szkolnej i pó?kolonie dla dzieci. Przy ka?dej formie nauki nasi do?wiadczeni lektorzy k?ad? nacisk na indywidualne podej?cie do ka?dego uczestnika zaj?? oraz dopasowanie tempa nauki do kompetencji i posiadanej wiedzy uczestników.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Szko?a j?zyka angielskiego we Wroc?awiu - Golden Fox
Golden Fox to Centrum J?zyka Angielskiego, w którym realizowana jest misja "Ka?dy Polak mówi po angielsku". W jej realizacji fundamentem staje si? oczywi?cie nauka j?zyka. Nauka wype?niona pasj?, która pozwala przyswaja? j?zyk w sposób daleki od tradycyjnej szko?y. W sposób, który stawia przede wszystkim na przyjazne podej?cie do j?zyka, czy poczucie humoru. Pod tym wzgl?dem jest to wyj?tkowa szko?a j?zyka angielskiego. Goldenfox wyznacza nowe wymiary w jego nauce, nadaje jej nowy rytm i charakter. Dzi?ki temu ta angielska szko?a j?zykowa Wroc?aw poprzez organizowane kursy i warsztaty skutecznie zaspokaja potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego swoich klientów. Tu uczy si?, przez wielkie U. Ale nie tylko. Szko?a oferuje równie? us?ugi w zakresie t?umacze? pisemnych i ustnych a tak?e mo?liwo?? uzyskania certyfikatu j?zykowego, w tym z j?zyka francuskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Biuro t?umacze? ARTE ET LINGUA
Pracuj?c ju? przesz?o dwana?cie lat doskonale zdajemy sobie spraw? jak wa?na jest jako?? oferowanych us?ug. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo t?umaczenia pisemne (zarówno zwyk?e jak i uwierzytelnione) jak i ustne (realizowane na terenie ca?ego kraju). Oferujemy Pa?stwu bezp?atn? wycen? t?umaczenia przygotowywan? na podstawie dokumentów ?ród?owych jak równie? bezp?atne demo t?umaczenia (realizowane dla klientów biznesowych oraz instytucjonalnych). Zapraszamy do przesy?ania zapyta? ofertowych bezpo?rednio na nasz adres email widoczny w zak?adce kontakt na naszej stronie internetowej. Na zapytania ofertowe reagujemy najdalej do sze??dziesi?ciu minut. Sprawd? jak mo?emy pomóc Twojej firmie w komunikacji mi?dzyludzkiej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Nauka j?zyka angielskiego Warszawa
Szko?a j?zykowa Akces ? Benefit to bardzo dobre rozwi?zanie dla wszystkich ludzi, chc?cych fachowych jak te? skutecznych kursów j?zyka angielskiego. Oprócz kursu j?zyka angielskiego Klienci Szko?y Akces ? Benefit maj? sposobno?? pobiera? nauk? te? z j?zyka niemieckiego, francuskiego czy te? hiszpa?skiego. Szko?a swe placówki ma na ró?nych obszarach Polski. Osoby z miast takich jak ?ód?, Warszawa b?d? Pozna? lub Cz?stochowa, mog? zapisa? si? na kursy j?zykowe w placówkach Akces ? Benefit. Profesjonali?ci tam pracuj?cy ju? od pocz?tków wspó?dzia?ania wychodz? naprzeciw swoim Klientom. Mi?dzy innymi ka?dy przed ostatecznym dopisaniem si? do kursu j?zyka angielskiego b?d? te? francuskiego, ma mo?liwo?? zapisa? si? na zaj?cia próbne. Natomiast wszystkie lekcje odbywaj? si? w niedu?ych zespo?ach, dzi?ki czemu nauka j?zyka przebiega w odpowiednich okoliczno?ciach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Angielski dla firm Warszawa, Korepetycje angielski Warszawa
You Can Speak English to szko?a oferuj?ca Pa?stwu angielski dla firm Warszawa, a tak?e korepetycje angielski Warszawa. Prowadzimy zaj?cia w naszej placówce, jak i w Pa?stwa firmie czy domu. Oferujemy nauk? angielskiego prowadzon? przez do?wiadczon? lektork? j?zyka angielskiego, która posiada 10-letnie do?wiadczenie w renomowanych Warszawskich szko?ach i du?ych firmach. Angielski dla firm Warszawa to us?uga, dzi?ki której pracownicy Twojej firmy poznaj? j?zyk biznesowy, który pozwoli im na odbywanie rozmów biznesowych z partnerami z zagranicy. Na podstawie ustnej analizy dokonujemy doboru najbardziej trafnego materia?u dla odpowiedniego stopnia zaawansowania naszych s?uchaczy. Zapraszamy na nasz? stron? www.youcanspeakenglish.pl w celu zapoznania si? ze szczegó?ami naszej oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. J?zyka angielski z "Five Steps"-B??dów,Klucze,Chech?o.
Five Steps prowadzi zaj?cia na wszystkich poziomach zaawansowania.Podczas zaj?? uczniowie aktywnie ?wicz? i doskonal? cztery podstawowe funkcje j?zykowe: mówienie, rozumienie ze s?uchu, czytanie i pisanie. Na wszystkich poziomach, tak?e pocz?tkuj?cych, szczególn? uwag? po?wi?ca si? konwersacji, umiej?tno?ci p?ynnego i poprawnego formu?owania wypowiedzi i wyra?ania swoich opini.Przed rozpocz?ciem kursu ka?dy ucze? jest kwalifikowany na odpowiedni poziom na podstawie testu pisemnego i rozmowy. Kameralne grupy, mi?a atmosfera, profesjonalna kadra stworzy Pa?stwu doskona?e warunki do osi?gni?cia zamierzonych celów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. S?ówka angielskie
Angielski online Karteczki Life to innowacyjny kurs angielskiego. Karteczki to jedna z najskuteczniejszych technik przyswajania s?ówek. Nauka s?ownictwa angielskiego to ponad 2300 s?ówek z wielu dziedzin. Angielski online to wygoda oraz praktyczno?? w przyswajaniu s?owek. S?ówka angielskie online Karteczki Life to znakomity sposób na nauk? s?ówek angielskich. Nauka s?ówek jeszcze nigdy nie by?a tak prosta i szybka. ??cznie do nauki wykorzystane jest 2300 s?ówek oraz wyra?e?. B?dz na czasiw i ucz si? przez kurs angielskiego online. Karteczki angielskie to karteczki do nauki s?ownictwa oraz wyra?e?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Maturahelp - Angielski dla maturzystów
Na stronach portalu znajdziecie szczegó?owe omówienie i analiz? wszystkich typów zada? maturalnych, obowi?zuj?cych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Przyk?adowe zadania zaopatrzone s? w komentarze egzaminatorów, ich wskazówki oraz ocen?. Integraln? cz??ci? portalu s? opracowania po?wi?cone strategiom egzaminacyjnym. Znajdziecie w nich wyja?nienie technik, które znacznie u?atwiaj? w?a?ciw? realizacj? zada? maturalnych. Podró?e z Maturahelp to bezp?atny kurs j?zykowy umo?liwiaj?cy podniesienie umiej?tno?ci rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze s?uchu. Poszerzenie s?ownictwa z pewno?ci? zaowocuje na egzaminie maturalnym.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.