Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Kursy


Wpisy
Sort By :
1. O?rodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ADR-EDU Daniel Suchocki
ADR-EDU Daniel Suchocki to szko?a jazdy która powsta?a z pasji do zawodu. Nasi instruktorzy posiadaj? wieloletnie do?wiadczenie i potrafi? przekazywa? wiedz? w taki sposób ?e 93% naszych kandydatów zdaje za pierwszym razem.
Chcesz zdoby? dodatkowe kwalifikacje? Interesuje Ci? praca jako kierowca?
ADR-EDU Daniel Suchocki pomo?e Ci osi?gn?? cel.
Prawo jazdy C, C+E, szkolenia ADR, szkolenia okresowe. To wszystko za?atwisz w naszej szkole, która znajduje si? na Ul. Patli 10 w Suwa?kach.
Serdecznie zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Multiselect
Testy rekrutacyjne stosowane podczas starania si? o prac? to nowoczesne i jednocze?nie szybkie narz?dzia do oceniania wiedzy kandydatów. Wyst?puj? one równie? podczas rekrutacji do policji – s? do?? trudne, dlatego te? ta rekrutacja uwa?ana jest za bardzo wymagaj?c?. Pomo?emy Wam si? przygotowa?, a to wszystko dzi?ki specjalnie stworzone platformie e-learningowej.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Trio Polska Pomoce Dydaktyczne
TrioPolska to firma za?o?ona przez trzy przyjació?ki zajmuj?ce si? od lat edukacj?. Firma prowadzi sprzeda? pomocy dydaktycznych za po?rednictwem Internetu, oferuje pomoce naukowe do prowadzenia wszystkich zaj?? szkolnych a tak?e sprz?t sportowy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 17, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Kursy Excel - Itschool.pl
Arkusz kalkulacyjny cz?sto przysparza wielu osobom problemów. Jego obs?uga nie jest logiczna na pierwszy rzut oka i cz?sto potrzebne jest specjalne szkolenie, aby wszystko na ten temat zrozumie?. Kursy Excel dost?pne s? dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem dodatkowej wiedzy na temat obs?ugi programu Excel. Wiedza ta pozwala na uzyskanie lepszej pracy w miejscu, w którym wymagana jest znajomo?? obs?ugi tego programu. A jest tak w wielu miejscach, poniewa? Excel wykorzystywany jest bardzo cz?sto.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 14, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Nauka programowania dla dziecka - Kurs Lego
Lego programowanie to zaj?cia z programowania dla dzieci, odbywaj?ce si? raz na tydzie? w Cyberpace. Jedne zaj?cia trwaj? a? 2,5 godziny. Polecamy kurs ?redniozaawansowany, który przeznaczony jest dla osób, które maj? ju? ugruntowane podstawy programowania, budowania algorytmów i tworzenia robotów.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 16, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Smart Kursy i Szkolenia
Firma Smart Kursy i Szkolenia zajmuje si? organizowaniem kursów zawodowych, które umo?liwi? zwi?kszenie kwalifikacji zawodowych oraz znalezienie lepiej p?atnej pracy. Nasz? domen? s? kursy dla przewo?ników z zakresu ADR. Oferujemy równie? ciekawy zestaw kursów dla by?ych pracowników s?u?b mundurowych - tzw: rekonwersja dla ?o?nierzy. Nasza oferta obejmuje szereg kursów biurowych i kosmetycznych. Je?li pragniesz zarabia? wi?cej - uko?cz jeden z naszych kursów. Do??cz do najlepszych pracowników na rynków.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 26, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Rozliczenia podró?y s?u?bowych
Ksi?gowo??, prawo pracy, ubezpieczenia i rozliczenia podró?y s?u?bowych, to tylko niewielka cz??? naszego wachlarza us?ug. Codziennie w naszej ofercie mo?na znale?? jakie? nowe i interesuj?ce propozycje. Naszym g?ównym celem jest przekazywanie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy. Uczymy jak interpretowa? przepisy, jak rozlicza? delegacje i jak wype?nia? s?u?bow? dokumentacj?. A wszystko to w mi?ej atmosferze i przy wspó?pracy na specjalistycznym oprogramowaniu.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. BHP LEX - Szkolenia Gliwice
Nasza firma ch?tnie podejmuje wspó?prac? z ma?ymi i du?ymi przedsi?biorstwami. Wiemy jak organizowa? kursy BHP, uczymy pierwszej pomocy i z ch?ci? przyje?d?amy na miejsce. Zadzwo? do nas, skonsultuj si? z naszymi fachowcami i wspólnie wybierzcie dogodny termin. Z niecierpliwo?ci? czekamy na Twój kontakt.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 11, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Szkolenia ADR - ATEST
Atest to o?rodek szkolenia zawodowego przeznaczony dla firmy oraz osób z sektora prywatnego. Szkolenia organizowane w o?rodku maj? charakter stacjonarny lub terenowy – w siedzibie pracodawcy. Kursy prowadzone przez o?rodek obejmuj? tematy tj. kursy na wózki wid?owe, kursy adr, kursy na ?urawie wie?owe oraz kursy bhp – z zachowania przepisów pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 7, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Promocja muzyki tanecznej.
Firma DJ Promotion posiada szeroki zakres dzia?ania, poniewa? swoim klientom proponuje zarówno us?ugi zwi?zane z consultingiem polskiej bran?y muzycznej jak i zajmuje si? tak?e promowaniem muzyki produkowanej przez swoich zagranicznych partnerów, z którymi nawi?za?a sta?? wspó?prac?. Marka dostarcz Dj-om z ca?ej Polski legalne materia?y promocyjne do odtwarzania w klubach, dyskotekach oraz na ró?nego rodzaju eventach.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 29, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.