Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe


Wpisy
Sort By :
1. ESLBrains.com - Advanced Business English Lessons Plans
Szukasz materia?w dydaktycznych dla nauczycieli j?zyka angielskiego? Je?li tak, to serdecznie zapraszamy na nasz? stron? eslbrains.com. Korzystaj?c z naszego serwisu znajdziesz wiele gotowych konspektw lekcji w formie wideo oraz w formacie PDF. Nasze konspekty lekcji do nauki m.in. business english zosta?y stworzone z my?l? o wszystkich nauczycielach angielskiego. Mo?na znale?? u nas wiele innych zakresw tematycznych. Konspekty lekcji do pobrania za drobn? op?at? oraz bezp?atnie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 13, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. edubears.pl - angielski dla dzieci
Chcesz si? uczy?? chcesz si? rozwija?? Dbasz o dziecko? Angielski dla dzieci to nasza oferta dla Twojego malucha. Zapraszamy do wsp?pracy, ktra zawsze si? op?aca. Dzieciaki s? zachwycone naszymi lekcjami. Edubears to doskona?a nauka w dobrej cenie. Z nasz? szko?? obja?nia si? ?wiat. Nasza nauka to doskona?a sprawa i najlepszy rozwj. Z nami osi?gniesz wszystko to, co najlepsze.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 21, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Szko?a j?zykowa ILT Krakw - kursy j?zyka angielskiego, niemieckiego
J?zyk angielski ma ogromny potencja? w dzisiejszych czasach. Bez niego trudno jest znale?? prac? czy dosta? si? do dobrej szko?y, a dzieci ucz? si? go ju? od najm?odszych lat. Czas podszlifowa? i Twj j?zyk! Koniecznie sprawd? kursy j?zyka angielskiego organizowane przez szko?? ILT Krakw. Dowiedz si? szczeg?w na stronie internetowej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 5, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Helen Doron English
Ka?de dziecko, ktre chce si? nauczy? j?zyka angielskiego powinno skorzysta? z us?ug sieci naszych szk? j?zykowych. Dzia?amy na rynku od bardzo wielu lat i oferujemy angielski dla dzieci. Szkolimy zarwno dzieci w wieku przedszkolnym jak i m?odzie? w wieku do 19 lat. Jeste?my przekonani, ?e dzi?ki naszym us?ugom ka?dy pozna j?zyk angielski.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 26, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Angielski Gliwice - Marta Pawlikowska
Nauka j?zyka obcego dla wielu osb jest trudna, poniewa? wstydz? si? one mwi?. Boj? si? oceniania przez innych, zbyt du?ej liczby pope?nianych b??dw, a w ten sposb nie ma mo?liwo?ci osi?gni?cia dobrych efektw. Najlepsza szko?a Marty Pawlikowskiej korzysta z nowoczesnych metod, dzi?ki ktrym uczniowie od pocz?tku stykaj? si? z obcoj?zycznym ?rodowiskiem. Porozumiewaj? si? w j?zyku obcym ju? od przekroczenia progu szko?y, a nie jedynie podczas krtko trwaj?cych zaj??. Dostaj? szans? wielokrotnego powtarzania zadanego materia?u, co tak?e jest idealnym sposobem na przyswajanie nowych porcji wiedzy. Do tego atmosfera wzajemnej pracy, szacunku, zaufania, a przede wszystkim wprowadzenie gier, zabaw i innych atrakcyjnych form daje wi?ksz? motywacj?, zach?ca. Prowadzi do osi?gni?cia po??danego poziomu znajomo?ci j?zyka obcego w czasie zdecydowaniem krtszym.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Polski dla obcokrajowcw
Ka?dy cudzoziemiec mo?e dzi?ki kursowi j?zyka online szybko pozna? jego podstawy. Polski dla obcokrajowcw to rzecz, ktr? warto poleci? wszystkim tym, ktrzy maj? w Polsce bliskie osoby czy chc? tutaj pracowa?. U?atwi im to niezwykle wiele rzeczy, a nie wymaga du?ego po?wi?cenia.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 28, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. S?wka, idiomy, rozmwki angielskie mp3 - fiszki.pl
Oferujemy w naszym wydawnictwie mi?dzy innymi oryginalne fiszki, ktre s?u?? do nauki 12 j?zykw obcych. W naszym wydawnictwie zapewniamy rwnie? kursy do efektywnej nauki s?ownictwa a tak?e gramatyki oraz s?owniki, ksi??ki w j?zykach obcych oraz podr?czniki. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? w ramach naszej strony firmowej!

Kategoria:

Data wpisu: Nov 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Kursy j?zykowe w Poznaniu - Szko?a Akcent
Naucz si? z nami j?zyka angielskiego, niemieckiego, a mo?e francuskiego lub hiszpa?skiego? Oferta Szko?y J?zykowej Akcent w Poznaniu jest naprawd? bogata. Nie tylko pod wzgl?dem liczby j?zykw, ktrych mo?na si? u nas pouczy?, ale tak?e poziomw i rodzajw kursw j?zykowych, ktre prowadzimy. Zaj?cia w naszej szkole przeznaczone s? dla doros?ych, dla dzieci oraz m?odzie?y, mamy kursy j?zykowe dla firm (koszt i zakres nauki do uzgodnienia), a nawet wyjazdy j?zykowe dla m?odzie?y szkolnej i p?kolonie dla dzieci. Przy ka?dej formie nauki nasi do?wiadczeni lektorzy k?ad? nacisk na indywidualne podej?cie do ka?dego uczestnika zaj?? oraz dopasowanie tempa nauki do kompetencji i posiadanej wiedzy uczestnikw.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Szko?a j?zyka angielskiego we Wroc?awiu - Golden Fox
Golden Fox to Centrum J?zyka Angielskiego, w ktrym realizowana jest misja "Ka?dy Polak mwi po angielsku". W jej realizacji fundamentem staje si? oczywi?cie nauka j?zyka. Nauka wype?niona pasj?, ktra pozwala przyswaja? j?zyk w sposb daleki od tradycyjnej szko?y. W sposb, ktry stawia przede wszystkim na przyjazne podej?cie do j?zyka, czy poczucie humoru. Pod tym wzgl?dem jest to wyj?tkowa szko?a j?zyka angielskiego. Goldenfox wyznacza nowe wymiary w jego nauce, nadaje jej nowy rytm i charakter. Dzi?ki temu ta angielska szko?a j?zykowa Wroc?aw poprzez organizowane kursy i warsztaty skutecznie zaspokaja potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego swoich klientw. Tu uczy si?, przez wielkie U. Ale nie tylko. Szko?a oferuje rwnie? us?ugi w zakresie t?umacze? pisemnych i ustnych a tak?e mo?liwo?? uzyskania certyfikatu j?zykowego, w tym z j?zyka francuskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Szko?a j?zykowa Skrivanek
Jeste?my jedn? z najwi?kszych firm translatorskich w Polsce i specjalizujemy si? w kursach j?zykowych dla firm i instytucji. Prowadzimy zarwno szkolenia oglne, jak i biznesowe i bran?owe. Je?li pragniesz znacznie podnie?? kompetencje j?zykowe Twoich pracownikw to nie wahaj si? korzysta? z naszych us?ug. Pomo?emy Twoim pracownikom podszkoli? s?ownictwo specjalistyczne i sprawimy, ?e osi?gn? swobod? w komunikacji wewn?trznej oraz zewn?trznej w ?rodowisku biznesowym.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.