Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Edukacja Nauka > Kursy j?zykowe


Wpisy
Sort By :
1. Helen Doron English
Ka?de dziecko, które chce si? nauczy? j?zyka angielskiego powinno skorzysta? z us?ug sieci naszych szkó? j?zykowych. Dzia?amy na rynku od bardzo wielu lat i oferujemy angielski dla dzieci. Szkolimy zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i m?odzie? w wieku do 19 lat. Jeste?my przekonani, ?e dzi?ki naszym us?ugom ka?dy pozna j?zyk angielski.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 26, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Angielski Gliwice - Marta Pawlikowska
Nauka j?zyka obcego dla wielu osób jest trudna, poniewa? wstydz? si? one mówi?. Boj? si? oceniania przez innych, zbyt du?ej liczby pope?nianych b??dów, a w ten sposób nie ma mo?liwo?ci osi?gni?cia dobrych efektów. Najlepsza szko?a Marty Pawlikowskiej korzysta z nowoczesnych metod, dzi?ki którym uczniowie od pocz?tku stykaj? si? z obcoj?zycznym ?rodowiskiem. Porozumiewaj? si? w j?zyku obcym ju? od przekroczenia progu szko?y, a nie jedynie podczas krótko trwaj?cych zaj??. Dostaj? szans? wielokrotnego powtarzania zadanego materia?u, co tak?e jest idealnym sposobem na przyswajanie nowych porcji wiedzy. Do tego atmosfera wzajemnej pracy, szacunku, zaufania, a przede wszystkim wprowadzenie gier, zabaw i innych atrakcyjnych form daje wi?ksz? motywacj?, zach?ca. Prowadzi do osi?gni?cia po??danego poziomu znajomo?ci j?zyka obcego w czasie zdecydowaniem krótszym.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Polski dla obcokrajowców
Ka?dy cudzoziemiec mo?e dzi?ki kursowi j?zyka online szybko pozna? jego podstawy. Polski dla obcokrajowców to rzecz, któr? warto poleci? wszystkim tym, którzy maj? w Polsce bliskie osoby czy chc? tutaj pracowa?. U?atwi im to niezwykle wiele rzeczy, a nie wymaga du?ego po?wi?cenia.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 28, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. S?ówka, idiomy, rozmówki angielskie mp3 - fiszki.pl
Oferujemy w naszym wydawnictwie mi?dzy innymi oryginalne fiszki, które s?u?? do nauki 12 j?zyków obcych. W naszym wydawnictwie zapewniamy równie? kursy do efektywnej nauki s?ownictwa a tak?e gramatyki oraz s?owniki, ksi??ki w j?zykach obcych oraz podr?czniki. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? w ramach naszej strony firmowej!

Kategoria:

Data wpisu: Nov 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Kursy j?zykowe w Poznaniu - Szko?a Akcent
Naucz si? z nami j?zyka angielskiego, niemieckiego, a mo?e francuskiego lub hiszpa?skiego? Oferta Szko?y J?zykowej Akcent w Poznaniu jest naprawd? bogata. Nie tylko pod wzgl?dem liczby j?zyków, których mo?na si? u nas pouczy?, ale tak?e poziomów i rodzajów kursów j?zykowych, które prowadzimy. Zaj?cia w naszej szkole przeznaczone s? dla doros?ych, dla dzieci oraz m?odzie?y, mamy kursy j?zykowe dla firm (koszt i zakres nauki do uzgodnienia), a nawet wyjazdy j?zykowe dla m?odzie?y szkolnej i pó?kolonie dla dzieci. Przy ka?dej formie nauki nasi do?wiadczeni lektorzy k?ad? nacisk na indywidualne podej?cie do ka?dego uczestnika zaj?? oraz dopasowanie tempa nauki do kompetencji i posiadanej wiedzy uczestników.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Szko?a j?zyka angielskiego we Wroc?awiu - Golden Fox
Golden Fox to Centrum J?zyka Angielskiego, w którym realizowana jest misja "Ka?dy Polak mówi po angielsku". W jej realizacji fundamentem staje si? oczywi?cie nauka j?zyka. Nauka wype?niona pasj?, która pozwala przyswaja? j?zyk w sposób daleki od tradycyjnej szko?y. W sposób, który stawia przede wszystkim na przyjazne podej?cie do j?zyka, czy poczucie humoru. Pod tym wzgl?dem jest to wyj?tkowa szko?a j?zyka angielskiego. Goldenfox wyznacza nowe wymiary w jego nauce, nadaje jej nowy rytm i charakter. Dzi?ki temu ta angielska szko?a j?zykowa Wroc?aw poprzez organizowane kursy i warsztaty skutecznie zaspokaja potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego swoich klientów. Tu uczy si?, przez wielkie U. Ale nie tylko. Szko?a oferuje równie? us?ugi w zakresie t?umacze? pisemnych i ustnych a tak?e mo?liwo?? uzyskania certyfikatu j?zykowego, w tym z j?zyka francuskiego.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Szko?a j?zykowa Skrivanek
Jeste?my jedn? z najwi?kszych firm translatorskich w Polsce i specjalizujemy si? w kursach j?zykowych dla firm i instytucji. Prowadzimy zarówno szkolenia ogólne, jak i biznesowe i bran?owe. Je?li pragniesz znacznie podnie?? kompetencje j?zykowe Twoich pracowników to nie wahaj si? korzysta? z naszych us?ug. Pomo?emy Twoim pracownikom podszkoli? s?ownictwo specjalistyczne i sprawimy, ?e osi?gn? swobod? w komunikacji wewn?trznej oraz zewn?trznej w ?rodowisku biznesowym.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Korepetycje z matematyki na korepetycje-kursy.pl
Martwisz si? o swoje wyniki w nauce? Zale?y Ci na tym aby je poprawi?? Mimo wielu stara? sam nie potrafisz nauczy? si? matematyki, chemii i innych przedmiotów ?cis?ych? Ju? teraz skorzystaj z naszej fachowej pomocy.
Z przyjemno?ci? oferujemy Ci bogat? ofert? kursów przygotowuj?cych do egzaminów, korepetycji i kursów j?zykowych. Zapomnij o starodawnych metodach nauczania i strachu przepe?niaj?cym Ci? podczas zaj?? w szkole
i zadbaj o swoj? przysz?o?? ju? teraz! Oprócz niskich cen, gwarantujemy Ci pomoc sympatycznej i wykwalifikowanej kadry pedagogów, którzy z ochot? pomog? rozwi?za? Ci problemy w szkole. Serdecznie zach?camy do kontaktu
z nasz? placówk?!

Kategoria:

Data wpisu: Feb 22, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Nauka j?zyka angielskiego Warszawa
Szko?a j?zykowa Akces ? Benefit to bardzo dobre rozwi?zanie dla wszystkich ludzi, chc?cych fachowych jak te? skutecznych kursów j?zyka angielskiego. Oprócz kursu j?zyka angielskiego Klienci Szko?y Akces ? Benefit maj? sposobno?? pobiera? nauk? te? z j?zyka niemieckiego, francuskiego czy te? hiszpa?skiego. Szko?a swe placówki ma na ró?nych obszarach Polski. Osoby z miast takich jak ?ód?, Warszawa b?d? Pozna? lub Cz?stochowa, mog? zapisa? si? na kursy j?zykowe w placówkach Akces ? Benefit. Profesjonali?ci tam pracuj?cy ju? od pocz?tków wspó?dzia?ania wychodz? naprzeciw swoim Klientom. Mi?dzy innymi ka?dy przed ostatecznym dopisaniem si? do kursu j?zyka angielskiego b?d? te? francuskiego, ma mo?liwo?? zapisa? si? na zaj?cia próbne. Natomiast wszystkie lekcje odbywaj? si? w niedu?ych zespo?ach, dzi?ki czemu nauka j?zyka przebiega w odpowiednich okoliczno?ciach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Angielski dla firm Warszawa, Korepetycje angielski Warszawa
You Can Speak English to szko?a oferuj?ca Pa?stwu angielski dla firm Warszawa, a tak?e korepetycje angielski Warszawa. Prowadzimy zaj?cia w naszej placówce, jak i w Pa?stwa firmie czy domu. Oferujemy nauk? angielskiego prowadzon? przez do?wiadczon? lektork? j?zyka angielskiego, która posiada 10-letnie do?wiadczenie w renomowanych Warszawskich szko?ach i du?ych firmach. Angielski dla firm Warszawa to us?uga, dzi?ki której pracownicy Twojej firmy poznaj? j?zyk biznesowy, który pozwoli im na odbywanie rozmów biznesowych z partnerami z zagranicy. Na podstawie ustnej analizy dokonujemy doboru najbardziej trafnego materia?u dla odpowiedniego stopnia zaawansowania naszych s?uchaczy. Zapraszamy na nasz? stron? www.youcanspeakenglish.pl w celu zapoznania si? ze szczegó?ami naszej oferty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.