Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Dom Wn?trze > Kot?y


Wpisy
Sort By :
1. Panele Fotowoltaiczne
Program-Prosument.pl to zespó? specjalistów, którzy przygotowuj? profesjonalne prosument wnioski ?eby stara? si? o dodatkowe prosument dofinansowanie na kupno sprz?tów oraz technologii do uzyskiwania energii ze ?róde? alternatywnych. Zarazem prosument fotowoltaika, jak te? elektrownie wiatrowe mog? by? w cz??ci finansowane w?a?nie przez specjalistyczny program prosument, który stwarza mo?liwo?? wyposa?enia domu lub te? budynku u?ytkowego w innowacyjn? technologi? do pozyskiwania energii cieplnej lub elektrycznej z alternatywnych ?róde?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 10, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Pompa ciep?a - Trigeo
Trigeo zajmuje si? instalacj? pomp ciep?a, kolektorów s?onecznych, ogniw fotowoltaicznych, klimatyzacji oraz rekuperatorów. Wszystkie wymienione instalacje dzia?aj? w oparciu o zielon? energi? i zapewniaj? tym samym znaczne oszcz?dno?ci na ogrzewaniu domu. Jednocze?nie pozwalaj? nam dba? o dobro natury i cieszy? si? jej pi?knem.

Wszelkie czynno?ci wykonywane s? tylko i wy??cznie przez pracowników firmy Trigeo. Be zaanga?owania firm podwykonawczych. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie bezp?atnego audytu, nast?pnie ustalane s? ceny za urz?dzenia i us?ugi.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 6, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. My Sun
Uzyskiwanie energii elektrycznej ze s?onecznej robi si? naprawd? bardzo popularnym rozwi?zaniem. W ostatnich latach to w?a?nie s?o?ce, wiatr oraz urz?dzenia, które maj? mo?liwo?? by wykorzysta? naturalny potencja?, zrobi?y si? wyj?tkowo popularne. Z pomoc? strony mo?na dowiedzie? si?, gdzie powinno si? zamontowa? ogniwa fotowoltaiczne. Zamieszczone s? równie? informacje o proponowanych rozwi?zaniach a tak?e dost?pnych w sprzeda?y modelach. Jest to portal niezwykle przydatny klientom, którzy chc? pochyli? si? nad zamówieniem i wykonaniem monta?u fotoogniw na dachu swojego budynku.

Kategoria:

Data wpisu: May 13, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Instalacje grzewcze Opole – Kot?ownie – Grzejniki p?ytkowe - atmen.pl
Instalacje grzewcze Opole to kot?ownie, grzejniki p?ytkowe oraz kolektory s?oneczne, dzi?ki którym przez lata b?dziesz si? cieszy? ciep?? i przytuln? ?azienk? w Twoim domu. Oferujemy instalacje grzewcze oraz instalacje sanitarne. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? atmen.pl, gdzie znajd? Pa?stwo nasz? pe?n? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 3, 2014 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

5. Ci?g?e rozszerzanie oferty
W celu wi?kszego otwarcia na klientów, którzy wszak dysponuj? urz?dzeniami grzewczymi pochodz?cymi od ró?nych producentów, Hotservice nie poprzestaje na zdobytych ju? do?wiadczeniach i autoryzacjach (Giersch, Viessmann, Danfoss i inni).. Wci?? poszukuje nowych partnerów do wspó?pracy, tzn. producentów tradycyjnych oraz nowoczesnych, ekologicznych urz?dze? przeznaczonych do ogrzewania, takich jak chocia?by kot?y automatyczne czy ogrzewanie geotermalne. Przeszkoleni konsultanci indywidualnie rozpatruj? ka?d? ofert? wspó?pracy. Wybierz nas, profesjonaln?, rzeteln? i znan? firm? na rynku od wielu lat.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Kolektory s?oneczne, energia s?oneczna, solary.
Kolektory s?oneczne zredukuj? wasze op?aty za podgrzewanie ciep?ej wody. Dzi?ki zachowaniu wysokiej pró?ni w rurach solara, energi? z solarów mo?na czerpa? nie tylko latem! Ju? dzi? dowiedz si? jak oszcz?dza? na ogrzewaniu ciep?ej wody. Czekamy na Ciebie - sunportal.pl

Sunportal zajmuje si? importem, dystrybucj? i monta?em solarnych systemów podgrzewania ciep?ej wody u?ytkowej. Nasza witryna stanowi tak?e istotne ?ród?o wiadomo?ci ze ?wiata solarów, gdzie udost?pniamy posiadan? wiedz?. Nasze kompetencje podkre?la to, ?e uczestniczymy w targach po?wi?conych budownictwie i energii odnawialnej. Pomagamy przy dokumentach, powi?zanych z uzyskaniem dotacji na kolektory w krajowych instytucjach finansowych.

Specjalnie dla naszych klientów udost?pnili?my oprogramowanie daj?ce mo?liwo?? zdalnego obserwowania i monitorowania wykresów pracy kolektorów s?onecznych wystawionych w naszej testowej bazie. Dlatego istnieje opcja porównania jako?ci sprzedawanych zestawów solarnych przed ich kupnem. Na portalu znajduje si? tak?e ?ród?o wiedzy - regularnie rozwijany blog, na którym pojawiaj? si? interesuj?ce posty dotycz?ce nie tylko segmentu zielonej energii, ale równie? detali technicznych zwi?zanych z budow? samych kolektorów s?onecznych. Wejd? ju? dzi? do ciekawego ?wiata zielonej energii. Przekonaj si?, ?e zielona energia jest nie tylko obecnie w na topie, ale tak?e pozwala na dokonanie bardzo du?ych oszcz?dno?ci. Zapraszamy - sunportal.pl

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. CentrumGaz - intalacje propan
Proponujemy instalacje propan czo?owego producenta w Polsce - firmy Chemet.
Proponujemy sprzeda? zbiorników na korzystnych warunkach oraz ci?g?? dostaw? gazu.
Dodatkowo wszystkim naszym klientom proponujemy kompleksow? obs?ug? w zakresie wszelkich prac instalacyjnych zbiorników przydomowych
Zbiorniki przydomowe s? najwa?niejsz? cz??ci? ca?ej instalacji gazowej w zwi?zku z tym musi by? zbudowany solidnie Podstawowymi rodzajami zbiorników przydomowych s? - zbiorniki naziemne i podziemne, w kilku typach pojemno?ci 6700 l i d?ugo?ci powy?ej 5 metrów

Dzier?awa zbiorników przydomowych proponowana przez nasz? firm? jest jedn? z opcji nabycia zupe?nej infrastruktury gazu .
Niezb?dne b?dzie posiadanie zg?oszenia budowlanego.
Nale?y tak?e pami?ta? ?e ka?dy zbiornik przydomowy podlega dozorowi technicznemu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. INSTEO.PL - INSTALACJE - PORÓWNYWARKA CEN
INSTEO.PL Najlepsza porównywarka bran?y instalacyjnej.

Serwis nale?y do ELNEO.PL Sp. z o. o., która jest operatorem 4 serwisów internetowych:
budneo.pl, elneo.pl, insteo.pl, decorneo.pl.
Ka?dy z nich jest specjalistycznym portalem bran?owym. W ka?dym porównamy ceny, dowiemy si? wi?cej o ofercie.
Oferta dla sklepów internetowych, sklepów allegro i tradycyjnych sprzedawców!

Po raz pierwszy w ca?ej bran?y budowlanej, w jednym miejscu porównasz ceny. Dostosujesz si? do oferty konkurencji. Wyró?nisz si?. Za niewielkie pieni?dze dotrzesz do milionów potencjalnych Klientów. Stosujemy najnowocze?niejsze rozwi?zania informatyczne. Oferujemy us?ugi, jakich nikt nie ma! To Ty tworzysz z nami ca?o?? oferty!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Kolektory s?oneczne ?l?skie
Firma Hewalex to polski producent kolektorów s?onecznych o najwi?kszym udziale w rynku. Nasze podstawowe produkty stanowi? kolektory s?oneczne oraz osprz?t zwi?zany z ich monta?em, jak równie? pompy ciep?a. Produkujemy kolektory p?askie i pró?niowe. W ci?gu wielu lat produkcji kolektory by?y modyfikowane zgodnie z post?pem technologicznym zwi?zanym z ich wykonywaniem i stosowanymi do ich produkcji materia?ami. Wysokie parametry zwi?zane sprawno?ci?, wydajno?ci? i jako?ci? naszych urz?dze? by?y i s? nadal potwierdzane badaniami wykonywanymi przez znane, upowa?nione do tego instytuty europejskie. Oprócz certyfikatów energetycznych i jako?ciowych uzyskali?my dla naszych kolektorów znak jako?ci Solar Keymark stanowi?cy kryterium uzyskania dofinansowania przy zakupie kolektorów s?onecznych w wielu krajach Unii Europejskiej. Poszukuj?c najkorzystniejszych rozwi?za? technicznych i ekonomicznych prowadzimy równie? ci?g?e badania kolektorów we w?asnym zakresie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Kominek na gaz
Aurora Atelier Kominka to firma specjalizuj?ca si? w realizacji kominków gazowych. Firma prowadzi pracowni? kominiarsk? i posiada park maszyn oraz magazyn kamienia. Materia?y wykorzystywane w budowie kominków pochodz? od sprawdzonych producentów. Aurora Atelier Kominka mo?e wykona? dowolny kominek na gaz. Zatrudnieni tam fachowcy posiadaj? potrzebne certyfikaty i przebyte szkolenia. ?wiadczone us?ugi s? kompleksowe, od doradztwa, przez projektowanie, po realizacj?. Omawiana witryna internetowa zawiera szczegó?y oferty firmy Aurora Atelier Kominka.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.