Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Marketing Reklama > Poligrafia


Wpisy
Sort By :
1. Na Niebie : piecz?tki i wizytówki Nowy S?cz
Mimo szybkiego post?pu technologicznego takie tradycyjne atrybuty ka?dego przedsi?biorcy jak piecz?tki i wizytówki s? nadal bardzo wa?ne. Agencja reklamowa Na Niebie z Nowego S?cza oferuje swoim klientom piecz?tki i wizytówki do odbioru w kilka minut po z?o?eniu zamówienia. Mog? to by? piecz?tki okr?g?e, owalne, prostok?tne lub kwadratowe. Wizytówki za? mog? by? wykonane na ró?nego rodzaju no?nikach. poczynaj?c od zwyk?ego kartony a ko?cz?c na kartach plastikowych. W ramach ma?ej poligrafii mog? by? wykonane równie? ulotki i materia?y reklamowe. Oprócz piecz?tek i wizytówek agencja wykonuje w Nowym S?czu tak?e elementy reklamy zewn?trznej w postaci bilbordów, banerów, witryn sklepowych i reklamy na samochodach. Poza tym agencja wykonuje równie? grawerowanie laserowe na powierzonych materia?ach. Osoby zainteresowane ofert? agencji mog? pozna? jej pe?ny zakres na firmowej stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 4, 2017 Odwiedzin: 2 Ocena: 5.00 Głosów: 2
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Geminigift.pl
Firma Gemini zajmuje si? produkcj? artyku?ów reklamowych dla firm. Oferta firmy zawiera kalendarze reklamowe, gad?ety ekologiczne, smycze reklamowe oraz wiele innych produktów, które pomagaj? w promocji biznesu. Ka?dy gad?ety posiada mo?liwo?? wykonania na nim nadruku wybranego przez klienta. Nadruki wykonywane s? popularnymi technikami.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 10, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Druk cyfrowy wroc?aw
Profesjonalny druk ulotek reklamowych w ró?norakich formatach to jedna z kluczowych ofert Drukarni Flex z Wroc?awia. Drukarni prosperuje na rynku poligraficznym od paru lat oferuj?c swym kontrahentom profesjonalny druk offsetowy jak równie? cyfrowy. W swej szerokiej ofercie posiada spor? wi?kszo?? standardowych formatów wydruków czyli ulotki w zakresie od A3 do A7, wizytówki, a ponadto wizytówki sk?adane, plakaty oraz plakaty xxl, banery, katalogi. Drukarnia Flex dla swych klientów przygotowa?a tak?e pe?n? ofert? kreowania graficznego, na dzie? obecny projektujemy w?a?ciwie ka?dy rodzaj formatu reklamy od wizytówek po du?e banery dwustronne. Dla najbardziej wymagaj?cych nasza drukarnia ?wiadczy tak?e us?ugi wydruków nieszablonowych. Dla wszystkich klientów z obszaru Wroc?awia drukarnia zapewniamy darmowy dowóz wdrukowanych materia?ów pod wskazany adres nie zale?nie od wielko?ci zlecenia. Wszystkich zainteresowanych drukiem reklamowym zapraszamy na nasz? stron? tam wyszukaj? Pa?stwo wszelkie pozosta?e informacje natemat naszej firmy i ?wiadczonych przez nas us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 16, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Gutenberg – profesjonalny druk fotoksi??ek
Szukasz sprawdzonej i profesjonalnej firmy, która ?wiadczy us?ugi poligraficzne? Skontaktuj si? z nami – drukarni? Gutenberg. Oferujemy druk cyfrowy i wielkoformatowy, skanowanie, plotowanie, kserowanie oraz us?ugi introligatorskie. Drukujemy ulotki, plakaty, wizytówki, zdj?cia, obrazy na p?ótnie, fotorolety, fotoksi??ki, ksi??ki, fotoalbumy i wiele innych. Nasz? propozycj? kierujemy zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych. Ka?dy projekt realizujemy z ogromnym zaanga?owaniem, pasj? i zgodnie z oczekiwaniami klienta. Nasi pracownicy posiadaj? du?e do?wiadczenie w bran?y oraz niezb?dn? wiedz?, które pozwalaj? nam zagwarantowa? wysokie standardy i zapewni? kompleksowo??. Jeste?my fachowcami, którzy maj? na uwadze wygod? klienta, dlatego wykonane produkty zawsze dostarczamy pod wskazany przez niego adres.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 19, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Piecz?tki w dobrych cenach - PieczatkiOutlet.pl
Bez piecz?tki trudno si? dzi? obej??, piecz?tka firmowa jest dla przedsi?biorstwa jak s?owo honoru, po?wiadcza zawart? umow?, jest niczym wizytówka. Z tego powodu warto zainwestowa? w dobre piecz?tki, a dobre i tanie piecz?tki oferuje w?a?nie sklep internetowy PieczatkiOutlet.pl. Po co szuka? punktów wyrobu stempli w swoim mie?cie, kiedy szybkie wyrabianie piecz?tek i jednodniow? wysy?k? do ka?dego miasta oferuje Piecz?tki Outlet, zaopatrzony w produkty Colop, Trodat oraz innych wiod?cych wytwórców, których stemple dost?pne s? w ró?nych modeli przygotowanych z my?l? o ró?nych funkcjach – kieszonkowej piecz?tki podró?nej, klasycznej piecz?tki biurowej albo du?ej piecz?tki ksi?gowej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. ksero kraków
Firma jest wy??cznym przedstawicielem marki Printmania w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 54. Zajmuj?c? si? regeneracj? i nape?nianiem tuszy i tonerów,ksero i drukiem od 5 groszy oraz wielu wielu innych.?wiadcz? oni us?ugi na najwy?szym poziomie dzi?ki mo?liwo?ci szybszej obs?ugi naszych klientów, wyposa?eniu w urz?dzenia do druku samodzielnego oraz nowym, wydajnym maszyn? kopiuj?cym, wysokiej.Posiadaj? oni wieloletnie do?wiadczenie w tej dziedzinie.Mog? zaoferowa? us?ugi ksero w niezwykle atrakcyjnej cenie.Na ka?de z ich us?ug wystawiana jest gwarancja.Ciesz? si? oni bardzo dobr? opinia oraz zaufaniem w?ród klientów.Serdecznie polecam.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Abellin.net
Abellin.net to platforma w której b?dziesz móg? wykona? jak i zamówi? fotokalendarz na 2014 rok. Projekty realizujemy na najwy?szej jako?ci papierze fotograficznym. Projekt zrealizujemy w ci?gu 48 godzin, Mo?esz go odebra? osobi?cie w Piasecznie albo wybra? przesy?k? kurierem. Ponadto wykonujemy równie? foto obrazy na p?ótnie, wizytówki które równie? mo?esz zaprojektowa? w naszym kreatorze, gdzie znajdziasz kilkadziesi?t wzorów i kolorów. Zamów sobie foto-obraz na papierze fotograficznym lub p?ótnie CANVAS.
Stale poszerzamy nasz? ofert?, wejd? i si? przekonaj. Zamówienia mo?esz sk?ada? przez 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Addruk-Druk i Reklama.Nadruki reklamowe
Najbardziej doceniane przez odbiorców materia?y reklamowe to takie, które s? praktyczne i znajduj? zastosowanie ka?dego dnia. Wi?kszo?? z nas preferuje funkcjonalne gad?ety, które ?wietnie sprawdz? si? w firmie, czy na co dzie?. S? ?wietnym prezentem dla pracownika, dla klienta, dla bliskich. Dzi?ki kolorowym i oryginalnym upominkom reklamowych Wasza marka b?dzie rozpoznawana, a firma nabierze tempa. Naszymi atutami s?, jako?? produktów i trwa?o?? wykonanych nadruków. Zajmujemy si? profesjonalnym nadrukiem na artyku?ach reklamowych. Sami sprowadzamy gad?ety, projektujemy i drukujemy. Drukujemy te? na dostarczonym materiale. Proponujemy us?ugi i nadruki reklamowe m.in. reklam? zewn?trzn?, odzie? reklamow? z nadrukiem, upominki reklamowe z nadrukiem, torby papierowe z nadrukiem, kubki reklamowe z nadrukiem, kubki termiczne z nadrukiem, reklamówki z nadrukiem, kamizelki odblaskowe z nadrukiem i wiele innych mniej lub bardziej potrzebnych gad?etów. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 3.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

9. Agencja prasa firmowa
Agape - przedsi?biorstwo custom publishing – to: niesamowite portfolio magazynów firmowych obfite praktyki zwi?zane z obs?ug? setek dotychczasowych klientów, a przede wszystkim znacz?co do?wiadczeni i kompetentni wspó?pracownicy, znaj?cy specyfik? polskiego czytelnika gazet, z koniecznymi do pracy przy tworzeniu gazet firmowych w Polsce szerok? wiedz? i do?wiadczeniem.
Agape to innowacyjna agencja custom publishing Jako pierwsi w Polsce przygotowali?my konferencj? po?wi?con? magazynom firmowym, a pó?niej Konkurs Biuletynów Firmowych. Oba pomys?y da?y Agape perfekcyjny przegl?d problemów, sukcesów i do?wiadcze? w przygotowywaniu biuletynów firmowych i ca?ej bran?y custom publishing w naszym kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Profesjonalne znakowanie laserem
Proponujemy us?ugi grawerskie dla interesantów chc?cych znakowa? gad?ety swoim logotypem albo chc?cych poci?? przeró?ne artyku?y. Znajdujemy si? w Warszawie, nasze us?ugi wykonujemy w krótkich terminach. Wyró?nia nas kompetencja, odpowiedzialne post?powanie do wymogów kontrahenta oraz po??dane ceny naszych us?ug.
Oznakujemy przedmioty ze szk?a, papieru, metalu, drewna, laminatów, filcu tak?e skóry (np. d?ugopisy,breloki reklamowe). Tniemy natomiast filc, plexi, laminaty, drewno równie? in. (np filc b?d? skóra do produkcji torebek i in produktów). Przyjmujemy równie? materia?y w?asne kontrahentów.
Zajmujemy si? tak?e wyrobem przedmiotów grawerowanych. W naszej ofercie mamy artyku?y spo?ród filcu, breloki z plexi, laminatów, drewna, tabliczki piecz?tki.
Zapraszamy do kontaktu w Warszawie. Proponujemy us?ugi równie? wyroby solidne, kompetentne tak?e odpowiedniej jako?ci. Ka?dy klient z pewno?ci? b?dzie usatysfakcjonowany ze wspó?pracy z nasz? firm?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.