Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Produkcja Przemys? > Domy drewniane


Wpisy
Sort By :
1. Belki
Najlepsze kraw?dziaki, kontr?aty, króciaki czy belki tylko w jednym miejscu. Tartak Dremab, Tuchom, pomorskie proponuje szerok? ofert? na sprzeda? drewna. Tylko tutaj najlepszej jako?ci drewno budowlane, konstrukcje dachowe i wiele wi?cej. Zapraszamy do wspó?pracy w?a?nie z tym tartakiem, stawiajcie na pe?en profesjonalizm i przyst?pne ceny

Kategoria:

Data wpisu: Jul 10, 2017 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Domy kanadyjskie
Ramza do dzia?alno?? która?wiadczy us?ugi z zakresu budowy domów drewnianych, domów szkieletowych(tzw. domów kanadyjskich). Ramza istnieje na rynku od wielu lat, dzi?ki czemu potrafi wykona? ka?do zlecenie w szybkim terminie, bardzo atrakcyjnych cenach jak i z wy?mienitej jako?ci drewna. Te atuty sprawiaj? i?, firma ca?y czas rozwija si? w b?yskawicznym tempie a liczba zadowolonych klientów, którzy od lat korzystaj? z naszych domków, jest bardzo du?a.

Domy szkieletowe znajduj?ce si? w naszej ofercie to doskona?e rozwi?zanie nie tylko dla dzia?kowiczów czy klientów biznesowych stawiaj?cych domki dla turystów ale tak?e bardzo dobre rozwi?zanie dla osób, które niewielkim kosztem chc? mie? swoje w?asne lokum.


Domki o konstrukcji szkieletowej charakteryzuj? si? du?? izolacj? termiczn?, co przyczynia si? do minimalnych strat ciep?a a w konsekwencji du?ymi oszcz?dno?ciami grzewczymi.


Zapraszamy do kontaktu.


„RAMZA” Kamil Krawczyk
Ul. Irydiona 6/40
20-624 Lublin
info@ramza.com.pl
NIP 712-268-37-42
Regon 060452296
Tel 607279244

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Producent - Saun Fi?skich, Infrared, Grot Solnych, ?a?ni Parowych, Basenów.
Firma Golden Saunas zajmuje si? produkcj?, projektowaniem oraz monta?em saun fi?skich, saun infrared, ?a?ni parowych, grot solnych i basenów. Realizujemy zamówienia na terenie ca?ej Polski, Niemiec, Czech, S?owacji .S?u?ymy pomoc? na etapie projektu. Pomagamy optymalnie zaaran?owa? powierzchni? pomieszczenia przeznaczonego na saun?. Do budowy saun wykorzystujemy wyselekcjonowane drewno najwy?szej jako?ci klasy A, specjalnie przygotowane impregnowane specjalnym olejem inpregnacyjnym do d?ugotrwa?ego u?ytkowania. Naszym Klientom oferujemy profesjonaln? obs?ug?. Wszystkie nasze sauny s? budowane w oparciu o normy i zasady budowy z przeznaczeniem do u?ytku publicznego jak i domowego. Na wszystkie nasze urz?dzenia udzielamy 2 lata gwarancji. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasze urz?dzenia posiadaj? certyfikaty zezwalaj?ce na u?ytkowanie sauny w miejscach publicznych jak i domowych.

Koszty transportu i monta?u sauny na terenie ca?ej Polski pokrywa Golden Saunas.
Bezpiecze?stwo ich u?ytkowania naszych urz?dze? zapewniaj? unijne certyfikaty i atesty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Schody drewniane Wroc?aw
Schody drewniane
-maj? znacz?cy wp?yw na wystrój i kompozycje wn?trza. Jedn? z zalet schodów drewnianych jest to, ?e dzi?ki ogromnej ilo?ci rodzajów drewna mo?na swobodnie kszta?towa? wn?trze. Drewno dodaj? wn?trzu przytulno?ci i ciep?a, kreuje elegancki i oryginalny styl.
Cz?sto nie u?wiadamiamy sobie jak wiele ró?nego rodzaju schodów mamy do wybory. Schody mog? by? proste lub zabiegowe, a?urowe lub pe?ne, dywanowe lub bolcowe . Tak szeroki wybór umo?liwia wykonanie schodów nie tylko ?adnych ale i wygodnych, pasuj?cych do wn?trza i nadaj?cy mu oczekiwany charakter.
Najcz??ciej schody wykonywane s? z buku , jesionu ,klonu , jaworu , d?bu , oraz szerokiej gamy drzew egzotycznych (merbau, sapeli, iroko itd.)
Na ?yczenie klienta mo?na zabarwi? drewno na wybrany przez siebie kolor pasuj?cy do charakteru wn?trza.
Je?eli nasza oferta Pa?stwa zainteresuje zapraszamy do umówienia si? z naszym przedstawicielem. Wizyta naszego przedstawiciela jest ca?kowicie bezp?atna a dzi?ki niej nie tylko b?dziemy mogli dokona? bezp?atnej wyceny schodów ale równie? dzi?ki naszej wiedzy i do?wiadczeniu pomo?emy wybra? takie schody które b?d? cieszy?y wiele lat.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Domy szkieletowe
Firma PRO-EKO-ART ju? od prawie dwóch dekad z nies?abn?cym powodzeniem zajmuje si? budownictwem domów energooszcz?dnych. W swej ofercie prezentuje domy drewniane tworzone w technologii tradycyjnej, drewna klejonego jak te? jako domy szkieletowe. Zwa?ywszy na to ?e PRO-EKO-ART jest autorskim studiem wykonuj?cym us?ugi projektowe oraz wykonawcze, Klient na ka?dym etapie wykonywania konkretnej inwestycji powinien liczy? na profesjonaln? obs?ug? jak równie? pomoc. Ju? w czasie wybierania projektu architekt z firmy PRO-EKO-ART u?atwi wybra? lub te? zrealizowa? idealny jak te? stosowny projekt dla danego Klienta z Wroc?awia, regionu dolno?l?skiego, jak te? ca?ej Polski. Równie? opieka nad budowami oraz zarz?dzanie nimi, tak?e w przypadku domów ekologicznych, firma PRO-EKO-ART ?wiadczy na niezwykle wysokim poziomie, zapewniaj?c kompleksow? obs?ug?, z wyj?tkow? dba?o?ci? o detale.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. WoodMarket.eu - Sprawd? swój biznes drewna online!
WoodMarket.eu pomaga firmom drewna znale?? nowych klientów i tych, którzy szukaj? produktów drzewnych i us?ug znale?? dostawców. Nasz unikalny system usuwa bariery j?zykowej, wi?c wszystko, czego potrzebujesz lub dostawy b?d? t?umaczone na 11 j?zyków. WoodMarket.eu is unique internet portal for your wood trading, wooden products and services, translated into 11 languages. Focused on everyone in wood business across Europe! WoodMarket.eu pomaga firmom drewna znale?? nowych klientów i tych, którzy szukaj? produktów drzewnych i us?ug znale?? dostawców. Nasz unikalny system usuwa bariery j?zykowej, wi?c wszystko, czego potrzebujesz lub dostawy b?d? t?umaczone na 11 j?zyków. WoodMarket.eu is unique internet portal for your wood trading, wooden products and services, translated into 11 languages. Focused on everyone in wood business across Europe!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Domy parterowe,projekty
Nasza oferta w zakresie projektów domów skierowana jest do wszystkich, którzy marz? o w?asnych "czterech k?tach",którzy ceni? sobie komfort, wygod? oraz dobry gust. Wykonanie projektu domu jest zazwyczaj zaj?ciem czasoch?onnym, dlatego te? wychodz?c naprzeciw Pa?stwa potrzebom oferujemy gotowe projekty domów, wyró?niaj?ce si? oryginalno?ci?,profesjonalnym wykonaniem oraz niepowtarzalnym stylem. Proponowane przez nas projekty domków wykonywane s? z pe?nym zaanga?owaniem,dzi?ki czemu s? tak wyj?tkowe. Bez wzgl?du na to, czy interesuj? Was domy jednorodzinne, czy domy parterowe,jeste?my przekonani, ?e ka?dy z Pa?stwa znajdzie u nas co? dla siebie. Gotowe projekty domów pozwol? Wam na szybsze spe?nienie marze?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Noel w kot?owni
Pojemno?ciowe wymienniki ciep?a Noel to jednocze?nie bufory, wymiennik ciep?a, zbiornik akumulacyjny do kot?ów na paliwa sta?e, systemu solar, pomp ciep?a, kominków z p?aszczem wodnym oraz sprz?g?o daj?ce mo?liwo?? pod??czenia kilku ?róde? ciep?a jednocze?nie do zasilania wielu uk?adów c.o. i c.w.u.
Zastosowanie pojemno?ciowego wymiennika ciep?a z trzema w??ownicami to innowacyjne rozwi?zanie w nowoczesnych systemach grzewczych dla inwestora.
Pozwala zaprojektowa? projektantom oraz wykona? instalatorom instalacje grzewcze, w ró?nych kombinacjach technicznych czyli ??czy? ze sob? uk?ady otwarte z uk?adami zamkni?tymi. Takie rozwi?zanie u?atwia im prac? oraz skraca czas wykonania projektu czy kot?owni, z zachowaniem wysokiej jako?ci i bezpiecze?stwa.
Jedno urz?dzenie gwarantuje:
szybki monta? kot?owni, zmniejsza wydatki na ( ju? niepotrzebne) dodatkowe urz?dzenia w stosowanych obecnie systemach grzewczych, niezawodno?? w dzia?aniu oraz zawsze ?wie?a bie??ca woda.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Budizol
Budizol S.A. - wiele lat obecno?ci na rynku, projekty deweloperskie w ró?nych miejsach Polski: Warszawa, P?ock, Konstancin, Bydgoszcz. Projekty zarówno komercyjne: Wzorcownia, Zielone Tarasy w Elbl?gu, Galeria Milenium - Dom Mody - W?oc?awek, jak i mieszkaniowe: Konstancin Park, La Perle, S?oneczna Polana, Przy Ratuszu. Ponadto firma oferuje gotowe projekty hoteli - generalne wykonawstwo moteli.Innym segmentem dzia?alno?ci Budizolu jest produkcja, m.in. produkcja betonowa (kostka betonowa i brukowa), konstrukcje drewniane. Budizol S.A. jest cz?onkiem programu Rzetelna Firma.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Nordline, Domy Drewniane, Domy z Bali, Domy z modrzewia i cedru
Firma Nordline oferuje domy drewniane. Zajmujemy si? produkcj? drewnianych domów ca?orocznych i letniskowych na terenie ca?ego kraju oraz za granic?. Nasze domy budujemy z bali ró?nego rodzaju drewna, np. z modrzewia, cedru. Zapraszamy na nasz? stron? drewnianedomyzbali.pl

Firma buduje domy drewniane letniskowe i ca?oroczne wed?ug projektów w?asnych oraz projektów klienta. Na ?yczenie klienta buduje domy z cedru syberyjskiego. Oferta firmy obejmuje równie? remonty domów drewnianych. Nordline posiada w?asne materia?y remontowo-wyko?czeniowe.

Nord Line SW Sp. z o.o Domy Drewniane
Rudna Ma?a 67, 36-060 G?ogów Ma?opolski

http://www.drewnianedomyzbali.pl/ biuro@nordline.pl
tel 017 873 17 24
tel +48 503 125 225

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.