Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Adwokaci


Wpisy
Sort By :
1. Dobry adwokat Wroc?aw
Us?ugi prawne szyte na miar? polskich i zagranicznych przedsi?biorców – sprawd? koniecznie ofert? adwokata we Wroc?awiu, reprezentuj?cego profesjonaln? kancelari? adwokack? KJS Legal. Nasz? specjalizacj? s? us?ugi prawne dedykowane polskim i zagranicznym przedsi?biorcom. Do wspó?pracy zapraszamy równie? klientów indywidualnych, jak i stowarzyszenia czy fundacje. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kategoria:

Data wpisu: May 31, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Notariusz
Profesjonalna obs?uga notarialna firm i klientów indywidualnych to domena naszej kancelarii notarialnej dzia?aj?cej na terenie miasta Wroc?aw! Ka?dy notariusz w naszej kancelarii pomo?e za?atwi? ci twoj? spraw? w sposób wysoce profesjonalny! Je?li interesuje ci? cena danej us?ugi zadzwo? do nas, a nasz notariusz w krótkim czasie oceni koszt interesuj?cej ci? czynno?ci notarialnej!

Kategoria:

Data wpisu: May 16, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Amerykanski Prawnik Ilasz Liwiusz
Je?li spodziewasz si? spadku z USA, to musisz wiedzie?, ?e ameryka?skie prawo znacz?co ró?ni si? od prawa polskiego, a zasady dziedziczenia spadku s? ca?kiem inne. Kontaktuj?c si? z naszym polskim prawnikiem, który doskonale zna tamtejsze prawo, b?dziesz mie? mo?liwo?? poznania zasad dotycz?cych dziedziczenia, jak równie? zwi?kszysz swoje szanse na otrzymanie spadku.

Nasza kancelaria adwokacka swoj? pomoc prawn? oferuje tak?e przedsi?biorstwom, które pragn? powi?kszy? swoj? dzia?alno?? poza granicami Polski, jednak nie znaj? przepisów prawnych. W takich wypadkach nasi specjali?ci czekaj? w?a?nie na Ciebie. Przekonaj si?, jak skuteczne dzia?ania prowadzimy. skontaktuj si? z nami ju? dzi?.

Dodatkowe atuty:

* indywidualne podej?cie
* wieloletnie do?wiadczenia
* kompleksowa pomoc prawna

Kategoria:

Data wpisu: Apr 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Ameryka?ski adwokat Liwiusz Ilasz
Jeste?my mi?dzynarodow? kancelari? adwokack? ?wiadcz?c? kompleksowe us?ugi prawne na poziomie lokalnym, krajowym i mi?dzynarodowym. Nasze oddzia?y posiadamy na terenie polski i Stanów Zjednoczonych, gdzie aktywnie uczestniczymy w ?yciu Polonii, na bie??co rozwi?zuj?c pojawiaj?ce si? problemy prawne. Nie musisz obawia? si? tak?e o barier? j?zykow?, bowiem ka?dy nasz polski adwokat biegle pos?uguje si? j?zykiem polskim i angielskim.

Podejmiemy si? ka?dej nawet najtrudniejszej do rozwi?zania sprawy, ka?dy problem stanowi dla nas okazj? do podniesienia posiadanych kwalifikacji. Zajmiemy si? sprawami z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, karnego, cywilnego, jak równie? prawa pracy. Ka?dego dnia zg?aszaj? si? do nas klienci, którzy otrzymali odmow? wydania wizy z pro?b? o pomoc w jej uzyskaniu.

Dlaczego warto wybra? nasz? kancelari??

* Oferujemy pomoc najlepszych adwokatów
* Zapewniamy indywidualne podej?cie
* Gwarantujemy szybkie i pozytywne zako?czenie sprawy

Kategoria:

Data wpisu: Apr 21, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Pomoc prawna polakom uk
Szukasz skutecznej pomocy prawnej w uk? Chcesz mie? pewno??, ?e adwokat, który b?dzie Ci? reprezentowa? w s?dzie zrobi wszystko co w jego mocy, ?eby uchroni? Ci? przed k?opotami. Nasza kancelaria czeka na kontakt z Twojej strony. Ju? teraz mo?esz odwiedzi? witryn? kancelaria-czupajlo i wype?ni? dost?pny tam formularz kontaktowy. Jeste?my do Twojej dyspozycji i bardzo ch?tnie Ci pomo?emy. Zg?o? si? do nas i ?pij spokojnie.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 31, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Kancelaria Adwokacka - Kraków
Profesjonalna kancelaria adwokacka w Krakowie zach?ca do spotkania z do?wiadczonym prawnikiem, który zawsze ch?tnie wita nowych klientów, którzy przychodz? po profesjonalne porady. Dzi?ki sporej wiedzy i dobrym zdolno?ciom interpersonalnym, adwokat Bielecki wychodzi obronnie z wi?kszo?ci powierzonych mu spraw.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 29, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. bohosiewicz-adwokaci.pl
Profesjonalna obs?uga w zakresie zagadnie? prawnych. Kadra do?wiadczonych adwokatów, którzy ch?tnie s?u?? rad? ka?dej zainteresowanej osobie. Adwokaci w Katowicach bardzo cz?sto pomagaj? przedsi?biorstwom, które potrzebuj? pomocy lub poszukuj? wiedzy w zakresach, dotycz?cych prowadzenia przez nich dzia?alno?ci gospodarczej. Adwokaci z Katowic ch?tnie takich informacji udziel? i z przyjemno?ci? podejm? dalsz? wspó?prac? z nowymi klientami. Wiele osób skorzysta?o ju? z tych us?ug i potwierdza dobr? opini? na temat ich jako?ci.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 13, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

8. Adwokat prawo karne
Ka?dy student uczelni wy?szych chc?cy w przysz?o?ci by? adwokatem prawa karnego musi by? doskonale przez uczelni? przygotowany do zawodu. Musi zdawa? sobie spraw? z tego, ?e niektóre sprawy b?d? k?opotliwe czy nawet kr?puj?ce, ale b?dzie trzeba o nich rozmawia?. Niektóre przypadki b?d? naprawd? skomplikowane, a ludzie przychodz?cy do nich b?d? pok?adali w nich ostatnie swoje nadzieje.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 11, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. adwokatwroblewski.eu
Wybieraj?c si? po pomoc prawn? do specjalisty nale?y zwróci? uwag? na jego ugruntowan? pozycj? na rynku i do?wiadczenie nie tylko w jednej, w?skiej dziedzinie prawa. Takim miejscem bez w?tpienia jest kancelaria adwokacka ?ukasza Wróblewskiego spe?niaj?ca wymogi najbardziej wymagaj?cych klientów o czym ?wiadcz? pisemne rekomendacje. Prawnicy w kancelarii udzielaj? porad m.in.: dla obcokrajowców chc?cych za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz? na terenie Polski czy te? zalegalizowa? tutaj swój pobyt jak równie? porady w kwestiach spadkowych, prawa handlowego i spó?ek cywilnych a nawet prawa karnego.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 20, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. adwokat-marcinkowska.pl
Prawo karne powsta?o, by chroni? spo?ecze?stwo przed jednostkami, które nie potrafi? uszanowa? ogólnie panuj?cych norm. Zdarza si?, ?e sami padamy ofiar? osoby, która postanowi?a zagrozi? naszemu szeroko poj?temu bezpiecze?stwu czy dobrobytowi. Wynaj?cie adwokata i ??danie zado??uczynienia jest wówczas rzecz? oczywist?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 4, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.