Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Blogi


Wpisy
Sort By :
1. Porady budowlane
Portal budowlany buildcon to nowoczesny system do wymiany informacji na tematy zwi?zane z budowlank?. Taki sposób przep?ywu informacji jest do?? ?wie?y bior?c pod uwag? warunki polskie, mi?dzy innymi dlatego, i? buildcon porusza aktualne tematy nawi?zuj?c przy tym w szczególno?ci do pr budowlanego, szeroko rozumianej reklamy itd. Serwis budowlany buildcon daje nieco inny k?t widzenia na stary, doskonale znany w tutejszym kraju biznes, wspó?tworzy ?wie?e rozwi?zania i pomaga zrozumie? ukryte tryby, które w znacz?cy sposób kieruj? losami przedsi?biorstw na arenie krajowej oraz mi?dzynarodowej. Wszystkich ch?tnych zapraszamy do uczestniczenia w tym projekcie, szczegó?owe informacje zawarte s? na stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Torty urodzinowe
Szukasz pomys?ów do przygotowania imienin lub przyj?cia karnawa?owego? Nasz serwis przedstawia opisy tego jak mo?na zorganizowa?: przyj?cie urodzinowe, baby shower czy przyj?cie weselne. Planuj?c party trzeba pami?ta? o przygotowaniu: tortu urodzinowego lub weselnego, trzeba przygotowa? zaproszenia i oczywi?cie scenariusz na ?wietn? zabaw? - to wcale nie jest proste i przyjemne. Chcemy troch? pomóc Wam w tym wszystkim. W naszym serwisie znajdziecie zdj?cia, opisy i Wasze komentarze, co pomo?e Wam w szybkim przygotowaniu przyj?cia. Zarówno rodzice maluchów - dzieci kilku letnich - jak i M?oda Para znajdzie co? ciekawego w naszym serwisie dla siebie. DekoracjedlaWas.pl to zupe?nie nowy serwis, piszemy o przygotowaniu dekoracji urodzinowych i dekoracji ?lubnych, równie? przedstawiamy informacje i zdj?cia w jaki sposób mo?na wykorzysta? np.: figurki na tort, lampiony czy balony do przygotowania Waszej imprezy - pokazujemy to co najwa?niejsze i najciekawsze. Niezapomniane przyj?cie dla go?ci jest celem dla wielu z nas, teraz ju? z naszym blogiem b?dzie to znacznie prostsze.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Dziun.pl - zdj?cia Dziunek
Zapraszam na fotoblog, w którym przedstawiane s? zdj?cia pi?knych kobiet. Prosty blog z mo?liwo?ci? pokazania fotki znajomym i opcj? komentowania. Codziennie dodawane s? nowe zdj?cia. Zapraszam do wej?cia i pozostawienia swojej opinii w komentarzu, który mo?na napisa? po klikni?ciu w nag?ówek przy interesuj?cej nas dziewczynie. Komentarze nie b?d? usuwane chyba, ?e zawieraj? spam. 100% zdj?cia dziunek, (kobiet) x x x
x
x

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. poradnik rodzica
Witam, zapraszam wszystkich do odwiedzin mojej stronki www. Stronka jest o tematyce dzieci. Przeznaczona jest g?ównie na rodziców - obecnych jak i tych przysz?ych. Na tej stronie mo?na znale?? wiele ciekawych, pouczaj?cych porad na temat wychowania, piel?gnacji dziecka, okresu prenatalnego, leczenia bezp?odno?ci oraz jak zorganizowa? swojemu dziecku zabaw?. Istnieje tak?e specjalna strefa dla ojców. Na pewno ka?dy rodzic znajdzie dla siebie ciekawy temat, porad?.
Je?li strona Wam spodoba si?, to zach?cam do cz?stych odwiedzin, zach?cania znajomych do wizyt, zg?aszania propozycji tematów b?d? komentarzy, uwag. Serdecznie zapraszam!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Eugeniusz Choda?, Kapitan ?eglugi Wielkiej
Moj? wiedz?, zaanga?owanie, ?yciowe do?wiadczenie i serce chc? po?wi?ci? pracy dla dobra mieszka?ców ?agania, Ziemi Lubuskiej i mojej ojczyzny Polski.

Urodzi?em si? 1 stycznia 1955 r. w Gozdnicy, gdzie mieszka?em 4 lata. Od 51 lat moim domem jest ?aga?. Tutaj sko?czy?em Liceum Ogólnokszta?c?ce w 1974r. Wielka ch?? poznania ?wiata zamkni?tego dla normalnego obywatela w okresie g??bokiego komunizmu sk?oni?a mnie do studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie. Po jej uko?czeniu rozpocz??em moj? przygod? z morzem, która trwa do dnia dzisiejszego. Od lat 15 jestem Kapitanem ?eglugi Wielkiej. Op?yn??em kul? ziemsk? kilkukrotnie, ale zawsze wraca?em i wracam do mojej ma?ej ojczyzny – ?agania. Ostatni? kadencj? pe?ni? zaszczytn? funkcj? radnego Gminy Miejskiej ?aga?. Moja ?ona Krystyna urodzi?a mi dwójk? wspania?ych synów, a starszy zrobi? mnie szcz??liwym dziadkiem. M?odszy syn kszta?ci si? jednocze?nie na trzech renomowanych uczelniach. Starszy poszed? w moje ?lady i pracuje w dalekiej Malezji na wie?ach wiertniczych.

Kapitan ?eglugi Wielkiej
EUGENIUSZ CHODA?

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 14 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

6. Psychologia
Autorski blog psychologiczny, prowadzony przez pasjonata, studenta psychologii. Porusza zdaniem autora najciekawsze, najbardziej interesuj?ce zagadnienia zwi?zane z psychologi?, neuropsychologi?, ludzkimi zmys?ami, inteligencj?. Przedstawia opisy bada? psychologicznych, eksperymentów, przypadków osób chorych psychicznie i inne ciekawostki. Wszystkie tre?ci napisane s? w sposób rzetelny, merytoryczny, a jednocze?nie jasny, przyst?py, dla ka?dego zrozumia?y i opatrzone zosta?y atrakcyjnymi ilustracjami. Ponadto u?ytkownicy maj? mo?liwo?? komentowania artyku?ów, publikuj?c w?asne uwagi i opinie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Majowie
Ciekawy serwis informacyjny traktuj?cy o podró?ach dalszych i bli?szych, o historii i kulturze dawnym mieszka?ców wszystkich kontynentów. Znajdziesz informacje o Papuasach, histori? cz?owieka, kolonizacj? Ameryki i innych. Je?li zatem Interesujesz si? dawnymi cywilizacjami, chcia?by? poczyta? o nich. W serwisie exploracje.com mo?esz pozna? histori? Inków a tak?e nast?pnych kultur jak Cywilizacji Majów. Blog Majowie, to cenne ?ród?o informacji historycznych i ciekawych opowie?ci i porad podró?niczych. Sk?aniam gor?co do czytania strony podró?niczej i komentowania zamieszczonych tu wpisów. Napisz mi co my?lisz o stronie, jakich informacji na nich brakuje, czego sam chcia?a bv? si? dowiedzie? to pozwoli na rozbudow? serwisu o cywilizacjach i podró?ach i jego dalsze prowadzenie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Ciekawostki
Cziki.pl to strona z ciekawostkami z ró?nych dziedzin ?ycia. Je?li interesuj? Ci? ciekawostki z ?ycia typu jak powsta?a nazwa Google to zapraszamy na nasz? stron?. Znajdziesz tu tysi?ce ciekawostek. Cziki.pl posiada ciekawostki w formie tekstowej, dlatego ich przegl?danie nie sprawia trudno?ci. Je?li chcia?by? si? pochwali? przed przyjació?mi jak?? ciekawostk? wystarczy odwiedzi? nasz? stron? i zapami?ta? jedn? z nich. Ka?da z ciekawostek dost?pna jest na naszej stronie bezp?atnie, dla ka?dego codziennie. Wchodzisz, kopiujesz i Twoi znajomi s? zachwyceni.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Rolnictwo ABC
Na temat rolnictwa serwis, dzie? w dzie? uzupe?niany w nowe i praktyczne artyku?y. Zapoznaj si? z naszymi poradnikami na temat przysz?o?ciowych sposobów prowadzenia gospodarstwa rolnego. Bezp?atnie oraz dodatkowo bez obowi?zku rejestracji. Dodaj swój artyku? o rolnictwie ?piesznie, sprawnie i z ogromnym skutkiem. Najbardziej popularne maszyny rolnicze, ci?gniki u?ywane, kombajny zbo?owe. Codziennie dodawana nowe, ciekawe artyku?y na temat rolnictwa oraz Wspólnoty Europejskiej, dop?at bezpo?rednich oraz doradztwa rolniczego.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Ancymonki, hultaje i urwisy - ancymonki.com.pl
Ancymonki.com.pl to ogólnopolski serwis wszystkich doros?ych, którym t?skni? si? czasy m?odzie?czego hultajstwa czy urwisowania. Ka?dy z nas by? kiedy? niez?ym ancymonkiem. Znalaz?e? si? na stronie najwi?kszych urwisów nie przez przypadek. Ancymonki.com.pl to portal, który pomo?e Ci powróci? do lat Twojego dzieci?stwa. Tutaj znajdziesz opisy przygód z m?odzie?czych lat naszych czytelników, którzy nadsy?aj? nam swoje opowiadania. Nie zabraknie równie? wszelakich przemy?le? i rozwa?a? "wielkich uczonych" zajmuj?cych si? tematyk? dzieci?stwa jak i "hultajstwa" ?ci?le z nim powi?zanego.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.