Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Bezpiecze?stwo


Wpisy
Sort By :
1. Wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa
Firma Aktyw BHP oferuje wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa organizuj?c profesjonalne szkolenia BHP i ppo?. Je?li prowadzisz w?asn? firm?, pami?taj, ?e Twoim obowi?zkiem jest zapewnienie pracownikowi szkolenia BHP. Firma Aktyw BHP prowadzi kursy z pierwszej pomocy i profesjonalne szkolenia BHP - wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa to specjalizacja tej firmy. Kliknij w link i poznaj ofert? kursw i szkole?.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Bramki.eu zabezpieczaj?ce dla dzieci – Producent
Na stronie Bramki.eu, producent bramek zabezpieczaj?cych dla dzieci, oferuje zabezpieczenia, ktre ochroni? dzieci przed niebezpiecznymi miejscami takimi jak schody, kuchnia lub piwnica. Producent bramek zabezpieczaj?cych dla dzieci, firma Asert.pl, posiada w ofercie drewniane barierki w stanie surowym, malowane oraz lakierowane. Producent bramek zabezpieczaj?cych dla dzieci pomo?e Ci zabezpieczy? schody, wej?cia do pomieszcze? oraz stanowi? zabezpieczenie dla zwierz?t domowych.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 26, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Pol Patrol
?wiadczymy kompleksowe us?ugi z zakresu ochrony fizycznej osb i mienia, a tak?e ochrony i monitoringu osiedli czy monitorowania systemw alarmowych, monta?u i projektowania zintegrowanych systemw bezpiecze?stwa oraz telewizji przemys?owej.
Agencja Ochrony POL-PATROL-security rozpocz??o swoj? dzia?alno?? 23 listopada 1993 roku (Koncesja MSWiA nr K-1488/93), a obecnie z powodzeniem j? kontynuuje na podstawie koncesji MSWiA nr L-1237/00 z dnia 27 lipca 2000 roku (aktualizacja ustawowa) oraz L-0156/09.
G?wny nacisk zosta? po?o?ony na jako?? i solidno?? ?wiadczonych us?ug. Dlatego te? wszyscy pracownicy, bez wzgl?du na szczebel organizacyjny, posiadaj? odpowiednie przeszkolenie, a ci?g?e podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych daje gwarancj? skuteczno?ci i efektywno?ci podejmowanych dzia?a?.
Ponad DZIEWI?TNASTOLETNIE do?wiadczenie, wynikaj?ce mi?dzy innymi z ochrony obiektw o r?norodnym charakterze i specyfice zagro?enia, pozwoli?o nam na zdobycie profesjonalnej wiedzy teoretyczno-praktycznej dotycz?cej kompleksowej ochrony osb i mienia.

Kategoria:

Data wpisu: May 31, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. sklep internetowy artyku?y bhp i ppo? H&S Services
Sklep internetowy firmy H&S Services oferuj?cy artyku?y bhp i ochrony przeciwpo?arowej, jak kaski ochronne, r?kawice robocze, buty robocze, okulary ochronne, ochronniki s?uchu, szelki do prac na wysoko?ci, ga?nice , instrukcje, znaki bhp i ppo?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Agencja Detektywistyczna Honester
Prywatni detektywi z agencji detektywistycznej Honester pomog? rozwi?za? Twoje problemy. Specjalizujemy si? w sprawach rodzinnych, zdrady, rozwody, alimenty s? to najcz?strze sprawy z tej dziedziny. Przedsi?biorcom pomagamy rozpracowa? ich konkurencj?, zweryfikowa? przysz?ych kontrahentw , sprawdzimy uczciwo?? pracownikw, pomo?emy odzyska? nale?no?ci, ?ci?gniemy d?ugi. Zapraszamy do naszego biura detektywistycznego w Warszawie przy ul. ?urawiej 43, otwarte rwnie? w soboty.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

6. Job Safety- szkolenia BHP - Job Safety
Job Safety jest jednym z niewielu polskich o?rodkw szkoleniowych, uznaj?cych za nadrz?dny cel przekszta?canie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy w rzeczywiste warto?ci praktyczne. Staraj?c si? zapewni? naszym klientom najwy?szy standard szkole?, wsp?pracujemy z wysokiej klasy wyk?adowcami oraz specjalistami zajmuj?cymi si? zawodowo problematyk? bhp, ppo?, HACCP czy ratownictwem, maj?cymi kilkuletnie do?wiadczenie dydaktyczne, oraz posiadaj?cymi szerok? wiedz? w zakresie obj?tym szkoleniem. Wiedza naszych wyk?adowcw, instruktorw i trenerw potwierdzona jest wieloma dyplomami i certyfikatami. Wsp?pracujemy z wybitnymi specjalistami w wielu dziedzinach, co pozwala nam na prowadzenie szkole? w dowolnie wybranym miejscu na terenie ca?ego kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 6 Ocena: 3.00 Gosw: 6
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

7. szkolenia bhp Krakw
Przeprowadzamy szkolenia BHP wst?pne jak i okresowe. Szkolenia BHP Krakw kierowane s? do pracownikw na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych czy osb kieruj?cych pracownikami. Dzi?ki przestrzeganiu zasad BHP pracownicy mog? uchroni? si? od wielu niebezpiecze?stw a tak?e poprawi? komfort swojej pracy. BHP to przede wszystkim bezpiecze?stwo w pracy. Dzi?ki naszej firmie Twoja firma b?dzie bezpieczna!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Portal zajmuje si? opisem i analiz? procesw i wydarze? zwi?zanych z szeroko rozumian? ga??zi? wiedzy, jak? jest geopolityka. Badamy i analizujemy szeroko rozumian? problematyk? przedmiotu zw?aszcza w odniesieniu do krajw Wsplnoty Niepodleg?ych Pa?stw. W przeciwie?stwie do innych organizacji i rz?dw nie promujemy i nie preferujemy okre?lonych systemw politycznych kosztem innych, lecz staramy si? obiektywnie zrozumie? mechanizmy dzia?ania problematyki sprawowania w?adzy w ka?dych warunkach, bez narzucania okre?lonej wizji i baga?u kulturowego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.