Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo > Bezpiecze?stwo


Wpisy
Sort By :
1. sklep internetowy artyku?y bhp i ppo? H&S Services
Sklep internetowy firmy H&S Services oferuj?cy artyku?y bhp i ochrony przeciwpo?arowej, jak kaski ochronne, r?kawice robocze, buty robocze, okulary ochronne, ochronniki s?uchu, szelki do prac na wysoko?ci, ga?nice , instrukcje, znaki bhp i ppo?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Agencja Detektywistyczna Honester
Prywatni detektywi z agencji detektywistycznej Honester pomog? rozwi?za? Twoje problemy. Specjalizujemy si? w sprawach rodzinnych, zdrady, rozwody, alimenty s? to najcz?strze sprawy z tej dziedziny. Przedsi?biorcom pomagamy rozpracowa? ich konkurencj?, zweryfikowa? przysz?ych kontrahentów , sprawdzimy uczciwo?? pracowników, pomo?emy odzyska? nale?no?ci, ?ci?gniemy d?ugi. Zapraszamy do naszego biura detektywistycznego w Warszawie przy ul. ?urawiej 43, otwarte równie? w soboty.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 28, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

3. Job Safety- szkolenia BHP - Job Safety
Job Safety jest jednym z niewielu polskich o?rodków szkoleniowych, uznaj?cych za nadrz?dny cel przekszta?canie wiedzy teoretycznej z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy w rzeczywiste warto?ci praktyczne. Staraj?c si? zapewni? naszym klientom najwy?szy standard szkole?, wspó?pracujemy z wysokiej klasy wyk?adowcami oraz specjalistami zajmuj?cymi si? zawodowo problematyk? bhp, ppo?, HACCP czy ratownictwem, maj?cymi kilkuletnie do?wiadczenie dydaktyczne, oraz posiadaj?cymi szerok? wiedz? w zakresie obj?tym szkoleniem. Wiedza naszych wyk?adowców, instruktorów i trenerów potwierdzona jest wieloma dyplomami i certyfikatami. Wspó?pracujemy z wybitnymi specjalistami w wielu dziedzinach, co pozwala nam na prowadzenie szkole? w dowolnie wybranym miejscu na terenie ca?ego kraju.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 6 Ocena: 3.00 Głosów: 6
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

4. szkolenia bhp Kraków
Przeprowadzamy szkolenia BHP wst?pne jak i okresowe. Szkolenia BHP Kraków kierowane s? do pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych czy osób kieruj?cych pracownikami. Dzi?ki przestrzeganiu zasad BHP pracownicy mog? uchroni? si? od wielu niebezpiecze?stw a tak?e poprawi? komfort swojej pracy. BHP to przede wszystkim bezpiecze?stwo w pracy. Dzi?ki naszej firmie Twoja firma b?dzie bezpieczna!

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Portal zajmuje si? opisem i analiz? procesów i wydarze? zwi?zanych z szeroko rozumian? ga??zi? wiedzy, jak? jest geopolityka. Badamy i analizujemy szeroko rozumian? problematyk? przedmiotu zw?aszcza w odniesieniu do krajów Wspólnoty Niepodleg?ych Pa?stw. W przeciwie?stwie do innych organizacji i rz?dów nie promujemy i nie preferujemy okre?lonych systemów politycznych kosztem innych, lecz staramy si? obiektywnie zrozumie? mechanizmy dzia?ania problematyki sprawowania w?adzy w ka?dych warunkach, bez narzucania okre?lonej wizji i baga?u kulturowego.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.