Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Miasta Regiony > Mazowieckie


Wpisy
Sort By :
1. Suchy lód na wesela
Sklep internetowy zajmuj?cy si? sprzeda?? on-line granulatu suchego lodu luzem lub w zestawach zaopatruje firmy oraz odbiorców indywidualnych. Gotowe zestawy suchego lodu dostarczane s? w ci?gu 24 godzin pod wskazany adres. Dostawy suchego lodu realizowane s? po wype?nieniu formularza zamówie? oraz op?aceniu wybranego zestawu do godziny 15:00. Zestawy suchego lodu o zawarto?ci 30 kilogramów s? bardzo cz?sto kupowane przez firmy zajmuj?ce si? organizowaniem wesela dla m?odej pary. Pierwszy taniec w chmurze dwutlenku w?gla jest obecnie bardzo modny. Do wytworzenia ci??kiego dymu wykorzystywany jest granulat suchego lodu fi 16 milimetrów. Mniejsze zestawy o zawarto?ci 4 kilogramów suchego lodu kupowane s? przed weekendami na domowe imprezy typu domówki. W?a?ciwo?ci suchego lodu wykorzystywane s? do sch?adzania drinków lub wywo?ania efektów specjalnych. Granulat suchego lodu mo?na równie? kupi? na miejscu z magazynu który mie?ci si? w Raszynie. Dostarczamy równie? suchy lód w soboty po wcze?niejszej rezerwacji godziny i dnia dostarczenia przesy?ki. Przesy?ki z suchym lodem dostarczane s? za po?rednictwem firmy kurierskiej.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 25, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

2. Dobry lakiernik z Warszawy
Jeste?my firm? z du?ym do?wiadczeniem w zakresie prowadzenia prac blacharskich i lakierniczych. Oferujemy us?ugi wykonywane przez fachowców- mi?dzy innymi w naszym zespole jest blacharz i lakiernik, którzy maj? spore do?wiadczenie w zawodzie. Stawiamy na dobrej jako?ci sprz?t oraz materia?y pomocnicze, dzi?ki czemu prace mog? by? wykonane nie tylko szybko, ale przede wszystkim dok?adnie.
Zdajemy sobie spraw?, jak wa?na dla klienta jest rzetelno?? firmy, dlatego gwarantujemy, ?e us?uga realizowana jest zgodnie z wszystkim standardami.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 27, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Serwis samochodowy Warszawa
Ka?dy posiadacz samochodu doskonale wie, ?e nawet najdro?sze i najwy?szej jako?ci auto czasem szwankuje. Tym samym nieodzown? pomoc ?wiadczy nam mechanik Warszawa. W swoim warsztacie samochodowym zadba on o to, aby nasz samochód zawsze by? sprawny, bezpieczny i nie przysparza? nam k?opotów. Oferta Warsztatu Samochodowego jest ogromna i ka?dy mo?e liczy? tutaj na napraw? mechaniczn?. Bez wzgl?du na to czy chcesz wymieni? rozrz?d, opony, sprz?g?o, naprawi? silnik mechanik pomo?e Ci w ka?dej sytuacji. W tym miejscu serwis samochodowy z Warszawy cieszy si? najwy?sz? jako?ci? i zaufaniem wszystkich klientów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 6, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Psycholog biznesu
Szukasz pracy jako psycholog biznesu? A mo?e ju? pracujesz w tym zawodzie i szukasz inspiracji do motywacji pracowników? Na naszym blogu przeczytasz artyku?y zwi?zane z motywacj?, psychologi? sprzeda?y. Znajdziesz tu filmy motywacyjne i cytaty motywacyjne, które mo?esz wykorzysta? w codziennej pracy psychologa biznesu. Serdecznie zapraszamy na naszego bloga, który pisany jest przez pasjonatów.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 6, 2017 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. pub7 - posi?ki dla wycieczek Warszawa
D?ugotrwa?e zwiedzanie wzmaga apetyt. Ka?dy organizator wycieczki powinien zabra? o posi?ki dla wycieczek Warszawa. Suchy prowiant nie jest rozwi?zaniem na ca?y dzie?. Pub7 specjalizuje si? w?a?nie w takich us?ugach i tanie obiady dla wycieczek w Warszawie nie stanowi? ?adnego problemu. Bogate do?wiadczenie pozwala na sprawn? obs?ug? nawet du?ych grup osób z którymi nie radz? sobie typowe bary. Smaczne obiady dla wycieczek Warszawa to nie lada wyzwanie, poniewa? wymaga podania prawie jednocze?nie kilkunastu da?. Wszystkie musz? by? tej samej, wysokiej jako?ci oraz oczywi?cie ciep?e. Jedzenie dla wycieczek szkolnych w Warszawie musi by? równie? po?ywne. Nasze dania nie maj? nic wspólnego z fast foodami i stanowi? pe?nowarto?ciowe posi?ki zawieraj?ce zup?, drugie danie oraz napój.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 13, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. Regeneracja turbospr??arek Warszawa
Oferta tej firmy obejmuje profesjonaln? regeneracj? turbospr??arek w Warszawie. Prezentowany warsztat zatrudnia wykwalifikowanych i do?wiadczonych fachowców korzystaj?cych ze specjalistycznego zaplecza technicznego. Takie atuty przek?adaj? si? na najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug. Prezentowana firma oferuje ca?oroczn? gwarancj? na wykonywane przez siebie zlecenia. Oprócz standardowych us?ug z zakresu regeneracji, oferowane s? bardziej skomplikowane naprawy turbospr??arek, dzi?ki którym mo?na unikn?? konieczno?ci wymiany elementu na nowy.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 22, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Awaryjne otwieranie samochodów
Zajmujemy si? awaryjnym otwieraniem samochodów, mieszka? i sejfów na terenie stolicy i okolic. Do otwarcia aut stosujemy tylko profesjonalne i bezpieczne narz?dzia, które nie uszkodz? twojego pojazdu. Otwieramy sejfy na zamek kluczowy, szyfrowy i elektroniczny. Jeste?my dost?pni 24h na dob?, nawet w ?wi?ta pod nr tel. 788-05-06-07.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 24, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Fotobudka Radom - Facebox
Fotobudka Radom to wyj?tkowa kabina, która przeznaczona jest do robienia zdj?? typu selfie. To idealne rozwi?zanie na Twoje wesele, bal oraz ka?da uroczysto?? czy imprez? na której chcesz sprawi? niezapomniana atrakcj? z pami?tkami dla swoich go?ci. Fotobudka w roku 2015 by?a najcz??ciej wybieran? atrakcj? na wesela. Zach?camy do zapoznania si? z ofert? na naszej stronie internetowej oraz do kontaktu z nami.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. ocs.pl transport dedykowany
Realizuj?c transport drogowy dla firm zapewniamy równie? transport dedykowany dla produktów ?ywno?ciowych, które s? wra?liwe na zmiany temperatury. W sezonie letnim realizujemy transport dedykowany lodów w województwie mazowieckim, mro?onek, soków i innych. Transport dedykowanym samochodem typu ch?odnia lub izoterma to odbiór osobisty towarów z punku za?adunkowego oraz dostarczenie przesy?ki w wyznaczonym czasie. Transport odbywa? si? mo?e w opakowaniach do transportu lub na paletach oraz luzem. Dysponujemy w?asnymi pakowniami dla produktów nietrwa?ych typu stryrobox, które utrzymuj? sta?? temperatur? przez d?ugi czas. Transport ?ywno?ci w kontrolowanej temperaturze jest w tym momencie priorytetowym zadaniem. Transport dedykowany realizowany mo?e by? w stanie g??bokiego zamro?enia w temperaturze od - 65°C do - 85°C.
0 °C do - 18 °C dla produktów mro?onych lub sch?odzonych +2 °C do +8 °C oraz +15 °C do + 25 °C. Transport drobnicowy dla firm realizowany mo?e by? równie? do wspólnoty krajów Unii Europejskiej. Mi?dzynarodowy transport drogowy realizowany jest równie? samochodami o wi?kszym tona?u.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 2

Member Reviews Visitor Ratings

10. Warszawa Modlin - wypozyczalnia-samochodow.waw.pl
Chc?c wypo?yczy? samochód w warszawie na lotnisku Modlin, nie musisz si? ju? rozgl?da?. Posiadamy w?a?nie w tym miejscu swój punkt wynajmu aut. Korzystaj?c z okazji, ?e rozpocz?li?my wspó?prac? z naprawd? du?? ogólnopolsk? wypo?yczalni? samochodów, która ma zlokalizowane punkty na terenie ca?ego naszego kraju wprowadzili?my du?o nowych udogodnie? oraz zni?ek dla naszych klientów. Poza najni?szymi cenami wynajmu samochodów proponujemy wynajem samochodów d?ugoterminowo z mo?liwo?ci? negocjacji ceny, a tak?e brak limitu kilometrów oraz brak kaucji podczas wynajmu auta. Je?li poszukujesz taniej i dobrej wypo?yczalni zerknij na nasza ofert? floty samochodów i mo?esz ?mia?o porówna? nas z innymi firmami. zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 6, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.