Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Miasta Regiony > ?ódzkie


Wpisy
Sort By :
1. Izolacja pozioma, pionowa ?cian, muru
Akma Polska - wykonawca us?ug budowlanych takich jak: izolacja pozioma, pionowa ?cian, muru, osuszanie ?cian fundamentowych czy hydroizolacja zaprasza do kontaktu. Akma jest tak?e dystrybutorem materia?ów budowlanych, które stosuje si? przy wykonywaniu us?ug takich jak osuszanie murów, izolacja pozioma, pionowa ?cian, muru, osuszanie ?cian - zajrzyj na stron? www i poznaj pe?n? ofert?!

Kategoria:

Data wpisu: Jul 9, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Wiadomo?ci ?ódzkie :: Aktualno?ci kulturalne i sportowe
Je?li uwielbiasz by? na bie??co z wszystkimi wiadomo?ciami z lodzi to na pewno warto skorzysta? z naszego serwisu, w którym zamieszczamy najaktualniejsze wiadomo?ci z ?odzi. W naszym serwisie poruszamy tematy z ró?norodnych dziedzin ?ycia, dlatego na pewno znajdziecie intersuj?cy was temat. Na pewno w naszym serwisie mo?na znale?? bardzo wiele informacji dotycz?cych biznesu. Opowiadamy o bardzo wa?nych nieruchomo?ciach w ?odzi, a tak?e zamieszczamy ró?norodne oferty pracy czy te? mówimy o nowo powstaj?cych firmach.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Zas?ony panelowe, rolety, ?aluzje
Wiele osób zastanawia si? nad wyborem ?aluzji drewnianych lub aluminiowych. Nie mog?c si? zdecydowa? na jedne, warto dowiedzie? si?, które s? praktyczniejsze i sprawdz? si? lepiej w pomieszczeniu.

?aluzje drewniane s? wykonane z egzotycznego drewna Baswood lub Abachi, rzadziej z prasowanego bambusa. S? eleganckie, trwa?e, gdy? pomalowane lakierem, s? odporne na promieniowanie s?oneczne. Zalet? ?aluzji drewnianych jest niew?tpliwie ich oryginalny wygl?d. Pasuj? one do eleganckich wn?trz, dzi?ki czemu podkre?l? wygl?d pomieszczenia.

Aluminiowe ?aluzje s? wykonane ze stali i aluminium, dodatkowo lakierowane i odporne na rdz?. S? doskona?ym wyborem do wilgotnych pomieszcze? typu ?azienka. Szeroka gama kolorystyczna dost?pna w sklepie Adan Rolety pozwala wybra? takie ?aluzje aluminiowe, które najbardziej b?d? pasowa?y do wystroju wn?trz. Ponadto, ?aluzje aluminiowe mo?na obklei? drewnopodobn? ta?m? i stworzy? sobie doskona?? alternatyw? dla tych drewnianych.

W zale?no?ci od potrzeb i oczekiwa?, warto wybra? ?aluzje aluminiowe lub drewniane od zaufanego sprzedawcy. W sklepie Adan Rolety dost?pnych jest wiele rodzajów ?aluzji, a tak?e rolet doskona?ej jako?ci.

Zapraszamy do zakupów.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 18, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Fotografia produktów ?ód?
Przy fotografowaniu produktów nale?y pami?ta? o odpowiednim o?wietleniu, ustawieniu t?a oraz dobrym u?o?eniu produktów. Fotografia produktowa to niew?tpliwie równie? sztuka, która wymaga wielkich umiej?tno?ci. W studiu fotograficznym Fotoproduktowania w ?odzi, wykonuje si? doskona?e zdj?cia produktów typu ubrania, obuwie i przedmioty domowe, które s? fotografowane z u?yciem profesjonalnego sprz?tu i o?wietlenia.

Fotoproduktownia oferuje wykonanie obrotowych zdj?? 360 stopni, które sprawdzaj? si? idealnie do obuwia oraz innych produktów, które nale?y przedstawi? z ka?dej strony, ukazuj?c ich najdrobniejsze detale. Dzi?ki obrotowym zdj?ciom 360 stopni, produkt mo?na dok?adnie zobaczy? i oceni?. Ponadto, w Fotoproduktowni zdj?cia produktów s? wykonywane tak, aby ukazywa?y rzeczywiste kolory i rozmiar produktów.

Serdecznie zapraszamy na stron? studia fotograficznego z ?odzi, w którym wykonuje si? fotografie produktów do sklepów internetowych oraz na aukcje. Polecamy skorzysta? z obrotowych zdj??, które s? nowoczesn? metod? zaprezentowania produktu w sklepie online.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 17, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Specjalista od chorób oczu ?ód?
Salon okulistyczny z ?odzi, funkcjonuj?cy pod nazw? Oczyvista, zaprasza do zapoznania si? z pe?n? ofert? us?ug, wykonywanych przez specjalist? od okulistyki oraz lekarza neurologa. W gabinecie okulistycznym Oczyvista, diagnozuje si? i podejmuje leczenia zapalenia b?ony naczyniowej oka, za?my, jaskry, schorze? siatkówki, wad refrakcji, a tak?e komputerowego badania wzroku, badania pola widzenia, czy te? zabiegu p?ukania kana?ów nosowo-?zowych.

Z zakresu neurologii, gabinet Oczyvista oferuje leczenie choroby Parkinsona, chorób uk?adu nerwowo-mi??niowego oraz cz?stych bóli g?owy, czy kr?gos?upa. Wykwalifikowana kadra pracowników zapewnia kompleksow? pomoc, a tak?e mi?? obs?ug? i szybkie terminy realizacji wizyty.

W gabinecie okulistycznym Oczyvista, powsta? tak?e salon optyczny, gdzie mo?na natychmiastowy zakupi? okulary korekcyjne dla siebie lub swojego dziecka. Oprócz wykonania okresowych bada? wzroku lub bada? niezb?dnych do pracy, salon optyczny zapewnia dobór odpowiednich okularów korekcyjnych, które zakupi? Pa?stwo w niezwykle korzystnych cenach.

Zapraszamy do gabinetu Oczyvista z ?odzi, w celu skorzystania z pomocy lekarza okulisty i neurologa z do?wiadczeniem i profesjonalnym podej?ciem do pacjenta.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 20, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Kotwienie ?cian - Brutt Saver
W konstrukcjach murowanych i nie tylko, cz?sto zdarzaj? si? rysy, p?kni?cia i dziury, które wygl?daj? nieestetycznie i zagra?aj? bezpiecze?stwu. Budynek, na którym pojawi?y si? p?kni?cia, powinien by? szybko zreperowany, aby zapobiec dalszemu zniszczeniu. Skuteczne rozwi?zanie oferuje firma PiRys z ?odzi, która wykonuje kotwienie ?cian za pomoc? niemieckiej metody Brutt Saver.

W technologii Brutt Saver zabezpieczenie uzyskuje si? dzi?ki zamontowaniu w otworach i bruzdach ?ciany, specjalnych nierdzewnych pr?tów i zaprawy tixotropowej. Zaprawa ta nie tylko wype?nia szczelin?, ale tak?e ??czy p?kni?cie i wzmacnia ?cian?. Kotwienie pozwala na uzyskanie ponownie estetycznego efektu.

Firma Brutt Saver zapewnia napraw? oraz wzmocnienie murów i ?cian obiektów historycznych, budynków mieszkalnych, napraw? konstrukcji mostowych oraz rekonstrukcj? uszkodzonych budynków.

Zszywanie p?kni??, czyli kotwienie ich pozwala na wzmocnienie ?ciany i ochron? przed dalszym uszkodzeniem, które mog?oby naruszy? powa?nie konstrukcj?. Pr?ty ze stali austenitycznej, które wykorzystywane s? do metody Brutt Saver, s? solidne, trwa?e i odporne na warunki atmosferyczne, dzi?ki czemu daj? zadowalaj?cy efekt.

Firma PiRys z ?odzi oferuje ta i wiele innych us?ug budowlanych. Zapraszamy do kontaktu.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 3, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Niszczenie dysków - Utylizacja komputerów
Na rynku wci?? dost?pne s? nowe modele komputerów, laptopów i innych sprz?tów elektronicznych. Wi??e si? z tym fakt, i? coraz wi?cej zu?ytych komputerów oraz sprz?tów, które przesta?y dzia?a?, trafia na ?mietnik. Aby zadba? o ?rodowisko oraz bezpiecze?stwo wokó? nas, warto pomy?le? nad recyklingiem i utylizacj? zu?ytego sprz?tu.

Z niedzia?aj?cej ju? elektroniki mo?na pozyska? stal, metal, mied?, aluminium i wiele wi?cej. Warto równie? wiedzie?, co mo?e si? przedosta? z odpadów, które s? nieodpowiednio usuni?te z naszego domu lub biura. W elektronice znajduje si? o?ów oraz halogenki, które mog? mie? gro?ny wp?yw na ?rodowisko, czyli zanieczyszczenie gleby lub wody.

Dora Plus oferuje recykling sprz?tu elektronicznego oraz komputerów, które s? ju? zu?yte i nie nadaj? si? do pracy. Dora Plus to firma, która dzia?a na rynku od wielu lat, zapewniaj?c profesjonalne us?ugi, które kierowane s? szczególnie do niedetalicznych klientów.

W ramach swojej oferty Dora Plus oferuje demagnetyzacj? no?ników danych, recykling elektroniki i elektryki, recykling ga?nic i proszku ga?niczego, a tak?e utylizacja komputerów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z us?ug firmy Dora Plus, która zapewnia osobisty odbiór zu?ytego sprz?tu.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 25, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Domowe stacje uzdatniania wody
Wiod?cy, polski producent filtrów do wody, systemów centralnego odkurzania oraz uzdatniania wody, zach?ca do zapoznania si? z ofert? swojego sklepu. USTM oferuje filtry mechaniczne, zmi?kczaj?ce i wiele wi?cej.

Wieloletnie do?wiadczenie sprawia, ?e producent USTM oferuje wy??cznie sprawdzone produkty, które przydatne s? w ka?dym domu. Filtry do wody s? niezwykle wa?ne, gdy chcemy cieszy? si? czyst?, zmi?kczon? wod?, a tak?e zadba? o nasz? skór?.
Twarda woda dzia?a ?le nie tylko na nasze zdrowie, ale tak?e skór?, któr? przesusza. Wystarczy zakupi? filtr do wody i mie? w domu wod? zdatn? do picia oraz do mycia.

USTM wci?? poszerza swój asortyment o nowe, najwy?szej jako?ci produkty. W ofercie znajduj? si? obecnie równie? systemy centralnego odkurzania, które s? przyjazne alergikom. To sposób na pozbycie si? brudu i kurzu równie? tego, który unosi si? w powietrzu. Oczyszczone powietrze oznacza mniej problemów dla alergików. System centralnego odkurzania dzia?a cicho, zatem mo?na u?ywa? go o ka?dej porze.

USTM jako producent zapewnia tak?e wsparcie klientów, którzy decyduj? si? na zakup filtrów, systemów centralnego odkurzania lub uzdatniaczy wody. Wykwalifikowana kadra pracowników oferuje pomoc i odpowiedzi na ka?de z nurtuj?cych pyta?.

Zapraszamy do zakupów.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 25, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Przewozy turystyczne - Wynajem autokarów Warszawa
Je?li poszukuj? Pa?stwo profesjonalnej, licencjonowanej firmy, która w swojej ofercie posiada wynajem autokarów oraz busów, warto zapozna? si? z us?ugami, które ?wiadczy firma przewozowa Plus Tour z ?odzi.

Dzia?aj?ca od 2003 roku firma, oferuje nie tylko wynajem autokarów, ale tak?e przewozy osób na terenie ca?ej Polski i za granic?. Plus Tour cechuje si? przede wszystkim wysok? jako?ci? ?wiadczonych us?ug, Flota, któr? posiada firma, jest bezpieczna, regularnie kontrolowana, o podwy?szonym standardzie, aby klienci mogli w komfortowych warunkach podró?owa? z jednego punktu do drugiego.

Plus Tour jako jedna z nielicznych firm posiada licencj? na przewozy osób zarówno autokarami, busami, Vanami i samochodami osobowymi. Do?wiadczenie w bran?y, profesjonalizm i wykwalifikowana kadra kierowców, którzy zapewniaj? opiek? podczas podró?y, to dodatkowe zalety korzystania z us?ug firmy transportowej.

Wynajem autokarów mo?liwy jest zarówno przez osoby indywidualne, jak i biura podró?y, szko?y, banki i firmy, które szukaj? pojazdów na okazje typu wycieczki, podró?e pracownicze, wesela, szkolne wycieczki dla dzieci i tym podobne.

Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? Plus Tour.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Brama balonowa ?ód?
Bramy z balonów to jedna z oferowanych przez nas dekoracji, która w wyj?tkowy sposób uatrakcyjni otwarcie nowego lokalu czy te? b?dzie ozdob? na prywatnej imprezie urodzinowej. Wykonujemy nasze bramy balonowe jedynie z wysokiej jako?ci materia?ów. Zapewniamy klientom dowóz naszych dekoracji pod wskazany adres. W ofercie dost?pn? s? równie? balony cyfry, balony zwierzaki, wielkie pud?a wype?nione balonami i wiele innych form dekoracyjnych z tego materia?u. Przyk?adowe realizacje mo?na obejrze? na stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 13, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.