Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Miasta Regiony > Lubuskie


Wpisy
Sort By :
1. proSELF Pracownia Rozwoju Osobistego i Terapii Psychodynamicznej
Tworzymy bezpieczn? przestrzeni, gdzie mo?na do?wiadczy? swojego potencja?u. Psychoterapia, kursyi szkolenia identyfikowane s? przez nas z misj? wsparcia i towarzyszenia drugiemu cz?owiekowi w procesie zmian i jego rozwoju.

Wspieramy rozwój, którego miar? s? zaanga?owanie i motywacja. Pragniemy, by osoby pracuj?ce z nami indywidualnie i w grupie, mog?y do?wiadczy? i rozwija? w?asn?, unikatow? sfer? "self".

Jeste?my po to, aby da? mo?liwo?? odnalezienia ?ród?a si?y i wewn?trznej sprawczo?ci. Równie? po to, aby móc przyjrze? si? barierom i wspólnie wyznaczy? azymut i kierunek, w którym rozwija? si? b?dzie poczucie stabilno?ci, si?y i odpr??enia. Po to, by w pe?ni prze?ywa? smak w?asnego ?ycia.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 4, 2015 Odwiedzin: 4 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Kancelaria Radcy Prawnego Oskar H?adki
Kancelaria Radcy Prawnego Oskar H?adki to profesjonalizm i lata do?wiadczenia w walce o prawa swoich Klientów. Bez wzgl?du na fakt, czy chodzi o sprawy spadkowe, odszkodowania, rozwód czy te? prawo pracy - nasza Kancelaria Adwokacka udzieli Pa?stwu wsparcia prawnego, popartego bogatym do?wiadczeniem. W przypadku spraw o odszkodowanie, zapoznanie si? ze spraw? nie obci??one jest kosztami konsultacyjnymi. Dla u?atwienia oferujemy równie? porady prawne online, wystarczy skorzysta? z odpowiedniego formularza na stronie Kancelarii. Dzi?ki temu otrzymacie Pa?stwo profesjonalna porad? prawn? bez wychodzenia z domu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Edward Nyka - hydraulik Gorzów Wielkopolski
Hydraulik jest wspó?cze?nie jednym z najbardziej poszukiwanych fachowców. Zajmuje si? przede wszystkim monta?em, ??czeniem rur wodno-kanalizacyjnych, montowaniem wszelkich urz?dze? sanitarnych, no i oczywi?cie s?u?y pomoc? w niespodziewanych awariach. Ka?dy z nas kto budowa? dom lub remontowa? mieszkanie doskonale zdaje sobie spraw?, ?e bez fachowej pomocy hydraulika nasza ?azienka i kuchnia nie spe?ni? swoich podstawowych funkcji. Hydraulik k?adzie rury przyprowadzaj?ce wod? i odprowadzaj?ce ?cieki, zajmuje si? montowaniem tzw. bia?ego sanitariatu, czyli wanny, brodzika, zlewu, sedesu. Od jego fachowej wiedzy zale?y, czy wszystkie urz?dzenia hydrauliczne b?d? dobrze funkcjonowa?y i czy w domu nie dojdzie do awarii.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Psycholog sportu Gorzów
Zapraszamy na trening mózgu za pomoc? najnowocze?niejszej metody Biofeedback, która to zosta?a stworzona dla astronautów przez Nasa w USA. Obecnie stosuje si? j? tak?e w Europie Zachodniej jak i Wschodniej. Metoda Biofeedback pomaga zwi?kszy? kreatywno??, pr?tko?? my?lenia a tak?e polepsza pami?? cz?owieka. Pozwala tak?e pomniejszy? stres, polepszy? samopoczucie oraz u?atwia odbywanie szybkiego i efektywnego relaksu. W gabinecie Psycho Komfort maj? Pa?stwo mo?liwo?? nauki umiej?tno?ci psychologicznych dla osób w ka?dy przedziale wiekowym przy u?yciu najnowocze?niejszej aparatury Biofeedback EEG.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Nieruchomo?ci Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski to ciekawe miasto, zach?ca swoim po?o?eniem, du?? ilo?ci? jezior oraz przede wszystkim tanimi nieruchomo?ciami, które z ?atwo?ci? mo?na naby? dzi?ki firmie eDOM Nieruchomo?ci z siedzib? przy ulicy Kosynierów Gdy?skich 109. Dzi?ki nam znajdziesz najlepsze nieruchomo?ci w mie?cie za przyst?pn? cen?. Na stronie firmowej co dziennie dodajemy nowe oferty z Gorzowa Wielkopolskiego oraz okolic. Blisko?? granicy zachodniej, idealne po?o?enie - stosunkowo blisko nad morze oraz zimowe szale?stwo na nartach sprawia, ?e miasto Gorzów Wlkp jest ciekaw? propozycj? do zamieszkania. Wejd? na stron? i przekonaj si? sam www.edom-nieruchomosci.pl

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Klimatyzacja Gorzów
Firma Technikinstal dzia?a na rynku od wielu lat, dzi?ki czemu posiada du?e do?wiadczenie w sprzeda?y oraz monta?u klimatyzacji i wentylacji do ka?dego rodzaju pomieszczenia. Firma posiada swój oddzia? w Gorzowie Wielkopolskim a jej obszar dzia?ania to województwo Lubuskie oraz Wielkopolska a tak?e Zachodniopomorskie. Posiada niezb?dne uprawnienia i kadr? techniczn? do wykonawstwa instalacji wentylacyjnej ch?odniczej. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? szerok? ofert?. Nasza firma dzia?a na terenie województwa Lubuskiego a odzia? g?ównych mie?ci si? w Gorzowie Wielkopolskim w Watralu. Skontaktuj si? z nami je?li masz pytanie odno?nie urz?dze? klimatyzacji, nasz konsultant udzieli Tobie wyczerpuj?cych informacji odno?nie cen i rodzajów oferowanych przez nas klimatyzacji czy te? urz?dze? wentylacyjnych.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Vitalya Spa - sauny Zielona Góra
Chc?c by? pi?kny, dok?adasz wszelkich stara?, a?eby zachowa? jak naj?adniejszy wygl?d. Natomiast nie w ka?dej sytuacji pi?kno i zdrowie idzie w parze. Je?li chcesz zachowa? zdrowie i pi?kno, a przy tym odpocz??, to zapraszamy serdecznie do nas, do Vitalya Spa. W usytuowanym w Zielonej Górze kompleksie wypoczniesz oraz b?dziesz móg? zadba? o osobisty wygl?d. W zale?no?ci od wyboru, w Vitalya Spa b?dziesz móg? skorzysta? z wypoczynku w jednej z saun, zakosztowa? jednego z zabiegów kosmetycznych, lub zrelaksowa? si? w trakcie masa?u. Przyjemna obs?uga i specjalistycznie przeszkolona kadra pozwol? Tobie zapomnie? o trudno?ciach dnia codziennego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nasw Vitalya Spa!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Prawo jazdy Radom
Zatrudniamy do?wiadczon? kadr? wyk?adowców i instruktorów. Dzi?ki temu jeste?my najlepsi, je?li chodzi o statystyki zdawalno?ci, co potwierdzaj? oficjalne dane Urz?du Miasta Radom. Niestety jak to w ?yciu bywa jako?? musi kosztowa?. Uwa?amy, ?e nie mo?na obni?a? ceny szkolenia kosztem jej jako?ci. Pami?taj, i? oszcz?dzaj?c par? z?otych oszcz?dzasz na swoich umiej?tno?ciach, na zdrowiu i ?yciu swoim oraz innych.Warto zastanowi? si? nad tym czy taka zgubna oszcz?dno?? na pewno si? op?aca.Pami?taj, i? oszcz?dzaj?c par? z?otych oszcz?dzasz na swoich umiej?tno?ciach, na zdrowiu i ?yciu swoim oraz innych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Mezoterapia Gorzów
Pi?kny wygl?d skóry to droga do sukcesu, zarówno w ?yciu prywatnym, jak i zawodowym! Pi?kna fryzura za? to pe?nia szcz??cia i zadowolenia! Kosmetyka twarzy to nie tylko piel?gnacja domowa, ale przede wszystkim piel?gnacja w salonie kosmetycznym, gdzie stosowane s? kosmetyki najlepszej jako?ci, sprawdzonych marek i o wysokiej skuteczno?ci dzia?ania.Twoja skóra ze wzgl?du na swoj? wyj?tkowo?? i niepowtarzalno?? wymaga dobrej, troskliwej i skutecznej piel?gnacji, gdy? jest Twoj? wizytówk? na ca?e ?ycie!Kosmetyka twarzy to nie tylko piel?gnacja domowa, ale przede wszystkim piel?gnacja w salonie kosmetycznym, gdzie stosowane.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Eugeniusz Choda?, Kapitan ?eglugi Wielkiej
Moj? wiedz?, zaanga?owanie, ?yciowe do?wiadczenie i serce chc? po?wi?ci? pracy dla dobra mieszka?ców ?agania, Ziemi Lubuskiej i mojej ojczyzny Polski.

Urodzi?em si? 1 stycznia 1955 r. w Gozdnicy, gdzie mieszka?em 4 lata. Od 51 lat moim domem jest ?aga?. Tutaj sko?czy?em Liceum Ogólnokszta?c?ce w 1974r. Wielka ch?? poznania ?wiata zamkni?tego dla normalnego obywatela w okresie g??bokiego komunizmu sk?oni?a mnie do studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie. Po jej uko?czeniu rozpocz??em moj? przygod? z morzem, która trwa do dnia dzisiejszego. Od lat 15 jestem Kapitanem ?eglugi Wielkiej. Op?yn??em kul? ziemsk? kilkukrotnie, ale zawsze wraca?em i wracam do mojej ma?ej ojczyzny – ?agania. Ostatni? kadencj? pe?ni? zaszczytn? funkcj? radnego Gminy Miejskiej ?aga?. Moja ?ona Krystyna urodzi?a mi dwójk? wspania?ych synów, a starszy zrobi? mnie szcz??liwym dziadkiem. M?odszy syn kszta?ci si? jednocze?nie na trzech renomowanych uczelniach. Starszy poszed? w moje ?lady i pracuje w dalekiej Malezji na wie?ach wiertniczych.

Kapitan ?eglugi Wielkiej
EUGENIUSZ CHODA?

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 14 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.