Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Miasta Regiony > Kujawsko-pomorskie


Wpisy
Sort By :
1. Stopy aluminiowe w g?skach PK Met
Firma PK MET produkuje niezawodne i sprawdzone wyroby z aluminium, które s? te? odporne na wysok? temperatur? i korozj?. Hurtownia metali nie?elaznych w ofercie posiada mi?dzy innymi: kszta?towniki aluminiowe, pr?ty, profile aluminiowe, k?towniki, a tak?e wysokiej jako?ci blachy nierdzewne i kwasoodporne. Ponadto firma dostarcza ró?nych rozwi?za? w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb klienta. W celu omówienia szczegó?ów zakupów mo?na skontaktowa? si? z przedstawicielami firmy zarówno mailowo jak i telefonicznie.

Kategoria:

Data wpisu: May 22, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Usati.pl - hurtownia outlet TOP SECRET TROLL
Hurtownia odzie?y u?ywanej i outlet Usati.pl dzia?a od 2008 roku. Oferujemy w?osk? sortowan? odzie? u?ywan?, now? odzie? z metkami outlet polskich firm TOP SECRET i TROLL, oryginalny niesort D2D z Mediolanu oraz wiele innych niepowtarzalnych pozycji asortymentowych. Naszymi klientami s? sklepy second hand (ciucholandy) oraz hurtownie odzie?owe.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 6, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. kolczyki dla trzody
Od 2004 roku zajmujemy si? doradztwem rolniczym i dystrybucj? kolczyków oraz identyfikatorów dla zwierz?t hodowlanych w wielu powiatach centralnej i pó?nocnej Polski.

Obecnie spe?niaj?c oczekiwania hodowców rozszerzyli?my swoja dzia?alno?? w kilku powiatach o asortyment zootechniczno-weterynaryjny, jak i do produkcji rolnej.
Staramy si?, by nasze towary by?y atrakcyjne cenowo zarówno w naszych punktach sprzeda?y jak i sprzeda?y wysy?kowej. Wyposa?amy równie? kompleksowo budynki inwentarskie.

Zapraszamy Panstwa do wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 21, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Poradnie dla Ma??e?stw Si?a Pojednania
Poradnie dla Ma??e?stw chc?cych ?y? wyj?tkowo Si?a Pojednania- www. silapojednania.pl.

W ramach Poradni Si?a Pojednania dzia?a równie? Poradnia Przedma??e?ska.

Gabinety w Toruniu i Krakowie. Mo?liwo?ci spotka? na specjalne zamówienie w innych lokalizacjach.

Podczas spotka? wspólnie zrywamy kajdany. Burzymy mury i budujemy mosty. Odbudowujemy. Leczymy nawet najtrudniejsze rany.

Wyj?tkowo elastyczne podej?cia, dobrane dla ka?dej pary indywidualnie.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 23, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Fabryka Prezentów
Zabawa na ?wie?ym powietrzu sprawia dziecku ogromnie du?o satysfakcji, daje poczucie si?y, zadowolenia z w?asnej sprawno?ci. A je?li w dodatku dziecko us?yszy od mamy, ojca lub babci zach?t? i uznanie, b?dzie stara?o si? uzyska? jeszcze lepsze rezultaty, ?eby sprawi? im rado??, zas?u?y? na pochwa?? i zyska? prze?wiadczenie: umiem co? dobrze. My, w Fabryce wiemy, jak wa?ny jest ruch na ?wie?ym powietrzu, dlatego przygotowali?my dla dzieci nowoczesny plac zabaw.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 6, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

6. Psycholog Beata Za?ucka-Gosk Gdynia
Aby dobrze czu? si? w swojej skórze, nale?a?oby po prostu si? zaakceptowa?. Mo?na to osi?gn??. Psycholog Beata Go??biowska pomaga w tym swoim pacjentom. Uczy, jak mo?na zaakceptowa? pewne rzeczy. Pomaga odkry? pacjentom ich orientacj? i to?samo?? seksualn?. Gwarantuje przy tym dyskrecj?. Wszystkie wizyty odbywaj? si? w przytulnym gabinecie, który sprzyja powa?niejszym rozmowom. Ka?dy pacjent mo?e poczu? si? w nim jak u siebie. Dzi?ki temu z ?atwo?ci? omawia nawet najci??sze problemy i sytuacje ze swojego ?ycia. Co wi?cej, psycholog w Gdyni proponuje tak?e konsultacje wirtualne. S? one przeznaczone dla osób, które z jakich? powodów nie mog? wybra? si? na wizyt? go gabinetu w Trójmie?cie.

Pomoc Psychologa.
Psycholog uczy tego, jak tolerowa? innych, a przy tym i samego siebie. Ka?dy pacjent mo?e si? wi?c lepiej zrozumie? i zaakceptowa?. W Centrum Pomocy oferowane s? tak?e specjalne wizyty dla osób w zwi?zkach. Terapia par przynosi bardzo szybkie rezultaty. To na niej osoby w zwi?zku zapoznaj? si? ze sob? wzajemnie. Odkrywaj? swoje tajemnice, problemy i analizuj? ró?ne sytuacje. Nast?pnie wraz z pani? psycholog mog? zacz?? budowa? swój zwi?zek ca?kowicie od nowa. To zawsze przynosi bardzo dobre rezultaty.

Psycholog Beata Za?ucka-Gosk
ul. Konwaliowa 10, 81-651 Gdynia
tel: 507 621 115

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. naci?g elastyczny - EVERLIN.pl
Guma treningowa lub naci?g elastyczny to dwa z wielu produktów jakie oferuje firma EVERIN. Do?wiadczenie EVERLIN pozwala na produkowanie wysokiej jako?ci lin polipropylenowych, które potwierdza certyfikat NATO. Surowce jakie EVERIN wykorzystuje pochodz? z wysokogatunkowych produktów. Firma potwierdza, ?e praca i zaanga?owanie jak? po?wi?ca, przek?ada si? w pe?ni na satysfakcj? klientów. Zapraszamy do wspó?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Serwis komputerowy - Serwis8h.pl Bydgoszcz
Nasza firma dostarcza uniwersalne, a w szczególno?ci profesjonalne us?ugi zwi?zane z tzw. serwisem komputerowym czy pogotowiem komputerowym. Naprawiamy laptopy i komputery, czy?cimy, aktualizujemy posiadane przez U?ytkownika oprogramowanie, jak równie? wykonujemy wszystkie inne konieczne operacje, które maj? doprowadzi? do tego, aby niedzia?aj?cy sprz?t oddany w nasze r?ce zacz?? funkcjonowa? tak, jak powinien. Reperujemy i serwisujemy tak?e takie sprz?ty jak tablety i drukarki oraz urz?dzenia peryferyjne. Wiemy, ?e istotny jest obecnie szybki termin realizacji us?ugi, dlatego te? przez ca?y czas d??ymy do tego, aby powierzone nam naprawy nie przekracza?y 8 godzin roboczych. Cz?stokro? te? konsultujemy si? z naszymi zleceniodawcami, aby naprawa przebiega?a zgodnie ze stawianymi nam oczekiwaniami.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 22, 2015 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Cloud computing - Centrum danych Exea.pl
Centrum danych Exea to marka, która powsta?a, aby ?wiadczy? bezpieczne us?ugi zwi?zane z przetwarzaniem danych w technologii chmury obliczeniowej oraz oferowa? klientom optymalne ?rodowisko do rozwoju infrastruktury informatycznej.
Us?uga cloud computingu, któr? oferuje nasza serwerownia gwarantuje niezb?dn? moc obliczeniow? oraz obszerne przestrzenie dyskowe. Wyspecjalizowana kadra oraz rygorystyczna polityka gwarantuj? wysoki poziom bezpiecze?stwa danych.
Oferujemy wsparcie techniczne wykwalifikowanych pracowników na ka?dym etapie wspó?pracy. Dbamy o ci?g?y rozwój i udoskonalanie ?wiadczonych us?ug

Kategoria:

Data wpisu: Sep 28, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Maszyny do lodów - Deserlandia
Nasza firma posiada w sprzeda?y nowe oraz u?ywane maszyny do lodów. Do wyboru udost?pniamy maszyny do lodów w?oskich, ?widerków, a tak?e do produkcji jogurtu mro?onego. Urz?dzenia przez nas oferowane s? bardzo wydajne, a na wygod? ich u?ytkowania wp?ywa równie? fakt, i? posiadaj? funkcj? konserwacji. Istnieje tak?e mo?liwo?? wykorzystania w?asnej grafiki na obudowie maszyn.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 28, 2015 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.