Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > AGD RTV > Naprawa serwis


Wpisy
Sort By :
1. Cz??ci AGD
Masz w domu urz?dzenie AGD, które nie dzia?a tak, jak powinno? Zastanawiasz si? nad tym, czy warto ju? wymieni? ten sprz?t na nowy? A mo?e wolisz go naprawi?? Je?li b?dziesz zdecydowany na t? drug? opcj?, to ch?tnie Ci pomo?emy. Prowadzimy sklep z akcesoriami AGD i w asortymencie mamy wiele przydatnych cz??ci. U nas znajdziesz na przyk?ad co? do zepsutej pralki, zmywarki i lodówki. Mamy tak?e filtry do odkurzaczy i okapów. Jednym s?owem u nas zaopatrzysz si? we wszystko, co potrzebne do naprawy i eksploatacji ró?nych sprz?tów AGD. Je?li b?dziesz chcia? z?o?y? zamówienie, to wystarczy, ?e dodasz produkt do koszyka. A je?li w?ród naszej oferty nie znajdziesz nic, co b?dzie Ci potrzebne, to mo?esz doda? produkt do listy ?ycze? znajduj?cej si? na naszej stronie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ?eby jak najszybciej sprowadzi? Ci wymagan? cz???. Zosta? naszym klientem, zarejestruj u nas konto i zobacz, jakie b?dziesz mie? z tego korzy?ci. Do wspó?pracy zapraszamy firmy i klientów indywidualnych. Pragniemy Ci powiedzie?, ?e stale si? rozwijamy i poszerzamy nasz? dzia?alno??. Mamy spory zakres us?ug i ch?tnie doradzamy pod wzgl?dem doboru cz??ci zamiennych. Nasi pracownicy tworz? zgrany zespó?, panuje u nas przyjazna atmosfera, a to z kolei przek?ada si? na wspó?prac? ze wszystkimi klientami. Na ka?dym etapie zamówienia gwarantujemy profesjonaln? pomoc i jeste?my na wyci?gni?cie r?ki. Je?li na przyk?ad nie b?dziesz móg? znale?? serii urz?dzenia, to zg?o? si? do nas. Podpowiemy Ci gdzie szuka? etykiety.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 17, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Kylos-klimatyzacja
Jeste?my firm? zajmuj?c? si? monta?em jak i równie? serwisem i napraw? urz?dze? klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz pomp ciep?a.

Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny przy zachowaniu najwy?szych standardów technicznych jak i równie? estetycznych. Powy?sze us?ugi ?wiadczymy g?ównie na obszarze województwa ma?opolskiego jak i równie? na terenie województwa ?l?skiego i podkarpackiego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizji lokalnej w celu wyceny Pa?stwa inwestycji.

Kategoria:

Data wpisu: May 19, 2017 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Naprawa Pomp Wtryskowych i Wtryskiwaczy Pawlik
Pompa wtryskowa to jeden z najwa?niejszych elementów systemu wtryskowego, od jej prawid?owej pracy zale?y poprawne funkcjonowanie ca?ego systemu. Warsztaty Bosch Diesel Centrum oferuj? kompleksow? diagnostyk?, napraw? pomp wysokiego ci?nienia takich firm jak Bosch, Zexel, Denso, Delphi i Siemens.

Warsztat Naprawa Pomp Wtryskowych i Wtryskiwaczy Pawlik w Klikawie oferuje kompleksowy serwis nowoczesnych wtrysków Common Rail oraz starszego typu:
- pompy,
- wtryskiwacze,
- pompowtryskiwacze,
- denoxtronic,
- hybrydy.

Pe?na obs?uga samochodów ci??arowych, dostawczych, osobowych, innych maszyn budowlanych. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Wysy?ka ca?y kraj.

Zapraszamy do wspó?pracy.
www.jpawlik.com.pl

Kategoria:

Data wpisu: Apr 19, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Tomsad Programatory pami?ci USB
Programatory uniwersalne usb do odczytu i programowania uk?adów pami?ci serii eeprom, erpom, flash. Producent w swojej ofercie posiada kilka modeli (w zale?no?ci od wymaga?) wyposa?onych w podstawk? 48 pinow? zif z jednym ma?ym wyj?tkiem (VP290 - najta?szy programator w ofercie).Do ka?dego z wymienionych programatorów wraz z producentem przygotowali?my bardzo bogat? ofert? adapterów w obudowach sop, plcc, tqfp, bga, ebga, tsop. Bed? oficjalnym dystrybutorem zapewniamy naszym klientom wiedz? dzi?ki której jeste?my w stanie Pa?stwu pomóc przy pracy z programatorem

Kategoria:

Data wpisu: Dec 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Serwis laptopów Kraków
Mówi?c o firmie Tedenet, wskazujemy na taki aspekt, jakim jest naprawa, serwis laptopów i komputerów. W tym miejscu jednak?e chcemy wskaza? nie tylko na mo?liwo?? skorzystania z ich us?ug w formie jednorazowej, ale równie? na zasadzie sta?ej wspó?pracy. Firma Tedenet wspó?pracuje z kilkoma innymi podmiotami z bran?y informatycznej, dzi?ki czemu mo?na mówi? o pewnym wsparciu informatycznym. Sta?a wspó?praca z ró?nymi podmiotami zwi?zana jest z czyszczeniem, ogólnie poj?tym serwisem laptopów i komputerów jak równie? dokonywanie wi?kszych napraw je?li oczywi?cie zajdzie taka konieczno??. Mamy tutaj do czynienia z podmiotem, którego dzia?alno?? bez w?tpienia godna jest tego, aby j? poleci? ka?demu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 11, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. CINE PROJECT POLSKA
Wspó?pracujemy z najlepszymi firmami znanymi na ca?ym ?wiecie. Mo?emy si? pochwali? takimi partnerami jak Christie zajmuj?c? si? produkcj? projektorów cyfrowych DCI lub ERNEMANN która specjalizuje si? w wykonywaniu sprz?tu do projekcji kinowej.
Charakteryzujemy si? wysokim do?wiadczeniem oraz profesjonaln? obs?ug? klientów. Nasza firma oferuje prowadzenie serwisu wyposa?enia kinotechnicznego oraz bogaty wybór akcesoriów.

Kategoria:

Data wpisu: May 25, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Obudowy do laptopów
Nasz sklep posiada w swojej ofercie: klawiatury do laptopów, cz??ci do tabletów, laptopów, telefonów, obudowy do laptopów.
Pracujemy od pon. do pt. pomi?dzy 9:30 - 16:30.
Paczki wysy?amy codziennie od poniedzia?ku do pi?tku. Je?li zamówienie zostanie z?o?one w dniu roboczym do godz. 14 mo?e ono zosta? zrealizowane jeszcze tego samego dnia lub w momencie zaksi?gowania wp?aty na naszym koncie.
Zach?camy do skorzystania z oferty naszego sklepu.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 26, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. AIR MASTER
Nasza firma Air-master zajmuje si? sprzeda?? oraz serwisem spr??arek ?rubowych i t?okowych wi?kszo?ci marek dost?pnych na rynku polskim. W ofercie sprzeda?owej posiadamy spr??arki ?rubowe, spr??arki t?okowe, osuszacze powietrza, filtry i osprz?t, zbiorniki spr??onego powietrza i materia?y serwisowe.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 12, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. www.restartagd.pl
Restart AGD dzia?a na terenie ca?ej Polski, zajmuj?c si? napraw? zepsutego sprz?tu AGD. Mo?na u nas liczy? na to, ?e dojedziemy do Twojego domu za darmo, darmowo te? zdiagnozujemy usterk?, a pobierzemy op?at? tylko za napraw? sprz?tu, je?li si? na to zdecydujesz. Wcze?niej otrzymasz od nas wycen? naprawy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Monta? anten satelitarnych Pozna? macpol
Projektujemy mi?dzy innymi okablowanie kina domowego a równie? przeprowadzamy jego instalacj?. Pomo?emy Ci te? w instalacji sieci internetowej w domu. No i niejako na deser pozostawiamy sobie to z czego s?yniemy a wi?c Montaz anten satelitarnych Pozna?. Potwierdzeniem naszych umiej?tno?ci a te? rzetelno?ci s? kolejni zadowoleni Klienci. Istotnym elementem naszej oferty jest tak?e cena. Pomimo wysokiej jako?ci wykonywanych us?ug jest ona bardzo przyst?pna. Niejednokrotnie zdarzy?o nam si? zaskoczy? Klienta podczas rozliczania si? za wykonan? prac?. To tylko pozytywnie ?wiadczy zarówno o naszej firmie jak i podej?ciu do Klienta

Kategoria:

Data wpisu: Feb 24, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.