Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Ró?ne Inne


Kategorie

Automaty zr?czno?ciowe (1)

Opakowania prezentowe (9)

Organizacja ?lubów i wesel (32)

Pogoda (2)

Tablice rejestracyjne (2)

World (7)

Zjawiska paranormalne (9)


Wpisy
Sort By :
1. Lumel - Urz?dzenia pomiarowe
Marka Lumel dzia?a na rynku od 1954 roku. Od samego pocz?tku swojej dzia?alno?ci zajmuje si? dostarczaniem najwy?szej jako?ci aparatury pomiarowej i odlewów wysokoci?nieniowych. W jej ofercie mo?na znale?? mi?dzy innymi multimetry, multimetry cyfrowe, monta? elektroniki, rozwi?zania IOT czy inwertery solarne.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 21, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

2. Euro Grad Kraków
Firma Euro Grad z Krakowa zajmuje si? usuwaniem wgniece? w samochodach oraz rys bez lakierowania. Usuwamy wgniecenia po gradobiciu do ?rednicy ok. 6 cm i maksymalnej g??boko?ci 3 mm, a tak?e te powsta?e na skutek aktów wandalizmu, drobnych kolizji, lawin ?nie?nych itp. Maj?c na uwadze rosn?ce zapotrzebowanie na estetyczny wygl?d samochodów, rozszerzyli?my ofert? o wieloetapowe polerowanie lakieru, usuwanie drobnych zarysowa? systemem SSR oraz aplikacj? pow?ok ochronnych na lakier.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 8, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Kontenery techniczne
Prosta konstrukcja oraz sprawdzone rozwi?zania materia?owe sprawiaj?, ?e nasze kontenery techniczne nie maj? sobie równych. Ich jako?? przewy?sz? t? proponowan? przez inne firmy dzia?aj?ce w tej bran?y. Du?? zalet? naszych produktów jest mo?liwo?? ich indywidualnego dopasowania. Dzi?ki temu, masz pewno??, ?e wspó?praca z kan-bud przyniesie Ci pe?n? satysfakcj?. Je?li jeste? zainteresowany kontenerami lub innymi obiektami technicznymi, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 16, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

4. Nagrobki granitowe, marmurowe i konglomeratowe
Nagrobki wykonane z marmuru, konglomeratu i granitu znajduj? si? w ofercie firmy PPHU Sati, która wykonuje je z u?yciem najnowocze?niejszych technologii oraz przy wspó?pracy z wykwalifikowan? kadr?.
Ka?dy klient w naszej firmie traktowany jest profesjonalnie o czym ?wiadcz? wspó?prace z firmami z Niemiec, Czech, S?owacji czy Norwegii.
Dla nas najwa?niejsz? warto?ci? jest zadowolony klient.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 7, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Awaryjne Otwieranie Aut Gorzów Wlkp.
Nasza ekipa sk?ada si? z grupy specjalistów od awaryjnego otwierania zamków. Posiadamy bardzo du?e do?wiadczenie nabyte przez wiele lat dzia?alno?ci. Pomogli?my tysi?com ludzi którym zatrzasn??y si? drzwi, zgubili klucze czy zaci??y si? im zamki.
My zawsze jeste?my przygotowani na ró?ne okoliczno?ci – na samochodzie zawsze mamy nasz ca?y sprz?t dzi?ki czemu mamy pewno?? ?e ?adna sytuacja nas nie zaskoczy. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie, staramy si? rozwi?za? ka?dy problem.
Nasze dzia?ania obejmuj? obszar Gorzowa Wlkp. i jego okolic. Do wszystkich zlece? jedziemy zaraz po otrzymaniu telefonu. Wiemy ile stresu sk?ada si? w sytuacji gdy nie mo?emy si? dosta? do mieszkania czy samochodu. Dlatego mo?na do nas zadzwoni? 24 godziny 7 dni w tygodniu.
Znamy wiele metod – nowoczesnych jak i tradycyjnych otwierania zamków mieszkaniowych, sejfowych oraz samochodowych.
Otwieramy zamki samochodów wszystkich marek i modeli – Audi, BMW, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Porsche, Rollce Royce, Bentley, Lexus, Skoda, Opel, Suzuki i inne.
Nie ma dla nas równie? ogranicze? je?li chodzi o rodzaje zamków mieszkaniowych – tradycyjne, antyw?amaniowe, mechaniczne czy elektromechaniczne to dla nas chleb powszedni.
Posiadamy tak?e du?e do?wiadczenie w otwieraniu sejfów i szaf pancernych wszystkich gabarytów. Otwierali?my sejfy dla du?ych jak i ma?ych przedsi?biorstw na terenie ca?ego kraju.

Kategoria:

Data wpisu: May 31, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. nagrobki Wroc?aw - grzeda-wroclaw.com.pl
Witamy serdecznie na naszej stronie zak?adu kamieniarskiego. Istniejemy od 1990 roku , posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w obróbce kamienia. Nasza firma zajmuje si? sprzeda?? hurtow? do dostawców i zamówieniami detalicznymi, monta?ami oraz zamówieniami specjalnymi.

Swoje us?ugi ?wiadczymy w obr?bie miasta Wroc?aw, K?odzka i ca?ego kraju, jak i poza granicami. Specjalizujemy si? w wykonywaniu wysokiej jako?ci produktów takich jak nagrobki, schody, parapety i inne. Asortyment naszych us?ug i produktów jest jednak o wiele bogatszy – oferujemy tak?e z wysokiej jako?ci kruszców galanteri? kamieniarsk?. Staramy si? aby klient by? jak najbardziej zadowolony z naszych us?ug, dlatego zawsze stawiamy na jako?? naszych produktów.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. http://www.wolfsystem.pl
Aby utrzyma? si? na jakimkolwiek obszarze, trzeba stale pod??a? do przodu. Tak w?a?nie dzia?a Wolf System jeden z liderów specjalno?ci budowlanej, który w swoich przedsi?wzi?ciach stawia zdecydowanie na rozwój, nowoczesno?? oraz innowacyjno??. To firma, która istniej?c dzisiaj, stale my?li te? o jutrze. W efekcie powstaj? nadzwyczaj korzystne, nowatorskie i wyj?tkowe rozwi?zania, jakie czyni? istnienie du?o przyjemniejszym oraz prostszym.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 24, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Firma sprz?taj?ca Warszawa
Fresh&Clean to profesjonalna firma sprz?taj?ca, która proponuje szerokie spektrum us?ug porz?dkowych. Podstawowym terenem naszej dzia?alno?ci jest Warszawa i s?siednie miejscowo?ci. Specjalizujemy si? m.in. w sprz?taniu powierzchni biurowych, obiektów przemys?owych, magazynów, obiektów handlowych. Sprz?tamy równie? osiedla mieszkaniowe. Wewn?trz budynków trudnimy si? myciem okien, czyszczeniem wyk?adzin itp. Ka?de zadanie wykonujemy z du?? dok?adno?ci?. U?ywamy wysokiej jako?ci preparatów czyszcz?cych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i skorzystania z us?ug. Gwarantujemy najwy?szy poziom obs?ugi.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Odszkodowania Kraków
Nasz? specjalno?ci? jest profesjonalne dochodzenie odszkodowa?. Pomo?emy Ci odzyska? odszkodowania po wypadku- komunikacyjne, odszkodowanie za ?mier?. Zapewniamy fachow? obs?ug? w dobrej cenie, do ka?dej sprawy podchodzimy osobi?cie. Nasza kancelaria odszkodowawcza to g?ównie do?wiadczony zespó? specjalistów, który dzie? w dzie? pracuje na to, a?eby coraz szybciej rozwi?zywa? sprawy o odszkodowania. Zg?o? si? do nas- odzyskamy Twoje odszkodowanie, znamy si? na tej pracy! Odszkodowania Kraków- odzyskiwanie odszkodowa?. Nasza kancelaria odszkodowawcza to g?ównie do?wiadczony zespó? specjalistów, który dzie? w dzie? pracuje na to, a?eby coraz szybciej rozwi?zywa? sprawy o odszkodowania. Zg?o? si? do nas- odzyskamy Twoje odszkodowanie, znamy si? na tej pracy! Odszkodowania Kraków- odzyskiwanie odszkodowa?.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 20, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Pranie dywanów Warszawa
Profesjonalne czyszczenie wyk?adzin dywanów tapicerki meblowej. wszystkie us?ugi wykonujemy na miejscu u klienta. Dzi?ki zdobytemu do?wiadczeniu nasze us?ugi charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci? przy umiarkowanej cenie. Roztocze kurzu domowego – g?ówny winowajca domowej alergii.

Najcz?stszymi alergenami „domowymi” s? roztocze kurzu domowego, sier?? zwierz?t i ple?nie. Objawy uczulenia wywo?anego tymi alergenami utrzymuj? si? przez ca?y rok, nasilaj? si? jesieni? i zim? lub w okresach d?u?szego pozostawania w domu.

Skuteczn? metod? eliminacji roztoczy jest pranie ekstrakcyjne. Dok?adne odkurzenie i wypranie materacy, tapicerki, dywanu , skutecznie eliminuje alergeny pochodz?ce od roztoczy, psów i kotów. Stosowany ?rodek chemiczny Karcher RM 760 jest bezpieczny i zgodny z wymogami UE

Kategoria:

Data wpisu: Feb 11, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.