Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Prawo Spo?ecze?stwo


Kategorie

Ślub i Wesele (84)

Adwokaci (50)

Bezpiecze?stwo (4)

Biografie (0)

Blogi (11)

Dom (14)

Ekologia (9)

Historia (4)

Informacja gospodarcza (7)

Kobiety (28)

M??czy?ni (6)

Mniejszo?ci (0)

Niepe?nosprawni (2)

Notariusze (4)

Organizacje (8)

Pa?stwo (4)

Polityka (8)

Pomoc charytatywna (1)

Porady prawne (50)

Prawa cz?owieka (4)

Prawo (43)

Religia (7)

Rodzina (7)

Rzecznicy (0)

Strony prywatne (8)

Wesela (31)

Wierzytelno?ci (3)

Windykacja (4)


Wpisy
Sort By :
1. Prawnik Lubliniec
Nasz model biznesowy zak?ada stabiln? si?? robocz? takich specjalistw jak radca prawny lubliniec, prawnik lubliniec, a tak?e adwokat lubliniec . Ci??ko pracujemy, aby najlepsi pracownicy zostali z nami na d?ugie lata. Je?li we?miemy ?redni czas pracy w naszej firmie, to jest on znacznie d?u?szy ni? u konkurencji. Wspieramy rwnie? pracownikw inicjatywy w ka?dy mo?liwy sposb, pomagaj?c im w realizacji ich pomys?w.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 29, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. dom dla osb starszych
Dom opieki Zapiecek zapewnia kompleksow? opiek? nad osobami starszymi oraz dostosowanie do potrzeb osb cierpi?cych na chorob? Alzheimera. Prywatny dom opieki Zapiecek gwarantuje komfortowe warunki do wypoczynku, rekreacji oraz rozwoju osobistego dla osb starszych i schorowanych. Zapiecek oferuje opiek? nad osobami starszymi, pobyty sta?e oraz opiek? piel?gniarsk?.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 2, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Planowanie wesel
Chcesz, ?eby Twoja suknia ?lubna by?a elegancka, modna i wygodna? Wiesz, ?e przez ca?a noc nie b?dziesz jej zdejmowa? i musisz si? w niej dobrze czu?? Je?eli szukasz niepowtarzalnych i unikalnych projektw, to nasza oferta skierowana jest w?a?nie do Ciebie. Zach?camy Ci? do umwienia si? na wizyt? w atelier ?lubnym w Gdyni i mamy nadziej?, ?e spe?nimy Twoje wysokie oczekiwania. Mamy spor? wiedz? na temat trendw ?lubnych i ch?tnie Ci doradzimy.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 24, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Kancelaria Cz?stochowa
Interesuje Ci? konkretna porada prawna w zakresie prawa pracy? Nie wiesz w jaki sposb uzyska? odszkodowanie od swojego by?ego pracodawcy? Szukasz profesjonalnej osoby, ktra cierpliwie odpowie na wszystkie Twoje pytania i ktra b?dzie reprezentowa? Ci? przed s?dem? Przedstawiamy Ci nasz? ofert? i chcemy powiedzie?, ?e prowadzimy nowoczesn? kancelari? prawn? w Cz?stochowie i ju? z tego miejsca pragniemy Ci? serdecznie zaprosi? do wsp?pracy. Wiemy jak dochodzi? praw naszych klientw przed s?dami i nie tylko. Mamy odpowiednie kompetencje i znamy si? nie tylko na prawie pracy, ale tak?e na wielu innych aspektach. Pomagamy tak?e przy rozwodach, separacjach, spadkach i eksmisjach. Zainteresowany naszymi us?ugami? Serdecznie zach?camy do kontaktu. Niezb?dne dane znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 25, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Kancelaria Adwokacka Warszawa
Prowadz?c w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? mo?emy cz?sto pope?nia? r?ne b??dy. Polskie przepisy prawne na pewno nie nale?? do ?atwych i nie zawsze ?atwo jest si? w nich wszystkich odnale??. W tym miejscu chcemy zatem wskaza? w sposb szczeglny na kancelari? prawn? Tomasza Krze?niaka z Warszawy. Jest to kancelaria, ktra oferuje nam szczeg?ow? pomoc prawn?, dzi?ki ktrej na pewno si? nie zgubimy w naszym systemie prawnym. Tutaj mo?emy liczy? na bie??ce doradztwo prawne, ktre powoduje, ?e mo?emy skupi? si? wy??cznie na swojej podstawowej dzia?alno?ci, a wszelkie kwestie prawne mo?emy pozostawi? owej kancelarii, ktra wszelkie sprawy za nas wykona, ktra ?wiadczy nam us?ugi doradcze i nie tylko te doradcze.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 8, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Kancelaria adwokacka w Krakowie
Nasza kancelaria ?wiadczy us?ugi prawne na najwy?szym poziomie. Adwokat Krakw do ka?dego swoje klienta podchodzi indywidualnie dlatego ka?d? spraw? rozwi?zujemy sprawnie i efektownie. Nasza oferta to g?wnie doradztwo w zakresie prawa, a tak?e reprezentowanie osb przez s?dem powszechnym. Mo?emy zapewni? jako?? najwy?szych us?ug.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 22, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Kancelaria Adwokacka "Status"
Kancelaria Adwokacka "Status" oferuje us?ugi w dziedzinie prawa: pracy, ubezpiecze? spo?ecznych, administracyjnego a tak?e cywilnego. Adwokat Aleksandra Kowalczyk posiada do?wiadczenie w zakresie ?wiadczonych us?ug, dlatego gwarantuje profesjonalne doradztwo prawne. Wi?cej szczeg?owych informacji uzyskaj? Pa?stwo w siedzibie kancelarii w Rzeszowie b?d? na stronie internetowej.

Kategoria:

Data wpisu: May 16, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Porady prawne Gorzw Wlkp.
Nadzorowana przeze mnie Kancelaria Adwokacka ?wiadczy wszechstronne wsparcie prawne na rzecz Klientw indywidualnych i Klientw biznesowych. W trosce o jako?? udzielanych us?ug prawnych Nasze biuro w sposb fachowy podejmuje kroki dla dobra w?asnych Klientw, dbaj?c przy tym o rzeteln? ocen? wyzwania prawnego, efektywno?? w jego rozwik?aniu, z rwnoczesnym utrzymaniem przez prawnika ca?kowitej dyskrecji, poufno?ci, konsekwentnego kontaktu oraz szczeglnych wymaga? Klienta. Pomoc prawna udzielana jest bezpo?rednio w biurze Kancelarii Adwokackiej (Gorzw Wielkopolski), jak rwnie? korzystaj?c z dost?pnych ?rodkw komunikacji na odleg?o?? tj. przy u?yciu telefonu, fax-u tudzie? poczty elektronicznej.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 4, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Kancelaria Notarialna Marek Kolasi?ski
Kancelaria notarialna w Toruniu przy ulicy Szerokiej 43/1 funkcjonuje od 1 stycznia 1993 roku. Pocz?tkowo Kancelaria by?a prowadzona przez notariusz Teres? Kolasi?sk?, a obecnie jest prowadzona przez notariusza prof. UMK, dr hab. Marka Krzysztofa Kolasi?skiego.

Notariusz prof. UMK, dr hab. Marek Krzysztof Kolasi?ski pe?ni obecnie funkcj? wiceprezesa Krajowej Rady Notarialnej, ktra jest reprezentantem notariatu.

Do zakresu dzia?ania Krajowej Rady Notarialnej nale?y w szczeglno?ci: wsp?praca z notariatami innych pa?stw, wyra?anie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwo?ci lub inne organy samorz?du notarialnego, wypowiadanie si? w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2013 Odwiedzin: 5 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

10. Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Prejs
Kancelaria prowadzona jest przez radc? prawnego Ew? Prejs. G?wny profil Kancelarii ?ci?le zwi?zany jest z jej zainteresowaniami dziedzin? prawa daninowego, a w szczeglno?ci prawa podatkowego. Jako doktor nauk prawnych ??czy ona wiedz? teoretyczn? z praktycznym jej wykorzystaniem. Zdobyte przez ni? wykszta?cenie oraz ciag?e podnoszenie kwalifikacji w ramach zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansw Publicznych Wydzia?u Prawa i Administracji UMK gwarantuje wysoki poziom ?wiadczonych przez Kancelari? us?ug. Wieloletnia dotychczasowa wsp?praca z czo?owymi kancelariami oraz firmami doradztwa podatkowego pozwala Kancelarii na oferowanie klientom tylko bezpiecznych i efektywnych rozwi?za?.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 2, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.