Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Doradztwo


Wpisy
Sort By :
1. Kancelaria adwokatw i radcw prawnych Pozna?
Kancelaria prawna MASIOTA to adwokaci i radcowie prawni zapewniaj?cy sta?? i kompleksow? obs?ug? prawn?. Kancelaria prawna MASIOTA oferuje obs?ug? prawn? z uwzgl?dnieniem specyfiki bran?owej. . Dzi?ki d?ugoletniemu do?wiadczeniu w bran?y oraz obszernej wiedzy, adwokaci MASIOTA gwarantuj? efektywn? pomoc prawn? w najwi?kszych o?rodkach biznesowych na ?wiecie. Kancelaria prawna MASIOTA obejmuje obszary doradztwa takie jak tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa, prawo upad?o?ciowe, restrukturyzacja, prawo mi?dzynarodowe, spory s?dowe, prawo administracyjne, prawo transportowe, prawo rolne, prawo ochrony ?rodowiska, prawo pracy, a tak?e prawo umw. Do?wiadczeni prawnicy z kancelarii MASIOTA skutecznie i kompleksowo wspieraj? i zarz?dzaj? portfelem wierzytelno?ci oraz doradzaj? w toku procesu inwestycyjnego.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 10, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. biuro wirtualne Wroc?aw
Biurohello.pl oferuje wirtualne biuro we Wroc?awiu w dobrej cenie. Proponujemy mi?dzy innymi takie us?ugi jak obs?uga sekretariatu, obs?uga telefoniczna, korespondencji, ksi?gowo?ci. U nas mo?esz wynaj?? atrakcyjny adres siedziby firmy, a tak?e biuro, sale konferencyjne na godziny. Zach?camy do odwiedzenia naszej strony www, gdzie znajdziesz wi?cej szczeg?owych informacji. Wybierz Biurohello.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 26, 2020 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa
Firma Aktyw BHP oferuje wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa organizuj?c profesjonalne szkolenia BHP i ppo?. Je?li prowadzisz w?asn? firm?, pami?taj, ?e Twoim obowi?zkiem jest zapewnienie pracownikowi szkolenia BHP. Firma Aktyw BHP prowadzi kursy z pierwszej pomocy i profesjonalne szkolenia BHP - wspieranie Klientw w dziedzinie bezpiecze?stwa to specjalizacja tej firmy. Kliknij w link i poznaj ofert? kursw i szkole?.

Kategoria:

Data wpisu: Jun 4, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Dop?ata do zani?onego odszkodowania - Mura Investment
Bardzo wiele firm oszukuje podczas wydawania odszkodowa?. Niewiele osb o tym wie. Jednak, je?li wiesz o tym, ?e nale?y Ci si? znacznie wi?ksza kwota pieni?dzy, a nie wiesz, w jaki sposb je odzyska? to najlepiej skorzysta? z us?ug firmy, ktra zajmie si? za was ca?ym procesem zwi?zanym z odzyskiwaniem odszkodowania. Zajmujemy si? dop?ata do odszkodowa?, dzi?ki czemu mo?ecie liczy? na znacznie wi?ksz? ilo?? pieni?dzy z waszego odszkodowania. Warto skorzysta? z us?ug naszej doskona?ej firmy.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 23, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie
Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie z Instytutu Wycen Upad?o?ciowych i Restrukturyzacyjnych IWUR zaprasza do zapoznania si? z ofert? na wyceny i doradztwo. Rzeczoznawca nieruchomo?ci, maj?tkowy - Warszawa, mazowieckie ?wiadczy takie us?ugi jak: wycena przedsi?biorstwa, wycena firmy, wycena sp?ki, wycena warto?ci nieruchomo?ci. Poznaj ofert? na restrukturyzacj?, wycen? warto?ci firmy, wycen? przedsi?biorstwa lub wycen? warto?ci sp?ek Warszawa, woj. mazowieckie.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 30, 2020 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. kdgkancelaria.pl
Stawiasz na rozwj firmy. Zdecyduj si? na dofinansowanie unijne. Profesjonalne doradztwo dla przedsi?biorcw prowadzi w tym zakresie Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Milczarek i Maci?g S. C. Odwiedzaj?c jej witryn? internetow? mo?esz uzyska? wi?cej informacji na temat sposobw jej dzia?ania oraz warunkw podejmowanej wsp?pracy. Ju? dzi? pozyskaj ?rodki na wprowadzenie innowacji w Twojej firmie z kancelari? KDG.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 5, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wzory Biznesplanw
Plany biznesowe, ktre oferowane s? przez nasz? firm? s? jak najbardziej warte zainteresowania i mog? sprawdza? si? w swoim zadaniu rewelacyjnie. Powoduje to, ?e faktycznie warto zdecydowa? si? na ofert? naszego przedsi?biorstwa i czerpanie z niego bardzo du?ej rado?ci i zadowolenia w swojej sytuacji. Oferujemy wzory biznes planw, z ktrych mo?liwe b?dzie czerpanie bardzo du?ego zadowolenia. Jak najbardziej warto wi?c postawi? na nasz? korzystn? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 13, 2018 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. talenthunters.com.pl
Talent Hunters to zesp?, z ktrym tak?e i Ty mo?esz podj?? wsp?prac?! Organizacja rekrutacji, szkole?, czy doradztwo zawodowe to nasza pasja. Od lat osi?gamy efekty, ktre satysfakcjonuj? przedsi?biorcw z ca?ego kraju. Dowiedz si? wi?cej na temat naszej oferty i ju? dzi? wejd? na nasz? stron? internetow?. Zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 10, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Firma w Anglii - Semper Paratus
Za?o?enie firmy w Anglii nie jest procesem skomplikowanym i trudnym, jak si? mo?e wydawa?. Wiele przedsi?biorcw decyduje si? na za?o?enie firmy w?a?nie w UK. Wynika to z faktu, i? otrzymuje si? wtedy mo?liwo?? korzystania z ciekawych udogodnie? oraz atrakcyjnych ulg i programw wspomagaj?cych firmy.

Dzia?alno?ci?, ktra jest najcz??ciej zak?adana w Anglii, jest sp?ka LTD, dzi?ki ktrej mo?na ochroni? maj?tek swojej firmy, otrzyma? ulgi oraz bezpiecze?stwo prawne. Za?o?enie sp?ki w UK, to korzy?ci, ktre s? niezwykle przydatne dla w?a?cicieli firmy. Wi??e si? z tym mi?dzy innymi ?atwo?? w prowadzeniu firmy oraz sama prosta procedura za?o?enia sp?ki w Anglii, oszcz?dno?? kosztw prowadzenia swojej dzia?alno?ci i mo?liwo?? uzyskania statusu rezydenta podatkowego.

Semper Paratus jako kancelaria prawna oferuje w swojej us?udze mo?liwo?? za?o?enia sp?ki LTD w Anglii, a tak?e ochron? maj?tku, optymalizacj? kosztw ZUS i wiele wi?cej.
Aby otrzyma? pomoc, praktyczne informacje i wsparcie, warto skorzysta? z us?ug Semper Paratus. Niezb?dne informacje znajduj? si? tak?e na oficjalnej stronie internetowej kancelarii.

Zapraszamy do wsp?pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 1, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 5.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

10. kzprg.pl - szkolenia zamwienia publiczne
Kzprg to firma, ktra ?wiadczy us?ugi doradcze i szkoleniowe z zakresu zamwie? publicznych. Zosta?a za?o?ona 1 pa?dziernika 2001 roku przez Ryszarda Gro?skiego.
Us?ugi dla zamawiaj?cych:
• Doradztwo w zakresie organizacji systemu zamwie? publicznych,
• Doradztwo w zakresie przygotowania i prowadzenia konkretnych post?powa?
• Reprezentacja o Krajowej Izbie Odwo?awczej i S?dzie Okr?gowym
• Przygotowanie personelu do udzielania zamwie? publicznych obejmuj?ce:
o Szkolenie personelu kierowniczego odpowiedzialnego za nadzr nad wydatkowaniem ?rodkw finansowych,
o Szkolenia pracownikw b?d?cych wykonawcami limitw finansowych cykliczne w charakterze warsztatw szkoleniowych b?d? periodyczne w zale?no?ci od pojawiaj?cych si? potrzeb,
• Kontrola i audyt
Us?ugi dla wykonawcw
• Sporz?dzanie odwo?a? i skarg
• Reprezentacja w Krajowej Izbie Odwo?awczej oraz S?dzie Okr?gowym
• Doradztwo w zakresie organizacji systemu zamwie? publicznych,
• Pozosta?e doradztwo w konkretnych post?powaniach obejmuj?ce:
o analiz? og?osze? o post?powaniach
o analiz? specyfikacji istotnych warunkw zamwienia
o sporz?dzanie dokumentw zamwienia w tym ofert
o wykonywanie kopii ofert konkurencji
o badanie ofert w?asnych i konkurencji
o zast?pstwo w zakresie pobierania, analizy specyfikacji i wnoszenia ?rodkw ochrony prawnej.

Kategoria:

Data wpisu: Oct 1, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastpna >] [Ostatnia >>]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.