Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Banki


Wpisy
Sort By :
1. Konto osobiste ranking
Elementarn? r?nic? mi?dzy kontem oszcz?dno?ciowym a osobistym jest to, ?e do kwoty, ktr? wp?acili?my, uwzgl?dniane jest dodatkowe oprocentowanie. Dzi?ki temu po pewnym czasie uzyskamy fundusze za sam fakt posiadania rachunku. Inaczej ni? w przypadku zwyk?ej lokaty mamy mo?liwo?? wyci?gni?cia cz??ci lub pe?nej sumy z rachunku bez utraty udzia?u procentowego. Nale?y pami?ta?, ?e zazwyczaj transfery z tego rodzaju kont s? p?atne. Cho?by przy niedu?ej nadwy?ce finansowej warto inwestowa? pieni?dze. Chocia? przy niedu?ych liczbach, kwoty nie b?d? wielkie, to tworzymy bardzo wa?ny odruch oszcz?dzania.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 10, 2019 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. kontaror.pl
Jako serwis pozwalaj?cy wybra? najlepsze konto ROR serdecznie zapraszamy do postawienia na nasz? korzystn? ofert?. Takie dzia?anie b?dzie prowadzi?o do czerpania z niego du?ej rado?ci i zadowolenia w swojej sytuacji. Jak najbardziej warto wi?c odpowiednio podchodzi? do sprawy i decydowa? si? na oferowane przez nas rozwi?zania. Nasze rankingi to bardzo rzetelne porwnanie ofert wszystkich dzia?aj?cych na rynku bankw. Mo?na za spraw? tego wybra? najlepsz? dla siebie ofert? i czerpa? z niej du?e zadowolenie. Zapraszamy tym samym do naszego serwisu.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 10, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Firmowybank.pl
Obecnie internet stanowi bardzo du?? pomoc dla przedsi?biorcw zak?adaj?cych konto firmowe. Jednym z ciekawych narz?dzi dost?pnych w internecie jest porwnywarka, ktra pozwala na uzyskanie czytelnego zestawienia wszystkich licz?cych si? ofert. Dysponujemy takim narz?dziem na naszej stronie Firmowy Bank, na ktr? serdecznie zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 9, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Banki24 Blog Opinie Kredyty i Po?yczki
Interesuj?ca propozycja dla osb zainteresowanych przeczytaniem opinii na temat konkretnych ofert czy firm po?yczkowych.

Artyku?y i publikacje ktre znalaz?y si? na stronach bloga, dotycz? w g?wnej mierze produktw finansowych oraz porad zwi?zanych z po?yczaniem pieni?dzy. Powinni si? z nimi zapozna? g?wnie osoby ktre zamierzaj? po raz pierwszy si?gn?? po dodatkow? gotwk? z sektora pozabankowego. Dzi?ki nim dowiemy si?, w ktrych firmach warto si?gn?? po po?yczk? pozabankow?, jakich warunkw powinni?my przestrzega? oraz jak unikn?? nie przyjemno?ci. W?rd przewijaj?cych si? tematw znajdziemy po?yczki na sp?at? zad?u?enia, jak zwi?kszy? swoj? zdolno?? kredytow? czy jak rozwi?za? problem ze sp?at? chwilwek. Podobne odpowiedzi uzyskamy na pytanie takie jak gdzie si?gn?? po kredyt gdy mamy z?y BIK, jak uzyska? po?yczki bez za?wiadcze? o dochodach i zatrudnieniu oraz ktre firmy udzielaj? po?yczki bez sprawdzania baz.

Je?li interesuje Was zapoznanie si? z najlepszymi ofertami w?rd promocyjnych ofert chwilwek za 0 z? czy po?yczek d?ugoterminowych po?yczek z ratami miesi?cznymi to pomocne oka?? si? tutaj publikowane co miesi?c na ?amach bloga rankingi.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 4, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 1.00 Gosw: 1

Member Reviews Visitor Ratings

5. Getin Auto na Kredyt
Getin Auto Kredyt to dobra opcja dla osb, ktrzy szukaj? korzystnego kredytu na samochd lub chc? na jak najlepszych warunkach skorzysta? z leasingu. Getin Auto Kredyt specjalizuje si? w obu opcjach – W 2014 roku Getin Leasing znalaz? si? w pierwszej czwrce je?li chodzi o leasing ruchomo?ci w Polsce. Firma udzieli?a finansowania na ponad 2,6 miliarda z?otych. Ju? w nast?pnym roku Zwi?zek Polskiego Leasingu poinformowa?, ?e Getin Leasing zosta? oficjalnie liderem finansowania ?rodkw transportu. Rwnie? kredyt oferowany przez Getin Auto Kredyt jest godny uwagi – wed?ug danych na stycze? 2015 Getin Bank oferowa? najta?sze kredyty na samochody nowe i u?ywane.
Jak wygl?daj? te warunki? Firma oferuje dobrze oprocentowany kredyt bez wk?adu w?asnego, z mo?liwo?ci? roz?o?enia go na dowoln? ilo?? rat (maksymalnie 120 miesi?cy) oraz leasing z op?at? wst?pn? zaczynaj?c? si? ju? od 1%. Dodatkowo Getin Auto Kredyt posiada najd?u?szy na rynku okres leasingowania, wynosz?cy a? 84 miesi?ce.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 5, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Fundusze inwestycyjne w Deutsche Bank Polska - czysty zysk!
Dla klientw, ktrzy chc? m?drze i korzystnie ulokowa? swoje oszcz?dno?ci po to, by systematycznie pomna?a? kapita?, Deutsche Bank Polska oferuje szeroki wybr mo?liwo?ci inwestowania. S? to, mi?dzy innymi, otwarte fundusze inwestycyjne. Doskona?e rozwi?zanie dla tych, ktrzy ceni? sobie bezpiecze?stwo i gwarancj? op?acalno?ci inwestycji a nie s? zadowoleni ze standardowych sposobw inwestowania. Deutsche Bank Polska oferuje wyj?tkow? na polskim rynku metodologi? Best Managers, ktra daje gwarancj?, ?e powierzone inwestycje znajd? si? w zaufanych r?kach.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Sygma Bank
Jest to serwis internetowy prezentuj?cy baz? partnerw wsp?pracuj?cych z Sygma Bank, ktry jest polskim oddzia?em francuskiej sp?ki Sygma Banque Societe Anonyme S.A. Wszyscy partnerzy Sygma Bank zebrani s? w jednym miejscu w postaci ?atwej w obs?udze wyszukiwarki. Dzi?ki niej ?atwo i szybko znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat lokalizacji sklepw oferuj?cych karty kredytowe Sygma. W?rd naszych partnerw mo?na znale?? mi?dzy innymi Ostrw Wielkopolski, Pabianice czy P?ock. Je?eli jeste? zainteresowany rozpocz?ciem wsp?pracy z nami, to serdecznie prosimy o kontakt. Z ch?ci? nawi??emy nowe kontakty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Sygma Banque
Je?li kariera w Sygma Bank to co? o czym marzysz, to trafi?e? idealnie. Na obecn? chwil? we wszystkich polskich oddzia?ach Sygma Banque Societe Anonyme zatrudnionych jest ponad tysi?c osb i zesp? ten stale si? rozwija. Cenimy sobie pracownikw bogatych w wiedz? i do?wiadczenie, ktrzy stanowi? podstaw? naszej instytucji, dlatego te? regularnie organizujemy szkolenia maj?ce na celu podniesienie kwalifikacji, a tym samym jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug. Czekamy rwnie? na wszelkie opinie o Sygma Bank. Kadr? Sygma stanowi zesp? profesjonalistw, do ktrego w ka?dej chwili mo?esz do??czy? w?a?nie Ty! Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Sygma Bank opinie
Opinie Klientw o naszym banku s? dla nas najcenniejsze najwa?niejsze. Z tego powodu stworzyli?my witryn?, ktra pomo?e w kontakcie Sygma Bank - Klienci. Strona zawiera wszystkie mo?liwe kana?y komunikacji. Sygma Bank opinie jest uciele?nieniem dobrze funkcjonuj?cej instytucji, dla ktrej najbardziej istotne jest zaufanie oraz partnerstwo stworzone dzi?ki wyra?anym opiniom. Jako pierwsi na rynku Sygma Banque utworzyli funkcj? Mediatora Klienta, dzi?ki ktrej obs?uga naszych Klientw b?dzie sta?a na najwy?szym poziomie. Je?li maj? Pa?stwo ochot? podzielenia si? z nami swoj? opini? zapraszamy do kontaktu z Sygma Bank.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Robot Sygma Bank
Strona Sygma-bank-awatar.pl stanowi serwis internetowy Sygma Banku. Witryna po?wi?cona jest zaprezentowaniu nowego wcielenia banku. Placwka obrazuje swoje aktualne logo, w postaci cyborga, jakim jest Awatar Sygma Bank. W obr?bie serwisu obja?niony zosta? cel modyfikacji obrazu Sygma Banku. Pomys? wprowadzenia awatara imieniem Sygma opiera si? na ekspozycji trwa?ej pozycji banku w?rd kredytw konsumenckich. Robot Sygma Bank ma symbolizowa? sympati? wobec Klientw i podkre?la? nowoczesne podej?cie banku wobec osb korzystaj?cych z kredytw oraz podkre?li?, ?e podczas zakupw zawsze mo?na liczy? na Sygm?. Przychylne opinie dotycz?ce Sygma Banku i jego nowej twarzy potwierdzaj? trafno?? zmiany wizerunku przez bank.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.