Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Biznes Ekonomia > Banki


Wpisy
Sort By :
1. Banki24 Blog Opinie Kredyty i Po?yczki
Interesuj?ca propozycja dla osób zainteresowanych przeczytaniem opinii na temat konkretnych ofert czy firm po?yczkowych.

Artyku?y i publikacje które znalaz?y si? na stronach bloga, dotycz? w g?ównej mierze produktów finansowych oraz porad zwi?zanych z po?yczaniem pieni?dzy. Powinni si? z nimi zapozna? g?ównie osoby które zamierzaj? po raz pierwszy si?gn?? po dodatkow? gotówk? z sektora pozabankowego. Dzi?ki nim dowiemy si?, w których firmach warto si?gn?? po po?yczk? pozabankow?, jakich warunków powinni?my przestrzega? oraz jak unikn?? nie przyjemno?ci. W?ród przewijaj?cych si? tematów znajdziemy po?yczki na sp?at? zad?u?enia, jak zwi?kszy? swoj? zdolno?? kredytow? czy jak rozwi?za? problem ze sp?at? chwilówek. Podobne odpowiedzi uzyskamy na pytanie takie jak gdzie si?gn?? po kredyt gdy mamy z?y BIK, jak uzyska? po?yczki bez za?wiadcze? o dochodach i zatrudnieniu oraz które firmy udzielaj? po?yczki bez sprawdzania baz.

Je?li interesuje Was zapoznanie si? z najlepszymi ofertami w?ród promocyjnych ofert chwilówek za 0 z? czy po?yczek d?ugoterminowych po?yczek z ratami miesi?cznymi to pomocne oka?? si? tutaj publikowane co miesi?c na ?amach bloga rankingi.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 4, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 1.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

2. Getin Auto na Kredyt
Getin Auto Kredyt to dobra opcja dla osób, którzy szukaj? korzystnego kredytu na samochód lub chc? na jak najlepszych warunkach skorzysta? z leasingu. Getin Auto Kredyt specjalizuje si? w obu opcjach – W 2014 roku Getin Leasing znalaz? si? w pierwszej czwórce je?li chodzi o leasing ruchomo?ci w Polsce. Firma udzieli?a finansowania na ponad 2,6 miliarda z?otych. Ju? w nast?pnym roku Zwi?zek Polskiego Leasingu poinformowa?, ?e Getin Leasing zosta? oficjalnie liderem finansowania ?rodków transportu. Równie? kredyt oferowany przez Getin Auto Kredyt jest godny uwagi – wed?ug danych na stycze? 2015 Getin Bank oferowa? najta?sze kredyty na samochody nowe i u?ywane.
Jak wygl?daj? te warunki? Firma oferuje dobrze oprocentowany kredyt bez wk?adu w?asnego, z mo?liwo?ci? roz?o?enia go na dowoln? ilo?? rat (maksymalnie 120 miesi?cy) oraz leasing z op?at? wst?pn? zaczynaj?c? si? ju? od 1%. Dodatkowo Getin Auto Kredyt posiada najd?u?szy na rynku okres leasingowania, wynosz?cy a? 84 miesi?ce.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 5, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Fundusze inwestycyjne w Deutsche Bank Polska - czysty zysk!
Dla klientów, którzy chc? m?drze i korzystnie ulokowa? swoje oszcz?dno?ci po to, by systematycznie pomna?a? kapita?, Deutsche Bank Polska oferuje szeroki wybór mo?liwo?ci inwestowania. S? to, mi?dzy innymi, otwarte fundusze inwestycyjne. Doskona?e rozwi?zanie dla tych, którzy ceni? sobie bezpiecze?stwo i gwarancj? op?acalno?ci inwestycji a nie s? zadowoleni ze standardowych sposobów inwestowania. Deutsche Bank Polska oferuje wyj?tkow? na polskim rynku metodologi? Best Managers, która daje gwarancj?, ?e powierzone inwestycje znajd? si? w zaufanych r?kach.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Sygma Bank
Jest to serwis internetowy prezentuj?cy baz? partnerów wspó?pracuj?cych z Sygma Bank, który jest polskim oddzia?em francuskiej spó?ki Sygma Banque Societe Anonyme S.A. Wszyscy partnerzy Sygma Bank zebrani s? w jednym miejscu w postaci ?atwej w obs?udze wyszukiwarki. Dzi?ki niej ?atwo i szybko znajdziesz wszelkie potrzebne informacje na temat lokalizacji sklepów oferuj?cych karty kredytowe Sygma. W?ród naszych partnerów mo?na znale?? mi?dzy innymi Ostrów Wielkopolski, Pabianice czy P?ock. Je?eli jeste? zainteresowany rozpocz?ciem wspó?pracy z nami, to serdecznie prosimy o kontakt. Z ch?ci? nawi??emy nowe kontakty.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Sygma Banque
Je?li kariera w Sygma Bank to co? o czym marzysz, to trafi?e? idealnie. Na obecn? chwil? we wszystkich polskich oddzia?ach Sygma Banque Societe Anonyme zatrudnionych jest ponad tysi?c osób i zespó? ten stale si? rozwija. Cenimy sobie pracowników bogatych w wiedz? i do?wiadczenie, którzy stanowi? podstaw? naszej instytucji, dlatego te? regularnie organizujemy szkolenia maj?ce na celu podniesienie kwalifikacji, a tym samym jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug. Czekamy równie? na wszelkie opinie o Sygma Bank. Kadr? Sygma stanowi zespó? profesjonalistów, do którego w ka?dej chwili mo?esz do??czy? w?a?nie Ty! Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Sygma Bank opinie
Opinie Klientów o naszym banku s? dla nas najcenniejsze najwa?niejsze. Z tego powodu stworzyli?my witryn?, która pomo?e w kontakcie Sygma Bank - Klienci. Strona zawiera wszystkie mo?liwe kana?y komunikacji. Sygma Bank opinie jest uciele?nieniem dobrze funkcjonuj?cej instytucji, dla której najbardziej istotne jest zaufanie oraz partnerstwo stworzone dzi?ki wyra?anym opiniom. Jako pierwsi na rynku Sygma Banque utworzyli funkcj? Mediatora Klienta, dzi?ki której obs?uga naszych Klientów b?dzie sta?a na najwy?szym poziomie. Je?li maj? Pa?stwo ochot? podzielenia si? z nami swoj? opini? zapraszamy do kontaktu z Sygma Bank.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Robot Sygma Bank
Strona Sygma-bank-awatar.pl stanowi serwis internetowy Sygma Banku. Witryna po?wi?cona jest zaprezentowaniu nowego wcielenia banku. Placówka obrazuje swoje aktualne logo, w postaci cyborga, jakim jest Awatar Sygma Bank. W obr?bie serwisu obja?niony zosta? cel modyfikacji obrazu Sygma Banku. Pomys? wprowadzenia awatara imieniem Sygma opiera si? na ekspozycji trwa?ej pozycji banku w?ród kredytów konsumenckich. Robot Sygma Bank ma symbolizowa? sympati? wobec Klientów i podkre?la? nowoczesne podej?cie banku wobec osób korzystaj?cych z kredytów oraz podkre?li?, ?e podczas zakupów zawsze mo?na liczy? na Sygm?. Przychylne opinie dotycz?ce Sygma Banku i jego nowej twarzy potwierdzaj? trafno?? zmiany wizerunku przez bank.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Lokaty bankowe
Strona ta zawiera bardzo du?o informacji dotycz?cych produktów oszcz?dno?ciowych, a przede wszystkim lokat bankowych. S? to produkty bardzo specyficzne, gdy? dzi?ki nim, mo?emy bez zb?dnego ryzyka, zyska? sta?e oprocentowanie. Nasz zysk jest zawsze pewny, a dzi?ki lokatom bez podatku Belki, które szturmem zdobywaj? ostatnio rynek bankowy, nie musimy równie? si? martwi? o podatek od przychodów kapita?owych, którego najzwyczajniej w ?wiecie nie musimy p?aci?. Sprawia to, i? z ?rednio atrakcyjnego oprocentowania, niektóre lokaty mog? przynie?? nam wi?ksze zyski, ni? niejedna wysokooprocentowana lokata terminowa. W?a?nie dlatego warto odwiedzi? nasz? stron? i dowiedzie? si? o lokowaniu pieni?dzy wi?cej.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Ubezpieczenia Allianz - Agencja Optima
Ubezpieczenia Allianz to najwi?kszy wybór ubezpiecze? na rynku jednak?e, Allianz to nie tylko ubezpieczenia, inwestycje i emerytura. Teraz tak?e bankowo?? na najwy?szym poziomie! Serdecznie zach?camy do kontaktu z nami i skorzystania z naszych us?ug ubezpieczeniowych oraz doradztwa. Agencja Optima - Izabela i Marcin Sterenga serdecznie zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 1 Ocena: 5.00 Głosów: 1

Member Reviews Visitor Ratings

10. Private Banking - us?ugi dla VIPów
Private Banking (bankowo?? indywidualna) - szeroka oferta rozwi?za? finansowych nie tylko dla zamo?nych klientów. Bankowo?? prywatna obejmuje zarz?dzanie maj?tkiem, portfele inwestycyjne, us?ugi maklerskie, kredyt brokerski, planowanie emerytury, kredyt inwestycyjny, finansowanie nieruchomo?ci. Bankowo?? indywidualna (private banking) - bogata oferta rozwi?za? nie tylko dla zamo?nych. Bankowo?? prywatna to indywidualne zarz?dzanie maj?tkiem i doradztwo finansowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.