Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Technika Telekomunikacja > Automatyka


Wpisy
Sort By :
1. Techmo sp. z o.o. spin-off AGH
Spó?ka Techmo powsta?a w 2013 roku. Jest spin-offem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie z 80% kapita?u pokrytego przez osoby fizyczne b?d?ce pracownikami naukowymi AGH, a 20% przez spó?k? celow? INNOAGH.

Techmo zajmuje si? g?ównie wdra?aniem technologii opracowanych przez Zespó? Przetwarzania Sygna?ów AGH z zakresu technologii mowy. ?wiadczymy tak?e wszelkie inne us?ugi w zakresie sektora IT ze szczególnym uwzgl?dnieniem rozpoznawania mowy, rozpoznawania mówców, systemów dialogowych, programowania, opracowywania publikacji, czasopism i ksi??ek.

Nieustannie rozwijamy system rozpoznawania mowy polskiej Sarmata, który mo?e s?u?y? obni?eniu kosztów obs?ugi klientów lub sterowaniu g?osowemu urz?dzeniami bez pos?ugiwania si? r?kami. Nasz system identyfikacji i weryfikacji mówcy Surikate pozwala mi?dzy innymi na automatyczne opisywanie to?samo?ci osób mówi?cych na konferencjach lub obradach. Co wi?cej, zwi?ksza bezpiecze?stwo dost?pu przez lini? telefoniczn? za pomoc? g?osowej weryfikacji to?samo?ci.

Nasze aplikacje pomagaj? zaoszcz?dzi? czas i zmniejszy? koszty zwi?kszaj?c jednocze?nie komfort pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

2. Biuro Serwis Wroc?aw - Niszczarki, kopiarki, drukarki
Egzystujemy w bran?y od 1990 r. W Spó?ce znajduj? si? wybitni specjali?ci, którzy perfekcyjnie znaj? swój fach i z oddaniem podejmuj? proponowane przed nimi obowi?zki. Nasi us?ugobiorcy to zarówno osoby prywatne jak i liczne przedsi?biorstwa które znaj? nasz? solidno??, profesjonalizm, umiej?tno?? rozwi?zywania problemów a tak?e uporz?dkowanie.

Jednym z atutów jaki z regu?y wspiera nas w skomplikowanych pertraktacjach z odbiorc? jest wyj?tkowo konkurencyjna cena. Najcz??ciej jest ona o 10 % atrakcyjniejsza od cen innych firm. Mimo to zapewniam Pa?stwa, ?e atrakcyjna cena nie zwalnia nas od najlepszej jako?ci oferowanych przez nas us?ug, a ponadto wykonujemy pe?en rejestr prac informatycznych.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Przetwarzanie obrazu
Firma e-motive oferuje odbiorcom korporacyjnym i instytucjonalnym nowoczesne wdro?enia z dziedzin typu monitoring bezprzewodowy. Asortyment us?ug obejmuje monitoring zdalny. Us?uga ta jest polecana w?a?cicielom przedsi?biorstw z bran?y budowlanej i deweloperom osiedli mieszkaniowych. E-motive.com.pl zapewnia w?asne oprogramowanie do monitoringu wizyjnego, posiadaj?ce w zaawansowane funkcje ? detekcja ruchu lub rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Dope?nieniem propozycji us?ugowej s? wdro?enia z zakresu business intelligence, czyli analityki biznesowej. Odbiorcami us?ug e-motive s? hotele, szko?y, firmy zlecaj?ce nowoczesne realizacje z dziedziny systemów VoIP czy instytucje szkoleniowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Doskona?e liczarki banknotów i liczarki do bilonu
Spó?ka Ibicon proponuje markowe liczarki banknotów. ?wiadczymy te? serwis liczarki i profesjonaln? obs?ug?. Nasze liczarki do banknotów s? jednymi z najlepszych urz?dze? prezentowanych w Polsce. Proponujemy je po niewygórowanych cenach. Zespó? Ibicon zlokalizowane jest w Warszawie. Zakres dzia?alno?ci obejmuje sprzeda? wydajnych urz?dze? typu: sortery do bilonu, wysokowydajne testery banknotów, porz?dne sortery do monet, wytrzyma?e liczarki do bilonu. Perfekcyjna liczarka banknotów oraz ?wietna liczarka do bilonu przynosi doskona?e wyniki. Poza tym wspó?pracujemy z uznanymi znawcami z bran?y automatyki biurowej. Przedsi?biorstwo Ibicon posiada znacz?ce do?wiadczenie, a oferta opiera si? o nowoczesne liczarki fenomenalnej jako?ci. Przez szereg lat praktyki stworzyli?my unikaln? ofert? przeznaczon? dla firm i banków. Cz?sto przeprowadzamy trudne zlecenia, którym nie wszyscy s? w stanie sprosta?. Z powodzeniem prowadzimy wyrafinowane tematy, gdzie liczarka do banknotów jest niezb?dna. Co wi?cej k?adziemy du?y nacisk na detale techniczne oraz sprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Przedsi?biorstwo Ibicon to markowe liczarki do banknotów i bilonu!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Inteligentny Budynek - Wszystko o Inteligentnych Domach
Firma Inteligentny Budynek oferuje kompleksow? obs?ug? w zakresie:
- projektowania
- instalowania
- programowania
Automatyki Domowej. Jeste?my z Pa?stwem od samych narodzin koncepcji, poprzez jej kszta?towanie, realizowanie, do ostatecznego efektu jakim jest komfortowy, bezpieczny i ekologiczny budynek. Ofert? swoj? kierujemy do klientów indywidualnych - w?a?cicieli domów, mieszka?, a tak?e klientów instytucjonalnych - firm, w?a?cicieli hoteli, restauracji.

Oferujemy instalacj? systemów:
- LCN
- KNX/EIB
- Teletask
- Xcomfort

W celu zapoznania si? z dok?adn? ofert? oraz uzyskania szczegó?owych informacji o oferowanych przez nas rozwi?zaniach, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Dobra mapa Polski
Serwis Imap24.pl zach?ca do wspólnych podró?y krajoznawczych po mapie. Oferowana mapa Polski jest interaktywna, dzi?ki czemu umo?liwia wyznaczenie trasy. Oprócz mapy ogólnej, polecamy plany szczegó?owe dla najwi?kszych miast. Oprócz mapy ogólnej, polecamy plany szczegó?owe dla najwi?kszych miast. Przedstawiamy osobne plany miast turystycznych, jak np. Na??czowa czy Malborka i innych. Wszelkie uwagi i wskazówki prosimy kierowa? na adres e-mail podany na stronie.Na??czowa czy Malborka i innych. Wszelkie uwagi i wskazówki prosimy kierowa? na adres e-mail podany na stronie.Na??czowa czy Malborka i innych. Wszelkie uwagi i wskazówki prosimy kierowa? na adres e-mail podany na stronie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. zdalny odczyt energii elektrycznej
Firma Rhino specjalizuje si? w rozwi?zaniach systemowych w dziedzinie pomiaru wody, ciep?a, gazu i energii elektrycznej oraz oferuje wysoko rozwini?t? technologi? w tym zakresie. Naszym sztandarowym produktem jest system zdalnego odczytu mediów. Dzi?ki niemu zdalny odczyt liczników energii elektrycznej jeszcze nigdy nie by? tak prosty. Radiowy odczyt to nowoczesne i praktyczne rozwi?zanie, pozwalaj?ce na automatyczne pobieranie danych z liczników i szybkie przesy?anie ich do zarz?dcy budynku. Rozliczanie mieszka?ców i analiza dostarczonych danych staje si? du?o szybsza i ?atwiejsza. Serdecznie Pa?stwa zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania si? z z produktem.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 1
Hot Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

8. Niezawodne liczarki XTM
XTM gwarantuje pierwszorz?dne liczarki banknotów. W Polsce dystrybucje prowadzi firma Ibicon. ?wiadczymy te? serwis liczarki - kompetentn? obs?ug?, sprawd? ofert? na witrynie. Liczarka banknotów XTM XC-150 jest jedn? z najlepszych liczarek prezentowanych na rynku. Niska cena i wysoka jako?? sprawia, ?e jest gro?nym konkurentem. Urz?dzenie charakteryzuje si? bardzo trwa?? konstrukcj? i ogromn? odporno?ci? na zaci?cia. Opcjonalnie do liczarki mo?na przy??czy? zewn?trzny wy?wietlacz. Do specjalnych cech liczarki zaszeregujemy detekcj? rozmiaru DD (wielko?? pierwszego banknotu jest zapami?tywany, a liczarka stanie kiedy wykryje banknot o innym rozmiarze. Liczarki banknotów licz? z pr?dko?ci? 1000, 1200, 1500 banknotów/min. Oprócz tego liczarka wyró?nia si? detekcj? podwójnych pobra? DEN. Urz?dzenie samoczynnie dobiera poziom detekcji g?sto?ci. Wykrywanie banknotów zniszczonych to kolejna w?a?ciwo?? liczarki banknotów XTM.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Inteligentny Dom - Inteligentny Budynek - systemy sterowania
Firma EMAtech wdra?a nowoczesne technologie oparte na produktach takich firm jak: JUNG, RITTO, LUTRON, TCS, BASALTE; do domów, biur, sal konferencyjnych, budynków u?yteczno?ci publicznej w tym hoteli i biurowców. Poprzez w??czniki i gniazdka, których wzornictwo podkre?la atmosfer? pomieszczenia, ?ciemniacze pozwalaj?ce tworzy? nastrój ?wiat?em, domofony i skanery biometryczne podnosz?ce bezpiecze?stwo, do zaawansowanych systemów sterowania: EIB / KNX, Lutron, wspieramy tworzenie indywidualnych i niepowtarzalnych wn?trz.

Specjalizujemy si? w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki budynków. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w integracji systemów automatyki: o?wietlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ?aluzji i rolet, domofonów i videodomofonów, alarmów i kamer CCTV, kontroli dost?pu oraz systemów audio i video.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Rejestracja Czasu Pracy
Nowoczesne urz?dzenia do rejestracji czasu pracy RCP i kontroli dost?pu KD, Urz?dzenia biometryczne ( odcisk palca ) i na karty zbli?eniowe RFID, MIFARE, UNIQUE. Zamki cyfrowe firmy Samsung.

ControlSYS zajmuje si? dystrybucj? urz?dze? do rejestracji czasu pracy i kontroli dostepu. Urz?zenia biometryczne - odcisk palca - i na karty blizeniowe RFID MIFARE i UNIQUE. Dzi?ki zastosowaniu rozwi?za? biometrycznych eliminujemy mo?liwo?? zafa?szowa? czasu pracy i nieautoryzowanego dost?pu osób niepowo?anych do pomieszcze? o podwy?szonym stopniu bezpiecze?stwa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 27, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.