Strona g��wna  |  Sugeruj kategori�  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Technika Telekomunikacja > Automatyka


Wpisy
Sort By :
1. CNT Gda?sk - Ch?odnictwo
Centrum Napraw Technicznych jako firma serwisowa potrafi?ca realizowa? projekty ??cz?ce wiele bran? takich jak automatyka, instalacje elektryczne, mechanika i ch?odnictwo. Swoje do?wiadczenie budowali?my realizuj?c liczne projekty w wielu bran?ach przemys?owych. Zajmujemy si? us?ugami serwisu w szerokim zakresie. Realizujemy naprawy, diagnostyk?, monta? nowych aplikacji w nast?puj?cych bran?ach. Zajmujemy si? diagnostyk? i usuwaniem awarii instalacji klimatyzacyjnych, doborem oraz monta?em jednostek klimatyzacji, wykonywaniem okresowych przegl?dw instalacji klimatyzacji a tak?e doradztwem technicznym

Kategoria:

Data wpisu: Jun 8, 2018 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Techmo sp. z o.o. spin-off AGH
Sp?ka Techmo powsta?a w 2013 roku. Jest spin-offem Akademii Grniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie z 80% kapita?u pokrytego przez osoby fizyczne b?d?ce pracownikami naukowymi AGH, a 20% przez sp?k? celow? INNOAGH.

Techmo zajmuje si? g?wnie wdra?aniem technologii opracowanych przez Zesp? Przetwarzania Sygna?w AGH z zakresu technologii mowy. ?wiadczymy tak?e wszelkie inne us?ugi w zakresie sektora IT ze szczeglnym uwzgl?dnieniem rozpoznawania mowy, rozpoznawania mwcw, systemw dialogowych, programowania, opracowywania publikacji, czasopism i ksi??ek.

Nieustannie rozwijamy system rozpoznawania mowy polskiej Sarmata, ktry mo?e s?u?y? obni?eniu kosztw obs?ugi klientw lub sterowaniu g?osowemu urz?dzeniami bez pos?ugiwania si? r?kami. Nasz system identyfikacji i weryfikacji mwcy Surikate pozwala mi?dzy innymi na automatyczne opisywanie to?samo?ci osb mwi?cych na konferencjach lub obradach. Co wi?cej, zwi?ksza bezpiecze?stwo dost?pu przez lini? telefoniczn? za pomoc? g?osowej weryfikacji to?samo?ci.

Nasze aplikacje pomagaj? zaoszcz?dzi? czas i zmniejszy? koszty zwi?kszaj?c jednocze?nie komfort pracy.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2013 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Gosw: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

3. Biuro Serwis Wroc?aw - Niszczarki, kopiarki, drukarki
Egzystujemy w bran?y od 1990 r. W Sp?ce znajduj? si? wybitni specjali?ci, ktrzy perfekcyjnie znaj? swj fach i z oddaniem podejmuj? proponowane przed nimi obowi?zki. Nasi us?ugobiorcy to zarwno osoby prywatne jak i liczne przedsi?biorstwa ktre znaj? nasz? solidno??, profesjonalizm, umiej?tno?? rozwi?zywania problemw a tak?e uporz?dkowanie.

Jednym z atutw jaki z regu?y wspiera nas w skomplikowanych pertraktacjach z odbiorc? jest wyj?tkowo konkurencyjna cena. Najcz??ciej jest ona o 10 % atrakcyjniejsza od cen innych firm. Mimo to zapewniam Pa?stwa, ?e atrakcyjna cena nie zwalnia nas od najlepszej jako?ci oferowanych przez nas us?ug, a ponadto wykonujemy pe?en rejestr prac informatycznych.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 27, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Przetwarzanie obrazu
Firma e-motive oferuje odbiorcom korporacyjnym i instytucjonalnym nowoczesne wdro?enia z dziedzin typu monitoring bezprzewodowy. Asortyment us?ug obejmuje monitoring zdalny. Us?uga ta jest polecana w?a?cicielom przedsi?biorstw z bran?y budowlanej i deweloperom osiedli mieszkaniowych. E-motive.com.pl zapewnia w?asne oprogramowanie do monitoringu wizyjnego, posiadaj?ce w zaawansowane funkcje ? detekcja ruchu lub rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Dope?nieniem propozycji us?ugowej s? wdro?enia z zakresu business intelligence, czyli analityki biznesowej. Odbiorcami us?ug e-motive s? hotele, szko?y, firmy zlecaj?ce nowoczesne realizacje z dziedziny systemw VoIP czy instytucje szkoleniowe.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Doskona?e liczarki banknotw i liczarki do bilonu
Sp?ka Ibicon proponuje markowe liczarki banknotw. ?wiadczymy te? serwis liczarki i profesjonaln? obs?ug?. Nasze liczarki do banknotw s? jednymi z najlepszych urz?dze? prezentowanych w Polsce. Proponujemy je po niewygrowanych cenach. Zesp? Ibicon zlokalizowane jest w Warszawie. Zakres dzia?alno?ci obejmuje sprzeda? wydajnych urz?dze? typu: sortery do bilonu, wysokowydajne testery banknotw, porz?dne sortery do monet, wytrzyma?e liczarki do bilonu. Perfekcyjna liczarka banknotw oraz ?wietna liczarka do bilonu przynosi doskona?e wyniki. Poza tym wsp?pracujemy z uznanymi znawcami z bran?y automatyki biurowej. Przedsi?biorstwo Ibicon posiada znacz?ce do?wiadczenie, a oferta opiera si? o nowoczesne liczarki fenomenalnej jako?ci. Przez szereg lat praktyki stworzyli?my unikaln? ofert? przeznaczon? dla firm i bankw. Cz?sto przeprowadzamy trudne zlecenia, ktrym nie wszyscy s? w stanie sprosta?. Z powodzeniem prowadzimy wyrafinowane tematy, gdzie liczarka do banknotw jest niezb?dna. Co wi?cej k?adziemy du?y nacisk na detale techniczne oraz sprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Przedsi?biorstwo Ibicon to markowe liczarki do banknotw i bilonu!

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Inteligentny Budynek - Wszystko o Inteligentnych Domach
Firma Inteligentny Budynek oferuje kompleksow? obs?ug? w zakresie:
- projektowania
- instalowania
- programowania
Automatyki Domowej. Jeste?my z Pa?stwem od samych narodzin koncepcji, poprzez jej kszta?towanie, realizowanie, do ostatecznego efektu jakim jest komfortowy, bezpieczny i ekologiczny budynek. Ofert? swoj? kierujemy do klientw indywidualnych - w?a?cicieli domw, mieszka?, a tak?e klientw instytucjonalnych - firm, w?a?cicieli hoteli, restauracji.

Oferujemy instalacj? systemw:
- LCN
- KNX/EIB
- Teletask
- Xcomfort

W celu zapoznania si? z dok?adn? ofert? oraz uzyskania szczeg?owych informacji o oferowanych przez nas rozwi?zaniach, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Dobra mapa Polski
Serwis Imap24.pl zach?ca do wsplnych podr?y krajoznawczych po mapie. Oferowana mapa Polski jest interaktywna, dzi?ki czemu umo?liwia wyznaczenie trasy. Oprcz mapy oglnej, polecamy plany szczeg?owe dla najwi?kszych miast. Oprcz mapy oglnej, polecamy plany szczeg?owe dla najwi?kszych miast. Przedstawiamy osobne plany miast turystycznych, jak np. Na??czowa czy Malborka i innych. Wszelkie uwagi i wskazwki prosimy kierowa? na adres e-mail podany na stronie.Na??czowa czy Malborka i innych. Wszelkie uwagi i wskazwki prosimy kierowa? na adres e-mail podany na stronie.Na??czowa czy Malborka i innych. Wszelkie uwagi i wskazwki prosimy kierowa? na adres e-mail podany na stronie.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. zdalny odczyt energii elektrycznej
Firma Rhino specjalizuje si? w rozwi?zaniach systemowych w dziedzinie pomiaru wody, ciep?a, gazu i energii elektrycznej oraz oferuje wysoko rozwini?t? technologi? w tym zakresie. Naszym sztandarowym produktem jest system zdalnego odczytu mediw. Dzi?ki niemu zdalny odczyt licznikw energii elektrycznej jeszcze nigdy nie by? tak prosty. Radiowy odczyt to nowoczesne i praktyczne rozwi?zanie, pozwalaj?ce na automatyczne pobieranie danych z licznikw i szybkie przesy?anie ich do zarz?dcy budynku. Rozliczanie mieszka?cw i analiza dostarczonych danych staje si? du?o szybsza i ?atwiejsza. Serdecznie Pa?stwa zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania si? z z produktem.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 3 Ocena: 5.00 Gosw: 1
Hot Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

9. Niezawodne liczarki XTM
XTM gwarantuje pierwszorz?dne liczarki banknotw. W Polsce dystrybucje prowadzi firma Ibicon. ?wiadczymy te? serwis liczarki - kompetentn? obs?ug?, sprawd? ofert? na witrynie. Liczarka banknotw XTM XC-150 jest jedn? z najlepszych liczarek prezentowanych na rynku. Niska cena i wysoka jako?? sprawia, ?e jest gro?nym konkurentem. Urz?dzenie charakteryzuje si? bardzo trwa?? konstrukcj? i ogromn? odporno?ci? na zaci?cia. Opcjonalnie do liczarki mo?na przy??czy? zewn?trzny wy?wietlacz. Do specjalnych cech liczarki zaszeregujemy detekcj? rozmiaru DD (wielko?? pierwszego banknotu jest zapami?tywany, a liczarka stanie kiedy wykryje banknot o innym rozmiarze. Liczarki banknotw licz? z pr?dko?ci? 1000, 1200, 1500 banknotw/min. Oprcz tego liczarka wyr?nia si? detekcj? podwjnych pobra? DEN. Urz?dzenie samoczynnie dobiera poziom detekcji g?sto?ci. Wykrywanie banknotw zniszczonych to kolejna w?a?ciwo?? liczarki banknotw XTM.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Inteligentny Dom - Inteligentny Budynek - systemy sterowania
Firma EMAtech wdra?a nowoczesne technologie oparte na produktach takich firm jak: JUNG, RITTO, LUTRON, TCS, BASALTE; do domw, biur, sal konferencyjnych, budynkw u?yteczno?ci publicznej w tym hoteli i biurowcw. Poprzez w??czniki i gniazdka, ktrych wzornictwo podkre?la atmosfer? pomieszczenia, ?ciemniacze pozwalaj?ce tworzy? nastrj ?wiat?em, domofony i skanery biometryczne podnosz?ce bezpiecze?stwo, do zaawansowanych systemw sterowania: EIB / KNX, Lutron, wspieramy tworzenie indywidualnych i niepowtarzalnych wn?trz.

Specjalizujemy si? w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki budynkw. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w integracji systemw automatyki: o?wietlenia, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, ?aluzji i rolet, domofonw i videodomofonw, alarmw i kamer CCTV, kontroli dost?pu oraz systemw audio i video.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 28, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Gosw: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Nastpna >]

Kategoria :Strona gwna | Nowoci | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.