Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Zdrowie Uroda > Ci??a


Wpisy
Sort By :
1. znana-polozna.pl
Ka?da osoba, która chce wiedzie?, jak mo?na poradzi? sobie z wyzwaniami ci??a mo?e sprawdzi? profesjonalistk?, jak? jest dobra po?o?na. Na stronie znana-polozna mo?na znale?? bardzo wiele interesuj?cych informacji na ten temat. Skorzystaj koniecznie z profesjonalnych mo?liwo?ci, jakie dzisiaj tam znajdziesz, by dzi?ki nim móc skutecznie i bardzo prosto zdoby? rozwi?zania ró?norakich problemów, jakie mo?e sprawia? ci??a. Na pewno specjalistów na tej stronie nie brakuje.

Kategoria:

Data wpisu: Mar 16, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Fotograf Maciej Zaczek - Architektura i Reklama
82 Studio to profesjonalizm i pasja zawarta w jednym. Robi? zdj?cia architektury i wn?trz dysponuj?c w tym celu specjalistycznym sprz?tem i mobilnym studiem fotograficznym. W ofercie dla deweloperów i firm z bran?y budowlanej posiadam specjaln? ofert? – zdj?cia dokumentuj?ce przebieg prac budowlanych. Poza fotografi? architektury w mojej ofercie znajduje si? fotografia reklamowa, akt, porter,ci??owe, zdj?cia produktowe – packshot. Jestem osob? otwarta na propozycje i realizacje fotograficzne. Partnerskie podej?cie do klienta. Korzystne wyceny zlece?. Sta?a wspó?praca z architektami , czasopismami, agencjami reklamowymi.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Niep?odno??
INVICTA to firma zajmuj?ca si? leczeniem bezp?odno?ci zarówno u m??czyzn jak równie? u kobiet. Nasza klinika leczenia bezp?odno?ci ma w?asne odzia?y w Warszawie oraz Gda?sku. W naszej ofercie znajduj? si? ró?norakie metody leczenia niep?odno?ci, w tym zap?odnienie in vitro. Opracowali?my jej unikaln? odmian? – IVF zwan? równie? „In vitro do skutku”. Przy tym nasza klinika oferuje przeprowadzenie serii bada? z dziedziny p?odno?ci takich jak diagnostyka p?odno?ci ?e?skiej, m?skiej, partnerskiej czy badanie nasienia. Osoby u nas zatrudnione za ka?dym razem s? ch?tne do udzielenie pomocy i odpowie na w?a?ciwie ka?de pytanie, które Ci? nurtuje. Zrobimy wszystko ?eby pomóc Tobie w zaj?ciu w ci???. Nie opó?niaj tego zbyt d?ugo i odwied? nas ?eby skonsultowa? swój przypadek z lekarzem , a ponadto przeprowad? kluczowe badania diagnostyczne. Centrum leczenia niep?odno?ci INVICTA oferuje pomoc Tobie i Twojej drugiej po?owie w staraniach o Pa?stwa w?asne dziecko.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Jak ubra? niemowlaka?
Super sklep dla dzieci Dzidziula.pl. Czynny 24 ha na dob?. Proponujemy du?y wybór ubranek dla dzieci, akcesoria dla niemowl?t, zabawki, artyku?y dla dzieci.W ofercie mi?dzy innymi: pajacyki, ?pioszki, bluzeczki, sukieneczki, butelki do karmienia, smoczki, grzechotki, gryzaczki, maty edukacyjne oraz kosmetyki dla dzieci i kobiet. Ka?da mama te? znajdzie tu co? dla siebie. Narodziny dziecka to du?e wydarzenie dla rodziców. Jak skompletowa? wyprawk? dla noworodka, jak? odzie? dla dzieci kupi?? To dylematy m?odej mamy. Czasami zdarzaj? si? przedwczesne porody i nie b?dziesz mia?a wtedy ochoty na kompletowanie wyprawki. Zapraszamy do sklepu Dzidziula.pl, znajdziesz tu profesjonaln? obs?ug? i Niskie Ceny. Mamy tak?e sklep stacjonarny w Warszawie, Bazar Bródno przy ul. Kondratowicza 4, pawilon nr 10 - gdzie mo?esz osobi?cie odebra? zakupione produkty. Dobro dziecka jest najistotniejsze - to nasza maksyma. Posiadamy mnóstwo Pozytywnych komentarzy na Allegro, nick: nikola90 - sprawd? nas.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Dzieci?ce ubranka z delikatnej bawe?ny
Dla Peekaboo dziecko jest najwa?niejsze. Dlatego z t? my?l? stworzyli?my sklep z artyku?ami dostosowanymi indywidualnie do naszego klienta.
Kocyki dla dzieci s? niezwykle mi?kkie i przyjemne w dotyku. Kocyki uszyte i wyko?czone s? r?cznie z polskiego weluru. Wyko?czone at?asow? lamówk?.
Ubranka dla dzieci uszyte zosta?y z bawe?ny wysokiej gramatury, co gwarantuje mi?kko??, trwa?o??, jaki i komfort u?ytkowania. Metka z instrukcj? prania oraz rozmiarem jest ?atwa do usuni?cia, nie wszywali?my te? ?adnych metek firmowych, a delikatny haft na r?kawku jest zabezpieczony od wewn?trz, tak aby nic nie dra?ni?o delikatnej skóry maluszka.
Sprawd? koniecznie ca?? nasz? ofert?.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. ?wiczenia jogi w ci??y
Interesujesz si? ?wiczeniami jogi? Trenujesz lub zamierzasz pozna? t? form? aktywno?ci? Nasz serwis joga-yoga.info da mo?liwo?? oswoi? si? z tajemnicami yogi. Joga-yoga.info ukazuje g?ówne i te trudniejsze nowinki o jodze, jej historii oraz pochodzeniu. Przybli?a równie? jej ró?norodne formy, bo joga ma wiele odmian, ka?dy znajdzie co? dla swoich potrzeb i wymaga?. Yoga to nie jedynie ?wiczenia, ale te? sposób ?ycia, filozofia. Poznaj jej tajniki, rozpocznij ?y? odpowiedzialnie i w zdrowiu, wszystkie konieczne informacje o yodze i tematach zbli?onych mo?esz znale?? na ?amach serwisu o jodze . Zapraszamy na www.joga-yoga.info.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Bezpieczne prowadzenie ci??y
Je?li martwi Pani? prowadzenie ci??y – prosz? skontaktowa? si? ze mn? i umówi? na spotkanie. Jako specjalista po?o?nictwa i chorób kobiecych przeprowadz? USG przezpochwowe oraz USG przezbrzuszne, zadbam o prowadzenie ci??y, doradz? w zakresie antykoncepcji, równie? 72 godziny po. W ofercie równie? wk?adki domaciczne. Znajd? tutaj Pa?stwo wszelkie niezb?dne informacje dotycz?ce dzia?alno?ci prowadzonej w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, zakres ?wiadczonych us?ug, zdj?cia gabinetu, jak równie? osi?gni?cia i publikacje. Zaopiekuj? si? Pani? i ma?ym potomkiem. Sprawd? moj? ofert? oraz opinie na stronie www.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. badania prenatalne
Zapraszamy serdecznie do kliniki leczenia bezp?odno?ci nOvum w Warszawie. Istniej?ca od 1994 roku przychodnia lekarska dzia?a w nowoczesnym budynku o powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych. W siedzibie nOvum do Pa?stwa dyspozycji znajduje si? 33 lekarzy specjalistów oraz ponad 90 osób personelu pomocniczego. Wykwalifikowany, niezwykle profesjonalny zespó? przoduje w zabiegach leczenia niep?odno?ci w kraju. To tutaj po raz pierwszy w kraju dokonano m.in. mikroiniekcji plemnika do komórki jajowej (ICSI), czy pierwsz? w Polsce ci??? z komórek jajowych dojrzewaj?cych poza organizmem kobiety. Nowoczesne centrum, doskonale wyposa?one laboratoria sprawiaj?, ?e znakomit? wi?kszo?? zabiegów, bada?, terapii leczenia niep?odno?ci dokonujemy na miejscu. nOvum oferuje pe?en zestaw dzia?a? zarówno dla kobiet jak i m??czyzn. nOvum prowadzi swoich pacjentów do narodzin dziecka. W ofercie m.in. zap?odnienie pozaustrojowe (in vitro), badanie nasienia, badania prenatalne, inseminacja, mikromanipulacja i wiele innych. Podczas 16 lat pracy nOvum obdarzy?o swoich pacjentów ponad 16 tysi?cami ci??.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Kalendarz ci??y
Pragniesz zaj?? w ci???? Nosisz ju? pod sercem dziecko? A mo?e w?a?nie je urodzi?a?? Ta strona jest w?a?nie dla Ciebie! Pomo?emy Ci przej?? przez wszystkie trudno?ci tego okresu i b?dziemy z Tob? tydzie? po tygodniu. Na naszej stronie b?dziesz mog?a nie tylko uzyska? fachow? wiedz? na temat ci??y i macierzy?stwa, ale tak?e wymieni? informacje z innymi osobami w podobnej sytuacji na naszym Forum lub skorzysta? z bezp?atnych porad psychologa dzieci?cego.

Sprawd? dok?adny przebieg ca?ej ci??y - od momentu zap?odnienia a? po narodziny! Dowiesz si? jak tydzie? po tygodniu zmienia si? Twoje cia?o i dok?adnie prze?ledzisz rozwój Twojego dziecka. Dowiesz si? co w ka?dym kolejnym tygodniu ci??y dzieje si? z Twoim dzieckiem. Mo?esz tak?e zobaczy? jak z tygodnia na tydzie? zmienia si? wygl?d Twojego male?stwa! Sprawd? nasz kalendarz ci??y, który szczegó?owo opisuje ka?dy tydzie? ci??y!

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Karmienie piersi?
Odchudzanie nie zlikwiduje cellulitisu. Gru?lic? p?uc zalicza si? do najpowszechniej wyst?puj?cych rodzajów gru?licy. Hormony ci??owe os?abiaj? napi?cie ?y?, co sprawia, i? krew p?ynie wolniej , w zwi?zku z czym mog? nieraz pojawi? si? k?opoty z ?ylakami. Mimo tego, ?e ci??a nie jest schorzeniem, pacjentka spodziewaj?ca si? dziecka powinna by? pod nieustann? kontrol? specjalisty. Bóle g?owy, o ile nie mia?y miejsca przed ci???, bywaj? wywo?ane mikroobrz?kami miejsc okalaj?cych centralny uk?ad nerwowy, powoduj?cymi ucisk zako?cze? nerwowych. Dieta w czasie ci??y musi by? stale omawiana z ekspertem. Dolegliwo?ci, które pojawiaj? si? w trakcie ci??y, s? przewa?nie nieszkodliwe ale bardzo dokuczliwe.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.