Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Zdrowie Uroda > Chirurgia plastyczna


Wpisy
Sort By :
1. Klinika dermatologiczna Dr Legrand
Klinika dermatologiczna Dr Legrand to o?rodek tworzony przez wybitnych lekarzy dermatologów a tak?e kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej. Odnajdziesz tutaj zaawansowane zabiegi medycyny estetyczne na cia?o a tak?e twarz, wykonywane przy wykorzystaniu najnowocze?niejszych urz?dze? takie na przyk?ad jak usuwanie blizn, rozwi?zywanie problemu opadaj?cych brwi, czy bezbolesna depilacja laserowa.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 17, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. MEDESTETIS - instytut medycyny estetycznej Warszawa i Kraków
Zbiegi medycyny estetycznej s? dzisiaj bardzo bezpieczne, praktycznie bezbolesne i nie wymagaj? d?ugiej rekonwalescencji. W klinice Medestetis mo?emy podda? si? zbiegowi usuwania zmarszczek, modelowania owalu twarzy czy usuwania blizn. Zabiegi te wykonywane s? przy pomocy najwy?szej jako?ci sprz?tu.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 11, 2016 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. Centrum Chirurgii Plastycznej
Zapewniamy naszym klientom wykonanie profesjonalnych oraz kompleksowych us?ug dotycz?cych realizowania zarówno szerokiego zakresu us?ug medycyny estetycznej a jednocze?nie zabiegów chirurgii plastycznej realizowanych nowoczesnymi metodami zabiegowymi. Zapraszamy do zapoznania si? z pe?n? ofert? naszej kliniki!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Nowe zabiegi z kwasem hialuronowym Wroc?aw
Dr Karolina Kope? jest dyplomowanym lekarzem, proponuj?cym zabiegi z obszaru medycyny estetycznej w kilku gabinetach w kilku lokalizacjach miasta Wroc?awia. Je?li szukasz us?ug zwi?zanych z takimi s?owami kluczowymi jak Medycyna estetyczna Wroc?aw lub botox Wroc?aw to gabinet Pani Karoliny Kope? b?dzie strza?em w dziesi?tk?.

Ka?da kobieta poszukuj?ca solidnej i subiektywnej porady z zakresu poprawy urody, znajdzie w gabinetach Pani Kope? najlepsz? pomoc i konsultacje. W tak wa?kich kwestiach jak uroda czy zdrowie nie nale?a?oby nara?a? si? - to g?ówny z powodów aby wybra? Lekarz Karolin? Kope?. Jest ona dobrze wykwalifikowanym specjalist? w swojej dziedzinie, jest to potwierdzone licznymi certyfikatami, tak renomowanych instytucji jak Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), Europejskie Stowarzyszenie Dermatologii Kosmetycznej i Estetyczne (ESCAD).

Szeroka oferta zabiegów w gabinetach firmy KarolinaKopec.com zawiera pe?en zakres us?ug z przedzia?u dermatologii estetycznej, m.in: botox, powi?kszanie ust, Regeneris, mezoterapia, depilacja laserowa.

Kategoria:

Data wpisu: Nov 1, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Chirurgia plastyczna w prywatnej klinice Medicover
Prywatny szpital dzieci?cy w Warszawie , Medicover. Najwy?sze standardy w Polsce. Pe?na diagnostyka i leczenie. Wysoce wykwalifikowani specjali?ci, oraz ?wietnie wyposa?ony oddzia? pediatryczny (dy?ur 24h) Usuni?cie migda?ków? Rotawirus? Odchudzanie dzieci? Stulejka, przepuklina u niemowlaka, … wszystkie operacje i zabiegi, których potrzebuje Twoje dziecko wykonuje Medicover. Szpital Medicover to diagnostyka (rezonans magnetyczny, USG 4D, tomografia komputerowa), leczenie specjalistyczne (laryngolog, kardiolog, neurochirug) i chirurgia plastyczna… Prywatna klinika w Warszawie zaprasza. Oddzia? pediatryczny, Warszawa: laryngolog, chirurg dzieci?cy i in. specjali?ci do dyspozycji. Najwy?sze standardy w leczeniu dzieci i diagnostyce. Nag?e przypadki oraz zabiegi planowe: operacje przepukliny pachwinowej, usuni?cie migda?ków, stulejka, odchudzanie dzieci… Medicover.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 15, 2013 Odwiedzin: 9 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

6. Korekcje porozszczepowe wargi i nosa - giedrojc.com.pl
Operacje porozszczepowe wargi i nosa jest zabiegiem operacyjnym, maj?cym za zadanie przemian? jego formy, zgodnie z pragnieniem zainteresowanej osoby. Bo nos jest najbardziej widoczn? cz??ci? twarzy, w wysokim stopniu decyduje o jej wygl?dzie.Mnóstwo kobiet jest niezadowolonych z kszta?tu tak?e formatu swoich piersi, niektóre s?dz? i? s? one nadto drobne w stosunku do konstrukcji równie? pomiarów cia?a albo straci?y j?drno?? po ci??ach lub odchudzaniu tak?e wygl?daj? brzydko. Dr Z.L. Giedroj? Juraha, znakomity chirurg plastyk, wykonuje dzia?ania powi?kszenia piersi i w szpitalach w naszym kraju. Zastosowanie nowoczesnych technik tak?e sposobów w sferze leczenia estetycznej wywo?uje, ?e korekcje porozszczepowe wargi i nosa przeprowadzane s? z korzy?ci? dla zdrowia pacjenta. Zach?camy do odwiedzenia strony internetowej za po?rednictwem jakiej uzyskacie Pa?stwo sporo warto?ciowych danych wraz z danymi umo?liwiaj?cymi kontakt w celu umówienia si? na konsultacj? w dogodnym czasie oraz wybranej jednostce.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 4, 2013 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Marek Klar - chirurgia estetyczna
Dr Marek Klar, onkolog, od kilku lat specjalizuje si? równie? w chirurgii estetycznej, szczególnie w lipolizie i liposukcji laserowej ró?nych cz??ci cia?a, g?ównie po?ladków, brzucha, ud czy ramion. Dodatkowo, korzystaj?c z us?ug tego doktora, mo?esz liczy? zarówno na powa?ne operacje plastyczne, jak i prostsze zabiegi kosmetyczne, typu usuwanie blizn. Swoje us?ugi, dr Klar ?wiadczy na terenie ca?ego ?l?ska, g?ównie w Katowicach, Gliwicach i Rybniku. Zapraszamy pacjentów z terenu ca?ej Polski, zarówno m??czyzn, jak i kobiety, na darmowe konsultacje medyczne jak i profesjonalne zabiegi poprawiaj?ce Twoj? urod?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 4, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Linea Corporis - Chirurgia plastyczna
Prywatna klinika zajmuj?ca si? chirurgi? plastyczn? wykona liposukcj?, powi?kszanie biustu czy inne najpopularniejsze zabiegi chirurgiczne. Klinika mie?ci si? w Warszawie, a chirurdzy którzy w niej pracuj? s? znani na ca?ym ?wiecie (g?ównie w Europie) co jest gwarancj? dobrze wykonanych zabiegów.

Je?eli chodzi o ceny, to przyznajemy ?e nie oferujemy tanich zabiegów albowiem najwa?niejsze dla nas jest bezpiecze?stwo pacjentów, a to nie idzie w parze z niskimi kosztami operacji plastycznych.

Na naszej stronie regularnie publikujemy nowe zdj?cia oraz informacje dzi?ki którym Pa?stwa wiedza odno?nie zabiegów chirurgicznych si? zwi?kszy. Chcemy, aby byli Pa?stwo w 100% zdecydowaniu i posiadali informacj? o tym jak wygl?da operacja - To wszystko jest na stronie, a w razie pyta? ch?tnie odpowiemy po kontakcie drog? telefoniczn? lub poczty elektronicznej.

Kategoria:

Data wpisu: Jul 31, 2013 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Lifting twarzy
Wielkopolska klinika medycyny plastycznej oferuje du?y wachlarz operacji poprawiaj?cych wygl?d estetyczny. Przeprowadzamy m.in.: powi?kszanie piersi, korekcj? nosa, lifting twarzy, korekcj? powiek i uszu. Przeprowadzamy równie? zabiegi z obszaru medycyny estetycznej, likwiduj?ce mi?dzy innymi blizny, znamiona, nowotwory skóry, rozszerzone naczynia krwiono?ne – paj?czki. Zabiegi przeprowadzane s? w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Po operacji istnieje mo?liwo?? pozostania w klinice. Wszystkie operacje przeprowadzane s? z zachowaniem najlepszych standardów i procedur lekarskich. Pozna?ski gabinet chirurgii estetycznej to fachowa kadra lekarzy z ponad 30 - letnim do?wiadczeniem w tej dziedzinie, pracuj?cych w kraju i za granic?. Przeprowadzamy m.in.: powi?kszanie piersi, korekcj? nosa, lifting twarzy, korekcj? powiek i uszu. Zabiegi wykonywane s? po znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Po operacji istnieje mo?liwo?? pozostania w klinice. Wszystkie operacje przeprowadzane s? z zachowaniem najwy?szych standardów i procedur lekarskich.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Operacje plastyczne
Operacje plastyczne to nie tylko kontrowersyjne powi?kszanie biustu, niekiedy doprowadzone do absurdu. Chirurgowie plastyczni w wielu przypadkach potrafi? pomóc swoim pacjentom wróci? do normalnego, szcz??liwego ?ycia. Oprócz korekty wad wrodzonych, zajmuj? si? przecie? tak?e napraw? ró?nego rodzaju defektów cia?a powsta?ych na skutek wypadków lub chorób.
Warto przyjrze? si? temu tematowi bli?ej. W tym celu zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego poradnika po?wi?conego w ca?o?ci tematowi chirurgii plastycznej. Znajdziecie w nim zbiór praktycznych porad i wskazówek, dzi?ki którym b?dziecie mogli samodzielnie wyrobi? sobie zdanie o zabiegach i operacjach plastycznych.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.