Strona g��wna  |  Sugeruj kategoriďż˝  |  Dodaj wpis  |  RegulaminPolecamy


Wybierz wpis


Top > Zwierz?ta Ro?liny > Hodowle psów


Wpisy
Sort By :
1. Hodowla Owczarków Niemieckich Paj?cze sieci
Hodowla owczarków niemieckich Paj?cze sieci, zajmujemy si? hodowl? od 1990. Nasza hodowla mie?ci si? w miejscowo?ci B?dkowice, niedaleko miasta Kraków w Ma?opolsce . W naszej hodowli na pewno znajd? Pa?stwo dobrego towarzysza. U nas ka?dy klient jest zadowolony ze swojej pociechy.
Zapraszamy na nasz? stron?.

Kategoria:

Data wpisu: Sep 12, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Owczarki niemieckie d?ugow?ose ma?opolska
"Zagroda Malik" to hodowla d?ugow?osych owczarków niemieckich. Codziennie z trosk? i zaanga?owaniem dbamy o naszych podopiecznych. Zapewniamy zabaw? , spacery i specjalistyczne treningi. Dzi?ki temu wszystkiemu psy zdobywaj? najwy?sze noty na konkursach i wystawach . Osoby chc?ce zaopiekowa? si? na d?u?ej jednym z naszych pupili zapraszamy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 3, 2017 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. foksterier
Strona po?wi?cona hodowli foksterierów. Na stronie znajduj? si? informacje na temat tej rasy, jej piel?gnacji, u?ytkowania oraz ciekawostki dotycz?ce foksterierów. Foksterier szorstkow?osy jest jedn? z ras psów, nale??c? do grupy terierów. Nazwa rasy foksterier, w angielskim oryginale fox terrier, pochodzi od s?ów: fox – lis oraz terra – ziemia. Kombinacja tych s?ów oznacza, ?e zadaniem foksterierów by?o wyp?aszanie lisów z nor. Jest to jedna z najstarszych ras angielskich, u?ywana od po?owy XVIII wieku do polowa? na lisa i borsuka.
Anglicy od XIV wieku hodowali teriery, które bra?y udzia? w polowaniach konnych ze sfor? psów, gdzie ?cigano zwierzyn? a? padnie. Teriery towarzyszy?y psom go?czym i ich zadaniem by?a praca pod ziemi?. W tym celu selekcjonowano psy w kierunku szybko?ci (musia?y dorówna? foxhoundom), wielko?ci (musia?y by? to drobne psy, które zmieszcz? si? w norze) oraz ci?to?ci (musia?y zmierzy? si? z lisem, który walczy? o ?ycie). Efektem selekcji by?y psy o krótkim i mocnym grzbiecie, wysokich ko?czynach, silnych szcz?kach, g?stej sier?ci odpornej na z?e warunki atmosferyczne i umaszczeniu harmonizuj?cym z umaszczeniem foxhoundów oraz ?ywym usposobieniu i nieust?pliwo?ci. Foksteriery towarzyszy?y sforze foxhoundów w polowaniu lub by?y transportowane w torbie przy siodle przez terriermana i wypuszczane przy norze.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Hodowla labradorów - Kwiat Pustyni - labrador retriever
Marzenia, pasja, szcz??cie - to przes?anie hodowli labradorów Kwiat Pustyni. Strona hodowli prezentuje ciep?e, rodzinne relacje mi?dzy cz?owiekiem i zwierz?ciem, przedstawia osi?gni?cia i zdj?cia psów, a tak?e informacje o rasie labrador retriever, gar?? dobrych rad oraz aktualno?ci z ?ycia piej rodzinki.
Motto hodowli Kwiat Pustyni:
Jest twoim przyjacielem, partnerem, obro?c?, twoim psem.
Jeste? jego ?yciem, mi?o?ci?, przewodnikiem.
B?dzie twój, wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca.
Winien mu jeste? zas?u?y? na to oddanie.
Hodowla oferuje szczeniaki po utytu?owanych, m?odych rodzicach Baby Lou z Grodu Hrabiego Malmesbury oraz Annual's Texas Ranger.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Hodowla buldogów angielskich - Mr?gowia Tym
Hodowl?, która znajduje si? w Mr?gowie na mazurach zamieszkuj? psy i suki rasy buldog angielski. Na stronie mo?na znale?? informacj? o hodowli jak i wiele cennych informacji o samej rasie.Buldog angielski jest delikatnym, spokojnym i czu?ym psem, z cudown? natur?, komicznym wyrazem twarzy i naprawd? zabawnej osobowo?ci. B?d?c narodowym symbolem Wielkiej Brytanii, pies ten jest niezmiernie mi?y, przyjazny i kochaj?cy oraz uwielbia sp?dza? czas ze swoj? rodzin?. Buldog angielski ?wietnie si? sprawdza jako pies rodzinny, i mo?e by? prowadzony przez osoby niedo?wiadczone, cho? jego wychowanie sprawia zazwyczaj "nieco" k?opotu. Jest to bardzo silna psia osobowo??, która jest bardzo uparta i nie jest sk?onna do podporz?dkowania si?.

Buldog angielski jest znany ze swojego przywi?zania do dzieci. Nie powinno by? równie? problemów z innymi zwierz?tami domowymi, o ile nie b?d? si? one kr?ci?y blisko miski buldoga, gdy? jest on bardzo zazdrosny i zaborczy, je?eli chodzi o swoje jedzenie. Pies ten niezbyt dobrze jednak toleruje obce psy i mo?e by? wobec nich agresywny. Ta rasa psów ma niejako lenistwo we krwi, wi?c niezbyt nadaje si? dla rodzin, które pragn? wraz ze swoim psem aktywnie sp?dzi? czas. Jest jednak bardzo wa?ne, aby regularnie zapewnia? temu psu krótkie spacery, szczególne w nieco ch?odniejsz? pogod?. Buldog angielski jest, bowiem bardzo wra?liwy na upa? i mo?e mie? problemy z oddychaniem nawet przy niewielkim wysi?ku. Pies ten jest zazwyczaj bardzo przyja?nie nastawiony do obcych ludzi, ale pami?tajmy, ?e to potomek prawdziwych gladiatorów psich aren i w razie potrzeby nie zawaha si? obroni? swoj? rodzin? przed zagro?eniem. Generalnie buldog angielski jest wra?liwym i inteligentnym psem, idealnym jako zwierze rodzinne w spokojnym gospodarstwie domowym.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

6. Mr?gowia Tym - hodowla - buldog angielski
Nasza hodowla jest niewielka, mieszkaj? z nami cztery buldogi. Buldog
angielski jest postrzegany za psa spokojnego, posiadaj?cego
umiarkowany temperament i zrównowa?ony charakter. To pies, którego
trudno wyprowadzi? z równowagi. Jest psem bardzo uczuciowym odno?nie
cz?onków rodziny i do?? tolerancyjny wzgl?dem obcych osób
odwiedzaj?cych jego opiekuna. Jest to pies wobec którego nikt nie
przejdzie oboj?tnie, przez jednych postrzegany, jako uroczy
czworono?ny przyjaciel a przez innych mo?e by? traktowanym, jako okaz
najbrzydszego psa, od którego jednak trudno oderwa? wzrok. Buldogi to
nasza pasja. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 3 Ocena: 5.00 Głosów: 5
Hot Top Rated

Member Reviews Visitor Ratings

7. Wilczak hodowla
Zapraszamy do kupna wspania?ych psów, jakim jest Wilczak Czechos?owacki. Nasz? specjalno?ci? jest Hodowla Wilczaków - s? to psy pochodzenia Czechos?owackiego(Vlcak), wed?ug klasyfikacji zalicza si? jej do psów pasterskich zaganiaj?cych. Zapraszam do ogl?dni?cia fotografii znajduj?cych si? na stronie cwanewilki.pl, jednocze?nie zach?caj?c do kupna tych cudownych psów. Ka?dy Wilczak posiada swój rodowód, mo?liwy odbiór szczeni?t tylko po wcze?niejszym kontakcie.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 12, 2010 Odwiedzin: 3 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

8. Szkolenia Groomerskie
Kompleksowe us?ugi dla naszych psich klientów. Salon piel?gnacji oraz strzy?enia psich pupili, oraz butik z artyku?ami dla psów. U?ywamy wy??cznie profesjonalnych kosmetyków, które mo?na naby? równie? w naszym sklepie. Fachowa obs?uga zapewni Pa?stwa podopiecznym wszystko co najlepsze dla psów. Podczas zabiegów piel?gnacyjnych nie u?ywamy ?adnych ?rodków uspokajaj?cych! Nasza oferta obejmuje strzy?enie, trymowanie, przygotowywanie do wystaw, k?piele piel?gnacyjne i lecznicze oraz wiele innych zabiegów. Ponadto prowadzimy szkolenia na psich fryzjerów od podstaw (160 godzin zaj?? praktycznych, w max 2 osobowych grupach).

Kategoria:

Data wpisu: Feb 17, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Hodowla labrador retriever Lusyja
Lusyja jest hodowl? domow? psów rasy labrador retriever, która od 2006 roku zasila liczne grono cz?onków zwi?zku kynologicznego w Polsce. Pozostajemy tak?e w sta?ym kontakcie i wspó?pracy z fundacj? na rzecz psów pracuj?cych psi ratownicy.
Strona zosta?a stworzona g?ównie z my?l? o mi?o?nikach tych przepi?knych stworze? i poszerzaniu wiedzy na ich temat.
Na stronie oprócz informacji o naszej labradorce znajdziecie tak?e cenne materia?y na temat piel?gnacji, zdrowia, szczeni?t, wychowania, zabaw i innych tre?ci, które mog? okaza? si? pomocne w lepszym poznaniu i zrozumieniu tej wyj?tkowej rasy.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 26, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

10. Jamniki kr
Jamniki. Hodowla jamników z Jeleniej Kotliny FCI. Jamnik - sprzeda? szczeni?t. Jamnik krótkow?osy miniaturowy (Km) w Jamniki.info

Kategoria:

Data wpisu: Dec 6, 2008 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.