Strona główna  |  Sugeruj kategorię  |  Dodaj wpis  |  Regulamin

Wybierz wpis


Top > Technika Telekomunikacja


Kategorie

Akcesoria GSM (6)

Anteny (5)

Automatyka (14)

Blackberry (0)

Bramki SMS (3)

Do?adowania Pre-Paid (2)

Dzwonki (1)

Dzwonki polifoniczne (1)

Loga (0)

MMS (0)

Motywy (0)

Nawigacja satelitarna (4)

O?wietlenie (10)

Polifonia (2)

Serwis GSM (4)

Telefonia internetowa (1)

Telefonia IP (2)

Telefony (12)

VoIP (4)

Wynalazki (7)


Wpisy
Sort By :
1. Start4Event - Obs?uga konferencji
Start 4 Event to gwarancja udanej imprezy. Firma gwarantuje organizacj? imprezy ze strony technicznej w pe?nym zakresie. Dzi?ki pe?nemu wyposa?eniu sprz?towemu organizuj? wszelkiej ma?ci eventy, konferencje czy prezentacje marketingowe. Start 4 Event obs?uguj? równie? imprezy pod k?tem artystycznym. Wspó?pracuj? z szeregiem zespo?ów muzycznych graj?cych ró?ne typy muzyki. Na zamówienie mog? tworzy? równie? podk?ady d?wi?kowe oraz prezentacje multimedialne. Organizuj?c imprez?, Start 4 Event pracuje na w?asnym sprz?cie komputerowym, nag?o?nieniowym lub audiowizualnym. Firma nie tylko organizuje imprezy „od deski do deski” ale równie? oferuj? cz??ciowe wsparcie techniczne.

Kategoria:

Data wpisu: Apr 1, 2015 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

2. Anteny LTE CYBERTECH
Anteny LTE to nowo?? na polskim rynku telekomunikacyjnym. Umo?liwiaj? one odbiór nowoczesnego i bardzo szybkiego Internetu. Antena LTE pozwala odbiera? sygna?. Jest ?atwa w monta?u i ustawieniu. Dzi?ki niej mo?na cieszy? si? mobilnym internetem wysokiej jako?ci w swoim domu.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 1, 2014 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

3. sprz?t-sieciowy.pl
Nasz sklep internetowy www.sprzet-sieciowy.pl , oferuje Pa?stwu szeroki asortyment oryginalnego i najlepszego sprz?tu oraz akcesorii telekomunikacyjnych.

Zajmujemy si? profesjonaln? sprzeda?? detaliczn? oraz hurtow?.

Jest dostawc? sprz?tu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsi?biorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych, provider'ów internetowych oraz do u?ytku domowego.

Oferowany przez nas sprz?t jest najwy?szej jako?ci i spe?nia najwy?sze wymagania oraz oczekiwania Klientów.

Dzi?ki zaanga?owaniu naszego personelu oraz fachowców, którzy ch?tnie udzielaj? porad informacyjnych, zakupy dla Pa?stwa w naszym sklepie b?d? czyst? przyjemno?ci?.

?ycz?c udanych zakupów, oddajemy si? do Pa?stwa dyspozycji !

Kategoria:

Data wpisu: Jan 4, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

4. Telefony komórkowe
Wspó?cze?nie prawie ka?dy z nas posiada telefon komórkowy. ?ycie bez telefonu komórkowego wydawa?oby si? niemo?liwe nie tylko z punktu widzenia osób indywidualnych, lecz tak?e z punktu widzenia wielu firm i ca?ej gospodarki ?wiatowej. Zanim kupimy telefon, warto zapozna? si? z jego specyfikacj?, np. ze standardow? bateri?, aparatem, wymiarami itp. oraz pozna? opinie na jego temat. Mo?na tak?e zapyta? na forum na temat aktualnych ofert poszczególnych operatorów telefonii komórkowej czy poszczególnych marek telefonów. Mo?na te? pochwali? si? zdj?ciami i filmami zrobionymi naszym w?asnym telefonem.

Kategoria:

Data wpisu: Jan 2, 2012 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

5. Nokia Windows Phone
NokiaWindowsPhone.pl prezentuje smartfony Nokia z systemem Windows Phone. Piszemy o aplikacjach, programach, grach oraz nowinkach dotycz?cych telefonów Nokia Windows Phone Mango. Dowiedz si? wszystkiego o najnowszych telefonach i smartfonach Nokia wyposa?onych w system Microsoftu - Windows Phone. Poznaj darmow? nawigacj? Nokia Maps oraz testowe aplikacje z Nokia Beta Labs. Sprawd? czy posiadasz najnowsz? wersj? oprogramowania (firmware). Zobacz w jaki sposób zarz?dza? swoim telefon przy u?yciu pakietu Nokia Suite. Przeczytaj ciekawe artyku?y o aplikacjach oraz wskazówkach dotycz?cych obs?ugi Twojego telefonu. Wszystko to i wiele wi?cej na naszym portalu!

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

6. Bez Przycisków - sprz?t i aplikacje
Przyciski? Czy bez przycisków? Piorunuj?cy rozwój technologii sprawia, ?e nowoczesne telefony ju? ich nie maj?, a dost?p do wszystkich funkcji umo?liwiaj? ekran dotykowy, gesty i g?os. Coraz ch?tniej kupujemy te? pozbawione fizycznych przycisków tablety ? to nowy trend, który podbija serca u?ytkowników we wszystkich zak?tkach ?wiata. Jednak rozwój to te? ró?norodno??. W g?szczu coraz to nowszych smartfonów i tabletów, us?ug, zastosowa?, programów i gier coraz trudniej si? odnale??. Nadmiar szybko podawanych informacji wywo?uje szum, co jeszcze bardziej utrudnia ?wiadomy wybór. My Wam w tym pomo?emy. Recenzje sprz?tu i aplikacji, opinie i felietony ? tak w kilku s?owach mo?na scharakteryzowa? stron? Bez Przycisków.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

7. Serwis laptopów, telewizorów Bydgoszcz dojazd gratis
?wiadczymy us?ugi Elektroniczne i Informatyczne, naprawa sprz?tu elektronicznego u?ytku domowego np. telewizory CRT, LCD, plazma, sprz?t audio, odtwarzacze DVD, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, monitory i wiele innych urz?dze? RTV… ?wiadczymy us?ugi informatyczne czyli naprawy i przeinstalowanie systemów operacyjny, usuwanie z?o?liwego oprogramowania, aktualizacje bios, odzyskiwanie utraconych danych, kopiowanie materia?u video do formatu DVD, tworzenie i projektowanie stron internetowych www. Na terenie Bydgoszczy oferujemy dojazd bezp?atny. Na wykonane us?ugi dajemy gwarancj? Multi-Servis oraz producenta cz??ci zamiennych.

Kategoria:

Data wpisu: Dec 30, 2011 Odwiedzin: 1 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

8. Doradztwo telekomunikacyjne
Zastanawia?e? si? kiedy? nad p?aceniem mniejszych rachunków telefonicznych czy jest to mo?liwe, jak to wygl?da w przypadku klientów indywidualnych a jak w przypadku firm. Dlatego w?a?nie powsta?a nasza firma oferuj?ca kompleksowe us?ugi z zakresu doradztwa telekomunikacyjnego. Z nami negocjujesz lepsze warunki, czyli ta?sze rachunki. Czym ryzykujesz - dok?adnie niczym. Tutaj nic nie mo?esz straci? jedynie mo?esz zyska? - to do nas nale?y tak pokierowanie spraw? aby klient by? zadowolony. Masz jakie? pytania? zapraszamy na nasz? stron? www.mediasellpolska.pl zapoznaj si? z naszymi artyku?ami i wype?nij formularz kontaktowy. Oddzwonimy i umówimy si? na spotkanie. To nic nie kosztuje - mo?esz jedynie zyska?.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

9. Symbian czyli system stosowany w telefonach
SymbianMobile to serwis z informacjami o systemie Symbian. Piszemy o telefonach, specyfikacjach technicznych wraz z galeri? zdj??. Zobacz naj?wie?sze wiadomo?ci ze ?wiata Symbiana. Dowiedz si? jakie s? najnowsze wersje oprogramowania dla Twojego telefonu. Zobacz czy mo?esz mie? darmow? nawigacj? Ovi Mapy oraz czy posiadasz najnowsz? wersj? aplikacji oraz map. W serwisie znajduj? si? równie? liczne porady i wskazówki zarówno dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych u?ytkowników. Je?eli chcesz dowiedzie? si? wi?cej o telefonach z systemem Symbian takich producentów jak Nokia, SonyEricsson, Motorola czy Samsung odwied? nasz serwis koniecznie.

Kategoria:

Data wpisu: Feb 10, 2011 Odwiedzin: 2 Ocena: 0.00 Głosów: 0
Hot

Member Reviews Visitor Ratings

10. Tanie rozmowy mi?dzymiastowe
Masz ju? dosy? wysokich rachunków za telefon? Mamy na to rad?. Z Eurofon dzwonisz kiedy chcesz i gdzie chcesz, oszcz?dzaj?c przy tym swoje pieni?dze. P?ac?c ju? 35 groszy brutto za minut? po??czenia, mo?esz kontaktowa? si? niemal z ca?ym ?wiatem.

EUROFON daje mo?liwo?? oszcz?dno?ci a? do 95% przy najwy?szej jako?ci po??cze?, przewy?szaj?cych pod tym wzgl?dem us?ugi VoiP. Do skorzystania z us?ug operatora wystarczy tylko mie? odblokowane po??czenia z numerami 070x oraz w??czone w aparacie telefonu wybieranie tonowe.

Us?ugi Eurofon dost?pne s? ju? w ca?ej Polsce, dla abonentów sieci: TP S.A., Netia, Dialog, Exatel, Telenet, GTS, Pilicka Telefonia, dataCom, El-net i wielu innych... Szczegó?y na: eurofon.pl.

Kategoria:

Data wpisu: Aug 30, 2010 Odwiedzin: 0 Ocena: 0.00 Głosów: 0

Member Reviews Visitor Ratings

Popular Tags

Strony: 1 2 [Następna >]

Kategoria :Strona główna | Nowości | Popularne | Oceniane | Dodaj wpis | Aktualizacja | Promocja 
Copyright © 2007-2010 Byleco.Info. All Rights Reserved.